AŞK AHLAKI- Hilmi Ziya ÜLKEN

Hzl: Selgin ADANIR Aşk ahlakı Hilmi Ziya Ülken’in sadece ahlak üzerine değinip insanlara yapıp yapmaması gerektiği şeyleri anlattığı bir kitap değil ahlakın, iyi yaşamanın birey ile değil aynı zamanda tüm insanlık için bir borç olduğunu, insanın bireyselliğinden sıyrılıp topluma hatta tüm insanlığa yönelmesi gerektiğine vurgu yapan bir kitaptır. Kitabın içeri genel olarak üç başlıkta topladığı […]

ŞEYTANLA KONUŞMALAR- Hilmi Ziya ÜLKEN

HAKKINDA hzl: Fatma ÇİFT Hilmi Ziya Ülken ‘in bu eseri edebiyat ve düşünce dünyamızda pekte rastlanılmayacak türden bir eserdir.  Kitap bir eleştiri hatta daha da öteye bir özeleştiri kitabıdır. Bu çerçevede yazar hem dönemini hem de kendini eleştiriye tutar ve eksiklikleri göz önüne sermeye çalışır. Peki, şeytan bunun neresindedir? Eserin pekte rastlanılmayacak türden bir yapıt […]

FARK VE CEM’

Hzl: Nurgül KARAYAZI Ayırmak, dağıtmak, seçilmek, ayırt etme, başkalık alâmeti gibi mânâları olan fark, tasavvufî bir terim olarak, çoklukta birliği, birlikte çokluğu herhangi bir engelleme olmadan görmek demektir. Yine bir târife göre, beşerî hâllere yaklaşma ve kulluğu yerine getirme açısından kulun kesbine, fark (tefrika) denir.[1] Mutasavvıflar fark ile cem’i birlikte kullanmışlardır. Cem’ toplamak, dikkat ve […]

SOFUZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

AHMED MÂHİR EFENDİ HAZRETLERİ’NİN HALÎFESİ SOFUZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Şİ’R-İ MENSÛR / Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi * İnsan hava gibi hafîf, su gibi lâtif âteş gibi nazîf toprak gibi şerîf olmazsa insan olmaz. İnsan hava gibi pür-nûr, su gibi mesrûr, âteş gibi gayûr, toprak gibi sabûr olmazsa insan olmaz. İnsan hava gibi […]

SEYYÎD HÂFIZ BALIKLIZÂDE AHMED MÂHİR EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Hazretleri

Son dönem âlimlerinden ve siyaset adamlarından olan Ahmed Mahir Efendi 1860(1861?) yılında Kastamonu’da doğmuştur. Ailesi Ballıklı Efendizade lakabıyla tanınmaktaydı. Dedesi Hafız Mehmed Nureddin Efendi, babası ise Kastamonu Ticaret Reisliği yapmış olan Seyyid Hafız Mehmed Said Efendidir. İlköğrenimini Nasrullah Mektebi’nde aldıktan sonra Merdiyye Medresesi’ne devam ederek büyük velî-âlim Seyyîd Ahmed Hicâbî hazretlerinden icâzet aldı (1882-83).Medreselerde tefsir, ilm-i […]

HZ. ALİ KERREMALLÂHÜ VECHE EFENDİMİZ EĞER AFFETMESEYDİ

“Onlar affettiler, fakat sen kendini nasıl affedeceksin” Allah Teâlâ’nın işlerindeki hikmeti anlayabilmek çok zaman almaktadır. Öyle ki olaylar zincirine bakılınca “neden” ve “nasıl” sorusunu haiz çok cümleler bulunursa da ilim ve irfan arttıkça bu sorular azalır gider. Mesela; Müslümanların “ilk halife seçimi” konusunda polemikler çoktur ve farklı mezhep ve meşreplerin oluşmasına tevlid etmiştir. Bu nedenle […]

KENDİNİ SEVMEK; NE DEMEKTİR BU?

