ANTİCHRİST (DECCAL)

DÜCANE CÜNDİOĞLU — “Doğa Şeytan’ın mâbedidir!” (Nature is Satan’s church!) Zihnim bu aforizmanın çağrışımlarıyla meşgul. Hem de fenâ bir hâlde. Çünkü son iki gecedir ‘Antichrist’i seyrediyorum. Deccal’i… Sinema tarihinin —saygıyla selâmladığım— en büyük meczublarından Lars von Trier’in son filmini… Kim ne derse desin, Antichrist, daha şimdiden bir başyapıt! Diliyle… tekniğiyle… ve konusuyla… Dönüp dönüp bir […]

PUTLAR KİTABI-(Kitâb al Asnâm) İBN AL – KALBÎ

Not: Bu yazıyı hacc ve umrede Kâbe’yi tazim eden ve Hacer’ül Esvedi öpmek için birbirini kıran ve inciten insanların [hacılar diyemiyorum, çünkü haccın birinci şartı kimseyi incitmemek olduğunu bildiğimden] dikkatli olmaları için alıntıladım. Eğer bir kişi sırf Kâbe taşlarını/Hacer-ül Esved’i öpmek için bir insanı incitiyorsa unutmasın ki damarlarında ve genlerinde hala o putperestliğin kalıntılarını taşıyor […]

KERTENKELE İLE BERABER

Dün ben dayanır, ayak direrim, size yardımda bulunurum, bu suretle de üst gelirsiniz diyordun. A melûn, dün ordu kumandanı kesilmiştin, şimdi namertleştin, bayağılaştın, korkaklaştın. Senin sözüne kandık da geldik… bu belâ tuzağına düştük” dedi. Hâris [şeytan] , bu sözleri söyleyince o melûn bu azardan kızdı, hiddetlendi. Bu sözlerden gönlü dertlendi, kızgınlıkla elini, Hâris’in elinden çekti. […]

DİNLE NEYDEN

Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş, kalb isterim ki, iştiyak derdini açayım. Aslında uzak düşen kişi, yine vuslat zamanını arar. 5. Ben her cemiyette ağladım, inledim. Fena hallilerle de eş oldum, iyi hallilerle de. Herkes kendi zannınca benim […]

ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN) kaddesellâhü sırrahu’l azîz

İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. 1632 (H.1041)’de Şumnu kasabasında doğdu. Fâtih’te Atpazarı denilen yerde oturduğu için; “Atpazarı Şeyhi Osman Efendi” nâmıyla şöhret buldu. Kıbrıs’ta ise Kutup Osman ismiyle bilinir. 1691 (H.1102) senesinde Kıbrıs’ın Magosa şehrinde vefât etti. Kabri Magosa’dadır. Babası Seyyid Fethullah Efendi, âlim bir zât idi. Oğlunun tahsil ve terbiyesiyle bizzât meşgul oldu. Onu mükemmel […]

NECRONOMİCON- Kara Dünyanın Kitabı-Kara Büyü

  Kabala’nın yaratılmasından çok önce tapınılan ve çağırılan eski çağlara ait güçler vardır. Bunlar Sümer inancındaki kadimlerdir ve Aleister Crowley’in majisinde[1] ve H. P. Lovecraft’ın mitosunda yaşarlar. Dünyayı bir kez daha yönetmek için kapının hemen ardında beklemektedirler… Uzun süredir kayıp olan sihirbazın elkitabı, büyülü sözler ve çağırışlar, ruhları defetme ve bağlama yollarını içerir. Ama bunlar […]

ÇARE…/SORUN/ SUÇLU/ NE….?

De Profundis / Mektup Oscar Wılde Ahlak bana yardım edemez. Ben, yaradılışımla, ahlak karşıtıyım. Ben yasalara değil, ayrıcalıklara uygun insanlardanım, insanın yaptıklarında yanlışlık görmem, ama insanın yapısında yanlışlık görürüm. Bunu öğrenmiş olmak çok iyi. ** Din bana yardım edemez. Başkalarının, görülmez bir şeye inanç duymalarına karşılık ben, dokunulabilen, görülebilen şeylere inanırım. Benim tanrılarım, elle yapılmış […]

AHDE VEFÂ- Muzaffer OZAK Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi -İRŞAD

  وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen).  Kendisi reşid oluncaya-onsekiz yaşını dolduruncaya kadar, iyi niyetle değerlendirmelerin dışında yetimin malına yaklaşmayın. Sözlerinizi taahhütlerinizi eksiksiz-kusursuz yerine […]

VESVESESİ OLAN NAMAZ KABUL OLAN NAMAZLARDANDIR.

