BEKTÂŞİ TARİKİNDE İBADETLER HAKKINDA

Bektaşi tarikinde “namaz yoktur”, “kılmazlar”; “ibadette bulunmazlar” diyerek sûi zân edenlerin okumaları niyetiyle; İhramcızâde İsmail Hakkı MUHAMMED ALİ HİLMİ DEDEBABA ERKÂN-NÂMESİ Hzl: Cem ERDEM Gönül gel seninle bir iş edelim Cümle işler gerü kalsun o demde Özümüz dervîş-i derd-mend edelim Erenler erkânı âyin-i cemde M. Hilmi Dedebaba Özet Erkân-nâmeler, tarikatler bünyesinde bir yol ulusu tarafından […]

BİZ HÜSEYNÎLERDENİZ!

Sâhib-i dîvân merhûm el-Hâc Muhammed Ali Hilmî Dede Baba kaddesellâhü sırrahu’l âli hazretlerinin yirmi sekiz yaşlarındaki tasvîrleridir. Bugün yine Hilmi Dede Baba’nın, tekke musikîsine âşinâ olanların çok iyi bildiği bir şiirini paylaşacağım. Tekke-dergahlarda Muharrem ayı geldiğinde, genelde ehl-i beyt, özelde ise Kerbelâ ve Hz. Hüseyin aleyhisselâm üzerine yazılmış ilahiler, kasideler, mersiyeler okunur ve bunlara “Muharremiyye” […]

ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN) kaddesellâhü sırrahu’l azîz

İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. 1632 (H.1041)’de Şumnu kasabasında doğdu. Fâtih’te Atpazarı denilen yerde oturduğu için; “Atpazarı Şeyhi Osman Efendi” nâmıyla şöhret buldu. Kıbrıs’ta ise Kutup Osman ismiyle bilinir. 1691 (H.1102) senesinde Kıbrıs’ın Magosa şehrinde vefât etti. Kabri Magosa’dadır. Babası Seyyid Fethullah Efendi, âlim bir zât idi. Oğlunun tahsil ve terbiyesiyle bizzât meşgul oldu. Onu mükemmel […]

İSMAİL HAKKI BURSEVİ kaddesellâhü sırrahu’l azîz-KENZ-İ MAHFΠRİSÂLESİ

 NUTK U ÂRÎFÂNE-İ HAZRET-İ HAKKI Kaddesellahû Sırrahû’l Azîz  Bildin mi nedir, ey gönül insân-ı kâmili Ne oldu bu cihân mezra’ı içinde hâsılı Deryâ-i ilme saldı onu hazret-i feyyâz Bahr-i muhîti etti güzer feyz-i şâmili Habb-i sanevberîde felek-i habbe dâr olan, Şol on sekiz bin âlemin olmaz mı hâmili Kenz-i nihâna olmasa miftâh bu’l-aceb, Olmazdı nakd-ı […]

GAVS-ÜL Â’ZAM ABDULKADİR GEYLÂNÎ kaddesellâhü sırrahu’l azizden yardım isteme (İSTİĞASE USÛLÜ)

RAHMAN VE RAHÎM OLAN ALLAH’IN ADIYLA Çok önemli bir konu ile karşılaştığında, seni üzen bu musîbetin Allah Teâlâ tarafından defedilmesini arzu edecek olursan önce, Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece, yâni Salı gecesi; Yatsı namazından sonra (Gece yarısından sonra) ya da seher vaktinde iki rek’at namaz kıl; bu namazın her rek’atinde 1 Fâtihâ’dan sonra 11 […]

AHDE VEFÂ- Muzaffer OZAK Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi -İRŞAD

  وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen).  Kendisi reşid oluncaya-onsekiz yaşını dolduruncaya kadar, iyi niyetle değerlendirmelerin dışında yetimin malına yaklaşmayın. Sözlerinizi taahhütlerinizi eksiksiz-kusursuz yerine […]

Ord. Prof. Dr. AHMET SÜHEYL ÜNVER (1898-1986)

Ahmet Süheyl Ünver 17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul Haseki’de annesinin babası Hattat Mehmet Şevki Efendi’nin Bostan Hamamı sokağındaki 32 no’lu konağında, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir (Çoker: 1983: 554) Babası, Posta Telgraf Nezâreti İstanbul Muhaberat-ı Umumiye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver Bey, büyük babası Tırnova Eşrafından ticaretle meşgul ve arada resimde yapan Daizade Hacı Mehmet […]