AİDS VEYA FRENGİ’NİN KADERİNİ PAYLAŞANLAR İÇİN


(Yıllar geçse de değişen bir şey yok. Bu yazıyı AİDS hastası olanlar için okumuş olacaksınız. hzl)
Prof. Dr. Hulusi Behçet Tarafından 15-Şubat-1935 de İstanbul Radyosunda Verilen Konferans

FRENGİ [AİDS] , NİÇİN AYIP GÖRÜLÜR?
FRENGİYİ, NEDEN GİZLİ TUTMAK, ADET OLMUŞTUR?
TABİATTA, AYIP DENİLEN HASTALIK VAR MIDIR?

Frengi, niçin ayıp görülür?

Frengiyi, neden gizli tutmak, adet olmuştur? Tabiatta, ayıp denilen hastalık var mıdır?

Frengi, insanların başına derd olan en yaygın hastalıklardan biri bulunduğuna, şüphe edilmemelidir.

Frengi, geçici, bulaşıcı bir hastalıktır.

Frengi sahası, hekimliğin bütün kollarını kendisiyle uğraştıracak kadar genişlemiştir.

Frengi çerçevesi; iç, dış, göz, kulak, burun, sinir, velhasıl hekimliğin her kısmının gözünü açacak, bir genişlik meydana getirmiştir.

Zira; frengi, her kisveye girer, her hastalığı taklit eder.

Frengi, sinsidir.

Frengi, hayatta her şeyi yapmağa kadirdir.

Frengi, basit geçici bir hastalık kadrosundan çıkmış, kelimenin hakikî manasıyla, soysal, ailevî neslî, felaketler doğuran, her bir aletimize yerleşebilen, bir hastalık şekline girmiştir. Hele nüfusun azalmasında, en büyük sebebidir.

Frengi savaşı, nüfus meselesidir.

Frengi ile uğraşmak, bir ulusun sağlam ve kuvvetli olmasına yardımdır. Frengi, cinsiyet, milliyet tanımayan; genç, ihtiyar, çocuğa, yavruya hürmet etmeyen, bir âsidir.

Frengiden en büyük korkumuz, hiç bir hastalığın yapmadığı, yapamadığı, kuşaktan kuşağa geçmesidir.

Ne verem mücadelesi, ne cüzam mübarezesi, ne trahom ve ne sıtma savaşları gibi uğraşmalar, didinmeler, frengiyi, ancak mahdut tabakalarda söndürüyor, hakikî meyvesi, görülemiyor.

Bu sebepten; büyük şehirlerde, her sene toplanan frengi tehlikesine karşı, uluslarbirliği, kitapları ile gazeteleriyle, söylevleriyle çabalayarak, gençliğin terbiyesini, gençliğin yetişmesini, gençliğin uyandırılmasını istiyorlar, ve ancak frengiyi, bu suretle, yeneceklerine kanaat getiriyorlar.

Küçük yaştan itibaren, frengi ve sosyal felâketleri hakkında, anlayabilecekleri derecede, öğütler veriliyor. Hayatın çocukluk çağından değin, gençliğin en ateşli zamanında, bu hastalık acılıklarına uğramaması için, dersler açılıyor, sinemalardan tiyatrolardan istifade olunuyor.           

Frengiyi niçin hakkiyle öldüremiyoruz ?

Gülünç olduğu kadar, garib bir utanma hissile, (ayıp hastalıklar) diye, hastalığımızı kimseye söylemiyor ve sıkılıyoruz. Buna da sebep, bilgisizliğimizde.

Acaba tabiatta, ayıp denilen hastalık var mıdır?

Bu nevi hastalıklar, kimin hakkında; sirayet [Yayılmak, bulaşmak, geçmek ] ettiren mi, ve yahut sirayete uğrayan mı, ayıp yapmıştır?

Bu bilgisizliğimizi bir az deşersek, anlarız ki cehaletimiz, en’ büyük âmildir. Zira; frengi tarihi, bunu bize açıkça gösterir.

On beşinci asrın nihayetinde, Avrupa’yı dehşet içerisinde bırakan frengi, âniliği ve şiddeti itibariyle mühim tarihî vak’alardan olmuştu. Bütün tarih kitapları, bunu tâun diye yazmışlardı. O zaman tâun tabiri, büyük hasarlar veren marazî [hastalık] sebeplere deniyordu.

Frengi, taze vücutlarda, az bir müddet zarfında, derilerde, kemiklerde etlerde, derin oyuklar yapıyor, yaralar meydana çıkartıyor, koku, pislik, kurtlanma ve  ilâh..gibi korkunç haller önünde, baba evlâdından nefret, ana yavrusundan kaçıyor, ve dünyada en fazla öldürücü olan bir hastalık gribi, görülüyordu.’ Bu sıralarda, ne hastalığı yapan mikrop ve nede bulaşması hakkında kimsenin haberi yoktu.

Bu âfeti izah için, harikulade bir kuvvetin, müdahalesi kabul olunuyordu. Bu asırda ön ayak olan düşünceleri, müneccimler idare etmesinden, bu derd de, tabiî olarak yıldızlara atfediliyor, ve bilhassa zuhal ile melihin birleşmesinden ileri geldiği söyleniyor ve Allah’ın bir gazabı olarak insanlara musallat bu belâdan fena halde ürkülüyordu .

Halk hastalığa karşı, tedaviyi bilmediklerinden, tutulanların kurtulması için, duadan başka çare bulamıyorlardı. Hastalık da, şayanı hayret bir yaygınlıkla ve muhtelif yollarla geçiyordu.

Şairler, tarihçiler, dünyada bu hastalık kadar, insanlar öldüren, facialar doğuran, hiç bir maraz görülmediğini yazıyorlardı. Evvelki nesillerce bilinmediği için, hiç kimse, buna isim de, veremiyordu.

On altıncı asrın ortalarına doğru, frengi yayılmaları hafiflediği sıralarda, kadın, erkek, birleşmelerinden ileri geldiğine dair görgüler, çoğalmağa başladı. Bu işi fuhuştan bilenler ziyadeleşti, ve fahişeliğin, ayıp sayılması, halk nazarında, frengiyi de ayıplanan hastalıklar arasına soktu.

İlk fışkırmalar, daima derimizde, açık mahallerde meydana çıkması, herkesin görmesi, fahişelerin bu hastalığı verdiği zannile, fuhşa ve fahişelere gayız ve hiddet, nefret, o nisbette artmışdı. Yakalananlar da, aman hastalığım fahişelerden alınmışdır diyecekler korkusile, rahatsızlıklarını gizliyor, çekiniyor, söylemeye cesaret edemiyorlardı.

Her ne kadar, arızî sirayetler de, öğrenildi ise de, geçmede cinsî birleşmenin mühim rolleri olmasından, eski görenek, eski âdet üzerinden, yüz yıllar geçtiği halde, bu yanlış düşünce, silinemedi.

Bugün dahi, aynı düşünceyi taşıyan memleketler, milletler vardır.

Daha garibi; yüzünde, gözünde ve vücudunun her hangi bir mahallinde, çıkan cildî yaralardan, aceba frengi sanılır mı diye, yanlış düşünce neticesi, korkanlarımız çokdur.

Hâlbuki frengi (AİDS) , yalnız cinsi temasla geçmez. Cinsî birleşmenin haricinde, bir takım geçişlerin mevcudiyeti, inkâr kabul etmez doğruluklar sırasına girmiştir.

Geçmede, cinsî münasebetlerin yüksek bir yekûn tuttuğu, muhakkaktır.

Fakat bunun haricindeki geçişlere ne diyelim? Her hangi bir delki temas neticesi alınmış yüce vak’alara, kliniklerde daima rastlıyoruz. Öpme, öpüşmek, aileler arasında, hısım ve akraba meyanında, her gün yaptığımız eski bir görenekdir.

Bunlara nasıl ayıp diyebiliriz? El, yanak öpmekle ve daha bir çok yollardan, tıraş gibi kazaî bir takım frengi aşılanmaları görülmektedir.

Yine kazaî olarak masumlar frengisi namını verdiğimiz mühim frengi aşılamaları, her gün her tarafta rastlanmaktadır. Bunların meydana çıkmasını, ne suretle ayıp çerçevesi içerisine sokabiliriz?

Eğer cinsî birleşmeyi, göz önünde tutarak muhakeme ediyorsak, cinsî temastan alınması mümkün, daha nice, frengi kadar mühim hastalıklar vardır. Sosyal felâketi itibariyle, frengi derecesinde ağır olan veremi, neden aynı hastalıklar çerçevesine ithal etmiyoruz?

Bir arada yaşamak dolayısıyla, yekdiğerine hastalıklarını geçirmiş, bir çok ailelerin, hayli cilt veremlerine, cilt mantar hastalıklarına, ne diyelim? Bunlarda mı; ayıp hastalıklar sırasında zikredilecektir ?

Eğer tenasül mahallerinde, husule gelen hastalıklar düşünülüyorsa, aynı yerde, frengi ile hiç münasebeti olmayan, yüzlerce deri ve derialtı hastalıkları mevcuttur,

Sütnineler vasıtasıyla, ne kadar masum yavrucaklar frengiye tutulmuşlardır. Ve yine nice frengili doğmuş çocuklar vasıtasıyla, sütnineler, hastalığa uğramışlardır. Bunların, cinsî ve tenasulî birleşmelerle, hiç bir alâkası yoktur.

Hele, frengili doğanların ne günahı vardır?

Böyle olduğu halde, neden frengiyi, ayıp hastalıklar sırasına sokuyoruz? Birçok meslek sahipleri, hayatlarının yaşama yolları üzerinde, frengiye tutulmuşlardır. Yekûnları [sayıları] da, haylidir.

Cinsî yaklaşmadan yakalanmış bir ferd ile kazaî olarak frengiye aşılanmış bir şahıs arasındaki farkları, nasıl ayırabiliriz? Hastalık bir değil midir? İki nevi frengi mi vardır?

İşte yüzyıllardan beri, bilgisizlikten doğan, efrencî [Frenklere yani Avrupalılara mahsus ve aid. * Frengi hastalığıyla alâkalı ve münasebetdar] musibetlere karşı, utanma havası içerisinde bu haksız korkuları durdurmak lâzımdır. Bir çok memleketlerde yapılan savaşlarla bu hakikatlar anlaşılmağa başlanmış ve artık frenginin ayıp hastalıklar diye anılması, ortadan kaldırılmıştır.

Net ekim, bu hastalıklar hakkında malûmatı bulunan milletler arasında, frengi katiyen ayıp görülmemektedir. Hatta tedavilerini, bu sene şurada, bu sene burada yaptıracağım diye söylemeleri, âdet şekline girmiştir.

Bir kısım memleketlerde, öyle aileler, münevverler, fertler vardır ki, tedavileriyle hastalıklarının geçeceklerine inanırlar. Teessüf ile kaydedilmeğe değer. Zenginler, hastalıklarının ortaya çıkmaması için, başka şehirlere giderek gizliden gizliye, ulu orta, sisteme tabi tutulmayan bir tedavi takip ettirirler. Bazıları da, bir diğer milletin alâka itibariyle ikinci ve üçüncü derecedeki hekimlerine başvurarak, yalnız haricî değişikliklerinin silinmesine yarayabilecek ve tam olmayan bir tedavi ile iktifa ederler Buna da sebep; hastalığın bilinmemesi, ve ailesinden dahi gizlediği hastalığın, sözde meydana çıkmaması, yanlış düşüncesidir.

Daha ağırı; hastalığın duyulmaması için, sahte hekimlere müracaat edenler de, pek çoktur. Yine teessürle kaydediyorum. Doktor evlatları, hekim akrabaları bulunan, ve hastalıklarının mahiyet ve netice itibar-ile fedalarını, kısmen kavramış gibi görünen gençler, babalarına ve hısımlarına dertlerini açamıyorlar.

Okudukları yarım yamalak malûmatları ile hastalıklarının duyulmamasını istiyorlar. Bir takımları da, sahte hekimlerin yardımlarıyla, dertlerine çare bulmak arzusuna düşüyorlar.

Bu suretle hastalık, etrafa yayılıyor. Bu düşüncesizler, bir şeyden haberleri olmayan yanındakilerine, yavrularına, insafsızca hastalığı veriyorlar.

Bu gün dahi, birçok hastalardan işittiğimiz biricik kaygı, rahatsızlığın duyulmamasıdır.

Bu saydıklarını ayıp addedilmiyor da, hastalığı söylemek, çare aramak, evlâdını, ayalini kurtarmağa uğraşmak, ayıp görülüyor? Ne yanlış bir düşünce !..

Bu doğru olmayan düşüncelerin neticesi, seneler geçiyor, sahte tedavilerin, mutatabbib [Yalandan hekim. Doktorluk taslıyan ] müdahalelerinin tesiriyle, hastalık ilerlemiş, kemirme derecesi artmış, neticeleri vahimleşmiş, bilgisizliğimizin derin hata izleri, yalnız şahsın tımarhanelerde sürüklenmesi, veya vakitsiz ölmesi, kemiklerinin yıpranması, karaciğerinin bozulması, böbreklerinin süzmemesiyle, kalbinin ağrılar içerisinde işlemesiyle kalmıyor. Cemiyete de, zararları dokunuyor.

Birçok ekonomik masraflarla, diğerlerinin hakları yeniyor.

Frengililer, tedavi edilmeden evlenirlerse; çocukları ya düşüyor veya ölü doğuyor. Sayısız kurbanlar veriliyor. Nihayet, doğum azalıyor.

Sağ kalanları da, abdal, budala, ahmak veya ruhan’ geri dejenere insanlar şeklinde ortaya çıkıyor. Ve yahut, hayat mücadelesinde zaif, cılız, renksiz insanlar meydana geliyor.

Esasen insanlar, güzel olarak yaratılmıştır. İnsanları sakilleştiren,[ağırlaştıran] vücuddaki zehirlerdir. Hiç bir hastalık zehiri, frengi kadar dayanıklı değildir.

İşte bunları öğrendikten sonra; neden her hangi bir aile arasında, bu yolda hastalıklar hakkında fikir söylemek, bildiğini anlatmak, imada bulunmak kabalık olsun?