Hzl: Zygmunt Bauman Başkasını sevmek, hayatta kalma içgüdüsünün başlıca ürünü olmayabilir; keza başkasını sevmenin modeli olarak alınan kendini sevmek de… Kendini sevmek; ne demektir bu? Ben, “kendimde” neyi severim? Ben kendimi sevdiğimde neyi severim? Biz insanlar hayatta kalma içgüdüsünü, yakınımız olan -pek de o kadar yakın değil, aslında oldukça uzak olan- hayvan akrabalarımızla paylaşıyoruz; ama […]

AŞK VE ÖLÜM

Hzl: Zygmunt Bauman Aşk ve ölüm, hikâyemizin bu iki temel karakteri, bir olay örgüsüne ya da sona sahip olmasalar da yaşamın hengâmesinin büyük bölümünü kendilerinde toplayarak, bu türden tefekküre, yazmaya ve okumaya başka her şeyden daha fazla imkân tanır.           Ivan Klima bize şunu diyor: Tamamına ermiş aşk ile ölüm kadar birbirine yakın pek az şey […]

SANAL AŞKLAR

Hzl: Zygmunt Bauman “İnternetle büyüyen kuşak flört konusunda kemale ererken, siber-buluşmalar da gerçekten atılım kazanmaktadır. Ve bu son sığmak değildir. Boş vakit faaliyetidir. Eğlencedir.” Louise France’ın görüşü bu yönde.[ Louise France, “Love at first site”, Observer Magazine, 30 Haziran 2002.] Günümüz bekârlarının gözünde gece kulüpleri ve bekâr barları geçmişte kalmış bir anıdır, sonucuna varıyor France. […]

AKIŞKAN AŞK- İNSAN İLİŞKİLERİNİN KIRILGANLIĞINA DAİR

Hzl: Zygmunt Bauman Robert Musil’in büyük romanı Niteliksiz Adam’ın kahramanı Ulrich, eserin adına layık biriydi: Tam bir “niteliksiz adam”. Kalıtım yoluyla aktarılmış ya da kendi edindiği, elinden alınamayacak, kendine özgü niteliklerden yoksun biri olduğundan, sahip olmayı arzuladığı nitelikleri kendi çabasıyla oluşturmak, beynini ve önsezisini çalıştırmak zorundaydı. Ancak kafa karıştırıcı işaretlerle dolu, hızla ve tamamen öngörülemez […]

BALKANLARIN MÜSLÜMAN OLUŞUNDA SARI SALTUK DEDE Kaddesellâhü sırrahu’l aziz

İslâmlığın Güney Doğu Avrupa’da zuhuru— Osmanlı Devletinin kuruluşundan çok daha evvel, Güney Doğu Avrupa’da Türklerin mevcudiyeti tarihî bir vakıa olduğu gibi, yine İslâmlığın Osmanlılar’dan önce bu bölgelere yayılmış olduğu keyfiyeti de inkâr olunamaz bir hakikattir. Avrupaya vaki olan Hun akınlarından sonra, Avarlar da harekete geçmiş ve bu mühim Türk unsuru beraberlerinde Slavları Balkanlara getirmiştir. Slavları […]

BİR BAYRAMÎ ŞEYHÎ: ŞEYH MUHYİDDÎN MEHMED-İ İSKİLİBÎ

     Prof. Dr. Fahri UNAN* Osmanlı devletinin XIV. yüzyılın başlarında bir beylik olarak târih sahnesine çıkışıyla birlikte, bir taraftan, Anadolu’nun öteki kesimlerinden ve di­ğer taraftan daha uzak Türk-İslâm bölgelerinden (bilhassa Horasan’dan) akıp gelen göçlerle, bu bey­liğin beylerinin etrafına çok sayıda derviş taifesinin toplandığı, çoğunluğu bekâr olan ve gezgin bir hayâta alışmış bulunan bu kimselerin ekseriyetle […]

PSİKİYATRİDE KULLANILAN MİTOLOJİK KAVRAMLAR

PSYKHIATRIA ve MYTHOS Hzl: Doç. Dr. Kriton Dinçmen Büyük hümanist Azra Erhat’ın –Hocam Prof. Dr. Necmettin Polvan’ın anılarına.. 1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri’nde ihtisasını tamamlayan Psikiyatri Doçenti Dr. Kriton Dinçmen, aynı Fakülte’nin Psikiyatri Kliniği Başasistanlığına tayin olmuş ve başasistanlığı sırasında elde ettiği bir fellowship ile […]

İDAM MAHKUMLARININ SON İSTEK VE / VEYA SÖZLERİ

ABD’den bir başka haberle devam edelim. Ülkede 31 eyalet zehirleme, elektrik verme, gaz verme, asma ve kurşuna dizme gibi farklı şekillerle idam cezası uyguluyor (ABD aynı zamanda dünyada açık ara en çok mahkuma sahip ülke). En çok idam uygulanan eyaletlerin başındaysaTeksas geliyor. Bu hafta denk geldiğim ilginç bir kamu sitesinde idam mahkumlarının son istek ve / veya sözlerinin arşivine denk geldim. Gördüğüm en garip […]

