EHLİ BEYT İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

  Niyâzî-i Mısri kaddesellâhü sırrahu’l âlî Efendimiz,  Mevâidü’l İrfân isimli eserinde [İrfan Sofraları]  buyurdukları üzere Sevgi ve buğz ezeli ve gizlidir. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin evladını seven kişinin sevgisi,  kendisinden sonra çocuklarına, Ehl-i Beyt’e düşmanlık edenin düşmanlığı da çocuklarına geçmiştir.  ÖNSÖZ Ülemadan Abdurrauf  Menavi’nin çeşitli hadis kitaplarından seçerek toplamış olduğu onbin Hadis-i Şerifi kapsayan […]

DİNİ LİTERATÜRDEKİ SAYGI İFADELERİ

Sual: Aşağıdaki ifadelerin anlamları nedir? Kimler için kullanılır? CEVAP Anlamları ve kimler için kullanıldığı karşılarına yazılmıştır: Hazret: Saygı ifadesi olarak, Allah Teâlâ, Peygamberler ve âlimler için kullanılır. Hak Teâlâ Hazretleri, Hazret-i Âdem, İmam azam Hazretleri, Hazret-i Mevlana gibi. İmam: Dinde söz sahibi, müctehid âlim demektir. İmam  Ahmed, İmam  Rabbani, İmam  Gazali gibi. [İmam-ı Gazali: şeklindeki […]

YÜCELERDEN KAFİLE –M. S. Ö.[Milattan sonra – önce] Collection

Hzl: Mim – Ya – Sin YÜCELERDEN KAFİLE 12’den Kinaye, Yücelerden Kafile, Bil nereden kafiye, Allah için secdeye. Rasulullah diye diye, Yola çıktık biz niye, Kaf dağı neresidir, Ehl-i Beyt size bize. Dedi ki ben beşerim, Dedim ben siz değilim, İkimiz aynı beşer, Bu beyan kime düşer. Ferezdek helal olsun, Gönül şiir doğursun, Gelene sena […]

ARABACILAR KAHYASI İSMAİL AĞA (GÜL) (d:?- v: 26.5.1938) kaddesellâhü sırrahu’l âlî

Arabacılar Kahyası İsmail Ağa kaddesellâhü sırrahu’l âlînin doğum tarihi hakkında şu an için elimizde kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri olarak Ayaş’lı olduğuna dair ibarelere rastlanılmaktadır. ** Arabacılar Kâhyası İsmail Ağa ile ilgili bilgilere Mahir İz’in anılarında rastlıyoruz. Ankara Solfasol Köyü kabristanında kabri bulunan İsmail Ağa, Cumhuriyetin ilanı yıllarında Ankara’da gönül erbabı arasında önemli bir […]

HARİRİZADE MUHAMMED KEMALEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âlî (1267-1299/1850-1882)

XIX. asırda İstanbul’da yaşamış ve “Tibyanü Vesaili’l-Hakaik fi Beyani Selasili’t-Taraik” adlı meşhur eseriyle tanınan mutasavvıf müellif. Meşhur eser Tıbyânu Vesail’in müellifi Harîrîzade, XIX. asrın ikinci yarısında yaşamış mutasavvıflardandır. Cemaziyelâhir 1267/Mart 1850 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bildirdiğine göre, babasının Kemâleddin Muhammet adını verdiği Harîrîzâde’nin tam künyesi, Kemâleddin Muhammed Harîrîzâde b. Seyyid Şeyh Abdurrahman b. Seyyid İbrâhim […]

SEBİLCİ HÜSEYİN EFENDİ kaddesellâhü sırrahu’l âli

SEBİLCİ HÜSEYİN EFENDİ (1894-1975) 1894 yılında, İstanbul’da dünyaya gelen Sebilci Hüseyin Efendi, sâdâtdandır. Dedesi tarîk-i uşşâkiyye meşâyinden Sadeddin Efendi amcası Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesinin son postnişîni Mustafa Hilmî Sâfî Efendi‘dir… Kardeşi Mazhar Efendi ile birlikte daha 8-10 yaşlarında iken, Muharrem aylarında, arkalarında siyah meşinden elbise, omuzlarında kırba, ellerinde içinde âyetler yazılı taslarla , sokak sokak dolaşıp […]

ZÜBDETÜ’L-MERÂTİB- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

Hzl: Zeynep Şeyma KUTLUCA Türk İslâm tarihinde, bilhassa Selçuklulardan beri, İslam Tasavvufu ve Medeniyeti’ne eserleri, görüşleri, müridleri ve hizmetleriyle büyük katkılar yapmış sayısız tasavvuf büyüğü yer almaktadır. Gerek padişahlarla, gerek dönemin devlet erkânıyla yakınlıkları ve temsil ettikleri fikirler ile özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve bakasında muazzam etkileri olan bu büyüklerden bir tanesi de; Osmanlı’nın son […]

HACI HASAN ÖZLEM EFENDİ Kuddise Sırrahû’l Âli Hazretleri (1911-1996)

Hacı Hasan Özlem,   Makodonya’nın İştip vilayetine bağlı Kiliseli (Bereketli) kasabasında,   1911 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Efendi,   Annesi Fatma hanımdır Zamanın ve yerin şartları gereği ilk tahsilini mahalle mektebinde okuma yazma öğrenecek kadar yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin parçalanıp yıkılmasından sonra,   Müslüman Türk nüfusunun azalması neticesi Anadolu’ya göç etmişlerdir. 1928 yılında,   on sene süre ile oturduğu Kırklareli […]

