EVLİYANIN DAHİ MEKRİ VARDIR, ALDANMAYINIZ

  Anlamayan herzevekiller için misaldir, ancak hep aldanırlar Sefîne-i Evliyâ’da Osmânzâde Hüseyin VASSÂF (Kaddesa’llâhu sırrahû)  Efendimiz buyurdular ki   Hâce-i irfânım Mesnevî-hân Muhammed Es’ad el-Mevlevî, bir gün derste zevk-ı inzivâdan bahsettiği sırada Şeyh Gâlib’den bir misâl getirdiler: Hz. Şeyh’in şöhreti fevka’l-âde şâyi’ olunca, “Hazret! Mevlevîhâne’ye şitâbân olanların adedi çoğaldı, dergâhdaki dedelerin hizmetten şikâyetleri çoğaldı. Biz […]

PEYGAMBERİMİZİN İSMİNİ TELAFFUZ EDERKEN DAHİ EDEPLİ OLMAK FARZDIR

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve selemin ism-i mübarekelerine hürmet etmeyen herkes için: Sefîne-i Evliyâ’da Osmânzâde Hüseyin VASSÂF (Kaddesa’llâhu sırrahû)  Efendimiz buyurdular ki   Karasarıklı  İbrâhîm kaddesa’llâhu sırrahû Efendi Kuşadalı hazretlerine yetişmiş bir şeyh-i âlî-kadrdir. İzzet Efendi merhûmla da hem-bezm olarak bi’l-âhare Eyüp’te Bahariye civârında Taşlıburun Dergâhı şeyhi Süleymân Efendi’den Tarîk-ı Sa’diyye’den müstahlef olmuştur. Müddet-i medîde […]

RABBİMİZİN BİZDEN ALDIĞI MİSAK

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Kalbimize gelen hallerden birisi de, rabbimizin bizden aldığı misak esnasındaki varlığımızın halidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Rabbin Âdemoğullarını sırtlarından çıkartıp kendilerini karşı şahit tutarak ‘Sizin rabbiniz değil miyim?’ demişti de, onlar da ‘Evet Rabbimizsin’ demişlerdi’ Sen Rabbimizsin! Sen olmasaydın, Âdem’in unsurdan oluşan suretinde varlığımız […]

CENNETE BİLENLER GİRER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ‘Allah Teâlâ’dan başka ilâh olmadığını bilerek ölen kimse, cennete girer.’ Bu hadisi Osman b. Affan rivayet etmiş, İmam Müslim el-Haccac Sahih’inde zikretmiştir. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ‘Bilerek ölen.’ Burada Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem ‘iman ederek’ dememiştir. (Tekrar hadise dönersek) ‘Allah […]

Hz. ALİ kerrema’llâhu vechehû ve radıya’llâhu anh HAKKINDA

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇYÜZ OTUZ BEŞİNCİ BOLUM Kardeşlik Mertebesinin Muhammedî-Musevî Mertebeden Bilinmesi Amâ ve istiva arasında       Üstün akıllar hayrete düştü İnişi esnasında da İstiva yerinden göğe inerken O yerinde bulunurken Ve kalbimizde ve her neredeysek Bütün bu alametler Körlük ve sınırlama bildirir Onlar yönler gibi altı tanedir […]

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem ve Hazret-i Şeyhu’l-Ekber (kuddise sırrûhu’l-athar) ın MİRAÇLARI

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ BÖLÜM Beşinci Tevekkül Hakkındadır; Kendisini kabul edenlerin azlığı ve insanların idrakteki kusurları nedeniyle bu tevekkülü muhakkiklerden herhangi birisi açıklamamıştır. Tevekkül sebepleri ispatlar Kilitleri ve kapıları açar En geniş hayrı bizatihi cömertçe sunar Düşmanları ve sevgilileri yaklaştırır    Zayıf nefse nasihat verir […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ KASÎDE-İ BÜRDE TESBÎİ

[1] ON ALTINCI SOFRA [Allah’ın resulü sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “Sadık rüya,   nübüvvetin kırk altı şu’besinden bir şu’bedir.  Bu da müminlerin nübüvvetten nasipleridir. ” [2]Mevlana Cami kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin Füsus şerhinin Yusuf Fassı’nda da böyledir. Fakir der ki içimden geçiyordu ki, İmam Busîrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin Kaside-i Bürde’sini tahmis (ikili beyti üç mısra […]

SEHİV SECDESİNDE NİÇİN İKİ DEFA SECDE YAPILIR?

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin sehiv secdesi yaptığı yerler beştir: Bu bağlamda Peygamber, şaşırmış ve secde etmiştir; ikinci rekâttan kalkmış ve oturmamış, bunun üzerine secde etmiştir; ikinci rekâtta selam vermiş, secde etmiştir; üçüncü rekâtta selam vermiş ve secde etmiştir; unutarak beş rekât kılmış ye […]

HZ. ŞEYH-İ EKBER MUHYİDDÎN-İ ARABÎ (Kuddise sırruhu’l-celî)

