DOĞU ARAŞTIRMALARI- DOĞU EDEBİYATI-NÜSHA

DOĞU ARAŞTIRMALARI Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi DOĞU EDEBİYATI Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi NÜSHA Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

Dünyada Cenneti Resmedenlerden Son Zamanların En Büyük MİNYATÜR ÜSTADI: MAHMUD FERŞÇİYAN

  İran’ın son yüzyılda yetiştirdiği en büyük Minyatür üstatlarından Üstad Mahmud Ferşçiyan H.Ş.1308 / M.1930 yılında İsfahan’da sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üstadın hayat hikayesini kendi ağzından dinleyelim: “Çocukluktan beri içe kapanık ve içe dönük idim. Akranlarımdan daha az oyuna ilgi duyar, kendimi daha çok bir işle meşgul etmeye çalışırdım. Baba evimin alçı […]

ANTİCHRİST (DECCAL)

DÜCANE CÜNDİOĞLU — “Doğa Şeytan’ın mâbedidir!” (Nature is Satan’s church!) Zihnim bu aforizmanın çağrışımlarıyla meşgul. Hem de fenâ bir hâlde. Çünkü son iki gecedir ‘Antichrist’i seyrediyorum. Deccal’i… Sinema tarihinin —saygıyla selâmladığım— en büyük meczublarından Lars von Trier’in son filmini… Kim ne derse desin, Antichrist, daha şimdiden bir başyapıt! Diliyle… tekniğiyle… ve konusuyla… Dönüp dönüp bir […]

İMADEDDİN NESİMÎ (1369 Halep, 1417)

Büyük Azerî şairi İmadeddin Nesimî, 1369 yılında doğmuştur. Nesimî, mükemmel bir tahsil  görmüş, “Seyyid”, “Hüseyin” ve “Nesimî” mahlaslarıyla şiirler yazmıştır. Nesimî’nin eserlerinde  Bursa, Tebriz vs. şehirlerinin adlarısıkça anılır. Nesimî’nin yaşadığı çağda Emir Timur ile  Tohtamış Azerbaycan’ı almışve Miranşah burada  hakimiyet sürmüştür. Bu çağlarda Azerbaycan’da  Hurufîlik hareketi geniş ölçüde yaygınlaşmıştır. Bu  tarikatın kurucusu Fazlullah Naimi (13401394), […]

BEKTÂŞİ TARİKİNDE İBADETLER HAKKINDA

Bektaşi tarikinde “namaz yoktur”, “kılmazlar”; “ibadette bulunmazlar” diyerek sûi zân edenlerin okumaları niyetiyle; İhramcızâde İsmail Hakkı MUHAMMED ALİ HİLMİ DEDEBABA ERKÂN-NÂMESİ Hzl: Cem ERDEM Gönül gel seninle bir iş edelim Cümle işler gerü kalsun o demde Özümüz dervîş-i derd-mend edelim Erenler erkânı âyin-i cemde M. Hilmi Dedebaba Özet Erkân-nâmeler, tarikatler bünyesinde bir yol ulusu tarafından […]

BİZ HÜSEYNÎLERDENİZ!

Sâhib-i dîvân merhûm el-Hâc Muhammed Ali Hilmî Dede Baba kaddesellâhü sırrahu’l âli hazretlerinin yirmi sekiz yaşlarındaki tasvîrleridir. Bugün yine Hilmi Dede Baba’nın, tekke musikîsine âşinâ olanların çok iyi bildiği bir şiirini paylaşacağım. Tekke-dergahlarda Muharrem ayı geldiğinde, genelde ehl-i beyt, özelde ise Kerbelâ ve Hz. Hüseyin aleyhisselâm üzerine yazılmış ilahiler, kasideler, mersiyeler okunur ve bunlara “Muharremiyye” […]

ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN) kaddesellâhü sırrahu’l azîz

İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. 1632 (H.1041)’de Şumnu kasabasında doğdu. Fâtih’te Atpazarı denilen yerde oturduğu için; “Atpazarı Şeyhi Osman Efendi” nâmıyla şöhret buldu. Kıbrıs’ta ise Kutup Osman ismiyle bilinir. 1691 (H.1102) senesinde Kıbrıs’ın Magosa şehrinde vefât etti. Kabri Magosa’dadır. Babası Seyyid Fethullah Efendi, âlim bir zât idi. Oğlunun tahsil ve terbiyesiyle bizzât meşgul oldu. Onu mükemmel […]