MEKASID-I SALİKIN- SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âli

 Hazırlayan Zahir SÜSLÜ Edirne-2011   ŞEYH AHMED HÜSÂMEDDÎN-İ DAĞISTÂNÎ HAYATI ve HAKKINDAKİ BİLGİ[1] 1264 senesi Rebîu’l-evvelinde (Şubat-Mart 1848) Ban vilâyeti’nin – Dâğistân’da – Rukkâl şehrinde zînet-sâz-ı âlem-i şuhûd olmuştur. Pederleri Seyyid Saîd b. Seyyid Sefer b. Seyyid Haydar b. Seyyid Hasan b. Seyyid Kâsım b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Dâvûd b. Seyyid Ca’feri es-sâlis b. […]

HAZRET-İ HÜDÂYÎ’NİN Mİ’RÂC-I NEBÎ SALLALLÂHU ALEYHİ VE SELLEM HAKKINDA SULTÂN I. AHMED HÂN’A MEKTUBUDUR

 “Receb-i şerifin 27. gecesi Mi’râc-ı Muhammedî ile’l-makâmi’l Mahmûdi’l ahadîdir. Ta’zîm ve tefhim lâzımdır. Harâmeyn ehli kemâl mertebede ri’âyet ederler.” Ma’lûm ola ki Receb-i Şerifin on ikinci gecesi ehl-i Medine Hz. Seyyidinâ Hamza (radiyallâhü anh)’nın (‘amm-i Resûldür-Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selemin Amcası) Medîne-i Münevvere’ye bir buçuk sâ’at mesâfede Cebel-i Uhud kurbunda müstakil bir türbe-i şerifleri civârında […]

Mİ’RÂC-I NEBÎ SALLALLÂHU ALEYHİ VE SELLEM

بسم اللَّه الرحمن الرحيم سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ Matla’-i nûr-i ilâhîdir yüzün yâ Mustafâ Cümle vahy-i âsumânîdir sözün yâ Mustafâ Leyle-i mi’râcda buldun çün makâm-ı kurb’a râh Âşikâre gördü Allah’ı gözün yâ Mustafâ  ** Âsumân-ı vahdetin mâhı Muhammed […]

(40 SALAVÂT-I ŞERİFE) Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’na gönülden teslim olun.” Bu eser 40 salavât-ı şerifeden ibaret olan, Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Hazretlerinin Tuhfet-üs Salavât isimli kitabının dilimize sâdeleştirilmiş şeklidir. […]

“TASAVVUF”UN İNCELİKLERİ

Hazırlayan Mehmed Sâdık KEHRİBAR 1974 İÇİNDEKİLER M U K A D D İ M E Nefsin Bir Cüz’ü Olan Gözler Kulakların, Nefsi Bilmeğe Medâr Olan Cihetleri Burunun, Maddi Ve Mâ’nevf Bakımdan Koku Alma Hassaları Havassı Hamse-İ Zâhiriyyenin Dördüncüsü De Bildir Havassî Hamse-İ Zâhiriyyenin Beşincisi El Parmaklarıdır Havassı Bâtına Kuvvetleri De Beştir Ahlâk-I-Zemime Nedir? Hulâsa: Kuvve-İ-Müdrike […]

HALÎFE-İ HZ.PÎR SEYYÎD MUHAMMED NÛRÜ’L ARABÎ ÖMER LÜTFΠPRİZRENÎ

Kaddesellâhü sırrahu’l âlî Prizren, 13 Ocak 1870 – Prizren, 25 Ekim 1928  AŞKA, DÜ-CİHÂN VÂRINI SAT, EY DÎL-İ ŞEYDÂ Aşka dü-cihân vârını sat ey dîl-i şeydâ Bir köhne-hasır üstüne yat ey dîl-i şeydâ Oldunsa eğer aşk ile sen tâlib-i dîdâr Ağyâra olan meylini at ey dil-i şeydâ Allah’a tevekkül ile uşşâk-i ilâhî eyler, O belâyâya […]

İBNU’L-FARİD VE EDEBΠKİŞİLİĞİ

Hzl: Yücel BARK Şair İbnu’l-Fârid divanında nesebi ile alakalı olarak şu bilgilere yer vermektedir. Bir gece İbnu’l-Fârid rüyasında Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemi görür. Peygamber Efendimiz şaire nesebini sorar . O da cevaben dedesinden öğrendiği bilgilerle ona cevap verir. Nesebinin Benî Sa‘d kabilesinden Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin süt annesi Halime validemizin mensup olduğu soya […]

MELÂMÎLER -Maltepe-İstanbul

ŞEYHULİSLÂM PAŞMAKÇIZÂDE SEYYİD ALİ EFENDİ  

“EDVÂR-I ÂLEM” den PARÇALAR – SEYYİD AHMED HÜSAMEDDİN

Hazırlayan: Seyyid Mûsâ Kâzım ÖZTÜRK YENİ SAVAŞ Matbaası 1967-İZMİR     Seyyid Ahmed Hüsâmeddin Hazretlerinin eserlerinden iktibas edilmiştir. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ MUKADDEME BİRİNCİ KISIM 2.BÖLÜM 3. BÖLÜM 4. BÖLÜM Ahmaklık iki nevidir 5.BÖLÜM 6. BÖLÜM İKİNCİ KISIM 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM 3. BÖLÜM 4. BÖLÜM 5. BÖLÜM 6. BÖLÜM ÖNSÖZ «Edvâr-ı Alem’den parçalar« ismi altında neşrettiğim […]