Müslümanların en çok huzursuz olduğu meselelerden biri vesvesedir. Bu konuda Hz. Ali b. Ebî Talîb kerremallâhü veche  şöyle buyurmaktadır: “Ehl-i Kitabın ibadetiyle bizim namazımız arasındaki fark  şeytanın vesvesesidir.  Şeytan inkârcıların amelleriyle uğraşmaya son verdi. Çünkü inkârcılar,  şeytana zaten uyum sağlamışlardır. Müslümanlarsa ona muhalefetle savaş yapmaktadırlar. Muharebe, muhalefeti de içinde barındırır.” [İbn Hacer, Takribut’t-Tehzîb, I-II, I. […]

NİÇİN ÂMİN DERİZ?

  Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin “Cebrâil aleyhisselâm bana, “Fâtiha’yı tamamladıktan  sonra “amîn” demeyi öğretti ve bunu söylemek, mektup sonuna vurulan  mühür gibidir” diye” buyurdu. Nitekim Fâtiha’nın ardından söylenen “âmin” hakkında Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin  [Bursevî, Rûhu’l-Beyân, I, 25; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 187 (hno:7961) ] hadisini aktardıktan  sonra İsmail Hakkı Bursevî bunun […]

İSİM KOYMANIN VE DEĞİŞTİRMENİN SIRLARINDAN

  Daha önce bu konuda sitede bulunan yazıları tekrar etmeden önce Hazreti İsmâil Hakkı Bursevî  Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîzin beyanlarını arz edelim. *** Çün ettin mahlasım yâ Rab Hakkı Beni abdü’I-Hakk eyle ver terakkî (Divan, 623/34). diyerek kimliğini açıkladıktan sonra, ismiyle mahlasını birlikte kullandığı, Ne İsmâil Hakkî’yam ne bir sâhib-terakkîyem Ne bir ehl-i telakkîyem ne âyînem […]

HZ. FÂTIMA ANNEMİZ

Haluk Nurbaki Anlatılması en güç olan Yüce Sultan Hz. Fâtıma aleyhisselâmı hiç değilse bir zerre konuşabilme fırsatı ver YARABBİ!. Gerçekten Hz. Fâtıma’yı anlatmak fevkalade güç bir olaydır. İslam’ın Nurdan Annelerini anlatmaya niyet ettiğimiz günden beri bunun sıkıntısı içindeyim. Çünkü bir kimseyi tanıtma, anlatmak için onun on tane özelliğinden bir tanesini anlatsanız kafidir. Aşağı yukarı onu […]

HZ. FATIMA ALEYHİSSELÂM

Hz. Fatıma aleyhisselâm Müslümanlar ile putperestler arasındaki  savaşın ağır koşullarında dünyaya gelmiştir.  Müslüman olarak  Allah Resulü’ne teslim olan müminlerle birlikte müşriklerin  uyguladığı ambargo ve yatırımlar, iktisadî kuşatma ve kısıtlamalar, maddi ve manevi baskı ve savaşlar içerisinde bulunan  ve bunları bire bir yaşayan Hz. Fatıma aleyhisselâm, Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemden cihat duygusunu tamamen öğrenmişti. Rasûlullâh […]

RİSÂLE-İ HÜSEYNİYYE

    Hz. İsmail Hakkı Bursevî, Risale-i Hüseyniyye isimli eserinde, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallâhü aleyhi ve sellem) muhterem, mükerrem ve muazzez torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz’i çeşitli vechelerden anlatıyor. Bursevî Hazretlerinin, Şehid-i Kerbelâ Hazreti Hüseyin Efendimizi çeşitli vechelerden ele alışına bir örnek de Hz. Hüseyin Efendimiz’in ism-i şerifindeki harflerin ve hecelerin işaret ettiği manalara […]

