SEHİV SECDESİNDE NİÇİN İKİ DEFA SECDE YAPILIR?

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin sehiv secdesi yaptığı yerler beştir: Bu bağlamda Peygamber, şaşırmış ve secde etmiştir; ikinci rekâttan kalkmış ve oturmamış, bunun üzerine secde etmiştir; ikinci rekâtta selam vermiş, secde etmiştir; üçüncü rekâtta selam vermiş ve secde etmiştir; unutarak beş rekât kılmış ye […]

HZ. ŞEYH-İ EKBER MUHYİDDÎN-İ ARABÎ (Kuddise sırruhu’l-celî)

Sefine-i Evliyâ’da –Hüseyin Vassaf Efendi İmâmu’l-muhakkîkîn, burhânu’l-mudakkıkîn, ufku’llâh ve a’lemu’l-ulemâ Muhyiddîn-i Arabî (Kuddise sırruhu’l-alî) hazretleri, nûr-ı dîde-i ehl-i ma’rifettir. Hicret-i Nebevîyyenin 560 senesinde, şehr-i Ramazânın on yedinci (28 Temmuz 1165) Pazartesi günü veya gecesi, âlem-i dünyâyı vücûd-ı bihbûd-ı âlîleriyle tezyîn buyurmuşlardır. Mahall-i tevellüdleri Endülüs bilâdından Mürsiye kasabasıdır ki, Endülüs bilâdı el-yevm İspanya denilen mahaldir. İsm-i […]

MUHYİDDİN İBN ARABÎ KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZ KÜLLİYYÂTI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

KUR’ÂN-I KERİM HAFIZLARI EN ŞEREFLİ İNSANLARDIR

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ŞAHADET MERTEBESİ el-Müheymin İlahi İsmi el-Müheymin sırlara şahit Bizdeki ve O’ndaki sırlara, nurları gizler Bizim vasıtamızla bizden ve O’ndan, O’nu görsek Gözler kör olur, kalp gözleri bile Bu nedenle kendine perde edinmedi Asker, yardımcı ve muhafız da Resuller Amâ Arş’ından getirdi onu Akıllar ve […]

SULTANA TAVSİYE MEKTUBU

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Vasiyet ve Nasihat Bunu Bilad-ı Rum’un, Bilad-ı Yunan’ın sahibi ve Allah Teâlâ’nın emriyle Galip Sultan Keykavus’a  609 yılında bize yazdığı bir mektubuna cevaben yazdım, Rahman Rahim Allah Teâlâ’nın Adıyla! Allah Teâlâ’nın emriyle galip sultanın mektubu -Allah Teâlâ onun adil saltanatını daim kılsın-kendisine dua eden […]

HZ. MUHAMMED SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEM’İN HZ. EBU HUREYRE’YE TAVSİYELERİ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:   ‘Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radiyallâhü anhe bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerden manalara delalet eden harfleri kendisiyle inşa ettiğim kalemime Allah Teâlâ’nın yazdırdığı kısmını zikredeceğim. [İzin verilenleri] Önce benim için lambayı yakan hizmetçiye hitap ederek şunları söyledim. O lambayı yakmıştı, ben […]

İMAM ALİ B. EBU TALİB kerremallâhü veche ye NEBEVΠTAVSİYELER

  Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Hz. Ali b. Ebu Talib kerremallâhü veche ve radiyallâhü anhın şöyle dediği bize aktarılmıştır. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem bana tavsiyede bulunarak şöyle demiştir: -Ey Ali!  Sana bir tavsiyede bulunacağım. Onu aklında tut, o tavsiyeye uyarsan sürekli hayır ve iyilikte bulunursun. -Ey Ali! […]

KELÂM VE SEKİNE

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: DÖRT YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ BÖLÜM ‘Benim kelamımı okuyan benim perdemi görür, meleklerim ona iner, sustuğunda yanından ayrılırlar, bu kez ben ona inerim’ Münazelesinin Bilinmesi Kelamım benden başka değil, o benden başka Benzer benzerlere zıttır zira Ariflere de ki: Allah Teâlâ’nın kelamını okuduğunuzda  Vecd kaybolsun […]

KADER

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: OTUZ ÜÇÜNCÜ SORU Peygamberlerden ve Onların Aşağısında Bulunan Kimselerden Gizlenen Kader Bilgisinin Nedeni Nedir?   Cevap: Soruda bir düşme vardır ve soruyu şöyle düzeltebiliriz: Peygamberlerden ve onların aşağısındaki insanlardan kader bilgisi niçin gizlenmiştir? Soruyu soran, en üstün insanın en üstün melekten üstünlüğünü kabul ediyorsa, […]

BEŞ VAKİT NAMAZI TERK EDEMEZSİN

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Bayılan kişiyle ilgili batını yoruma gelirsek, bayılan kişi, celalin kendinden geçirdiği yâ da cemalin egemen olduğu hal sahibine benzer. Bu nedenle, aklı yerinde değildir. Hakk ise, duyusal varlığından habersiz kaldığı bu anda, kendisinde uygulamak istediği fiilleri bizzat kendisi üstlenir. Ben de bir süre bu […]

FERASET MAKAMININ BİLİNMESİ VE SIRLARI ve [KIYAFETNÂME-İLMİ SÎMA]

