ABDÜLAZİZ MECDİ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz EFENDİ (Balıkesir Milletvekili Abdülaziz Mecdi Tolun) (1865-1941)

1865 yılında Balıkesir’in Okçular Mahallesi’nde dünyaya geldi, babası Hafız Hasan Efendi’dir. Gerek annesi ve gerekse babası tarafından asil bir aileye mensuptur. Babası aynı zamanda ilk hocasıdır. Hıfzını tamamladıktan sonra Rüştiye’yi bitirdi, bütün aklî ve naklî ilimleri de dayısı Yahya Nefi Efendi’den okuyarak icazet aldı. Rüştiye’yi bitirdikten sonra, bir süre aynı okulda 2. muallimlik yaptı ve […]

SEYR-İ SÜLÛKTE MEŞGUL EDEN SORULAR

Bir kardeşimizin maili üzerine bu metin hazırlandı. Sorular ve Cevaplar Kısaca sunuldu 1) Mürşidler beka diyarına göçtükleri zaman rabıta kesilir mi? Bu konuda Kuşadalı Efendimizden; Rabıta rabıta derler, Hakk’dan gafil olmamak demektir. Yine Kuşadalı Efendimizden; “Ahirete intikal etmiş mürşide rabıta olmaz, eğer olsaydı Resul Efendimizden başkasına olmazdı.” Huzurda teveccüh olmaz. Asıl rabıta şeyhinin uluhiyyetini tasdiktir. […]

HZ. MEVLÂNA’DA PEYGAMBER SEVGİSİ

Hzl: Alb. Şefik CAN Bu konu insanın tuhafına gidebilir. Yalnız Mevlâna değil bütün veliler ve bütün Müminler elbette alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi severler. Hatta sadece kendi Peygamberimizi değil bütün peygamberleri severler, onlara saygı gösterirler. Nitekim vaktiyle Viyana Muhasarasında Müslüman olan papaz Hz. İsa’ya küfrettiği için öldürüldü. Bizler Kur’ân-ı Kerim’de beyan buyurulduğu üzere bazılarını […]

ADINI SÖYLEMEMEK İÇİN

Başımı koyduğum her yerde secde edilen “O”dur. Altı yönde ve ötesinde, ibadet edilen “O”dur. Bağ, bahçe, gül, bülbül, semâ, sevgili hep birer bahanedir. Maksut olan hep “O”dur!   Divan-ı  Kebir’den ***** Ben üzümüm, tekmeler altında dönüp duruyorum. Aşk, beni nereye çekerse, oraya gidiyorum. Bana “Ne diye benim çevremde dönüyorsun?” dedin. Ben, senin çevrende değil, kendi […]

FARK VE CEM’

Hzl: Nurgül KARAYAZI Ayırmak, dağıtmak, seçilmek, ayırt etme, başkalık alâmeti gibi mânâları olan fark, tasavvufî bir terim olarak, çoklukta birliği, birlikte çokluğu herhangi bir engelleme olmadan görmek demektir. Yine bir târife göre, beşerî hâllere yaklaşma ve kulluğu yerine getirme açısından kulun kesbine, fark (tefrika) denir.[1] Mutasavvıflar fark ile cem’i birlikte kullanmışlardır. Cem’ toplamak, dikkat ve […]

REFÎK-İ A’LÂ

Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin son kelâm-ı şerifi “Allah’m, beni refîk-i âlâya ulaştır”ı anlamak üzere Kâmil Tabiat’a benzer varlıklardan biri de “Refîk-i A’lâ” olarak adlandırılan varlıktır. Refîk-i A’lâ, Peygamberimizin vefatı esnasında söylediği; “Allah’m, beni refîk-i âlâya ulaştır” [Sahih-i Müslim (Nevevi’nin Şerhi ile birlikte), Fezâil, no: 87,88,89; Nesefî, no: 34. ] hadisinde geçen bir kavramdır. İşte […]