Hatta her nevi mahfellerde, bu nevi hastalıklar hakkında, dertleşmek; erkek, kadın, delikanlılarımızı aydınlatmak, kızlarımızın zührevî hastalıklar hakkında fikirlerinin uyanmasını dilemek, bir zarurettir.

Verem hakkında nasıl bilgi veriliyor ve ayıp sayılmıyorsa; zührevî hastalıklar için de, aynı düşünce ile yürümek lâzımdır,

Bu gün, biz hekimlerin asıl korkusu, ayılığa sebep olan haricî görünmelerden ziyade, iç aletlerimizde, beynimizde yerleşen hastalığın ortaya koyabileceği facialardır.

Biz yalnız, dış görünüşe bakıyoruz ve harice görünecek yaralardan korkuyoruz. Bunlardan korku, asıl hastalığın yaptığı felâketler önünde, hiç kalır.

En büyük dert, insanların çalışma kabiliyetinin azalması, ve nesle yaptığı zararlardır.

Hali hazır tedavilerle, kısa bir müddette, görünen yaralar, bereler süratle ortadan silinir. Fakat hastalık geçmez. Doğru olmayan bir tedavi tatbik edilmişse; sinsi hastalık, o şahsı yine kemirmekte devam eder.

İşte, bu hakikatleri bilen, gören milletler, memleketler, kendi düşünce ve seviye farklarına, uğraşma savaş kuvvetlerine göre, frengiyi ortadan kaldırmak için bir takım sistemler takip etmektedirler.

Halkın sıhhatini, uluslarının kurtulmalarını temin için, hiç bir fedakârlıkdan çekinmiyorlar. Fakat bu kadar didinmelere, çalışmalara, uğraşmalara rağmen hastalık yine durmuyor. Sebeb; ayıp diye hastalığımızı gizlemekten, yalnız harice bakarak vakit ve zamanıyla ve esaslı tedavi takib etmemekliğimizdendir.

Bunların önüne geçmek çaresi; bu hastalığı ayıp demiyerek, yakalananların kendilerini vaktinde ve muntazam tedavi ettirmeleri ve netice, hastalığın ne olduğunu, herkesin bilmesidir.

Bu sebepten gençliğin terbiyesini, daha ilk mektep sıralarından itibaren canlandırmağa başlamalı. Sıra ile, orta, lise, muallim mektepleri talebelerine, yüksek tahsil çağındaki yetişkin çocuklarımıza, esaslı olarak cinsî terbiye üzerine malûmat verilmelidir.

Cinsî terbiyeden maksat ve gaye; gençlere sefahate daldıktan sonra zührevî hastalıklardan korunma çarelerini öğretmek değildir.

Cinsî vazifenin ehemmiyetini göstermek, cinsî hayatın tehlikelerinden, cinsî birleşme erden doğacak maddî, manevî, içtimaî ağır sonlarından haberdar etmektir. Esaslı vazifemiz, gürbüz olarak neslin bekasına hizmettir.

Nitekim gözümüz görmeğe mahsustur. Kulağımız işitmeğe yarar. Burnumuz koku duyar. Bunlara arız olacak felâket önünde titreriz.

Zira; her hangi birinden mahrumiyet, bizi hayatta bir çok zevklerden alakor.

Nasıl gözümüzü muhafaza etmeği bir vazife biliyorsak, ekseriyetle cinsî birleşmeden alman bu hastalık için tenasülî uzuvlarımızın da, muhafazasına dikkat ve itina etmekliğimiz lâzımdır. Bunların da; görmek, işitmek gibi fiziyolojik işlerini, bozmamak, bu fiziyolojik vazifelerini bilirsek, öğrenmek, artık dünyanın her tarafında, hayat bilgisi kadrosu içerisine alınmıştır.

Önümüzdeki şahsın sıhhatinden ziyade, ailenin saadeti, ulusun ilerisi mevzu u bahisdir. Cinsî vazifelerini tabiî yolda idare edecek bir ferd, şahsını, ailesini, evlâdını, nihayet bulunduğu cemiyeti, sevdiği ulusu koruyacaktır,

Ulusunun korunması, sıhhat ve zindeliğinin korunması ile kabildir. Çalışmadan mahrum veya çalışma Kabiliyeti nakıs uluslar, diğerinin esiri olarak yaşamağa mahkûmdur.

Hayat, esasen bir çalışmadır. Bir sinek dahi, ölmemek için çabalar. Çalışmayı azaltacak her türlü kusur, bir kabahatdir.

Bu kabahati yapmamak için çocuklarımızın fiziyolojik cinsî yetişme anlarında, zührevî hastalıklardan bahsedilme zarureti, bir ihtiyaç şekline girmiştir.

Hiç bir zaman ayıp hastalıklar telakkisinin doğru olmayacağı esasını, kabul ettirmiştir. Çocuklara, hıfzıssıhha derslerinde, bulaşıcı hastalıklardan korunma çareleri gösterilirken, nasıl ki; uyuzdan, saç kırandan, Kızamıktan, anjinden, gripden, tüberkülozdan bahsediliyor ve ayıp sayılmıyorsa, aynı derece ve şekilde sirayeti görülebilecek olan zührevî hastalıklardan konuşma ayıp addedilmeyecek ve frenginin de, zührevî namı altında ayıp bir hastalık gibi görünmesinin katiyen doğru olmayacağı teslim edilecektir.

( Moutaigne ) nin, en son Paris İçtimaî hıfzıssıhha kongresinde söylediği şu cümle ne kadar doğrudur:

(Yaşamamızın yolu, bize çağımız geçtikten sonra öğretilirse, mektebli çocuklarımızın bir kısmı (Aristote) un, itidal devresine çıkmadan evvel, frengiye yakalanır.) Şimdi hayat bilgisini öğretmek, neden ayıp olsun?

Tabiatın geçici ve mikroplu bir hastalık olarak ortaya döktüğü, ve her bir uzvumuzu diğer geçici hastalıklar gibi pençesine aldığı bir maraz, niçin ayıp görülsün ?

Frenginin diğer geçici hastalıklardan fazla olarak, evlâda geçme fenalıkları var. Bunları, evlatlarımıza, söylemek ayıp değil, söylememek en büyük kusur, kabahat, hatta cürümdür;

Anlatmamak, müstakbelin ana ve babalarına, bu hastalıkların insanlar için olduğunu bildirmemek, yarınki, yavrularımızı bilgi sahibi kılmaktan, hazırlamaktan, gürbüz evlâd yetiştirme terbiyelerinden uzaklaştırmak demektir.

Fennî, ahlâkî, cinsî terbiye derslerinde, mürebbiyelerin fennî, pedagojik esaslara göre hazırlanması, zührevî hastalıklar hakkında, gençlerimizin sıhhî, sosyal sağlık bilgisinde, geçici hastalıklar arasında frengiyi, belsoğukluğunu öğrenmesi lâzımdır, ve hayat için esaslı şartlar sırasındadır,

İşte hastalığın sönmemesi, gizli tutulmasından, önüne geçilmemesi, bir çok memleketlerde ayıp addedilmesinden ve nihayet bilgisizliğimizdendir.

Frengililer, hem şahsını, hem yanındakileri korumak için tedavi olmalıdır.

Frengi, tedavisi muhakkak hastalıklar sırasına geçmiştir. İkinci defa hastalığa uğrayanlar, birinci hastalıklarının, iyi olduklarını bildirirler.

Dünyanın hiç bir memleketi sağlık ve her nevi geçici hastalıklar için, memleketimiz kadar parasız tedavi yurtları açmamıştır.

Soysal mücadelelerde, en ön sıralarda yürüdüğü muhakkak bulunan sağlık bakanlığımız, memleketimizin en ücra köşelerine kadar, frengi ve soysal felâket savaşı için yetiştirdiği kıymetli mütehassıslarla, bu hastalıkların sönmesi için senelerden beri, şiddetli, bir savaştadır. Mükâfatı meyvaları da, kat’î görülmektedir.

Büyük şehirlerde, birçok dispanserlerimiz, hastanelerimiz her suretle yetişmiş mütehassıslarla parasız olarak bu hastalığın facialarını durdurmakla uğraşmaktadır.

İşte; frengiye [AİDS] yakalanan her ferdin ayıp demeyerek tedavi olması, kendisi için, çocukları için, ana ve babası için, bulunduğu cemiyet için, nihayet ulusu için bir namus borcudur.

Hastalığa yakalanmamak, tabiatın bize verdiği ve ancak bekamıza hizmet ettirdiği bir uzvun sakatlanmamasını temine gayret eylemek, en mühim vazifemizdir. Yakalandığı veya şüphe ettiği takdirde, utanmamalı, ayıp dememeli, bu müesseselere derhal uğramalı, ve hastalığını anlamalı, ve icabında tedavi olmalıdır.

Bunun için de, bu hastalıkların ne olduğunu bilmemiz, nasıl korunmak lâzım geldiğini, küçük yaştan itibaren öğrenmemiz gerektir. Tabiatta ayıp hastalık yoktur. Utanmamız, bilgisizliğimizin bir ilânı, bir nişanesidir.

 

Kaynak: Prof. Dr. HULUSİ BEHÇET Tarafından 15-Şubat-1935 de İstanbul Radyosunda Verilen Konferans, İ. Belediyesi Basımeevi-1935, İstanbul

 DALLAS BUYERS CLUB/ Sınırsızlar Kulubü (2013)

DETOX PROGRAMI – Zihinsel Arınma İçin Ek Terapiler


İç dünyanızı arındırmak için hem fiziksel ve hem de zihinsel olarak bir bakım yapacaksınız aşağıdaki programlardan herhangi birisi tercih edebilirsiniz

Bu programlar boyunca zihninizi güçlendirerek ruhunuzu canlandıracak, daha çok da zihinsel olarak aktif kılacaktır.

Akupunktur

Akupunktur geleneksel Çin tıbbı üzerine temellenmiştir. Geleneksel Çin tıbbının temeli enerjinin, vücutta her noktayla teması olup beden içerisinde de “chi” veya “enerji” akışını kolaylaştıran bir dizi meridyeni yönettiği fikridir. Eğer bir hastalık ya da sorun varsa, bu, meridyenlerin bazı noktalarında tıkanma ve dengesizliğe yol açar. Akupunktur her türlü tıkanmayı temizlemeyi amaçlar, böylece vücudu ideal enerji akışıyla tekrar dengeler.

İlk tedavi uzman tarafından uygulanacak derinlemesine bir olay hikâyesinden oluşur. Bazı soruları tuhaf bulabilirsiniz; akupunktur uzmanı hayatınızda dengesizliğe neden olan şeyi keşfetmeye çalışacaktır. Uzman işe “eller-üstte” tekniğiyle nabzınızı tutmakla başlayacaktır; her bilekte altı nokta vardır ve bunlar vücudunuzda neler olduğuna dair belirtileri verirler. Dilinize de vücudunuzun bir penceresi olarak bakılabilir. Tedavinin diğer kısmını iğneler oluşturur; bunlar bazılarının düşündüğü kadar acı vermez. Batı tıbbında kullanılan iğneler vücuda sıvı enjekte etmek içindir; bu nedenle iğne, içinden sıvı geçebilecek kadar kalın olmalıdır. Akupunktur iğneleriyse inanılmayacak kadar incedir. Ete batırıldıkları zaman, bir şey hissedilir tabii, fakat ya çok az acı verir ya da vermez. İğneler kısa bir süreliğine orada bırakılır ve sonra çekilir.

Akupunktur sıkça acı ve hastalıkta kullanılır; süreli sorunlar, sırt ağrısı, karaciğer / böbrek şikâyetleri, tansiyon, dolaşım sorunları vb. gibi. Akupunktur uzmanları bu tedaviyi, ayrıca stres, endişe, depresyon ve yorgunluk gibi psikolojik sorunları iyileştirmede de kullanırlar. Akupunktur, daha çok, doktorlarca onaylanan ve tedavi olarak kabul edilen tamamlayıcı terapilerden biridir.

Aromaterapi

Aromaterapi, bitki özlü yağların kullanımına verilen isimdir. Birçok insan aromaterapinin basit olarak “hoş kokulu bir masaj” olduğuna inanır; fakat daha fazlasıdır, çok daha fazlası. Bitkisel yağlar vücudumuzda deri veya soluk alma sistemi yoluyla emilir. Deri yarı geçirgen bir dokudur ve bitkisel yağ moleküllerinin deri yoluyla kan dolaşımına transferi, yağların etkisinin vücuda girer girmez başlaması demektir. Bu, yağlar deri üzerinde olduğu sürece devam edecektir. Moleküllerse kan dolaşımına girdikleri andan itibaren beyne giderek kullanılan yağın özelliğine göre gerekli fonksiyonları tetikler. (Başlangıçta bu maddelerin deri vasıtasıyla emilebileceği şüphesi birçok durumlar için, “parçalar” tanıtımıyla, ilaç endüstrisi tarafından elemine edilmiştir).

Bitkisel yağların kokusunu içimize çekersek, moleküller burun deliklerinden girerek burun boşluğunda bulunan solunum sisteminin ince dokuları aracılığıyla beyne ulaşacaktır. Yağları koklayarak içimize çekmek, onların en yüksek faydasını almanın hem en uygun, hem de, sistem için, emmenin en çabuk yoludur (uyuşturucu veya yasal olmayan maddeleri koklamak da onların etkilerini hissetmenin en hızlı yoludur).

Birçok canlandırıcı ve güçlendirici yağ vardır, ayrıca zihindeki olumsuz duyguları temizleyecek özel yağlar da mevcuttur. Yağlar, aynı zamanda, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de kullanılır; bu nedenle fazla çalışma veya bitkinlik dönemlerinde sizi koruyabilirler.

Bitkisel yağlar, eğitimli bir aromaterapist tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği sürece, hamile olduğunuza inanıyor veya hamile kalmak istiyorsanız, kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bach Çiçeği Tedavisi

Bach çiçeği ilaçları herhangi büyük bir eczaneden temin edilebilir; her ilaç için, yanında nasıl kullanılacağına dair kılavuz da verilecektir. Alternatif olarak, günün / ayın / yılın farklı zamanlarında ya da ne zaman gerekirse kullanılmak üzere doktor tarafındanhazırlanmış bir karışımı da alabilirsiniz.

