SİYONİZM VE TÜRKİYE- Dr. Theodor Herzl GÜNLÜKLERİ 3. BÖLÜM


Hazırlayan Doç. Dr. Yaşar KUTLUAY    8 Kasım Şöyle düşünüyorum: Dördüncü kongreye kadar Türk Hükümeti ile bir anlaşma zemini bulamazsam, en kısa zamanda Kıbrıs projesini hazırlayıp Londra’ya gider, Salisbury (Başbakan) ile konuşur ve bir müddet için Kıbrısa gitmek hususunda kongreyi ikna ederim. Fakat ne olursa olsun, inanıyorum ki önümüzdeki kongreden sonra bir memlekete, herhangi bir […]

SİYONİZM VE TÜRKİYE- Dr. Theodor Herzl GÜNLÜKLERİ 2. BÖLÜM


Hazırlayan Doç. Dr. Yaşar KUTLUAY İkinci bir telgraf haberinde Kayzer’in yolunu değiştirdiğini öğrenen Dr. Herzl, şimdilik onunla konuşmasının şart olmadığını bildirerek Londra’ya gider. Orada çeşitli Yahudi teşekkülleri ve ileri gelenleri ile temas eder. Hepsinin iştiraki ile münakaşalı toplantılar tertipler. Bu arada Filistine giden Yahudi kolonistlerine güçlük çıkarıldığı, karaya çıkmalarına müsaade edilmediğini duyar ve Newlinsky’ye telgraf […]

SİYONİZM VE TÜRKİYE- Dr. Theodor Herzl GÜNLÜKLERİ 1. BÖLÜM


Hazırlayan Doç. Dr. Yaşar KUTLUAY GİRİŞ Siyonizm ve Siyonist kelimelerinin çok eski bir tarihi vardır. İkibin yıla yakın zamandır kullanılan ve görünüşe göre daha da kullanılacak olan bu kelimelere verilen anlamlar bilhassa türkçede çok değişik ve ekseriya da yanlıştır. Siyonizm ve Siyonist’in ne olduğunu bilmek için önce «Siyon» un ne olduğunu bilmek, bunun için de […]

MUSEVİLERE ÇIKAR YOL


Ömer Fevzi MARDİN ÖNSÖZ Filistin Hahambaşısı Türkiye’ye gelmiş, bu seyahatin alâkalı olduğu işlerin biri de Baltık sahasında bulunan Musevi ilahiyat mektebinin Filistin’e nakli imiş. Bunu gazeteden ve bir gazeteciye vaki beyanatından öğrendim. Bu haber; dikkatimi yine Musevi meselesine ve dinler arası müşterek bir ilahiyat üniversitesine çekti. Kanaatimce: Museviler; insanların İlâhî hislerine, insanlar da Allah namına […]

MAFYA AHLÂKI VE KAPİTALİZMİN RUHU


PINO ARLACCHI  trc:  Bahadır Sina Şener Geleneksel Calabria Ve Sicilya’da Mafya Ve Mafiosi “Ve kural olarak, dışardan pek belli olmayan ama buna rağmen ekonomik hayatı yeni bir ruhla doldurduğu son derece kesin olan bu değişikliği yaratanlar, ne ekonomi tarihinin her döneminde karşılaştığımız türden gözüpek ve vicdan yoksunu spekülatörler, ekonomik maceracılardı ne de sadece büyük bankerler. […]

ULUSLARARASI TERÖRİZM: GÖRÜNÜŞ İLE GERÇEK


Noam Chomsky Terörizmin incelenmesinde tutulacak iki yol vardır. Konuyu ciddiye alan doğru bir yaklaşım ya da terörizm kavramının bir güç dizgesinin hizmetinde kullanılacak bir silah olduğunu kurgulayan propagandacı bir yaklaşım. Her ikisinde de nasıl yol alınacağı bellidir. Doğru yaklaşım yolunu tutarsak, neyin terörizm olduğunu belirlemekle işe koyuluruz. Sonra görüngünün örneklerini —ciddiysek belli başlıları üzerinde yoğunlaşarak— […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 4.BÖLÜM


DİPNOTLARI [1] Almanca baskıda Arendt bu iki cümleyi şöyle toparlıyor: “Devrim zamanından kalma belirli bir gözboyamacılığı muhafaza eden -ki böyle bir şeye gerek duymamaları Naziler açısından karakteristiktir- Sovyet pratiği, Nazi Üçüncü Reich’ından bile biraz daha ‘ileri’dir.” – e.n. [2] Almanca baskıda, “bu öğretinin ağırlıklı savunucusu olan Hıristiyanların” yerine “Yahudi olmayanların” denmektedir – e.n. [3] Almanca […]