Hz. MEVLÂNÂ kaddesellâhü sırrahu’l azizden “GEL” ÇAĞRILARI

Hzl: Dr. Celâleddin Bakır ÇELEBİ MESNEVİDEN BİR KAÇ GEL ÇAĞRISI Cefakâr nefis katırlarına bakmak, yola getirmek için Mustafa Hakk’ın imrahorudur. Kerem ve ihsanın çekişiyle “Kul tealev” [De ki: geliniz… En’am,151]dedi… Gelin de sizi riyazatla terbiye edeyim, azgın ve serkeş atları alıştırır, getiririm ben… Tanrı dedi ki: “Onlara gelin de, ey terbiyeye alışkın olmayan katırlar, gelin […]

HZ. MEVLÂNA CELÂLEDDİN-İ RUMÎ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîzi TANIMAMAKTA NEREYE KADAR?

Geçti fırsat bir dahi girmez ele Dem bu demdir, dem bu dem Hz. Mevlâna Celâleddin-İ Rumî Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz Efendimiz  sıradan bir din adamı ya da sıradan bir tasavvuf ehli değildir, mukallit bir statükocu ise hiç değildir. Daha ziyade bir eğitimci, bir müsteşar görünümündedir. Hiç kuşkusuz romantik bir adamdır, heyecanlıdır, cesur ve cömerttir, bir parça […]

SOFUZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

AHMED MÂHİR EFENDİ HAZRETLERİ’NİN HALÎFESİ SOFUZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Şİ’R-İ MENSÛR / Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi * İnsan hava gibi hafîf, su gibi lâtif âteş gibi nazîf toprak gibi şerîf olmazsa insan olmaz. İnsan hava gibi pür-nûr, su gibi mesrûr, âteş gibi gayûr, toprak gibi sabûr olmazsa insan olmaz. İnsan hava gibi […]

SEYYÎD HÂFIZ BALIKLIZÂDE AHMED MÂHİR EFENDİ Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Hazretleri

Son dönem âlimlerinden ve siyaset adamlarından olan Ahmed Mahir Efendi 1860(1861?) yılında Kastamonu’da doğmuştur. Ailesi Ballıklı Efendizade lakabıyla tanınmaktaydı. Dedesi Hafız Mehmed Nureddin Efendi, babası ise Kastamonu Ticaret Reisliği yapmış olan Seyyid Hafız Mehmed Said Efendidir. İlköğrenimini Nasrullah Mektebi’nde aldıktan sonra Merdiyye Medresesi’ne devam ederek büyük velî-âlim Seyyîd Ahmed Hicâbî hazretlerinden icâzet aldı (1882-83).Medreselerde tefsir, ilm-i […]

HZ. ALİ KERREMALLÂHÜ VECHE EFENDİMİZ EĞER AFFETMESEYDİ

“Onlar affettiler, fakat sen kendini nasıl affedeceksin” Allah Teâlâ’nın işlerindeki hikmeti anlayabilmek çok zaman almaktadır. Öyle ki olaylar zincirine bakılınca “neden” ve “nasıl” sorusunu haiz çok cümleler bulunursa da ilim ve irfan arttıkça bu sorular azalır gider. Mesela; Müslümanların “ilk halife seçimi” konusunda polemikler çoktur ve farklı mezhep ve meşreplerin oluşmasına tevlid etmiştir. Bu nedenle […]

ÜSKÜDARLI HÂFIZ “EŞREF EDE” EFENDİ HAZRETLERİ

Cenâb-ı Hakk’ın öylesine sırlı velî kulları vardır ki Cenâb-ı Rabbü-l Âlemiyn bunları: 1) muhabbetiyle, 2) Zât’ına mahsûs tecellîleriyle, ve 3) onlara lütfettiği hakîkî “teslimiyet libâsı”yla beşerin başarından [gözünden] setretmiştir. Onlar ahâli arasında dolaşırlar ama, esrarlarının ancak pek azına muhiblerinin pek azını âşinâ kılarlar. İşte Üsküdar’lı hâfız Eşref Ede[1] Efendi (H. 1292-1373/M. 1876-1954) de bu kabil […]