Bach çiçeği ilaçları, zihinsel veya duygusal acı ve olumsuzdüşüncelerle duyguların kargaşasından arınmış açık bir zihne işaret ettikleri için, arınma programıboyunca çok yararlı olacaktır.

Bach çiçeği ilaçlan dünyaya Dr.Edward Bach tarafındantanıtılmıştır. O, tüm hastalıkların zihinsel bir dengesizlikten kaynaklandığına inanmıştı. Çiçek ilaçlarını da hastanın duygusal durumu üzerine temellenmiş sorunlarını tedavi etmek için kullanmıştı; onların kişilikleri, ruh halleri ve mizaçlarına bakar ve buna göre tanımlamada bulunurdu. Zihni, vücudu iyileştirmek için, iyileştirmeyi amaçlamıştı. Bu bütünsel yaklaşım, günümüz tıbbında, stres kaynaklı veya tansiyonun neden olduğu hastalıklara sıkça uygulanmıştı.

İlaç çiçek, bitki veya ağaç kabuklarını suda bırakarak elde edilir. Daha sonra su brendi içinde korunur ve ihtiyaç olduğu zaman çıkarılır. Bach ilaçları, az bir miktarı bir damla gibi duygularımız sakinleşinceye kadar dil üstünde tutularak kullanılır. Yaşadığınızı hissettiğiniz her duygusal durum için bir “set” kurabilirsiniz.

Eğer çiçek ilaçları kullanmak isterseniz, muhtemelen yalnızca Bach ilaçlarıyla ilgilenen bir doktor bulmanız gerekecektir; genellikle başka bir tedaviye ek olarak kullanılır. Bugünü, kendinizi iyi hissettirerek zihninizi yoğunlaştıracak çiçek ilaçlarını başka şeylerle birleştirecek bir doktor bulmak için kullanın.

Otuz sekiz Bach ilacı bulunmaktadır; bunlar yedi grup veya duygusal duruma ayrılır. Buysa onları arınma programınız için harika bir ek haline getirir. Bir karışım veya birleşim olarak veya tek başlarına kullanılabilirler:
1 Agrimony (Kasıkotu) Zihinsel sıkıntılar. Mutluymuş gibi davranarak sorunlarınızı bastırıyorsanız.
2  Aspen (Kavak) Bilinmeyen korkular. Belirsiz ya da sebepsiz korkular yaşıyorsanız, genel anlamda tedirgin ve ürkekseniz.
3 Beech (Kayın) Tolere edememek. Çevrenizdekileri sürekli eleştiriyor ve onlara tolerans gösteremiyorsanız.
4  Centaury (Kantaryon) Zayıf irade. Başkalarına iyi görünmek için ‘Hayır’ diyemiyorsanız.
5  Cerato (Boynuzlu)Danışma ve onaylanma ihtiyacı duyma. Aldığınız kararlara güvenmiyor, sürekli başkalarının tavsiyelerine ve onlar tarafından onaylanmaya ihtiyaç duyuyorsanız.
6  Cherry Plum (Erik ağacı) Aklını kaçırma korkusu. Kendinizi kontrol edememekten korkuyorsanız.
7  Chestnut Bud (Kestane tomurcuğu) Her defasında aynı hatayı yapıyor, yaşadıklarınızdan ders almadığınızı düşünüyorsanız.
8  Chicory (Hindiba) Mülkiyete gereğinden fazla önem veriyor ve bencilce herkesin sizin değer yargılarınıza uygun davranmasını bekliyorsanız.
9  Clematis (Orman asması) Hayalperestlik, ilgi dağınıklığı. Düşüncelerinizi toparlamakta güçlük çekiyorsanız, sürekli derin düşünceler içindeyseniz ve iflah olmaz bir hayalperestseniz.
10 Crab apple (Yaban elması) Kendine kin duyma. Dış görünüşünüzden hoşnut değilseniz, özgüven eksikliği yaşıyorsanız.
11 Elm (Karaağaç) Çok büyük sorumluluk hissi. Yüklendiğiniz sorumlukların altında ezildiğinizi düşünüyor ve üzülüyorsanız.
12 Gentian (Büyük Kantaron) Cesaretsizlik, ümitsizlik. Yaşadığınız güçlükler karşısında cesaretiniz kırılıyor, çok sık hayal kırıklığı yaşıyor ve çabucak pes ediyorsanız.
13 Gorse (Katırtırnığı) Umutsuzluk. Ümidinizi yitirdiyseniz, her şeye kötümser ve olumsuz yaklaşıyorsanız.
14 Heather (Funda) Ben merkezcilik, bencillik. Kendinizle fazla ilgiliyseniz, yalnızlıktan hoşlanmıyor, sürekli kendinizden bahsediyorsanız.
15 Holly (Çobanpüskülü) Kıskanç, öfkeli, kindarsanız, çabuk sinirleniyorsanız.
16 Honeysuckle (Hanımeli) Geçmişte yaşamak. Geçmişi unutamıyor, özlem duyarak hüzünleniyor, acı çekiyorsanız.
17 Hornbeam (Gürgen) “Pazartesi sendromu” duygusu. İşler gözünüzde büyüyor, kendinizi günlük işleri yoluna koyamayacak kadar yorgun hissediyorsanız.
18 Impatients (Kına çiçeği) Sabırsızlık. Sabırsızsanız ve aceleciyseniz, sizin için herkes ve her şey yavaşsa.
19 Larch (Melez çamı) Kendine güvensizlik. Başkalarıyla karşılaştırdığınızda kendinizi değersiz hissediyorsanız, özgüven eksikliği yaşıyor, hata yapmaktan korkuyorsanız.
20 Mimulus (Misk Otu) Çekingenseniz, bir durum ya da olaydan korkuyorsanız (diş doktoruna gitmekten, uçağa binmekten, topluluk önünden konuşmaktan).
21 Mustard (Hardalotu)  Aniden, hiçbir sebep yokken derin bir hüzne kapılıyorsanız ve bu hüzün yine nedensiz silinip gidiyorsa.
22 Oak (Meşe) Tükenmiş olmak ancak mücadeleyi sürdürmek
23 Olive (Zeytin ağacı) Enerjisizlik. Hem bedensel hem de ruhsal açıdan tükendiyseniz, yorgunsanız ve artık her şey sizi fazlasıyla zorluyorsa.
24 Pine (Çam) Kendini ayıplama, suçluluk duyma. Suçluluk duygusu yaşıyor, başkalarının hatalarından bile kendinizi sorumlu tutuyorsanız.
25 Red Chestnut (Kızıl Kestane) Sevdiğiniz insanlar için gereğinden fazla kaygılanıyor, başlarına kötü şeyler geleceğinden korkuyorsanız.
26 Rock Rose (Laden) Terör. Büyük bir korku yaşadıysanız ve bu korku elinizi ayağınızı bağladıysa.
27 Rock Water Kendi kendine baskı uygulama, kendini reddetme. Kendinize karşı katı bir tutum içindeyseniz, koyduğunuz kuralların dışlına çıkamıyorsanız.
28 Scleranthus (Yıllık Yumaklıot) Kararsızlık. Karar vermekte güçlük çekiyorsanız.
29 Star of Bethlehem (Tükürükotu) Şok. Ruhsal ya da bedensel bir şoku atlatmakta zorlanıyorsanız.
30 Sweet chesnut (Kestane) Çok siddetli zihinsel ızdırap. Daha fazla dayanamayacağınızı düşünüyorsanız, derin bir ümitsizlik içindeyseniz.
31 Vervain (Mine çiçeği) Aşırı şevk, heves. Yerinizde duramıyorsanız, değişmez kurallarınız ve fikirleriniz varsa.
32 Vine (Asma) Hükmetme, esnek olmama. Ne pahasına olursa olsun isteklerinizin yerine gelmesi istiyorsanız, hırslarınızla baş edemiyorsanız ve tahammülsüzseniz, herkese hükmetmek istiyorsanız.
33 Walnut (Ceviz) Değişiklikten kaçma. Bir geçiş dönemi yaşıyorsanız, yeni karşılaştığınız durum ve ortamlara alışmak için yardıma ihtiyacınız varsa, değişimden ve olumsuz dış etkilerden korunmak istiyorsanız.
34 Water Violet (Dere Menekşesi) Gurur, ulaşılmazlık. Ruhsal anlamda kendinizi dışarıya kapatıysanız, içe kapanıksanız, kimseyle temas kurmak istemiyor, insanlardan kaçıyorsanız.
35 White Chestnut (Ak Kestane)  İstenmeyen düşünceler. Gece gündüz kafanızı kurcalayan şeyler varsa, bir an olsun bundan kurtulamıyor, iç sesinizi susturamıyorsanız
36 Wild Oat (Yaban Otu) Şüphelilik. Ne yapacağınızı bilemiyorsanız, mutsuzsanız, gelecekle ilgili planlarınız yoksa.
37 Wild Rose (Yaban Gülü) Teslimiyet, cansızlık, hissizlik. Çevrenizde olan bitene ilgisiz ve kayıtsızsanız, içinde bulunduğunuz durumu değiştirmek için hiçbir çaba harcamıyorsanız.
38 Willow (Söğüt ağacı) Gücenme, içerleme. Kızgınsanız, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, talihinizin hiç yüzünüze gülmediğini düşünüyorsanız.
39 RESCUE (S.O.S. Acil durum serumu)
Dr. Bach acil durumlar için 5 farklı çiçek özünü bir araya getirerek bir karışım hazırlamıştır. Bu karışımın içinde Impatiens, Star of Betlehem, Cherry Plum, Rock Rose ve Clematis bulunmaktadır.
RESCUE sizi günlük yaşamda karşılaştığınız özel stres durumlarından ve krizlerden korur: ölüm, boşanma, işten çıkarılma gibi beklenmedik durumlar karşısında iç dengemizi yeniden sağlamamıza yardım eder.
RESCUE aynı zamanda sınav, iş görüşmesi, özel randevular, tartışma ortamları gibi gerginlik yaşadığımız durumlarda bizim güçlü kalmamızı sağlar

Kolon Sulama (Lavman)

Kolon sulama M. Ö. 1500 yıllarından beri vardır, fakat XX. yy. insanları için göreceli olarak yeni olup deneysel bir terapidir.

Kolon sulama yerleşmiş zehirleri, gazlan, pislikleri ve mukoza artıklarını temizlemede yardımcı olan içsel bir banyodur. Doktor rektuma arı suyu yumuşak bir biçimde pompalar ve bu her türlü istenmeyen yerleşmiş toksinleri ve pisliği yumuşatıp temizlemeye başlar.

Kolon sulama, arınma programı süresince, aşırı etkilidir. Kolon hastayı mutlu ve net düşünen bir hale getirmekte etkilidir “Sağlıklı bir vücut sağlıklı bir zihin demektir” sözünü doğrular.

Kolon, bir zihin temizleme terapisinde, zihne sıçramaz. Fakat birçok insan kolonun zihnini tamamen temizlediğini söyleyip zihni ve vücudu dengelemek amacıyla düzenli tedaviye gider. Eğer etkilerinin ne olacağını görmek için böyle bir tedavi düşündüyseniz, gün bugündür! Acısızdır, farklıdır, kendinizi harika hissettirir ve temizleyicidir fiziksel ve zihinsel.

Kolon mütehassısı, sizden, bir sedye veya koltuğa, belinizden aşağısı bir havlu ya da çarşafla örtülü olacak uzanmanızı isteyecektir. Arındırılmış su dikkatlice ölçülmüş sıcaklıkta ve hafif bir tazyikle rektum ve kolonun içine verilecektir. Doktor, suyun kolonu yumuşatması ve pisliğin atık suyla birlikte gitmesi için bir de masaj uygulayacaktır. Kolon üzerinde aşama aşama çalışılır; her defada su pompalanır ve tüm işlem tamamlanana kadar dışarı çıkması izlenir. Tedavi bir saatten daha az sürer ve hastanın tutumu tedavi boyunca gözlenir doktorlar hastaların sergileyeceği her türlü “alışılagelmedik” durumdan haberdardır. Kaç tedavi daha gerektiği ve doğal bağırsak lifiyle florasının yerini tutacak eklemeleri tavsiye etmek, doktor için normaldir.

Kafatası-Kuyruksokumu Terapisi

Eğer bir kez daha, “dengelenmiş” hale gelirken, vücudunuzun hastalık ve geriliminin içinizden akıp gittiğini hissettiğiniz bir sürece tabi tutulma fikrinden hoşlandıysanız, kafatası-kuyruksokumu terapisi en üstün tedavidir. Tedavi, kafatası, omurga ve kuyruksokumunu çok ince bir biçimde çalıştırarak yerleşmiş tüm gerilimi yok eder ve vücudunuzu doğal akışına döndürür.

Kafatası-kuyruksokumu terapisi tüm baş, boyun ve omuz gerginlikleri için kullanılabilir, fakat ayrıca derinlemesine yerleşmiş gerginlikler ve seneler boyunca kafanın içerisinde yer etmiş sorunlar üzerinde de etkilidir. Uygulama fiziksel ve duygusal bir boşalma sağlayabilir ve çok temelden etkilere sahip olabilir. Sh:84-91

A’dan Z’ye Yağ Özleri / Otuz Günlük Arınma İçin Esas Yağlar

Aşağıda belirtilen listede kullanmanız için hazır olarak bulabileceğiniz (A’dan Z’ye) bazı yağ özleri yer alıyor. Ayrıca otuz günlük programı nasıl ilerletecekleri konusunda önerilerde bulunmaktadır.

Badem Yağı

Tatlı Badem Yağı protein açısından zengindir; bir esas ya da taşıyıcı yağ olarak kullanıldığı takdirde cildinizi geliştirir ve kuruluğu önler. Her gün düzenli olarak kullandığınız ürünün yerine, otuz gün boyunca az miktarda tatlı badem yağı kullanarak cildinizi nemlendirebilir ve bu süre içinde doğal yağ kullanmanın farkını hissedebilirsiniz.

