MUSEVİLERE ÇIKAR YOL


Ömer Fevzi MARDİN ÖNSÖZ Filistin Hahambaşısı Türkiye’ye gelmiş, bu seyahatin alâkalı olduğu işlerin biri de Baltık sahasında bulunan Musevi ilahiyat mektebinin Filistin’e nakli imiş. Bunu gazeteden ve bir gazeteciye vaki beyanatından öğrendim. Bu haber; dikkatimi yine Musevi meselesine ve dinler arası müşterek bir ilahiyat üniversitesine çekti. Kanaatimce: Museviler; insanların İlâhî hislerine, insanlar da Allah namına […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 4.BÖLÜM


DİPNOTLARI [1] Almanca baskıda Arendt bu iki cümleyi şöyle toparlıyor: “Devrim zamanından kalma belirli bir gözboyamacılığı muhafaza eden -ki böyle bir şeye gerek duymamaları Naziler açısından karakteristiktir- Sovyet pratiği, Nazi Üçüncü Reich’ından bile biraz daha ‘ileri’dir.” – e.n. [2] Almanca baskıda, “bu öğretinin ağırlıklı savunucusu olan Hıristiyanların” yerine “Yahudi olmayanların” denmektedir – e.n. [3] Almanca […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 3.BÖLÜM


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DREYFUS DAVASI DAVANIN OLGULARI Sözkonusu dava, 1894 sonlarında Fransa’da görüldü. Fransız Genel Kurmayı’nda çalışan Yahudi bir subay olan Dreyfus, Almanya adına casusluk yapmakla suçlandı ve mahkûm edildi. Mahkeme oybirliği ile Dreyfus’un yaşam boyu Şeytan Adası’na sürülmesine karar verdi. Duruşma kapalı kapılar ardında yapıldı. Dosya dolusu bir iddianamenin olduğu söyleniyordu ama ortada bir tek […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 2.BÖLÜM


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAHUDİLER VE TOPLUM Yahudilerin, köklerini devletin ekonomik yaşamından alan ve kendilerini özel rollerine son derece uygun kılan siyasî cehaletleri ve antisemitizmin içerdiği siyasal tehlikelere karşısında gözlerim kör eden halka karşı, otoriteden yana önyargıları her tür toplumsal ayrımcılığa karşı aşırı bir duyarlılık geliştirmelerine neden olmuştu. Bu iki özellik yan yana geliştiğinde, siyasî sav ile […]

TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI- ANTİSEMİTİZM 1.BÖLÜM


  Hannah ARENDT ÇEVİREN: Bahadır Sina Şener   BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Bir kuşağın ömrüne sığmış; kesintisiz yerel savaşlar ve devrimler zincirinin birbirinden ayırdığı; ne mağluplara barış anlaşması ne de galiplere soluk alma olanağı tanıyan iki dünya savaşı, geri kalan iki dünya devleti arasında üçüncü bir dünya savaşı bekleyişi ile son buldu. Bu bekleyiş anı, ölen […]

DİNLER ARASI DİYALOG HEYKELİ’NE BİR DAHA


  Eskimiş bir haber , fakat hatırlayalım. Dünyayı sarsan çifte rezalet Yeni Şafak | | 21 Şubat 2010 İspanya ve İngiltere’de yaşanan iki ayrı skandal dünyayı ayağa kaldırdı. İspanyol Merino’nun üst üste ibadet eden Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi’den oluşan heykeli infiale yol açarken, İngiliz sanatçı Elton John’un Hz. İsa hakkındaki hakaret içeren sözlerine tepki yağdı […]

‘İDEOLOJİK İSLÂM’DA MARKSİZM ESİNTİLERİ


20. yüzyılın en büyük ideolojik dalgası olarak dünyayı sarsan Marksizm’in İslâm toplumlarında çok yönlü ve karmaşık etkilerde bulunduğunu biliyoruz. Hem düşünce ve hem de eylem bakımından Marksizm’e en kesin karşıtlıklar içeren cephelerden birisi İslâmiyet olduğu halde, bu toplumlarda sözünü ettiğimiz etkinin son derece derinleştiği alanlar vardır. Marksizm’in İslâm toplumları içindeki çarpıcı sosyal, kültürel ve psikolojik […]