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN MANEVΠBAŞBUĞLARI

-Yurt Semâlarında Ayyıldızlı Bayrağı Ezanlarla Dalgalandıran Kutlu Nesil- Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nın mağlubu ilân edilerek galibler tarafından dayatılan Sevr anlaşması ile paramparça edilmesi hesaplanan Anadolu topraklarında başlayan düşman istilasına karşı Türk halkını uyandıran ve direnişe geçiren maneviyat ordusunun zafere ulaşılmasındaki yerini anlamak için Millî Mücadele’ye destek veren İslâm âlimlerinin hatırlamak gerekir. Türkiye’de ayyıldızlı bayrak […]

ÜSKÜDARLI ŞAİR HASAN BASRÎ BABA kaddesellâhü sırrahu’l alî

Hzl: Mehmet Temizkan[1] Şalgam pazarında cevher satılmaz. (Basrî Baba) Bilindiği gibi Türk milleti İslâm dinini kabul ettikten sonra, tasavvuf cereyanı Türkler arasında da yayılmaya ve bunun sonucu olarak da muhtelif tarikatlar kurulmaya başlamıştır. Ahmed Yesevî ilk Türk mutasavvıf; adını Ahmed Yesevî’den alan Yesevîlik de ilk Müslüman Türk tarikatı olma özelliğine sahiptir. Kaynağı Yesevîlik olan iki […]

BALKANLARIN MÜSLÜMAN OLUŞUNDA SARI SALTUK DEDE Kaddesellâhü sırrahu’l aziz

İslâmlığın Güney Doğu Avrupa’da zuhuru— Osmanlı Devletinin kuruluşundan çok daha evvel, Güney Doğu Avrupa’da Türklerin mevcudiyeti tarihî bir vakıa olduğu gibi, yine İslâmlığın Osmanlılar’dan önce bu bölgelere yayılmış olduğu keyfiyeti de inkâr olunamaz bir hakikattir. Avrupaya vaki olan Hun akınlarından sonra, Avarlar da harekete geçmiş ve bu mühim Türk unsuru beraberlerinde Slavları Balkanlara getirmiştir. Slavları […]

PSİKİYATRİDE KULLANILAN MİTOLOJİK KAVRAMLAR

PSYKHIATRIA ve MYTHOS Hzl: Doç. Dr. Kriton Dinçmen Büyük hümanist Azra Erhat’ın –Hocam Prof. Dr. Necmettin Polvan’ın anılarına.. 1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri’nde ihtisasını tamamlayan Psikiyatri Doçenti Dr. Kriton Dinçmen, aynı Fakülte’nin Psikiyatri Kliniği Başasistanlığına tayin olmuş ve başasistanlığı sırasında elde ettiği bir fellowship ile […]

RASÛLÜLLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN KABRİ ÜZERİNDEN HAZIRLANAN KOMPLOLAR

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ “Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah, kafirleri muratlarına erdirmeyecektir. Kur’ân-ı Kerim 5/MÂİDE-67 […]

GÖLGE OYUNUNDA TEVHİD DERSLERİ

Kukla ve  gölge  oyununa  İslâm’da  özellikle  tasavvuf açısından yaklaşımlar da pek çoktur. Aslında  bunların çoğu kukla için olmasına karşın incelemeciler bunu daha çok gölge oyunu sanmışlardır. İslâm’a ayrılan alt bölümde bu konuya yeniden döneceğiz, burada bir iki örnek vermekle yetinelim. İlk Menzel’in gösterdiği gibi, İran şairi Asadî’nin oğlu Asadî 1066’da tamamladığı Gerşasbname adlı destanda Eflâtun […]