Reyhan (Fesleğen)

Fesleğen benim en sevilen yağlardan biridir. İşe giderken, özellikle karar verirken, zihni açıklığa kavuşturmak için sık sık bu yağı kullanırlar. Reyhan ya da fesleğen zihinsel yorgunluğa iyi gelir; düünme sürecinde bir tonik ya da uyarıcı olarak kullanılabilir.

Adaçayı

Adaçayı kasların gevşemesine yardım eder. Zihinsel stresin neden olduğu gerginlikten kurtulmanızı sağlar.

Okaliptüs

Bütün antibakteriyel etkisinin yanında okaliptüs yağının, hastalık zamanlarında büyük faydaları vardır. Halsiz ve zayıf hissettiğinizde size canlılık verir. Ayrıca zihinsel yorgunluğu önlediği için, uyarıcı ve canlandırıcı olarak da kullanılabilir.

Frankincense

Çok güçlü bir yağdır; bazı insanlar kokusunu sevmezler. Böyleyken, çok rahatlatıcıdır ve kişinin duyguları üzerinde sakinleştirici etkileri vardır. Özellikle meditasyon için iyidir.

Zihinsel ve duygusal etkileri için çok eski zamanlardan beri kullanılan frankincense, karışıklık içindeki zihne tutarlılık ve düzen sağlar. Kendini güvende hissetmeme, kendini eleştirme, disiplin eksikliği, şüphecilik, takıntılı olma, yorgunluk ve cesaret eksikliği gibi durumların hepsi, bu yağın sakinleştirici ve aynı zamanda canlandırıcı etkisinden fayda sağlayabilirler. Frankincense, uzun süreli acı durumlarında ve bir şekilde geçmişe takılmış ya da orada kaybolmuş gibi görünen insanlarda faydalıdır. Korkuların her cinsi – hafif endişelerden panik ataklara kadar-bu yağ ile bir rahatlamaya dönüşür ve kâbus, klostrofobi ve bilinmeyen şeylerden korkma durumları bu uygulamaya mükemmel cevap verirler.

Sardunya

Sardunya dengeleyici bir yağdır. Aşırı durum ve hallerin tedavisi için iyidir. Sardunya hormonal bir dengeleyici gibi hareket eder; hormonlar yüzünden tavırlarınızda ve genel durumunuzda meydana gelen dalgalanmaları düzenler.

Fındık Yağı

Fındık yağı vitamin, mineral ve proteinlerle doludur. Masajın faydalarını artırmak için listedeki yağ özlerinin herhangi biriyle birlikte, esas ya da taşıyıcı yağ olarak, kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilir.

Yasemin

Yasemin ender bulunabilen en güzel yağlardan biridir ve tahmin edeceğiniz gibi inanılmaz derecede pahalı bir yağdır! Bununla birlikte, faydasını görmek ve harika kokusunu hissetmek için çok az miktarda kullanmanız yeterlidir. Terapik düzeyde, yasemin güçlü bir antidepresandır ve bir şüphe ya da isteksizlik geliştiğinde sık sık kullanılabilir. Yasemin yağı kullanmak kendi “kişiliğinizle” bağlantıda olmanıza yardım eder.

Lavanta

Lavantanın kendisi hakkında neredeyse bir kitap yazılabilir! İşte lavantanın zihinsel uyarım ve açıklığa ait faydalarına dair örneklerin sadece birkaçı: Sakinleştirir, rahatlatır, ruhsal dalgalanmaları dengeler, endişeyi azaltır, kendinizi iyi hissettirir, uyumaya yardım eder. Lavanta çok amaçlı ve en güvenli yağlardan biridir yalnızca bir çeşit yağ özü alacaksanız, lavanta tavsiye edilir.

Mandalina

Mandalina turunçgillere özgü yağların çoğunda olduğu gibi, canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Kendinizi sevmediğinizi düşündüğünüz, kendinizden şüphe ettiğiniz ve güveninizin olmadığı zamanlarda kullanın.

Neroli

Nemli, gül ve yasemin gibi kendinizi sevmediğinizi ya da kendinizi değersiz hissettiğinizi düşündüğünüz zamanlarda kullanılabilir. Bu yağ pozitif bir şekilde düşünmenizi ve kendinize saygı duymanızı sağlar. Yasemin gibi pahalı bir yağdır, ama çok kuvvetli olduğundan çok az miktarı dahi yeterli olabilir.

Portakal

Portakal “yoksul insanların” neroli yağı olarak tanımlanabilir. Pozitif imaj, olumlu düşünce ve kendine saygı, hepsi portakal özü yağını kullanarak elde edilebilir.

Çam

Fesleğenin yanında, işe başlarken kullandığım yağlardan biriydi çam. Bir yerde çam yağının “kullanan kişinin sorumluluğun ağırlığından kurtulmasını sağladığını” okumuştum yeni bir iş geliştirmek için belki en iyi zihne sahip olmayacaksınız, ama bunun oluşmasına yardım edecek! Canlandıran ve uyaran etkisiyle pozitif bir şekilde hissetmenizi sağlar uzun çam ağaçları arasında yürüdükten sonra edindiğiniz canlılık hissine benzer bir his.

Gül

Gül yağ özlerinin creme de la creme özelliği nedeniyle yasemin ve neroli’ye benzer: Sadece fiyatının pahalı olmasıyla değil, ama aynı zamanda harika özellikleri nedeniyle. Kesinlikle daha pozitif bir şekilde fikrinizi değiştirmenizi sağlar; bir milyon dolarınız varmış gibi hissettirir. Gül birçok yeme bozukluğunun giderilmesiyle kendini sevmek ve değerli hissetmek için kullanılır. Gül, dünyanın sizin üzerinize attığı, herhangi bir sorunun pozitif bir bakışla üstesinden gelmenize yardım eder.

Sandalağacı

Canlandıran, pozitif etkisi olan, güçlü bir afrodizyaktır dünyayı fethetmek için daha başka neye ihtiyacınız var ki?

Vetiver

Vetiver yağı son derece rahatlatıcıdır, gergin ve endişeli hissettiğiniz zamanlarda kullanılabilir ya da gerçekten iyi bir şekilde uyumak istediğiniz zaman.

Ylang Ylang

Gevşeten, rahatlatan, anti depresan ve afrodizyak özellikleriyle harika bir çiçek kokusudur. Eğer hoşunuza giderse, çok az kullanın; son derece egzotik olacaktır.

Aşağıdaki duygusal durumlar bu yağ özleri kullanarak yükseltilebilir ya da alçaltılabilirsiniz:

Kendinin farkında olma:Neroli, Yasemin, Gül, Ylang Ylang, Sardunya, Mandalina
Zihinsel canlılık:Fesleğen, Okaliptüs
Neşe:Gül, Fesleğen, Çam, Ylang Ylang, Portakal
Kararlılık: Fesleğen, Vetiver
Enerji: Portakal, Fesleğen, Çam, Okaliptüs
Odaklanma: Fesleğen, Ylang Ylang
Cömertlik: Lavanta, Gül, Sardunya, Yasemin, Neroli
Mutluluk: Hemen hemen bütün yağlar mutluluk verir gerçek şu ki bu yağları kullanmak sizi pozitif bir tavır içine sokar!
Canlılık veren bazı özel yağlar: Gül, Portakal, Yasemin, Sardunya
Hayal gücü: Portakal ve Yasemin yağıyla zihin özgür kalır. Çam vahşi düşünceleri önlemekte kullanılır!
Keyif: Neroli, Gül, Yasemin, Ylang Ylang
Zihnini tanıma: Fesleğen
Kendini sevme ya da kendinin farkında olma: Neşe, Mutluluk ve Keyif veren yağların tümü.
Motivasyon: Gül, Fesleğen
Hoşluk:  Kendinin farkında olma ve kendini sevme yağlarına bakın.
İyimserlik / pozitif olma:     : Fesleğen, Çam, Vetiver, Portakal, Sardunya, Frankincense
Dingin-sakin olma:   Lavanta, Adaçayı, Mandalina, Neroli, Frankincense
Rahatlama:     Lavanta, Yasemin, Gül
Uyarıcı:    Fesleğen, Çam, Portakal, Okaliptüs
Derin düşünme:   Fesleğen, Lavanta, Gül, Frankincense, Vetiver, Ylang Ylang
Canlılık:   Mandalina, Portakal, Sardunya, Gül, Neroli, Yasemin
Dirilik:     Fesleğen, Çam
Yaşama keyfi:    Gül
Heyecan, gençlik:       Çam, Mandalina, Okaliptüs, Fesleğen

Sh:172-178

(Kokuları/yağları kendi zevkinize göre bir karışım yapıp kullanabilirsiniz. Çünkü her kokunun kişiye göre ayrıcalığı vardır. Karışım miktarının tayinini bildiğiniz kokunun ekseriyeti ile sağlarsanız, parfüm/esans aroması beyinden tepki ile karşılaşmaz ve koku  kişiyi yormaz. Hzl)

Kaynak: Jane SCRİVNER, DETOX PROGRAMI  Zihinsel Arınma / Özgün adı: DETOX Your Mind, İngilizce aslından çeviren Ozan AKAR, Beyaz Balina Yayınları, İstanbul, 2003

 

HOUSE OF NUMBERS: ANATOMY OF AN EPİDEMİC (2009) “Bir Salgın Anatomisi”


Yönetmen: Brent Leung             

Senaryo: Llewellyn Chapman  

Ülke: ABD

Tür: Belgesel

Vizyon Tarihi: 19 Nisan 2009 (ABD)

Süre: 90 dakika

Dil: İngilizce

Müzik: Joel Diamond   

Çekim Yeri: Australia

Oyuncular: Luc Montagnier, Francois Barre-Sinnousi, Anthony Fauci, Kenneth Cole,    James Curran

Hakkında

HIV nedir ?
AIDS nedir?
Tedavi için yapılıyor ?

Bu belgeselde, Kanadalı sinemacı Brent Leung AIDS’in gerçeğini araştırmak için  dünya çapında bir yolculuğa çıktı.

Belgeselinde AIDS’in 28 yıldır ön sayfa haberi olmasına rağmen, zar zor anlaşıldığı/anlatıldığı/bilgilerin doğruluklarının ne durumda olduğu  göz önüne sermektedir.

Neden tedavisi yoktur ?

Harcanan büyük emek, zaman ve para rağmen, salgın dorukta ve kesin bir tedavisi görünürde yok.

Ne demek bu?

Neden Alzheimer veya kanser gibi tedavisi yoktur ?

Lütfen BS alarm en az yüz kere çalmadı mı?

“Bu hasta adam bile çaresizlik içinde onun gündemi ile gitti”

“HIV ilacı alan bu adamı videoya kaydettikten sonra bir kaç saniye sonra öldü  ya da ölecek …

Komplo teorisi dünyasında Brent Leung’da ” bilim ” ve ” gazeteciler “e biraz dikkat verdikten sonra belki filmin sonucunu  görmeden veya olanlar hakkında bilgisi olamadan ölecektir.

Bu da bizim sorumuz: En basit filmlerin Türkçe alt yazısı varken bu belgeseli araştırın İngilizce alt yazısı dahi yok.  

Belgeselden Notlar

  Küresel UNAIDS tahminlerine 42 milyon kişide HIV var.  Bu rapora göre her saniye 10 kişi  AIDS’ten ölmektedir.

**

“HIV ve AIDS arasındaki fark nedir ?” diye sorduk:

 Ben tam olarak bilmiyorum!

**

HIV bir virüstür.  AIDS hastalıktır.  Yani tamamen farklı! 

**

 HIV / AIDS konusunda tam bir uzlaşıda yok.

Masumca Uzmanlara da sordum :

HIV ve AIDS arasındaki fark nedir ? 

HIV ve AIDS arasındaki fark  çok kritik bir kavramdır.  Ve ne yazık ki, yeterli bir açıklama hatırlamıyorum. Bazıları ise;

HIV bir virüstür.  AIDS ‘de virüsün neden olduğu bir sendromdur

Büyük sorun  HIV bile  teoridir. 

**

HIV’in var olmadığını söyleyen şüpheci bir grup bile var.

**

HIV varlığını ispat yoktur.

**

Gerçekte bir HIV  vardır ve hatta AIDS neden olur.  HIV, neden  AIDS’e sebep olur.

**

 Her kafadan bir söz.

**

Neredeyse HIV üzerine 30 araştırma var.  Neden hala tartışmalar bitmiyor?

 Neden görünürde hiçbir tedavi şekline karar verilemiyor?

**

Bu soruların yanıtları için 1981 yılına gidelim.

CDC’ye ( Ulusal Salgınlar Merkezi) kontrol için iki vaka bildirmiştir. İki nadir ve ölümcül hastalık ve eşcinsel topluluk keşfedilmiştir.

Ama açıkçası bir sorun var. Çünkü merkezin belirgin bir salgın/hastalık açıklaması yok.

**

GRID !  Gay Related Immune açılımı  (gay bağışıklıkları Eksikliği ile ilgili ) bilgi verilmiyor.
CDC Yeni bir hastalığın bir belirtisi olduğu hakkında bulguları saklıyor.

**

Hemen sonra , Kaposi sarkomu adı verilen nadir bir kanser  olan  bir genç gey tespit edildi . 

Birçok nedenler ile üzerine gidilmedi.

**

AIDS tanımlamak:

  AIDS bir sendrom anlamına gelir mi?

  AIDS kronik  bir hastalık mı?

  AIDS birçok şey anlamına geliyor.

 AIDS var !

Aslında sadece siyasi AIDS vardır  Tıbbi olarak sanmıyorum !  Eğer bir dizi fırsatçılar hastalıkları kullanmasa.

**

 AIDS bir sendrom mudur?

 Kronik bir hastalık mıdır ?

AIDS diye bir hastalık var mı?

Mümkün bilmiyorum.

 AIDS nedir?

 AIDS tanımlamak çok zordur,

Değişiklikler/teorler nedeniyle  her yıl AIDS tanımı zaman içinde değişmiştir .