İSMAİL HAKKI BURSEVİ kaddesellâhü sırrahu’l azîz-KENZ-İ MAHFΠRİSÂLESİ

 NUTK U ÂRÎFÂNE-İ HAZRET-İ HAKKI Kaddesellahû Sırrahû’l Azîz  Bildin mi nedir, ey gönül insân-ı kâmili Ne oldu bu cihân mezra’ı içinde hâsılı Deryâ-i ilme saldı onu hazret-i feyyâz Bahr-i muhîti etti güzer feyz-i şâmili Habb-i sanevberîde felek-i habbe dâr olan, Şol on sekiz bin âlemin olmaz mı hâmili Kenz-i nihâna olmasa miftâh bu’l-aceb, Olmazdı nakd-ı […]

GAVS-ÜL Â’ZAM ABDULKADİR GEYLÂNÎ kaddesellâhü sırrahu’l azizden yardım isteme (İSTİĞASE USÛLÜ)

RAHMAN VE RAHÎM OLAN ALLAH’IN ADIYLA Çok önemli bir konu ile karşılaştığında, seni üzen bu musîbetin Allah Teâlâ tarafından defedilmesini arzu edecek olursan önce, Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece, yâni Salı gecesi; Yatsı namazından sonra (Gece yarısından sonra) ya da seher vaktinde iki rek’at namaz kıl; bu namazın her rek’atinde 1 Fâtihâ’dan sonra 11 […]

NECRONOMİCON- Kara Dünyanın Kitabı-Kara Büyü

  Kabala’nın yaratılmasından çok önce tapınılan ve çağırılan eski çağlara ait güçler vardır. Bunlar Sümer inancındaki kadimlerdir ve Aleister Crowley’in majisinde[1] ve H. P. Lovecraft’ın mitosunda yaşarlar. Dünyayı bir kez daha yönetmek için kapının hemen ardında beklemektedirler… Uzun süredir kayıp olan sihirbazın elkitabı, büyülü sözler ve çağırışlar, ruhları defetme ve bağlama yollarını içerir. Ama bunlar […]

AHDE VEFÂ- Muzaffer OZAK Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi -İRŞAD

  وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen).  Kendisi reşid oluncaya-onsekiz yaşını dolduruncaya kadar, iyi niyetle değerlendirmelerin dışında yetimin malına yaklaşmayın. Sözlerinizi taahhütlerinizi eksiksiz-kusursuz yerine […]

MÜTEREDDİT BİR MUTASAVVIF ÜSKÜPLÜ ASİYE HATUN’UN RÜYA DEFTERİ (1641 – 1643)

    Hzl: Cemal KAFADAR Türk tarihinde kadınların varlığı sözkonusu olduğunda, yeterince araştırılmamış iki büyüt iddiayla yetiniriz genellikle: Türklerde kadınlar diğeri İslam toplumlarına göre çok daha ser­best davranabilmişlerdir; Osmanlılarda kadınlar bir ara devlet işlerine burunlarını sokmuş, “zayıflama ve çöküş döneminin zayıf padişahlarını” parmaklarında oynatarak siyasi hayatın “dejenere olmasına” katkıda bulunmuşlardır. Tanzimat’la birlikte başlayan ve büyük […]

İSİM KOYMANIN VE DEĞİŞTİRMENİN SIRLARINDAN

  Daha önce bu konuda sitede bulunan yazıları tekrar etmeden önce Hazreti İsmâil Hakkı Bursevî  Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîzin beyanlarını arz edelim. *** Çün ettin mahlasım yâ Rab Hakkı Beni abdü’I-Hakk eyle ver terakkî (Divan, 623/34). diyerek kimliğini açıkladıktan sonra, ismiyle mahlasını birlikte kullandığı, Ne İsmâil Hakkî’yam ne bir sâhib-terakkîyem Ne bir ehl-i telakkîyem ne âyînem […]

