ŞEYTANDAN NEDEN SIĞINIRIZ?


SUÂL: Şeytandan sığınmakta, Allah isminin kullanılıp, diğer isimlerin kullanılmamasının hikmeti nedir? Ya’nî bunda bir hikmet var mıdır? CEVÂB: Bunun hikmeti, Allah isminin, Allah Teâlâ’nın bütün isimlerinin hakîkatlerini cami’, toplayıcı olmasıdır. İblis, hazreti isimleri bilir. Eğer Allah Teâlâ kuluna, Rahîm, yahud Müntekîm ismi ile istiâze emretse, İblis, o kula gelip, Vâsi’, yahud Mecîd isimleri olduğunu vesvese […]

NAMAZDA NİYE DÜNYEVİ DUYGULAR KALBE GELİR?


Bunu şöyle açıklarız: Kıyam, rükû’a göre, rükû’ da secdelere göre uzaklık yeridir. O halde kul, kıyamda, Rabbine münâcâtı, Onun kelâmı ile uzun ederse, huzûri ilâhîden ona, ta’zîm ve heybet şimşeği zahir olur ve bunun için eğilir. Allah Teâlâ ona rükû’u ihsan eder. Rükû’a varınca, ona Allah Teâlâ’nın azametinden, kıyamdaki münâcâtı esnasında vâki’ olandan daha kuvvetli […]

NAMAZDA NİYE SESLİ VE GİZLİ OKURUZ?


SUÂL: Yağmur yağmaması gibi şeyler Allah Teâlâ’nın kullarını korkuttuğu şeyler olduğu halde, yağmur duası namazında imamın sesli okumasının hikmeti nedir? CEVÂB: Bunda sesli okumak, Allah Teâlâ’ya karşı tezellül ve alçalmanın izhâr edilmesidir. Aynı zamanda, insanlar suya muhtaçdırlar, su olmayınca muztar durumdadırlar. Muztar durumda olanın, hacetini istemek için, sesini yükseltmesinde ve bundaki ma’zeretinden dolayı, hacetini elde […]

KADIN YÜZÜNÜN GİZLİ SIRRI


İmam Mâlik, Şafiî ve iki rivayetinin birinde, Ahmed’in hür kadının yüzünden ve elinin içinden başka bütün vücûdu avrettir kavli ile, Ebû Hanîfe’nin, yüzü, eli ve ayağının içi hariç, her yeri avrettir kavli, ve İmam Ahmed’in diğer rivayetinde, bilhassa yüzü avrettir kavlidir. Birincisinde setr, örtü konusunda teşdîd vardır. İkincisi tahfiftir. Üçüncüsü teşdîddir. Böylece iş, Mîzânın iki […]

“OĞUL! BİZİ DE YAZSANA” Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi


Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi, hayatımızın bir kısmında bizi çok etkilemiş ve yön vermiş bir şahsiyettir. Biz O’nu tanıdıktan sonra, Hakk’a yürüyene kadar bir kölenin efendisine itaat ettiği gibi itibarımız da olmuştur. Şahsi internet sitemiz içerisinde her alanda birçok kişiden bahseden biri olarak Hulûsi Efendiden bahsetmeyişimizin hususi bir nedeni yoktur. “Biz O’nu severiz, O’da bizi […]

SEÇKİ-8


HAYAL MERTEBESİ VE ETKİLERİ İnsanların köpek sahibi olmasının niçin çocuk sevgisi yerine geçtiğini, görsel medya etkilerinin nerelere vardığı hakkında bilgi sahibi olmak için önemli bir bilgi. Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde buyurdu ki; Hayal mertebesinin değerini ve otoritesinin gücünü ancak Allah Teâlâ, sonra o bilgiye ehil kıldığı peygamber ve veliler bilebilir. Bu […]

SEÇKİ-7


FUTBOL FANATİZMİNİN PSİKODİNAMİĞİNE BİR BAKIŞ Ölmeye Ölmeye Ölmeye Geldik… Bir zamanlar ülkemizde futbol, elit gruplarda bile gizlenen bir tut­ku idi. Zamanla bu gizlenen tutku, açıkça dile getirilmeye, hatta yapı­lacak toplantılar, verilecek randevular, düzenlenecek paneller, konfe­ranslar ya da türlü etkinlikler maçların naklen yayın saatlerine göre ayarlanmaya başladı. Söyleniş şekli açısından farklılık göstermesine rağmen, her sosyo-ekonomik kesimde […]