Bu tanım 1985 yılında revize edildi  Ve 1987 yılında yine yaptım .

Tanımların değişmesi siyasi idi. 

Kaç kere değişti,  bilmiyorum.

**

AIDS, 200 e yakın tanım var. Tanımda en  büyük değişiklik 1993 yılında oldu .

Ve 1993 yılında AIDS te bir düşüş oldu . Tanımının geriye dönük değişiklik  tahminler % 100’ün üzerinde arttı .

AIDS tanımı olarak birçok hastalıklar bu sendroma dahil edildi.

Kesinleşme oldukça   Hastalara daha fazla tedavi olma şansı arttı.

Tanımlamada zamanın uzaması arkasındaki kararlarda siyaset ve  kapitalizm olduğunu unutmayalım. 

Çünkü bu hastalık için sağlanan avantajlar bir kısım insanlar tarafından istismar edilme olasılığı var/dı.

**

Belgesel uzun

“Tüm gerçekler,  üç aşamadan geçer.

Önce alaya alınırlar; sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır;

ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir.”

[ Arthur Schopenhauer]

Not: Türkçe Alt yazısının çıkması umuduyla benden bu kadar.

********************************

 “Gerçek şu ki, insan çok zalim ve nankördür.”

Kur’ân-ı Kerim

————————-

DALLAS BUYERS CLUB
Sınırsızlar Kulubü (2013)

 

THE LAST OF ENGLAND (1988) İngiltere’nin Sonu


Büyük Britanya sonun bir adaya sığınmış balıkçı ülkesi olmak mı?

Yönetmen ve Senaryo: Derek Jarman

Ülke: İngiltere, Batı Almanya

Tür: Dram

Süre: 87 dakika

Dil: İngilizce

Müzik: Simon Fisher-Turner     

Oyuncular:  ‘Spring’ Mark Adley, Gay Gaynor,  Matthew Hawkins, Spencer Leigh Gerrard McArthur,  Jonny Phillips,  Nigel Terry, Tilda Swinton

Hakkında:

İngiliz yönetmen Derek Jarman’ın hazırladığı yenilikçi bir belgeseldir. The Last Of England [İngiltere’nin Sonu] filmini sonradan çektiği standart (+18) erotik görüntüleri birleştirmiştir. Belgesel eski ev filmleri, yeni çekilmiş 8 milimetre filmler, “düz” aktüalite tarzı fotoğraf görüntüleriyle zenginleştirip, bilinen müzikler eşliğinde kıyameti kopmuş İngiltere’nin imajını canlandırmasıyla bir özgünlüğü bulunmaktadır. Siyasi konulara karşı isyanı yanında Londra ve Belfast noktalarındaki görüntü mozaikleri içerisinde İngiltere’nin düşüşünü gözler önüne sermektedir. Açıkçası en başarılı İngiliz yönetmenlerinden birisinin, herkesin beğenisine yönelik olmayacağını bilerek, İngiltere’nin Son’u 1980’lerin acılı ve ağlanacak durumuna dikkat çekmesine, belgesel hakkında  birçok yorum yapılabilir.

Jarman’ın belgeselinde ise, doğrudan dertlerinin, korkuların/nın ve tüm sıkıntılarınızı müşahede edebilir ve hissedersiniz. Aslında herkes için gereksiz bir bilgi gibi bir söylemini tekrarlıyor olsada imaj farkı ile belgesel ve öteki ülkelere nasihat edilmekte olduğunu söyleyebiliriz.. Ayrıca Jarman, bu filmin konusunu işleyen bir kitapta yazmıştır. Sonuç olarak AİDS’ten vefat eden yönetmenin bir iç hesaplaşması mı diye düşüneceğimiz belgesel film, tüm dünyayı tehdit eden yozlaşmanın acıklı bir hikâyesidir.

Önemli not: Kısa bir metni olduğu halde Türkçe altyazısı hazırlanmaması garip karşılanabilir. Altyazıcılara duyurulur.

Belgeselden

Ruhlar ölmüş sessizlik içinde, sıçanlar ise hala ayakta.

**

Onlar ne diyor?

 Tamam, yorum gereksizdir.

Bazıları Sessiz durur.

Ve burada gardiyanlar.

Bunun şifresi nedir?

 Kaçmak.

Başka ne görüyorsun?

 Kanallara dökülen yalanlar ve rüşvet.

Sonra her şey yolunda?

 Evet.

Umut nerede?

**

Genç adam Kral olmak için doğmuş. Bize gülmek olmaz,

Kıyıda duransa bizim düşmanımızdır.

**

Zenginliğimiz çöp kutuları.

Hayallerinizdeki evden topladığınız şeyleri atın.

**

Bir sonrakine hazırlanın?

 – Evet,

- Bu doğru, harika olacak?

 – Umuyoruz.

Sadece ileri

 Devam edin.

****************

DALLAS BUYERS CLUB/ Sınırsızlar Kulubü (2013)


Yönetmen: Jean-Marc Vallée  

Ülke: ABD

Tür: Biyografi | Dram | Tarihi

Vizyon Tarihi: 28 Şubat 2014 (Türkiye)

Süre: 117 dakika

Dil: İngilizce, Japonca

Senaryo: Craig Borten, Melisa Wallack               

Görüntü Yönetmeni: Yves Bélanger     

Yapımcı: Robbie Brenner, David L. Bushell, Nicolas Chartier    

Firma: Voltage Pictures | Truth Entertainment (II)

Oyuncular:    Jared Leto,  Matthew McConaughey,    Jennifer Garner ,   Dallas Roberts ,   Denis O’Hare

Özet

“Emin olduğum şeylerden biri, karakterin anarşist mizahına ve bencil bir serseri olduğu gerçeğine sadık kalmaktı.”

Amerikalı tipik bir kovboy Ronald Woodroof, beyaz, taşralı, ırkçı ve homofobik. Çok yakında bu ‘sempatik’ kişiliğine yeni bir özellik ekleyecek: ilaç kaçakçılığı. AIDS’liolduğunu ve 30 günlük ömrü kaldığını öğrenip büyük bir öfke nöbeti geçirdikten sonra, bize bir adamı neyin ‘iyi’ yaptığını göstermek üzere harekete geçiyor. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı ilaçların hastalıkla savaşta etkisiz kaldıklarını anlayınca, internette duyduğu etkili ama yasak ilaçları edinmek üzere Meksika’ya yola çıkıyor. 80’lerden bahsediyoruz.

AIDS sendromunun en yüksek olduğu, AIDS’li insanları dışlamanın meşru olduğu dönemler… Doktorların ve ilaç şirketlerinin hastaların yaşamı pahasına korkunç paralar kazandıkları dönemler… Fondaki gerçeklik buyken, bizim adamımız Dallas’ta bir satış noktası kuruyor: Sınırsızlar Kulübü. Kendisiyle aynı durumdaki yüzlerce insana ilaç temin ediyor. Drama ve sosyal eleştiriyi maharetle birleştiren etkileyici bir gerçek hayat hikâyesi… Merkezinde de sevgiyle nefret edilesi, nefretle sevilesi bir anti-kahraman.

DALLAS SATINALMA KLÜBÜ

Filmden

Azidothymidine yani AZT aslında kanser için geliştirilmişti. Gel gör ki HIV’in başlangıcı ile, Avinex Endüstüri’de efekte laboratuar hayvanlarına AZT tatbik etmeye başladık. İlk buluşlar CD4 değerinin yükseldiğini,… – …T hücrelerinin onarıldığını… – Hayvan testlerinde bazı can sıkıcı yan etkiler olduğu doğru değil, değil mi?

 Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinde aşırı düşüşün olduğu. Evet, ama virüsün etkileri test edilmiş diğer her şeyden daha iyi. 1964’te AZT kanser tedavisi için geliştirildiğinde ertelenmişti. Anti kanser etkisi yoksunluğu ve toksik etkiden dolayı. Doz bazlı olduğuna inanıyoruz. Yani başka bir hayvan testi daha yürütüyorsunuz?

 FDA insan testi için bize izin verdi. Bu yüzden buraya geldim. ABD’nin her yerinde plasebo kontrollü çift kör çalışma yöntemi yürütüyoruz.

Doktor. Bana AZT bulabilir misin? Bir ay ömrün var diyorlar.
 Avinex Endüstri, ilacı test için daha yeni piyasaya sürdüler değil mi?
 – Hemen şimdi biraz satın almak istiyorum.
- İşler öyle yürümüyor. Bir yıl kadar bir grup hastaya ilaç ya da plasebo veriliyor, tamamen şansına kalmış, doktorların bile bilmeye hakkı yok.
-Ölen insanlara şeker mi veriyorsunuz?
 İlacın işe yaradığını anlamanın tek yolu bu. Benim için biraz bulabilir misin?

Dr. Vass’ı arıyordum.

 – Buyurun. AZT için arıyorum. Öyle mi?

 Onu burada bulamazsın. Kendini zehirlemek mi istiyorsun?

 – Allah kahretsin!

- Maria?

 Onu kontrol edin. Kokain, alkol, metamfetamin. AZT mi?

 Buna felaketin formülü derim işte.

- Burası berbat bir yer, doktor.

- Doktor olduğumu kim söyledi?

 Lisansımı 3 yıl önce iptal ettiler.

Bu yüzden bu berbat yerdeyim. Neden?

 Ne yaptın?

 Kullandığın uyuşturucular bağışıklık sistemini bozuyor, enfeksiyonlara karşı duyarlı yapıyor.

Kokain beni zatürree mi etti yani?

 Hayır, kokain seni daha duyarlı yaptı diyorum. Tıpkı AZT gibi. AZT’nin beni iyileştirmesi gerekiyor sanıyordum. AZT sadece onu satanlara yardım eder. İrtibata geçtiği her hücreyi öldürür. Sana bir dozaj vitamin ilaveten mineral çinko yazıyorum. Bağışıklık sistemin inşa etmek için. Ayrıca esansiyel yağ asidi de alacaksın.

Eğlenceli geliyor mu?

 Son deneme randevunu kaçırdın, Ray. Neredeydin?

 Bu elbiseyi beğendin mi?

 Çünkü bence ön taraf biraz fazla aşağıda gibi. Bu çalışmanın tek amacı AZT’nin insanlara yardım edip etmediğini belirlemek. Hadi ama Eve, bana yardım edecek bir şey olmadığını biliyorsun. Bu denemeyi bırakacağım anlamına gelmez.

Bana karşı neden bu kadar iyisin?

Üç Ay Sonra Pekala?

 Daha iyi. – T hücrelerin gelişme gösteriyor.

- Hala HIV var mı?

 HIV’in her zaman pozitif çıkacak, ve şimdi de AIDS’sin, kanına pompaladığın bütün o pislikler toksik olabilir. Bağışıklık sistemini vurmuşsun. Şimdi diğerlerinin arasında bir de zatürreesin. Hafıza kaybı, ruh hali değişimi,… – …eklemlerde ağrıya sebep…

 – Berbatsa bende vardır. Dalgamı kaldıramam filan falan.

- Her ne boksa bende var değil mi?

 – Evet. Acıma partisini erkenden başlatmayalım. Bu DDC. AZT gibi virüs önleyici ama daha az toksik. Ve bu Peptide T. Protein, hiç toksik yok. Önceki çalışmalar bunların yardımı dokunabileceğini gösterdi. Buraya geldiğinden beri sana bunları veriyordum.

- Bunlardan ABD’de satın alınamıyor mu?
 – Hayır, onaylanmadılar.
Şuraya bak. Çinliler, homolar, mahkumlar. Seksi hemşireler. Burada yeni dünya düzenin var, Vass. Bundan bir servet kazanabilirdin. Eğer yakalanırsan AIDS olduğunu söyleme. Yoksa bir daha gelmene izin vermezler.
Zararlı AZT faydalı ilaç gibi piyasaya sürüldü. [Rant]

Avinex Endüstiri AZT’nin AIDS tedavisinde onaylanan ilk ilaç olduğunu bugün duyurdu.  AZT hasta başına yıllık 10 bin dolarlık fiyatıyla ilaç piyasasındaki en pahalı ilaç oldu. Avinex borsada sıçrama yaparak %12 yükseldi.

AZT Rakibi Peptide T

Sizin. AZT kullandık, başlarda biraz yardımcı oldu

 Öncelikle, o pisliği tuvalete atın. Kötü haber.

İkincisi, içinizi yakacak her şeyden uzak durun. Temiz kalmanız lazım. Tamam mı?

 Üçüncüsü, sağlıklı yaşayın ve beyninizde sorun olursa Peptide T düzeltecek. Tamam mı?

 Başlangıç paketim var. Bir hafta içinde daha çok gelecek. O zamana kadar, yediğinize ve kiminle yiyiştiğinize dikkat edin.

Roger Thompson?

 Bu benim hastam. Bu insanları sen mi tedavi ediyorsun?

 – Kendi kendilerini tedavi ediyorlar.

 – Neyle?

 Vitamin, Peptide T, DDC. Sizin sattığınız zehirler harici her şey.

FDA  onaylı AZT, Rakibi Peptide T karşısında yenik duruma düşünce kanunî hilelere başvuruyor.

11 Mart 1987 FDA mevzuatında daimi değişikliğe gidiyor. Bu yeni mevzuatlar özellikle doğrudan hayati tehlike taşıyan durumlar için uygulanacak. Bu tür hastaların normal durumlara göre daha büyük risk olduğu kabul edilecek. Bu mevzuat sadece hekim tarafından reçete yazılmış hastaları kapsayacak. Ne demek oluyor bu?

 Onaylanmadık demek. Artık yasa dışıyız!

Dr. Vass:

Tırtılların kuluçka döneminde kendilerini korumak için kullandıkları hücre içi salgılar insanlarda virüs önleyici olarak davranıyor ve toksik değil. Soruna cevap. Şuna bir bak. The Lancet tıbbi incelemesi. Fransa’da yürütülen bir çalışma yayınladılar. AZT’nin tolere edilmek için çok toksik olduğunu kanıtlıyor. HIV’in kandaki seviyesine de kalıcı bir etkisi yok. Elbette Avinex ve NIH kendi yayınlarında buna yer vermediler. Elbette vermezler. Bunlar önceki Fluconazole deneme sonuçları.

