SİYONİZM VE TÜRKİYE- Dr. Theodor Herzl GÜNLÜKLERİ 2. BÖLÜM


Hazırlayan Doç. Dr. Yaşar KUTLUAY İkinci bir telgraf haberinde Kayzer’in yolunu değiştirdiğini öğrenen Dr. Herzl, şimdilik onunla konuşmasının şart olmadığını bildirerek Londra’ya gider. Orada çeşitli Yahudi teşekkülleri ve ileri gelenleri ile temas eder. Hepsinin iştiraki ile münakaşalı toplantılar tertipler. Bu arada Filistine giden Yahudi kolonistlerine güçlük çıkarıldığı, karaya çıkmalarına müsaade edilmediğini duyar ve Newlinsky’ye telgraf […]

SİYONİZM VE TÜRKİYE- Dr. Theodor Herzl GÜNLÜKLERİ 1. BÖLÜM


Hazırlayan Doç. Dr. Yaşar KUTLUAY GİRİŞ Siyonizm ve Siyonist kelimelerinin çok eski bir tarihi vardır. İkibin yıla yakın zamandır kullanılan ve görünüşe göre daha da kullanılacak olan bu kelimelere verilen anlamlar bilhassa türkçede çok değişik ve ekseriya da yanlıştır. Siyonizm ve Siyonist’in ne olduğunu bilmek için önce «Siyon» un ne olduğunu bilmek, bunun için de […]

31 MART’TA YABANCI PARMAĞI


ABDÜLHAMİD’İN PARMAĞI VAR MI? 31 MART’TA PRENS SABAHATTİN Fikir adamı ve darbeci olarak her şeyi ile İngilizlere bağlı bulunan Prens Sabahattin, bütün mondenliği içinde 31 Mart irtica olayının ön plandaki aktörlerinden biridir. Rauf Orbay, Prens’i, 31 Mart’ta Fitz Maurice’in alet olarak kullandığını yazmaktadır. 31 Mart’ın bastırılmasından sonra tutuklanan Prens’i kurtardığını ileri süren Cemal Paşa, Mahmut […]

MUSEVİLERE ÇIKAR YOL


Ömer Fevzi MARDİN ÖNSÖZ Filistin Hahambaşısı Türkiye’ye gelmiş, bu seyahatin alâkalı olduğu işlerin biri de Baltık sahasında bulunan Musevi ilahiyat mektebinin Filistin’e nakli imiş. Bunu gazeteden ve bir gazeteciye vaki beyanatından öğrendim. Bu haber; dikkatimi yine Musevi meselesine ve dinler arası müşterek bir ilahiyat üniversitesine çekti. Kanaatimce: Museviler; insanların İlâhî hislerine, insanlar da Allah namına […]

MAFYA AHLÂKI VE KAPİTALİZMİN RUHU


PINO ARLACCHI  trc:  Bahadır Sina Şener Geleneksel Calabria Ve Sicilya’da Mafya Ve Mafiosi “Ve kural olarak, dışardan pek belli olmayan ama buna rağmen ekonomik hayatı yeni bir ruhla doldurduğu son derece kesin olan bu değişikliği yaratanlar, ne ekonomi tarihinin her döneminde karşılaştığımız türden gözüpek ve vicdan yoksunu spekülatörler, ekonomik maceracılardı ne de sadece büyük bankerler. […]

OSİERO NERO ÖLDÜ -Mahir Kaynak


1971 yılında Türkiye’de ilginç bir deneme yaşandı. Meclis’in kabul ettiği, hükümetin yürüttüğü MlT kanununa uygun olarak yapılan bir istihbarat operasyonu, tüm ayrıntıları ile halka açıklandı. Kimse daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Bir darbe hazırlığına MlT hesabına katılmış ve bunları Devlet’in bu işle görevlendirdiği Teşkilata bildirmiştim. Devlet’in mahkemesinde sanıklar yargılanırken, ülkenin her yanında, belki de […]

ÖLÜMSÜZLÜĞE KARŞI EBEDİYET


HANNAH ARENDT, The Human Condition, Bir yandan bu dünya işlerine her türden etkin katılımın öle yandan nihaî vargısı tefekkür olan saf düşüncenin birbirlerinden tamamen farklı iki merkezî İnsanî ilgi konusunu oluşturmaları, “düşünce insanları ile eylem insanlarının farklı yollar izlemeye başlamaların”dan,[1] yani Sokratik okulda siyasî düşüncenin ortaya çıkışından beridir şu ya da bu biçimde kendini duyurmaya […]