SELEFİYECİLERİN “VAHDET-İ VÜCUD” GÖRÜŞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Not: Bu yazı Ehl-i Sünnet’in Muhaliflere Cevabı, Muhammed b. Salih el-Useymîn, Terceme: Necmi Sarı Tetkik : Muhammed Şahin, 2010 – 1431 [215 -216-217 nolu Dipnot] tan iktibas edilmiştir. METİN (sh-79) İttihâdiyye’nin (Vahdet-i Vücûtçuların)215 Görüşü: Varlığın (vücûdun) birliğini, bir olduğunu söyleyen bu gruba göre varlıkta bulunan her kelâm (söz) Allah’ın kelâmıdır. Nitekim onlardan biri216 şöyle demiştir: […]

HACI BEKİR SIDKI VİSÂLÎ KADDESELLÂHÛ SIRRAHÛ’L AZÎZ HAZRETLERİ’NİN TERCEME-İ HÂLİ,HAYÂTI SAÂDETLERİ

Müellif-i muhterem Visali Hz. (kaddesellâhü sırrahu’l azîz), Manisa’nın Kula ilçesinde  mütemekkin Molla Efendi Zade Hacı Mehmet Efendi’nin oğludur. Hicrî 1298 (1882 Milâdi) tarihinde Kula’da doğmuştur. İlk tahsilini Boşnak Hoca namıyla maruf alimden tamamlamıştır. Zahir ilimlerini, İstanbul Fatih medreselerinde, Fatih dersiazam’larından ahz etmiş, icazet almışlardır. İstanbul Kadırga semtinde, Ahmet Ziyaeddin Gümüşanevi Hz. (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Halifelerinden […]

SORMASI ZOR SORUNLAR 3.KISIM

“Bu sayfa  zamanla oluştuğundan sürekli güncellenmektedir.” İnsanlar söylemeye çekindiği sorunlarını bilgisayarda araştırıyor. Bilmediği sorunu, kendince bir mahremiyete haizde görününcede saklı tutmak istiyor. Sonuçta birşeyde elde edemiyor. Bu nedenle arama motorlarına düşmüş sorularla siteyi ziyarete gelenler için basitleştirilmiş seviyedeki cevaplar halinde ve kısa olarak  yazarak kişilere yardımcı olmak ihtiyacını duyduk. Unutmayalım ki sorun ancak kişinin kendisi […]

DUA – KADERİN DEĞİŞİMİ

Hzl: Fatma BAYRAKTAR  “Dua, bir çeşit zihni ve uzvi değişiklikten ibarettir.” [1] Zira duada, var olan beğenilmemekte, onun yerine farklı bir durum istenilmektedir. Böylelikle dua, öncelikle bir değişim çağrısı olmaktadır. Özellikle istek dualarında Tanrı’nın bu dünyadaki bir durumu değiştirmesi talebi vardır. Duanın kabulü ile beklenilen, var olanın değişmesidir. Ancak bu değişme, Allah’ın iradesinde mi, yoksa […]

DUA ve İNSAN

Hzl: Fatma BAYRAKTAR Allah Teâlâ’nın insanı yaratması, yaratıcının yarattığı ile ilişki içerisine girmesi, onu yönlendirmesi, ona hitap edip onu değerli kılması, dinin varlığını anlamlı kılmaktadır. Kuran-ı Kerim’de insanın yaratılışına farklı bir yer verilmiştir. İnsandan beklentiler ve insana yüklenen sorumluluk da farklıdır. Yüce Allah insanı yarattıktan sonra özgür ve irade sahibi bir varlık olan insanla diyaloğa […]

DUA – KADER BAĞLAMINDA İNSAN

Hzl: Fatma BAYRAKTAR Yaratılmış olan evrende belli kurallar vardır. Bu kurallar, evrenin yaratıcısı tarafından belirlenmiş ve devam ettirilmektedir. [1] Evrende, yaratılmış olan ve varlıkların uyduğu genel kurallara uyan farklı bir varlık vardır. Bu varlık, yaratılmış olanlar içerisinde ayrıcalıklı yeri olan insandır. [2] Duada insanın kilit bir rolü vardır. İnsanın bu rolü onun yaratan ile ilişkisini […]