- Mantar önleyici mi?

 – Evet. – Okumuştum.

- Biraz eve götürmek ister misin?

 – Taşıyabildiğim kadar.

Peptide T’yi neden kestiniz

 İşe yaradığına dair kanıtım olan toksik olmayan ilacı. Sadece Uluslararası Akıl Sağlığı Enstitüsü değil, sizinkiler de öyle diyor. Tamamen güvenilir.

 Bay Woodroof. Korkarım sıradan bir uyuşturucu satıcısından farkınız yok.

- Ben mi uyuşturucu satıcısıyım. Hayır, sensin o. Lanet olsun, insanlar ölüyor. Ve siz oradakiler, siz olmadan bir alternatif bulacağımızdan korkuyorsunuz. İlaç şirketleri kendi mallarını kabul ettirmek için FDA’e para ödüyor.Ama yok, benim araştırmalarımı görmek istemiyorlar. Cebimde bunlara bahşiş verecek kadar para yok.

Karar

San Francisco Bölge Mahkemesi Anayasa, özellikle 9. Düzenleme zihinsel ya da fiziksel olarak sağlıklı olma hakkınızı ifade etmez. Kendi tıbbi tedavinizi seçme hakkınızı ifade eder. Ama bu yorum FDA tarafından tıbbi tedavi olarak onaylanmıştır. FDA’e gelince, mahkeme FDA’in zorba yöntemlerini ve sahibi olduğu ajans tarafından ilacın toksik olmadığının bulunması konusunda doğrudan müdahalede bulunmasından aşırı rahatsız olmuştur. FDA insanları korumak için kurulmuştur onların yardım almasını engellemek için değil. Kanunlar bazen sağ duyulu gözükmeyebilir. Eğer kişi ölümcül derecede hasta olarak bulunmuşsa elinden geldiğince hastaya yardım edecek şekilde her şeyi vermelidirler ama bu kanun değil. Bay Woodroof, zor durumunuzdan etkilenmiş bulunmaktayım. Ama buradaki yetersizlik adli makama müdahale etmektir. Üzgünüm. Bu dava böylelikle kapanmıştır.

Sonuç

Mahkemenin  Devamında FDA Ron’un kişisel kullanımı için Peptide T almasına izin verdi.

Ronald Woodroof AIDS olduğunu öğrendiği gün bir ay sonra öleceğini duysa da mücadelesi sonuç verdi.  2557 gün sonra 12 Eylül 1992’de HIV teşhisinden yani 7 yıl sonra öldü. İlaç karışımları ile yaygınlaşan düşük doz AZT kullanımı milyonlarca hayat kurtardı.

*************

Sınırsız hayat yaşayanların imtihanları ağır olur. Ancak onların bu halini yine insanlık için hayra çeviren Allah Teâlâ’ya şükretmek gerekir. Onlar olmasa idi sömürücü ilaç şirketlerinin elinden çok çekerdik. Cesur adamlara selam olsun.

Aşağıdaki yazılara bakmanızı tavsiye ederim

COMA (2012)
İLAÇLAR, DNA VE PSİKANALİZ DİVANI
İLAÇLAR ZİYAN OLUYOR!!!!!!
KATARAKT ARTIK İLAÇLA TEDAVİ EDİLİYOR
VİTAMİNLER -NİÇİN VİTAMİNLER?
ASTIM TEDAVİSİNDE VİTAMİN D’NİN ROLÜ
B12 VİTAMİNİ İLE FOLİK ASİTİN NÖROLOJİK HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ
BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK MESELE- MEGAVİTAMİN TEDAVİSİ- FOOD
ÇOCUK SAĞLIĞINDA DOKTORLARIN DİKKAT ÇEKMEDİĞİ VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ
HASTALIK İYİLEŞMEYE GİDEN YOLDUR” KİTABINDAN SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİM
HASTALIĞIN ÜSTESİNDEN GELMEK-KANSER
BİLİNMESİ GEREKEN MUHTELİF BİLGİLER
AHMED BÎCAN YAZICIOĞLU KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZ -DÜRR-İ MEKNUN-(SAKLI İNCİLER) KİTABINDAN
OSMAN NURİ KOÇTÜRK
OSMAN NURİ KOÇTÜRK YAZILARI
FOOD MATTERS (2008)
MİLLETİN BESLENMESİ
ROTANIZI DEĞİŞTİRİN
FORKS OVER KNİVES (2011)
MONSANTO KERAMETLERİ
THE CENTURY OF THE SELF         (BEN ASRI) 2. BÖLÜM
HAŞHAŞ VE EMPERYALİZM – Aytunç ALTINDAL
ZEİTGEİST: MOVİNG FORWARD (2011)

Not: Son günlerde vitaminler üzerine bir operasyon başlatıldı. İki ay öncesi B12 Vitamini piyasada yoklar arasına katıldı. Talep çok olunca serbest bırakıldı. Şimdilerde  ise  “D VİTAMİNİ İŞE YARAMIYOR” bunun benzeri vitamin  haberleri iki günde bir yayınlanıyor. Yeni bir salgın olacağı şüphesini duyuyoruz.  Ayıca Deposilin (nedense 2Tl gibi ucuz bir fiyatı olan aylık pensilin iğnesi ) piyasada yok satıyor.

Unutmadan yıllarca milletimize kollestrol hikayesi ile yumurta, tereyağ yedirmeyenler  şimdi yiyin diyorlar. Milleti  aptal yerine koydular. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar….

İlmî çevrelerdeki ters bilgilerin akışı ve  çıkışı üzerine Rahmetli Aytunç Altındal Beyefendinin açıklamaları hepimize  ışık tutacaktır.

AYTUNÇ ALTINDAL BEYEFENDİNİN AÇIKLAMALARI

DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?

İnsan dünyayı yönetendir. Hayvanın yöneticilik vasfı yoktur. Peki yönetmek ve yönetilmekteki kıstas nedir? Bunda esas olan bilenler, bilmeyenleri yönetmekle hükümlü kılınmış olasıdır. Ancak “Bilen Yöneteciler” çıkar çizgisinde olunca sorunlar çıkmaktadır. Tarihin geçmişinden gelen yönetenleden en güçlü olanlar okült örgütlerdir.  Bunların yönetimdeki etkinlikleri ve dünya yöneticilerini fark etmekte zor olmaktadır.

Gizliliğin içinde olan okült yönetenleri bilebilmek için gizli ilimlere ulaşan bilgiye sahip olmak ve  onların kendi aralarında kullandığı takvimi bilmek gerekir. Onların takvimi 360 gün üzerinedir.  Bu nedenle onların bize göre gaybî kendilerine göre huzûrî bilgileri bugün  itabarıyla 2500 gün öncedendir. Onların bu bilme özellikleri ile yönetilen dünya üzerinde hâkimiyet kurmaktadırlar.

Dünyayı yönetenlerdeki hâkimiyette bir ayrıcalık var mı diye düşündüğümüzde, onlar için devletlerin esası ve varlıkları üzerinde “üst tasarımcılar” diye adlandırılırlar. Bu hâkimiyet her zaman bir şekilde kendilerini yok eder gibi, görünerek bir diğer guruba intikal ettirilir.

Dünyada olaylar bahsedilen takvim esasına göre  36 yıllık periyotlar ile 108 yıllık zaman çevresinde doğudan batıya dönüşümlü olarak devreder. Her otuzaltı yılda insanlar bir önceki yılın inkarı ve çelişkisi ile uğraştırılırken “üst tasarımcılar” yönetilen bilmeyenlere hâkim olurlar.

Günümüz itibarıyla yönetenler, 19 yüzyılın izimleri iken, gelecek yüzyılı kuantum ve teknoloji terorileri bilgileri ile mücehhez olanlar yönetecektir, denilebilir.

Yöneten  “üst tasarımcılar” koydukları kuralları tespit eder. Yönetilen insanlara bildirdikleri kavramlar da kozmik âlemde pek değer taşımayanlardır. Her 36 yılda değişim tekrar eder. (1989 baz aldığımızda enigma oprasyonlarının bu yüzyıl için başlangıç kabul edilmektedir. ) eski bilgiler paçavraya dönüştürlmekte ve  yeni bilgiler ile inasn bilgilikleri  sarsıntıya uğratılmaktadır. İşte bu sebeple bazı kimselerin önceden bildikleri komplo türüne varacak kadar olan bu bilgiler ve olaylar 2500 gün önceden tasarlanmış ve uygulamaya sokulmuş planın aksiyon şeklidir.

Kavramlar, bilgiler “üst tasarımcılar”elinde oyuncak gibidir. Bu şekilde oluşan gelecek zaman zuhuratı, daha önceden yönetilenlere kehanet ve öngürü gibi sunulması ve ön aşamada  kastî bilgi sızdırılması ile mümkün olmaktadır. Neticede bu tür bilgiler toplumda tatmin sağlama yanında bir korku imparatorluğu da oluşturulmaktadır. Bu korku yönetilen gurubta tahliye, tasfiye ve mankurtlaşmayı sağlamaktadır.

TAVİSTOCK ENSTİTÜSÜ

İlluminati, gül ve haç kardeşliği vesair örgütlerin en tepesinde bulunan ve bir çatı vazifesi gören bu örgütlenme CIA’in kontrol etmek istediği ülkelerde operyasyon yapabilmek için kurduğu bir enstitüdür. Bunlar anglo sakson kökenlidir ve dünyadaki atmosfere İngiltere kanadından gizli olarak yön verildiği kanısı oluşurken göz ardı edilmemesi gereken örgütlenmedir. Haklarında çok geniş bilgiye ulaşmak mümkün değildir.

tavistock enstitüsü’nün ilham kaynağı ünlü psikanalist Sigmund Freud’un “insan davranışlarının kontrolü” konusundaki araştırmaları olmuştur.  Zihin kontrol operasyonları, toplumların psikolojileri ve insanların psikolojileri üzerinde çok derin araştırmalara sahiplerdir ve bir enstitü olmasından dolayı bu alanda çok önemli çalışmaları vardır. Bu örgütün en üstte olduğunu düşünmek, işlerini gizliden yönetmeleri ve doğrudan insan ve toplum psikolojileri üzerine çalışmalarından dolayı gayet mantıklı bir yaklaşımdır. Teknolojik yapılanma ve tasarımda bu örgüt ve silsilesinde on yıllar olacak kadar en üst düzeydedir.

AMERİKA’NIN DIŞ SİYASETİ

Amerika tarihte tek başına bir savaş kazanamamıştır. Bir tek 81 ölü vererek Ordusu olmayan Panama’ya karşı kazanmıştır.

Amerika’da her şey olağanüstüdür. Hiçbir olay, suikast vb. onun imajını zedelemez.

Amerikan toplumunda ekonomik çıkarları zedelenenince temizleme operasyonları vardır. Kovboy demokrasisi olduğundan Amerika’nın imajı hiç zedelenmez.

Amerikan, son dönme dış siyasette Afganistandan Suriye meselesine kadar 40 000 askeri öldüğü için Amerika artık HOLİSTİK DIŞ POLİTİKA uygulamasına geçmiştir.

HOLİSTİK, şumulî bütünselci, bütüncülük, eşyaların bütün birimler olduğu ve bunların böylece muamele görmesi ve birbirinden ayrılmaması teorisi dir. Yani bedensel hastalıkların tedavisi ancak beden tarafından yapılmalı, dışarıdan müdahale edilmemelidir. Ancak dışardan yardımcı olacak takviye yapılarak bedene yardımcı olmaktır. Bu nedenle son dönemde Amerika İslâm âlemine bir bütün olarak bir hastalığı var olarak bakmaktadır. Hastalık vardır, bu İslâm Dininin kendisidir ve bu din getirmiştir demektedirler.  Öyle ise biran önce İslâm Devletlerine Laikleşme ve sekülerleşme ilacı verilmelidir. Dil yapısına göre Fransızca konuşanlara ve kültürüne yakın olanlara laisizm, İngilizce konuşanlara ve kültürüne sahip olanlara sekülerizm ilacı verilmesi gerekiyor, diye dış politikalarını geliştirmektedirler.

Dünya bankası Amerika’ya ı değil, BM ye bağlı ekonomik Ve sosyal Konseye bağlıdır. Bu Konseyde 26 şirkete bağlıdır. Son Arap Baharı da Finans sektörüne 65 Milyon Kredi kartı kullanıcı sağlanması için demokratikleşme paketi altında canlandırma operasyonlarının görünmeyen yüzüdür.

İSRAİL HAKKINDA

İsrailin güvenliği Ortadoğu’daki terörle korunmakta olduğundan Siyonistlerin iktidarda kalabilmeleri için bir Orta Doğuda 20-30 yıl daha sürmesi beklenen Kürt problemi çıkartılmıştır. Çünkü Amerika’nın İsrail’in toprak büyütmesine izin vermemesi ve Filistin arasında büyük bir savaş yükünü çekmek artık mümkün değildir.

Yakın zamanda bir İsrailli ere karşılık 1073 Filistinli serbest bırakılması, İsrail için bir vatandaşının ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Ayrıca Filistin BM devlet olmak için başvurduğu için İsrail’in ona direk olarak bir saldırı yapması mümkün olmadığından pasif görünümden kaçınma politikalarına örnek teşkil eder.

İsrailin hedefleri için yeni “çatışma bölgeleri” oluşturulması gerekiyordu. Bu nedenle sorun merkezi için Türkiye en uygun bölge seçilmiş ve 1960 larda PKK yı İsrail bir örgüt olarak dizayn etmiştir. Burada unutulmaması gereken hiçbir zaman PKK istese de dahi kendi iradeleri ile silah bırakamazlar.

İsrailin gerçek adı “İsrail Siyonist Devleti” dir. Yahudiler ikiye bölünmüştür. Siyonizm tutarsızlıkları nedeni ile çökecek önümüzdeki 20 yılda bir çok değişim tedbirleri almazsa sıkıntılara düşeceği görülmektedir. Çünkü Siyonizm İsrailin de başına bela olmuştur.

