HACI BEKİR SIDKI VİSÂLÎ KADDESELLÂHÛ SIRRAHÛ’L AZÎZ HAZRETLERİ’NİN TERCEME-İ HÂLİ,HAYÂTI SAÂDETLERİ

Müellif-i muhterem Visali Hz. (kaddesellâhü sırrahu’l azîz), Manisa’nın Kula ilçesinde  mütemekkin Molla Efendi Zade Hacı Mehmet Efendi’nin oğludur. Hicrî 1298 (1882 Milâdi) tarihinde Kula’da doğmuştur. İlk tahsilini Boşnak Hoca namıyla maruf alimden tamamlamıştır. Zahir ilimlerini, İstanbul Fatih medreselerinde, Fatih dersiazam’larından ahz etmiş, icazet almışlardır. İstanbul Kadırga semtinde, Ahmet Ziyaeddin Gümüşanevi Hz. (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Halifelerinden […]

BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Bâyezîd Bistâmî kaddesellâhü sırrahu’l azîzin bir takım duaları, niyazları ve yakarışları var ki onun tasavvuf anlayışını özlü ve doğru bir şekilde yansıtır. Allah’la arasındaki derin bir saygıdan kaynaklanan çok samimi münacaatları, onun Hak, halk ve kendisi hakkındaki görüşlerini bu bağlamda daha çarpıcı ve daha anlamlı bir şekilde dile getirir. İlâhî! Seninle olduğum sürece en büyük […]

NEFESLER – Ganiyy-i Muhtefî—AHMED YÜKSEL ÖZEMRE Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

İ  T  H  A  F                                            Habîbullah-ı Ekrem‘e,                                         O’na verilen Kevser‘e,                                           Ve bu Kutlu Sülâle’ye                                           İlelebed Girenler‘e                                                                         Aşk-u niyâzla, hörmetle                                                                       Ve de sonsuz muhabbetle.                                                                                                    Ganiyy-i Muhtefî   *  *  *                                                              Ö  N  S  Ö  Z                                                 Allāh‘a hamd ederek başlarım Besmele’yle.                             Rabbim, Sen […]

BURSALI MEHMED TAHİR BEY

Doğumu , 1278/(1861); maskat-ı re’si, Bursa; irtihâli 9 Rebîu’l-âhir 1344/(27 Ekim 1925); müddet-i ömrü 66; Kabri Saadeti, Üsküdar’da Hüdâyî Âsitânesi hazîresindedir. Özellikle biyografi ve bibliyografya içerikli “Osmanlı Müellifleri” ansiklopedik kaynak kitabi ile tanınmış ve günümüzde de alanında temel bir referans olarak kabul edilmeyi sürdüren Türk yazar, araştırmacı, asker. Hayatı 1861 yılında Bursa’da doğan Mehmed Tahir […]

KUTBÜ’L DEVRÂN ,KUDDİSE SIRRAHÜ’L MENNÂN, CENÂB-I PÎR-İ MÜNÎR VE DESTGÎR, SULTÂN HACI BAYRÂM VELÎ HAZRETLERİNİN MEKTÛBÂT-I İLÂHÎLERİ VE HALÎFELERİ BEYÂNINDADIR.

Mektûbât-ı Hacı Bayrâm Kûddise Sırrahû’l Mennân Hazretleri Hacı Bayram-ı Veli’ye ait iki mektûb’dan bahsedilmektedir 151. Bu iki mektûb’dan biri Süleymâniye Kütüphânesi/Hacı Mahmut Efendi, no: 2673’te (vr. 169b-172a) yer alan şu mektûbdur:  1.MEKTÛB: Mektûb-ı Hacı Bayram-ı Velî (Kaddesallâhu Sirrahu’l-Âlî Hazretleri) Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm Hamd-i bî-hadd ol Ehadd Hazretlerine ki cemi’i eşyada vahdetiyle hâzır ve cümle mazâhir-i ekvânda cemâliyle […]

ALİ ULVİ BABA (Mehmed Ali Çerkeşî ) Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

Ali Ulvi Baba unvanlı Mehmed Ali Çerkeşî son dönem Bektaşi postnişinlerindendir. Kesin olmamakla birlikte 1864‟te Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde doğdu, 1951 veya 1954’te İzmir’de öldü. Gençlik döneminde askeriyeye girdi ve tabur imamlığı göreviyle İstiklâl Savaşı’na katıldı. Süvari Yüzbaşılığından emekli oldu. Bektaşiliğe askerliği döneminde, Şahkulu Sultan Dergâhı‟nda Mehmed Ali Hilmi Dedebaba (1842-1909)‟dan el alarak intisap etti. Önce […]

“EVLÂD BABANIN SIRRIDIR”IN HAKİKAT VECHİNDEN BEYÂNI

Ne ten lâzım ne cân lâzım ne nâm ü ne nişân lâzım Olaydım hâkine medfûn kefensiz yâ Resûlallah                                                      Osmân Kemâli Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Hazretleri   Allah azîmüşşân Hazretleri’nin Esselâm ism-i şerîfi ile cemî ümmet-i merhûme’nin emn ü emân üzre olmaklığını niyâz eyleriz. Dâreyn’de iltifât-ı Nebiyy-i Zî Şân Sallâllahû Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri’nin Raûf […]