İNSANLARIN İSLÂM DİNİ HAKKINDA UNUTTUĞU BİR ŞEY

İnsanlar İslâm hakkında sürekli atıp- tutma/lehde-aleyhde/yardım-köstek olma…vb gibi halleri takınırken unuttukları bir şey var. İslâm dini Âdem aleyhisselâmdan,  Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme kadar insanların korumasına bırakılmıştır. Ancak iki cihanın sultanı  Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme gelince bütün korumayı ve muhafazayı Allah Teâlâ üzerine almıştır. Elân korumaktadır. Bu meyanda bizim gibi aciz kendini bilmezler dini […]

RASÛLULLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN NÜBÜVVET HALİFESİ HZ. ALİ kerremallâhü veche

 “En yakın akrabanı uyar!‟ [1] âyeti geldiğinde Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem, ehl-i beytinden olanları bir araya getirdi. Sayıları otuzdu. Yediler, içtiler. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem onlara: “Hanginiz benim, dinimin gereklerini yerine getirmeyi, sözlerimi dinlemeyi taahhüt eder ki‟ [2] benimle beraber cennette olabilsin ve ailem arasında da benim Halîfem olsun?” diye sordu. Akrabalarından birisi […]

TASAVVUFUN DERİNLİKLERİNDE ABDULBAKİY GÖLPINARLI ve ARKAPLANI

Abdulbakıy Gölpınarlı ( ö. 1982) [1] Abdulbakıy Gölpınarlı Mevlevi bir muhitte yetiştiğini ve yazılarındaki metodun ana hatlarını şöyle anlatır: “Takdir bizi bu potada yoğurdu. Doğar doğmaz bu havayı almaya başladık. Gözümüz Mevlevi yüzlerine, kulağımız ayin ve naat nağmelerine açıldı. İnandık, inandırdık. Gördük, belledik. Duyduk, coştuk. Ağladık, ağlattık. Nihayet zaman gözlerimizdeki buğuyu kaldırdı, bizi düşünce sahasına […]

İLÂHÎ FİİLLERDE HİKMET

Hzl:Prof. Dr. Emrullah YÜKSEL Bilindiği üzere, insanoğlu yaratılışının gereği olarak dünyaya geldiğinden beri daima etrafında olup bitenleri anlamak ve öğrenmek istemiş, varlık ve olaylar arasında bir sebep ve gaye ilişkisi aramıştır. Bu merak sahibi insan, kendi fiillerinde bir neden ve amaç güttüğü gibi kendi gücünü aşan âlemde cereyan eden olaylar, daha doğrusu İlâhî fiiller arasında […]

Hz. Abdülaziz ŞENOL (Kenzî) Efendi kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Hz. Abdülaziz Şenol Efendi, Tarsus’ta 15 Ağustos 1895 tarihinde dünyayı geldi. Babası Kâmil Efendi Tarsus’ta tanınmış bir hekim, annesi Hatice (Hasibe) Hanım memleket eşrafından varlıklı bir ailenin tek kızıdır. Asıl adı Abdülaziz Sami’dir. Sonraları kısaca Aziz ismiyle tanınmıştır. Baba tarafından ataları Karaman’dan gelerek Tarsus’a yerleşmişlerdir. Büyük babası da hekim olduğundan aile lakapları Hekimzâdeler olmakla beraber, […]

SABIR YARIŞI

Cüneyd, Nûrî, Amr el-Mekkî, Sehl gibi ünlü sûfî bilginlerden yararlandıktan sonraki bir devrede Mekke’ye gelen (h. 270) Hallâc burada çok sıkı bir çile sürecine girmiştir. Tarîhu Bağdad’dan bazı satırlar nakledelim:[ bk. Târîhu Bağdad, 8/114 vd.; Passion, 1/53-56.]  Ebu Yakup Nehrecûrî (ölm. 330/941) anlatıyor: “Mekke’ye ilk gelişinde Kâbe’nin sahnında oturuyordu. Bir yıl müddetle, oturduğu yerden sadece […]