KÜRT AÇILIMINDAN SONRA GELECEK DİĞER AÇILIMLARDAN

Türkiyenin bütünlüğünü bozmak için Kürt açılımından sonra “Laz açılımı” da hazırlanmaktadır. Almanya’da yaşayan Lazlar kendi anadillerine sahip çıkmak için kurdukları Lazebura Birliği’yle dillerine sahip çıkmaya çalışıyorlar adı altında Lazebura, 1983′te bir çalışma gurubu olarak Almanya’nın Stutgard yakınlarında Üç kişi tarafından kuruldu.. Aralarında etnolog Wolfgang Feurstein de vardır. Lazca’ya uygun bir Latince alfabe geliştirdiler. Ayrıca 1984′te Kafkasoloji Kongresi’ne sunulmuştur.

IRAK DEVLETİ

1930 yılında Irak hükümeti bağımsız bir devlet olma yolunda İngiltere ile 25 yıllık bir anlaşma imzalarken, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne bağımsız bir devlet olarak katıldı. Irak Devleti (1932)de BM girişinde 12 maddeyi kabul etmiştir. Bu 12 maddeden biri Sınırlarında Irak’ın kontrol edemediği bir sınır çatışmasında ve bir şiddetle karşılaştığı zaman sınırdaşı olduğu komşu ülkeyi davet etme hakkı vardır. (Yani Amerika’dan izin alması gerekmez.)

Irak tarih boyunca kaynayan kazan gibi etnik çatışma kabiliyetine sahip konumdadır. 1933 Kral Faysal’ın ölümünün ardından ülkede dinsel ve etnik çatışmalar arttı. Son zamanlarda Amerika Kuzey Irakta tam teçizatlı 600 Binlik taşeron bir ordu kuruluşuna yardım ettiği için ileride Irak kendi arasında çatışmalara sahne olacaktır, denilebilir.

TESETTÜR SOYGUNU- İTALYA İLİŞKİSİ “SEVAB, KEBAB, MENFAAT ÜÇGENİ”

Nino Lo Bello tarafından yazılan The Vatican Empire “Vatikan İmparatorluğu” isimli kitabın son  bölümünde 1958 de Katolik kadınlar nasıl tesettüre girme yani başlarına şapka giydirdiklerini ve örttürdüklerini izah etmiştir.

1958 baharında, Amerika (İtalyan Menşeli) şapka üreticileri  “Dinsel araştırmalar Merkezi” diye bir paravan örgüt kuruyorlar. Guido Orlando adında bir gazeteci Amerika Şapkacılık Enstitüsü tarafından işe alındı.[1] Orlando derhal ilan Araştırma Enstitüsü, oluşturulan yirmi milyondan fazla “bir anketin sonuçları” Kuzey Amerika’da kadınların her hafta ayinine katılırken başlarını kapatmadan gitmedikleri hakkında bir rapor hazırlayarak Papa Pius XII giderek sundular. Katolik kadınların kiliseye giderken başlarının örtmesi gerektiğini belirterek papayı yönlendirip bir açıklama yapmasını istediler. Papa kiliseye ve dini törenlere giderken şapka giysinler diyerek bildiri yayınlandı.  Sonuçta şapka üreticileri 63 Milyon şapka satıldı.

Daha sonra aynı şirket İran’da ortaya çıkıyor. Şahın döneminde bu İtalya’daki şirket İran’da eşarp, çarşaf ile İranı din adına soydular. Daha sonrada Türkiye’de aynı senaryo dindarlık adına uygulamaya sokuldu ve başarı sağlandı. Şimdilerde  Lüks Eşarplar ve giyim tarzı  Lümpen burjuva (Paçavra burjuvası)nın bütün hayatî alanlarını da kapsayacak şekil ve tarzda muhafazakar ve mutaassıp geçinen elit tabaka tarafından temsil ediliyor. Yeni olarak İtalyanlar Kuzey Irak’ta Kürt kadınlarına başlarını nasıl modern örtmeleri gerektiği şekilleri empoze ediyorlar.

ARAP KARNIBAHARI

Arap baharından sonra Mısır Libya hepsi ikiye bölüncektir. Doğu- batı, şii- sünni, kuzey güney diye ayrılacaktır, öngörüsü hâkimdir.

TÜRKİYENİN İÇ VE DIŞ SİYASASI[2]

Üniter Devlet Tevhid anlayışını kabul eden Merkezi sistem içerisinde bireysel özgürlükleri savunan Müslüman devlet tipine denir. İslam devletleşme tipidir. Muhammedanlar da denir.

Avrupa’da üniter devletler yoktur. 12 tane krallık vardır. Türkiye devleti üniter devlettir. Osmanlıdaki Ümmet toplumundan  Cumhuriyet Türkiye’sinde millet toplumuna geçilmiştir.

Anayasada Türk Devleti değil,  Türkiye devleti denmiştir. Niçin, Özellikle bir ırka dayalı devlet kurulmadığını belirtmek için denmiştir. Ayrıca Hilafet makamı TBBM bünyesinde mevcuttur.

ULUS DEVLET

Ulus Devleti demek kendi içerisinde başka ulusları barındıran ve anayasal vatandaşlıktır. Bir kişinin Çerkez olması kültürel kimliktir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Osmanlı döneminde insanlar Ümmet kategorisinde “kul” vasfındadır. Cumhuriyet dönmesinde Ulus devlet içinde bir vatandaştır.

Dilleri ana, resmi ve meşru dil diye ayrım yapılarak ayrışıma gidenler, meşru dile literatürde yer bulamazlar, bu uydurma bir terimdir.

***

“Dış siyasette ve komşularla sıfır sorun yoktur” bir masaldır.

***

Türkiye’de her genelge ve söylevle 30 yıldır irticai faaliyetler ve bölücülük terimleri ile süslendiğinden bölünmenin psikolojik alt yapısı zihinlerde hazırlanmış bu şekilde Türk insanının beyni yıkanmıştır. Bu meyanda bu iki unsurun biri iktidarda diğeri dağda faaliyet göstermektedir.

***

Türkiye de siyasetçi kıtlığı vardır. Osmanlıda Siyasî at cambazı  olarak geçmektedir. Bizdeki siyasilerin ekseriyeti devlet adamı da olamamışlardır.

***

“Türkiye hiçbir şeye hazır değildir” politikası her zaman geçerlidir.

***

Avrupalılar Türkiye’yi merak ederler. Türkiye bir şey yapmayacak olsa bile Tarih Türkiye’yi bir şey yapmaya zorlamaktadır.

***

Ortadoğudaki insanların davranışları incelenmiş, Anadolu’daki insanların olaylar karşısındaki tepkiler tahmin edilemeyen ülke insanların kategorisinde olduğu görüldüğünden yabancılar  Türkiye İnsanı ile güven sorunu yaşarlar.

NOT: Aytunç ALTINDAL Beyefendinin internet üzerindeki video bilgilerinden derlenmiştir.


[1] http://tr.scribd.com/doc/13225339/Bello-The-Vatican-Empire-The-Authoritative-Report-That-Reveals-the-Vatican-as-a-Nerve-Center-of-High-Finance-and-Penetrates-the-Secret-of-Papal-We

[2] Siyasa, İngilizcedeki policy sözcüğünün karşılığıdır. Belli bir konuda belirlenen hedef, izlenen yöntem ve izlemler bütünüdür. Örneğin Türkiye’nin kurduğu barajlar, Türkiye’nin su siyasasının bir parçasıdır. Siyasa sözcüğü, siyaset bilimi dışında fazla yaygın değildir. Onun yerine siyaset ya da politika sözcükleri kullanılmaktadır. Siyaset biliminde en çok kullanılan kelimelerden biridir. Yerini “siyaset” kelimesi almıştır. ama aralarında ince bir nüans farkı yok değildir. Buna göre, siyasa, daha ziyade kâğıt üzerindeki temel, genel planı ifade ederken siyaset, işin daha çok eyleme geçirilmiş, somutlaştırılıp daraltılmış halini anlatır.

Siyaset, siyasadan daha özel ve somuttur. Siyasa ise daha genel ve daha soyuttur.

*********************

 

BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK MESELE- MEGAVİTAMİN TEDAVİSİ- FOOD MATTERS (2008)


MEGAVİTAMİN TEDAVİSİ

Tanım

Bazı vitaminler yönünden yetersiz olabileceğimizi ve bu eksikliğin giderilmesinin, dolayısıyla hastalığın önlen­me ve tedavisinin, eksik vitaminlerin çok fazla dozlarda sindirilmesiyle mümkün olabileceğini öne süren tıbbi ve tıp-dışı uygulama dalı.

Arkaplan

Megavitamin, tıp bilimine oldukça yeni bir katkıdır. Daha önce düşünülemeyen ölçülerde fazla dozda vitaminin hastalıkların önlenme ve tedavisinde kullanılabileceğiyle ciddi olarak ilgilenen iki kişi, çifte Nobel ödülü sahibi  ve C vitamini savunucusu Dr. Linus Pauling’dir. 1963 yılında, en yüksek, en iyi anlamına gelen orto kelimesinden ‘ortomoleküler’ tıp kavramını ortaya attı. İlk çalışmaları, C vi­tamininin soğuk algınlığının önlenme ve tedavisinde kul­lanılması üzerinde yoğunlaşmıştı. Fakat daha sonraki ça­lışmaları, çok fazla dozda vitamin kullanımının ne kadar işe yaradığı üzerinde bazı şüpheler ortaya koydu. Muhak­kak ki, bu tartışma yıllar boyu sürecektir.

Soğuk algınlığı, megavitamin tedavisi uygulayıcıları­nın üzerinde çalıştığı tek alan değildir. Çalışmalarını çok geniş tutup bugün alkolizm, aşın hareketli çocuklar, bazı uyuşturucu bağımlılıkları, kemik ve eklem iltihapları, sinir iltihabı, şizofreni, depresyon ve diğer ruhsal bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu iddia etmekteler. Ortomoleküler tıp günümüzde özellikle ortomoleküler psikiyatri üzerin­de yoğunlaşmaktadır, zira toplum bu hiç te hoş olmayan hastalıklardan nisbeten daha kolay bir şekilde kurtulmak istemektedir. Aynı zamanda, psikoanalitik tedavi veya has­taları bir akıl hastanesinde tutma gibi metodlar hem çok pahalıdır, hem de diğer bir çok nedenle kabul edilemez du­rumdadır. Vitamin haplarıyla şizofrenik bir hastayı tedavi edebilme düşüncesi de çok cazip görünmektedir.

Ortomoleküler psikiyatriyi ortaya atan kişiler, normal­de insan vücudunda bulunan maddelerin yoğunluklarının değiştirilmesiyle akıl hastalıklarının kontrolünün mümkün olabileceğini düşünüyorlar. Teorilerine göre, vücuddaki de­ğişik hücreler farklı türde besinlere ihtiyaç duyarlar. Me­sela, beyin ve sinir hücrelerinin vücudun diğer kısımları­na göre çok daha fazla B ve C vitaminlerine ihtiyacı var­dır. Kısacası birçok psikiyatrik hastalıkların tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi bozulmuş biyolojik-kimyasal den­gelerin anlaşılmasıyla açıklanabileceğini ileri sürüyorlar. Mesela İngiltere’de, psikiyatri çevrelerinin şizofreninin bi­yokimyayla ilgili olduğunu kabulde isteksiz olduğu düşü­nülürse, bu fikir bir çok yönden umut vericidir. Psikiyatristler şizofreniyi aile ve diğer kişilerle olan ilişkilerden doğan bir problem olarak görmektedir. Bu ise. şizofrenik kişinin anne ve babasını fazlasıyla rahatsız etmekte ve bu şanssız hastaların bazılarındaki biyo-kimyasal anormallik ve yetersizlikleri gösteren umut verici gelişmeleri görmez­likten gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde ise ibre ters tarafı gös­teriyor. Ortomoleküler psikiyatristler birçok akıl hastalığı­nın, vitamin yetersizliğinden ortaya çıktığını ve eksik olan vitaminin verilmesiyle tedavinin mümkün olabileceğini söy­lüyorlar.

Ortomoleküler psikiyatrinin öncülerinden Dr. Hoffer, in­sanda iki tür vitamin açığının olduğunu ileri sürüyor. Birincisi, hepimizin vitamin yetersizliği dediğimiz ve iskorbit (scurvy), pellegna gibi hastalıklarda gördüğümüz durum ki, tedavisi eksik vitaminlerin normal dozlarda hastaya ve­rilmesiyle mümkün olur. Bağımlılık halleri ise çok farklı bir durumdur. Bu tür vitamin hastalıklarına kişinin gıdasın­da almış olduğu vitaminlerin normal bir şekilde emıhm:yip, özümlenememesi neden olmaktadır. Dr. Hoffer, bu tip hastaların aşırı dozda vitamin almaları gerektiğini, böylece hiç değilse bir kısmının sindirim sonrası kan dolaşımı­na katılabileceğini öne sürüyor. Tahmin ettiğimizden da­ha fazla hastalıkta sindirim sisteminin iyi çalışmadığı bir gerçektir. Örneğin şizofreni hastalarında, çölyak hastala­rında olduğu gibi bağırsak dokusunda değişiklik görülmek­tedir ki, bu hastalara vitamin emilmesinin çok yetersiz ol­ması sebebiyle fazladan vitamin verilmektedir. Bağırsak dokusunda değişme olan her rahatsızlıkta, hastanın nor­malden daha fazla vitamine ihtiyacı olabilir.

Beyinin, yeter­li çalışabilmesi için riboflavin (B2), nikotinamid, piridoksin (B6), siyanokobalamin (B12), askorbik asit (C), folik asit gibi vitaminlere ihtiyacı vardır. Sadece beynin dış yü­zeyinin biyo-kimyasını ele aldığımızda bile, bunların ya­nında bir çok kimyasal madde beynin sağlıklı işleyebilme­si için gereklidir.

