ÂRUSİ-Yİ SELÂMİ TARİKATİ

Cenâb-ı Allah’ın izni şerifi  ile arzederiz ki, yeryüzünde oniki (12) Ana Tarîkat’ı şerif vardır.  Ayrıca bu tarîkat’ı şeriflerin nice kolları mevcuttur. Oniki Ana  Tarîkat’ı  şeriften  biri olan bilcümle Afrika Kıt’ası’nca bilinen.. hususiyle Kuzey Afrikaca ma’rûf Arûsi Tarîkatı’dır ki, Türkiye’de Arûsi-yi Selâmi Tarîkati ismiyle bilinmektedir. Baş Pîr ise, Cenâb-ı Allahın “Zât Nûru„’nu yâni ( Rûh-ül Kudüs […]

GAVS-I AZÂM SEYYİD ABDÜSSELÂM ESMER kaddesellâhü sırrahu’l âlî –S. MEHMED FAİK ERBİL

 hzl:  Seyyid Muhammed Ibn-i Omer Mahluf- Şarih:  S. Mehmed Faik Erbil   Bismillâhirrahmanirrahim Takdim Arûsi-yi Selâmi Tarîkat-i Şerifi; Türkçe’ye kazandırdığımız “Mevahib’ür Rahim, fı Menakib-ı Mevlana b. Muhammed eş-Şeyh Seyyid Abdüsselâm ibn-Selim” kitabının yazan şeyh Seyyid Muhammed İbn Ömer Mahluf un da kaydettiği gibi, “tarikatlerin özüdür ve Allah’a ulaştıran yollann en güçlüsü ve en yakın olanıdır.” […]

SEYYİD ABDÜSSELÂM ESMER KADDESEALLAHU SIRRAHU’L AZÎZ HAZRETLERİ

ARUSİLİK NASIL BİR TARİKAT Musevileri koruyan tarikat: Arusiler Öte yandan Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Küçük Hüseyin Efendi, Ömer Fevzi Mardin, Azra-Üzeyir Garih ile Alpaslan Türkeş’i bir noktada çakıştırdığı iddia edilen Arusilik nasıl bir tarikattı? Türkiye’ye nereden ve nasıl gelmişti? Bugünlere kadar devam eden Arusilik kimler tarafından destekleniyordu? Arusi Şeyhleri, Musevilere nasıl bakıyordu? Bu soruların cevaplarını […]

VİRD-İ SETTÂR

SABAH VİRDİ Bismillâhirrahmânirrahîm. Ya Settâru Ya Settâr Ya Azizü Ya Ğaffâr Ya Celilü Ya Cebbâr Ya mukallibel kulubi ve’l ebsâr Ve ya müdebbira’l leyli ve’n nehâr Hallisna min azâbi’l kabri ven nâr İlahi üstür uyûbenâ Vağfir zünûbenâ Ve nevvir kubûrana ve tahhir kulûbena Ve’şrah sudûrana Ve keffir annâ seyyiatina Ve teveffena mea’l ebrâr Vahşürna meal […]

ABDURRAHMÂN SÂMÎ NİYÂZÎ SARUHANÎ UŞŞÂKÎ Kaddesellâhü sırrahu’l âlî FÂTİHA TEFSİRİ

Tecelligâh-ı lâhutî mutâf-ı âşıkandır bu! Derûn-u anka-yı Pîrâna açılmış âşiyandır bu! Behâi, Kâdiri, Sa’ dî, Bedevî, Halvetî Celvet Rifâî, Gülşeni, Uşşâki’ ye bir âsitandır bu! Umum pîran, garik-ı bahr-i vahdettir hakikatte Harîm-i bezm-i Hakka cümle seyyâr-ı nihândır bu! Ayırma bir tarîkı Samîyâ, külli tarıkun vâhid, Rumûz-ı sırr-ı tevhide erenlere ayândır bu…!  Abdurrahman Sami Niyazi Kaddesellâhü sırrahu’l […]

VESİLETÜ’L KÜBRÂ ŞERHİ ESRÂRI ESMÂİ’L HÜSNÂ وسيلة الكبرى شرح اسرار اسمآء الحسنى

وسيلة الكبرى شرح اسرار اسمآء الحسنى VESİLETÜ’L KÜBRÂ ŞERHİ ESRÂRI ESMÂİ’L HÜSNÂ   MÜELLİFİ Kasımpaşa’da Yahya Kethüda Dergâhi Postineşini Nakşiye-i Halvetiye-i Uşakıyye Ve Kadiriyeden Mağnisalı Kadızade Şeyh (Merhum) Abdurrahman Sami kaddesellâhü sırrahu’l âlî Hulasatan yeni yazılara iktibas eden (çeviren) Emekli Başkomiser Mustafa Şevket EROL Göztepe İstanbul 1971- AHMET SAİT MATBAASI   ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ (1879 […]

ŞEYH BEDREDDÎN SİMÂVİ kaddesellâhü sırrahu’l âlî (760-820, 23 /1358,59-1420)

760(1358, 59) da Edirne’ye bağlı Simavna’da doğdu. Dedelerinin, Selçukluların vezirlerinden olduğu, hattâ babasının da Alâu’d-dîn Keykubat’ın veziri olduğu, doğduğu kalenin, babası tarafından fethedildiği rivayet edilir’ Bedreddin çocuk yaşında Kur’an’ı ezberlemiş, Mevlâna Yusuf’tan sarf ve nahiv okumuş, babasının amcazadesi Müeyyed İbn Abdi’l-Mü’min ile önce Konya’ya, sonra Mısır’a gitmiş, Mısır’da Seyyid Şerif Cürcânî ile beraber Şeyh Ekmel […]