Hz. Abdülaziz ŞENOL (Kenzî) Efendi kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Hz. Abdülaziz Şenol Efendi, Tarsus’ta 15 Ağustos 1895 tarihinde dünyayı geldi. Babası Kâmil Efendi Tarsus’ta tanınmış bir hekim, annesi Hatice (Hasibe) Hanım memleket eşrafından varlıklı bir ailenin tek kızıdır. Asıl adı Abdülaziz Sami’dir. Sonraları kısaca Aziz ismiyle tanınmıştır. Baba tarafından ataları Karaman’dan gelerek Tarsus’a yerleşmişlerdir. Büyük babası da hekim olduğundan aile lakapları Hekimzâdeler olmakla beraber, […]

Mustafa Lütfi FİLİZ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz (Fâni)

  Lütfi Filiz, Osmanlıların son dönemlerinde pek çok cephede savaşların hüküm sürdüğü bir dönemde, bir Anadolu kasabası olan İzmir’in Tire ilçesinde 1911 yılında dünyaya geldi. İkisi kız yedi kardeşten beşincisidir. O doğduğunda, üç ağabeyinden biri Galiçya, biri Kafkasya ve biri de Trablus cephelerinde savaşmaktaydılar. Lütfi Filiz’in ailesi, o zaman için varlıklı sayılabilecek bir durumdaydı. Babası […]

MOLLA MURAD ve TÜRKÇE DİVANI

Molla Murad , Fransız İhtilali (1789 )’ nden 1 yıl önce 1788’de doğmuştur. Abdülmecid zamanında 27 Şevval 1264 H( 25 Eylül 1848 )‘de vefat etmiştir.  Dârü’l — Mesnevi  dahilindeki türbe-i mahsusada olduğu kaydedilmektedir. Birçok eseri vardır. Molla Murad’ ın “Divan”ı önem arzetmektedir. Divanın giriş bölümünde “manzume-i fesâhat ve  divançe-i belâğat” olarak vasıflandırdığı kitabında, tarikat ulularının, […]

SOMUNCUBABANIN CAN DOSTU HİMMET DEDE (HORASAN ERENİ)

Hazırlayan: Dilek YANMAZ  EY ÂŞIK-I SADIKLAR… Ey âşık-ı sadıklar. Gelin Allah diyelim Bezm-i Hakk’a layıklar. Gelin Allah diyelim  Sübhanallah. Subhanallah. Her derdlere derman Allah.  Varalım doğru raha. Yüz sürelim dergâha, Yalvaralım Allah’a Gelin Allah diyelim. Sübhanallah. Subhanallah. Her derdlere derman Allah.  Yolunda can verelim. Lutf-u Hakk’a erelim. Cemalini görelim, Gelin Allah diyelim.  Sübhanallah. Subhanallah. Her […]

AZERBAYCAN BİBİ HEYBET TÜRBESİ’ NİN TARİHİ

Azerbaycan Bibi Heybet Türbesi’ nin Tarihi      Hakime Hanım, dokuzuncu asrın başlarında yaşamış, İmam Rıza’nın (aleyhisselâm) kardeşi olmasından ötürü takip edildiği için Azerbaycan’a sığınmış, burada tanınmasın diye, “Heybet’in bibisi” adı ile yaşamaya mecbur olmuştur. Vefatından sonra defnolunduğu yer, türbeye çevrilerek şöhret bulmuştur.       Tanınmış İslam alimi Allame Muhammed Bagir Meclisi (Vefat: Hicri 1111) de “Biharul-Envar” […]