SÖYLEDİĞİM, ANLADIĞIN KADAR

Hzl::Mehmed Sâdık KEHRİBAR Ehlullah: Sür çıkar ağyârı dilden, tâ tecelli ede Hakk; Pâdişâh konmaz saraya, hâne mâ’mur olmadan.. buyurmuşlardır. Ey sırdaşım: Konuşmak için, zemin ve zaman aramaktayım. Zemin demek, konuşulan sözü anlayacak kabiliyette bir muhatap, idrak edecek bir arkadaş demektir ki, musahebe esnasında seni yormaz, söylediklerini tam mânasıyla kavrar, doğru söze hak verir ve kalbi […]

TASAVVUFUN DERİNLİKLERİNDE ABDULBAKİY GÖLPINARLI ve ARKAPLANI

Abdulbakıy Gölpınarlı ( ö. 1982) [1] Abdulbakıy Gölpınarlı Mevlevi bir muhitte yetiştiğini ve yazılarındaki metodun ana hatlarını şöyle anlatır: “Takdir bizi bu potada yoğurdu. Doğar doğmaz bu havayı almaya başladık. Gözümüz Mevlevi yüzlerine, kulağımız ayin ve naat nağmelerine açıldı. İnandık, inandırdık. Gördük, belledik. Duyduk, coştuk. Ağladık, ağlattık. Nihayet zaman gözlerimizdeki buğuyu kaldırdı, bizi düşünce sahasına […]

İSMAİL HAKKI BURSEVİ kaddesellâhü sırrahu’l azîz, RÛHU’L-BEYAN TEFSİRİNDEN

MUKADDİME   Mütercimin Önsözü Ruhu’l-beyan tefsirini tercüme etmeyi mukadder ve müyesser kılan Rabbime Hamdü senalar olsun. Hayatları bizim için âb-ı hayat olan Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) hazretlerine ve birer yıldız gibi önümüzü aydınlatan ashabına ve Nuh Aleyhisselâm’ın gemisi gibi bizleri sahili selâmete çıkaran ehli beytine salât-ü selâm olsun. Ruhu’I-beyân tefsiri, gerçekten ihlâs. aşk, vecd […]

Hz. Abdülaziz ŞENOL (Kenzî) Efendi kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Hz. Abdülaziz Şenol Efendi, Tarsus’ta 15 Ağustos 1895 tarihinde dünyayı geldi. Babası Kâmil Efendi Tarsus’ta tanınmış bir hekim, annesi Hatice (Hasibe) Hanım memleket eşrafından varlıklı bir ailenin tek kızıdır. Asıl adı Abdülaziz Sami’dir. Sonraları kısaca Aziz ismiyle tanınmıştır. Baba tarafından ataları Karaman’dan gelerek Tarsus’a yerleşmişlerdir. Büyük babası da hekim olduğundan aile lakapları Hekimzâdeler olmakla beraber, […]

Mustafa Lütfi FİLİZ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz (Fâni)

  Lütfi Filiz, Osmanlıların son dönemlerinde pek çok cephede savaşların hüküm sürdüğü bir dönemde, bir Anadolu kasabası olan İzmir’in Tire ilçesinde 1911 yılında dünyaya geldi. İkisi kız yedi kardeşten beşincisidir. O doğduğunda, üç ağabeyinden biri Galiçya, biri Kafkasya ve biri de Trablus cephelerinde savaşmaktaydılar. Lütfi Filiz’in ailesi, o zaman için varlıklı sayılabilecek bir durumdaydı. Babası […]

MOLLA MURAD ve TÜRKÇE DİVANI

Molla Murad , Fransız İhtilali (1789 )’ nden 1 yıl önce 1788’de doğmuştur. Abdülmecid zamanında 27 Şevval 1264 H( 25 Eylül 1848 )‘de vefat etmiştir.  Dârü’l — Mesnevi  dahilindeki türbe-i mahsusada olduğu kaydedilmektedir. Birçok eseri vardır. Molla Murad’ ın “Divan”ı önem arzetmektedir. Divanın giriş bölümünde “manzume-i fesâhat ve  divançe-i belâğat” olarak vasıflandırdığı kitabında, tarikat ulularının, […]