Sefine-i Evliyâ’da –Hüseyin Vassaf Efendi İmâmu’l-muhakkîkîn, burhânu’l-mudakkıkîn, ufku’llâh ve a’lemu’l-ulemâ Muhyiddîn-i Arabî (Kuddise sırruhu’l-alî) hazretleri, nûr-ı dîde-i ehl-i ma’rifettir. Hicret-i Nebevîyyenin 560 senesinde, şehr-i Ramazânın on yedinci (28 Temmuz 1165) Pazartesi günü veya gecesi, âlem-i dünyâyı vücûd-ı bihbûd-ı âlîleriyle tezyîn buyurmuşlardır. Mahall-i tevellüdleri Endülüs bilâdından Mürsiye kasabasıdır ki, Endülüs bilâdı el-yevm İspanya denilen mahaldir. İsm-i […]

MUHYİDDİN İBN ARABÎ KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZ KÜLLİYYÂTI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

KUR’ÂN-I KERİM HAFIZLARI EN ŞEREFLİ İNSANLARDIR

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ŞAHADET MERTEBESİ el-Müheymin İlahi İsmi el-Müheymin sırlara şahit Bizdeki ve O’ndaki sırlara, nurları gizler Bizim vasıtamızla bizden ve O’ndan, O’nu görsek Gözler kör olur, kalp gözleri bile Bu nedenle kendine perde edinmedi Asker, yardımcı ve muhafız da Resuller Amâ Arş’ından getirdi onu Akıllar ve […]

SULTANA TAVSİYE MEKTUBU

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Vasiyet ve Nasihat Bunu Bilad-ı Rum’un, Bilad-ı Yunan’ın sahibi ve Allah Teâlâ’nın emriyle Galip Sultan Keykavus’a  609 yılında bize yazdığı bir mektubuna cevaben yazdım, Rahman Rahim Allah Teâlâ’nın Adıyla! Allah Teâlâ’nın emriyle galip sultanın mektubu -Allah Teâlâ onun adil saltanatını daim kılsın-kendisine dua eden […]

HZ. MUHAMMED SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEM’İN HZ. EBU HUREYRE’YE TAVSİYELERİ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:   ‘Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radiyallâhü anhe bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerden manalara delalet eden harfleri kendisiyle inşa ettiğim kalemime Allah Teâlâ’nın yazdırdığı kısmını zikredeceğim. [İzin verilenleri] Önce benim için lambayı yakan hizmetçiye hitap ederek şunları söyledim. O lambayı yakmıştı, ben […]

İMAM ALİ B. EBU TALİB kerremallâhü veche ye NEBEVΠTAVSİYELER

  Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Hz. Ali b. Ebu Talib kerremallâhü veche ve radiyallâhü anhın şöyle dediği bize aktarılmıştır. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem bana tavsiyede bulunarak şöyle demiştir: -Ey Ali!  Sana bir tavsiyede bulunacağım. Onu aklında tut, o tavsiyeye uyarsan sürekli hayır ve iyilikte bulunursun. -Ey Ali! […]

KELÂM VE SEKİNE

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: DÖRT YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ BÖLÜM ‘Benim kelamımı okuyan benim perdemi görür, meleklerim ona iner, sustuğunda yanından ayrılırlar, bu kez ben ona inerim’ Münazelesinin Bilinmesi Kelamım benden başka değil, o benden başka Benzer benzerlere zıttır zira Ariflere de ki: Allah Teâlâ’nın kelamını okuduğunuzda  Vecd kaybolsun […]

KADER

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: OTUZ ÜÇÜNCÜ SORU Peygamberlerden ve Onların Aşağısında Bulunan Kimselerden Gizlenen Kader Bilgisinin Nedeni Nedir?   Cevap: Soruda bir düşme vardır ve soruyu şöyle düzeltebiliriz: Peygamberlerden ve onların aşağısındaki insanlardan kader bilgisi niçin gizlenmiştir? Soruyu soran, en üstün insanın en üstün melekten üstünlüğünü kabul ediyorsa, […]

BEŞ VAKİT NAMAZI TERK EDEMEZSİN

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Bayılan kişiyle ilgili batını yoruma gelirsek, bayılan kişi, celalin kendinden geçirdiği yâ da cemalin egemen olduğu hal sahibine benzer. Bu nedenle, aklı yerinde değildir. Hakk ise, duyusal varlığından habersiz kaldığı bu anda, kendisinde uygulamak istediği fiilleri bizzat kendisi üstlenir. Ben de bir süre bu […]

FERASET MAKAMININ BİLİNMESİ VE SIRLARI ve [KIYAFETNÂME-İLMİ SÎMA]

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ KIRK SEKİZİNCİ BÖLÜM Feraset, nafile ibadet nuru Seçilmiş ve rehber Peygamber buyruğudur bu Feraset sahibi, Hakk’ın gözü ve kulağı olduğu kişidir Mutlu ve sevinçlidir o İşin sonu bu yargının tersinin gerçekleşmesi: Gaybte ve şehadette (Saldırmak anlamındaki) ‘iftiras’ kelimesinden türetilen feraset, kahır özelliğindeki ilahi […]

ALLAH TEÂLÂ MELEKLER İLE CİNLERİ GİZLİLİK ÖZELLİĞİNDE ORTAK YAPMIŞTIR

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İKİ YÜZ YETMİŞİNCİ BÖLÜMÜN İLAVESİ: Allah Teâlâ melekler ile cinleri gizlilik özelliğinde ortak yapmıştır Bu menzil ile iki yüz yetmişinci bölüm arasında özel bir bağ vardır ve bu nedenle onu o menzile kattık. Allah Teâlâ izin verirse, bu miktarı söyleyeceğiz. Allah Teâlâ nur ve […]