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ KIRK SEKİZİNCİ BÖLÜM Feraset, nafile ibadet nuru Seçilmiş ve rehber Peygamber buyruğudur bu Feraset sahibi, Hakk’ın gözü ve kulağı olduğu kişidir Mutlu ve sevinçlidir o İşin sonu bu yargının tersinin gerçekleşmesi: Gaybte ve şehadette (Saldırmak anlamındaki) ‘iftiras’ kelimesinden türetilen feraset, kahır özelliğindeki ilahi […]

ALLAH TEÂLÂ MELEKLER İLE CİNLERİ GİZLİLİK ÖZELLİĞİNDE ORTAK YAPMIŞTIR

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İKİ YÜZ YETMİŞİNCİ BÖLÜMÜN İLAVESİ: Allah Teâlâ melekler ile cinleri gizlilik özelliğinde ortak yapmıştır Bu menzil ile iki yüz yetmişinci bölüm arasında özel bir bağ vardır ve bu nedenle onu o menzile kattık. Allah Teâlâ izin verirse, bu miktarı söyleyeceğiz. Allah Teâlâ nur ve […]

AZABIN ZORUNLULUK MENZİLİNİN MUHAMMEDİ MERTEBEDEN BİLİNMESİ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇ YÜZ ON BEŞİNCİ BÖLÜM Hakikatlerimiz gerçekleşince bir olduk Fakat vuslata imkân yok yine de! Hiçbir yönden bu makama ulaşılmaz İniş karşısında, istiva nedeniyle Ona nasıl ulaşılsın ki? el-Celil’in övgüsü Halil’in karşısında nerede Görürsün ki sevgilisi ona dua ediyor Dostunun kendisine dua ettiği gibi […]

DAVUD aleyhisselâm, Hz. MERYEM Validemiz ve İSA aleyhisselâmın ORUÇLARI

  Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: En faziletli ve en dengeli oruç, bir gün kendin için bir gün Rabbin için oruç tutup bunların arasında bir gün yemendir. Bu, nefse karşı en büyüle mücadele ve hüküm bakımından dengeli davranıştır. Böyle bir durumda kul adına, tıpkı güneş ışığından aydınlanma hali gibi, […]

NEBİLİK MAKAMI VE SIRLARININ BİLİNMESİ ve DUA

Not: Emir Sigası ile yapılan dua ifadesi Arapça gramere ve vahdeti vücud felsefesine muvafık düşse de, Türkçe ifade tarzında bu tür niyaz biraz kabih olmaktadır, diye düşünüyoruz. Fakat bu konuda Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde şu şekilde beyanı vardır… YÜZ ELLİ BEŞİNCİ BÖLÜM Nebilik Makamı ve Sırlarının Bilinmesi Velilik ve nebilik arasında […]

REHBET (Korku)

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İKİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Rehbet (Korku) Rehbet korkudur, değişmekten ve kaderden Ve tehditten, doğru sözlünün bildirmesi nedeniyle Doğruluğunu gösteren delil var Öyleyse korkan ve ürken koşan ve öne geçendir Körlük karanlıklarında yürür durur Korkanın yürümesi veya âşık-sevdalının yürümesi gibi Himmetiyle korkarak yürür ve […]

ALLAH TEÂLÂ’NIN SEÇTİĞİ ŞEYLER

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:    2 Allah Teâlâ’nın namazın sözlerinden ‘Allah Teâlâ’ zikrini seçmesine gelirsek,   3 Allah Teâlâ gazaba karşı rahmeti seçti.   3 Allah Teâlâ iki zıttan varlığı tercih etti,   3 Allah Teâlâ (olumsuzlamaya karşı) ispatı tercih etti.   3 Nurların arasından seçilen ışığa gelirsek, nurlar perdelerdir.   3 Allah […]

Bazı insanların kalbine ağır gelen siyahlık ve taşlaşma sebep olan “HACER-İ ESVED”

İnanç ve iman bahsinde bazen aklın açıklayamadığı konular bulunur. Bunlar aslında imanı düzeydeki manevî halin tartılmasında imtihan olarak vazedilmiş hususlardır. Bu nedenle Kâbe’yi dönmek, Hacer-i esved-i öpmek, şeytanı taşlamak gibi hükümleri bulunan Hacc ibadeti diğer ibadetlere kıyasla aklın daraldığı ve bunaldığı ibadetlerdendir. İnsanın ömründe bir kere yapması farz olan bu ibadetin bir dönüm noktası olmasına […]

AŞK U MUHABBET EZELİ- Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi

Aşk u muhabbet ezeli sıdkı bütünlerde bütün Sırr-ı ruh-ı lemyezeli sıdkı bütünlerde bütün   İlm ile irfan arasan gevher-i pür-kân arasan Derdliye derman arasan sıdkı bütünlerde bütün   Yârı gören dîde-i aşk varı veren sine-i aşk Gevher-i sencide-i aşk sıdkı bütünlerde bütün   Kenz-i Huda’nın güheri mâye-i zâtın eseri “Men aref “in hoş haberi sıdkı […]

MUCİZELER İLMİ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Tikel ilim olan mucizeler ilmi nefsin bir kuvveti veya isimlerin özelliklerinden meydana gelmiş değildir. Çünkü asanın yılan haline gelmesi Hz. Musa’nın himmeti veya ona verilen isimlerin gücünden kaynaklansaydı, Hz. Musa aleyhisselâm ‘geriye dönüp kaçmazdı.’ Buradan, aracılığıyla mucizelerin gerçekleştiği kimsenin bilmediği Hakk’ın ilminde bulunan bazı […]