Resmi beslenme uzmanlarının da belirttiği gibi bu vi­taminlerden vücut için gerekli miktar çok düşük olmasına rağmen günlük gıdalardan aldığımız bu değerli maddeler gerekenden az olabilir. Bazı psikiyatristler vücudumuzun bu vitaminlerden bazılarına gereğinden fazla ihtiyacı ol­duğunu öne sürmekteler. Bazı ruhsal hastalıkları olan ki­şilerin diyetlerine pek çok vitamin ve minerallerin eklen­mesi bu alandaki yeni gelişmelerdendir. En çok B3 ve C vitaminleri kullanılmaktadır. Nikotinamid (B6) vitamini poilepra ve bazı psikotik rahatsızlıkları tedavi eder. Bu vita­minin normal günlük gerekli miktarı 20 mg olmasına rağ­men ortomoleküler psikiyatrinin iki öncüsü Hoffer ve Osmand günlük 3000 mg’lık doz öneriyorlar. Böyle aşın doz­larla bile herhangi bir tehlike olmadığı öne sürülüyor. C vitamini de aynı şekilde fazla dozda kullanılıyor.

Megavitamin tedavisiyle ilgili denemelerin sonuçlan en çok ABD’de görülüyor. Detroit’teki Brighton hastanesin­de alkolizm uzmanı olan Dr. Russell F. Smith yoğun A vi­tamini tedavisine tabi tutulan 507 alkolikten % 77’sinin iyi­leştiğini öne sürüyor. Bu hastalardan 133’i mükemmel ge­lişme göstermiş ve tedavinin sona ermesinden bir yıl son­ra bile herhangi bir gerileme göstermeyerek sağlıklı hal­lerini muhafaza etmişlerdir.

New York Manhasset’teki kliniğinde Dr. David Haw­kins şizofreni ve alkolizm tedavisinde bazı şaşırtıcı sonuç­lar elde etmiştir. Bu klinik 600’ü alkolik olan 4000 hastayı tedavi etmiştir. Amerikan Şizofreni Birliği’nin 1977’de yap­tığı bir araştırma, bu yeni ortomoleküler metodlarm şizof­renilerin tedavi maliyetini % 90 azalttığını göstermekte­dir.

Bu klinik günde 400’er mg B3 ve C vitamini ile 50 mg B6 vitamini vermekte, bazı hastalara 400 mg E vitamini de ilave edilmektedir. Bu derece fazla dozlarda bile hiç bir vak’ada herhangi yan etki görülmemiştir.

Şizofreninin ortomoleküler yöntemle tedavi edilmesinin öncüsü 2000 hastayı sadece yüksek dozda vitaminlerle te­davi etmiş olan Dr. Abram Hoffer’dir. Califomialı iki he­kim de E vitaminini deri soyulması, gece krampları ve ba­cak ağrıları gibi birçok durumun tedavisinde kullanıyorlar.

Bu konuda verilebilecek örnekler çok fazladır. Megavi­tamin tedavisinin faydaları hakkında birçok kitap yazıl­makta ve yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmak­tadır.

İşe yarıyor mu?

Bütün bu sonuçların geçerli olması ve alkolizm, şizof­reni, diğer akıl hastalıkları ve hareketli çocukların tamamıy­la tedavi edilebilir aşamaya gelmiş olmaları umut vericidir.

Alkolizm tahminen dokuz milyon Amerikalının haya­tını olumsuz yönde etkiliyor. Amerika hastanelerindeki ya­takların yansını ruh hastaları doldurmakta ki, bunun ya­nsı şizofreniktir. Amerika’da ilkokul öğrencilerinin nerdeyse % 30 40’ı dengesiz gıda yüzünden düzeltilebilir öğrenme bozuklukları gösteriyor. Ve soğuk algınlığı Batı dünyasın­da milyonlarca işgününün kaybolmasına sebep oluyor. Bü­tün bu problemlerin çözümü için basit bir açıklama arama­mız ve onun getirdiği çözüme sıkı sıkıya yapışmamız ol­dukça şaşırtıcıdır.

Ne yazık ki olanlar aynen böyledir. Bu tür tedavilere halkın ilgisi ve umudu çok fazla olmuştur. Amerika Psiki­yatri Birliği’nin 1974’te megavitamin tedavisini incelemek için kurduğu bağımsız kurul, konu hakkında yapılan yo­ğun reklamları «acınası» olarak nitelemiştir.

Birçok biyokimyacı ve psikiyatrisi faydasına inandıra­cak hadiselerin çok az olması nedeniyle, aşın dozda vita­minin reçetelere yazılmasının gerçekçi bir açıklaması ol­duğunu kabul etmektedirler. Tek bir vitaminle yapılan kontrollü deneylerin tek tek olması bu yöntemin ne gibi faydalar sağlayacağının tahminini güçleştirmektedir. Ame­rikan Psikiyatri Birliği’nin B3 vitaminiyle şizofreni hasta­ları üzerinde yaptığı denemeler bu uygulamanın fazla bir faydası olmadığını ortaya koymuştur.

Hararetli bir tartışmadan sonra 1974’de Alberta Ünivsisitesi doktorları üç bilim adamından oluşan bir komite­yi konuyu gözden geçirmekle görevlendirdi. Bu komite dün­ya literatürünü taradı, öncü uygulayıcılarla ve tedavi oldukları iddia edilen hastalarla görüştüler. Bu çalışmanın sonuçlan 1977’de Kanada Tıp Birliği Dergisinde yayım­landı. Bu üç uzman güvenli sonuçlara ulaşamadıklarını açıklıyorlardı. Megavitamin tedavisinin faydalı olduğuna dair kesin kanıtlar olmamasına rağmen bazı araştırmacıların elde ettikleri sonuçlar da gözden kaçırılabilecek gibi değildi. Şizofreni, artrit, depresyon ve çocuktaki aşın ha­reketlilik gibi durumların tedavisi için kontrollü klinik de­neylerin yapılması gereğini vurgulayan bu üç bilim adamı,

A ve D vitaminleri gibi fazla alındığında zehirli olabilen vitaminlere karşı tedbirli olunmasını da özellikle belirtti­ler.

Shayvvitz ve Yale Üniversitesi’ndeki meslektaşları, nöro­loji kliniklerine başvuran çocuklardan %10’unun beslen­me uzmanlarınca megavitamin yöntemiyle tedavi edilen­lerden oluştuğunu ve şikayetlerinin beyin fonksiyonların­da bozulma olduğunu belirten bir çalışma yayınladılar.

Bunun üzerine Amerikan Tıp Birliği Dergisi’nde iki makale yayınlandı. Birincisinde megavitamin tedavisinin öğrenme bozuklukları, otizm ve şizofreniye faydalarının belirsiz olduğu ileri sürülüyor ve ABD’de önerilen normal dozların 80, 160, 320 katını içeren mültivitamin tabletleri­nin satılmasını bir suç olarak değerlendiriyordu. Diğerinde ise osteoartrit ve nöropsikiyatrik rahatsızlıklar için A vi­tamini, kemik incelmesi için D vitamini, soğuk algınlığını önlemek için C vitamini, nevrit için B vitamini ve kısırlık ve koroner kalp hastalıkları için E vitamini kullanılması gibi bilinen vitamin yanlış kullanım örnekleri sıralanıyor­du.

Soğuk Algınlığı Batı Dünyasında Milyonlarca İşgücünün Kaybolmasına, Sebep Oluyor

Birçok megavitamin terapisti hastalarının, bu yazar­ların belirttiğinin aksine, zararlı olabilecek dozlarda vita­min almalarına izin vermezler ve benim inancıma göre Batı’daki halkın büyük bir kesimi vitamin ve mineraller­den yeterli miktarda alamamaktadır. Batı’nın beslenme re­jimini oluşturan hazır yemekler, basın yönünden çok fa­kirdir ve sağlıklı olmak için gerekli miktarda vitamin ve mineral içerdikleri söylenemez. Yapılması gereken, megavitaminlerin işe yaradığı iddia edilen alanlarda ciddi, kont­rollü deneylerin tatbik edilmesidir. Tek vitamini gözönüne almasının dışında, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin yaptı­ğı deneme çok iyidir ve yaygınlaştırılması gerekir. Bitki­sel ilaçların etki biçiminden anladığımıza göre, bir madde­nin yalnız olarak verilmesi yerine başkalarıyla birlikte ve­rilmesi daha yararlı olmaktadır. Bu tür tedavi üzerinde kesin bir yargıya varmamıza yardım edecek türde ciddi ve laboratuvara dayalı araştırmalar çok azdır. Bilim adam­ları megavitaminlenn dozları üzerinde detaylı, aynı zaman­da pahalı biyo-kimyasal araştırmalar yapmalıdırlar. Bunun zor olduğunu ve yıllar alacağım biliyorum, ancak bu konu­daki tanışmalar ancak böyle nihayet bulacaktır. Öte yan­dan tıp camiası hadiselerden daha iyi haberdar edilmeli­dir. Batı dünyasındaki hastalıklardan birçoğunda mineral ve vitamin eksikliği görüldüğü bir gerçektir, buna da dik­kat edilmesi gerekir. Değişkenlerin çokluğu biyo-kimyasal araştırmaları zorlaştırmaktadır. Kanda eksik olduğunu saptadığımız X maddesini hastaya vererek hastalığı tedavi edeceğimize inanmak yanlış olur. Belki bizim varlığından bile haberli olmadığımız Y maddesi tedavi için çok daha önemlidir.

Karmaşık problemleri’ çözebilen kolay çareler her za­man çekicidir. Megavitamin tedavisi de böyle kolay bir çare olarak görülüyor. Ancak bunun faydalı olup olama­yacağını araştırmaların sonuçlan gösterecektir.

Kaynak:
Andrew STANWAY, ALTERNATİF TIP EL KİTABI,
Özgün Adı, alternative medicine -a guide to natural therapiespelican books, 1982, trc. Alp AKER Arif KUT Alptekin OKÇU, 1992, İnsan Y. İstanbul, s.167-163

KONU İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAYINLADIĞIMIZ
BELGESEL METNİNİ MUHAKKAK OKUYUN.

ŞAŞIRACAKSINIZ

FOOD MATTERS (2008)
‘Gıda Maddeleri ve Konusu Üzerine’

“Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.” –

Yönetmen:James Colquhoun, Carlo Ledesma
Senaryo: James Colquhoun, Laurentine Ten Bosch
Sunanlar: Ian Brighthope, Jerome Burne ,Phillip Day
Belgesel: 80 dk.

“Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.”
“Bırak yiyeceğin ilacın ve ilacın yiyeceğin olsun.”
HİPOKRAT

Bu yeni ve cesur bir belgesel film yankılandı. “Food Matters” mevcut sağlık ve gıda sektörü  durumuna hızlı tempolu ve sert bir eleştiri getirdi. Milyarlarca dolar finansman ve araştırma, kronik hastalıkların gizli sebepleri ve hastalıkları yüzünden acı çekmeye devam eden insanların yeni sözde tedavileri içine rağmen, toksik tedaviler ve besin değeri düşük gıdalar ile aşırı hoşgörülü aldatmalarla insanlara kesinlikle yardımcı olmuyor, olduğunu göreceksiniz.

TÜRKÇE ALT YAZI METNİ
(Altyazı Hzl. – Deepblue)

 ”Bırak yiyeceğin ilacın ve ilacın yiyeceğin olsun”
Hipokrat (M.Ö. 460-370)

Yunanistan dolayları M.Ö. 400 Hipokrat modern tıbbın temellerini attı.  İnsan vücudunun doğuştan kendini iyileştirme kapasitesi olduğuna inandı.  ”Hipokrat Yemini” tıp doktorları tarafından hala ezbere okunur.  Hipokrat’ın zamanından beri hastalıkların tedavisine yaklaşımımız her nasılsa değişti…  Bugünün doktorlarının beslenme eğitimleri varsa bile, çok az.  Modern tıp ‘her hastalık için bir ilaç’ etrafında dönüp duruyor.  Ve hastalık endüstrisinin devam etmek istediği yol bu.  Bir kere soru sormaya başladın mı, bir daha duramazsın.  Görüyorsun, asıl mantıklısı sağlıklı olmak,  fakat sağlık para getirmiyor.

KALP VE KANSER AMERİKA’DAKİ ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK İKİ HASTALIK. 

Ek olarak her yıl…

39 BİN KİŞİ gereksiz ameliyat ve diğer hastahâne hataları yüzünden ölüyor,
80 BİN KİŞİ hastanelerdeki diğer enfeksiyonlar yüzünden ve şok edici olan,
106 BİN KİŞİ ters ilaç tepkimesi sonucu ölüyor.  .

1. Kalp hastalığı = 652.486 ölü
2.Kanser = 553.888

Ölüm ve beslenmeyi yeterince dikkate almayarak,  bu insanlara çok büyük zarar verdik.

”İDEAL BESLENME YARININ İLACIDIR.”

Dünyadaki her insan,  her kültürden, dilden, ülkeden,  dünyadaki herkes biliyor ki,  ne yiyorsan o’sundur.

Yiyecek fark yaratır.

SÜPERMARKET;   bugün, bu ülkede kaliteli yaşamın sembolü. 
Bütün bu ürünler mesafe ve mevsim gözetmeksizin tarlalardan ve çiftliklerden geliyor.   Mucizevi tarımın sonucu olarak,   her şekilde masanıza taze ürün kalitesini taşır.

Yiyeceğiniz ne kadar taze?

Eğer bir düşünürseniz, en iyimser şekilde yiyeceğiniz,  siz onu satın alana kadar bir haftalık ve ile 2000 ile 3000 km arası seyahat etmiş oluyor.  Bir sonraki soru ise:  En az 5 günlük olan bir yiyecekten ne kadarlık besin elde ediyorsunuz?

Eğer şanslıysanız, ihtiyacınız olanın %40’ını alırsınız.  Büyük şehirlerdeki marketlerde bulduğunuz yiyeceklerin hemen hemen hepsi işlemden geçmiş,  yolda gecikmiş çoğunlukla tabağınıza gelene kadar besin değerleri azalmış ya da tamamen yok olmuştur.  Sebebi fark etmeksizin her şeyi her türlü tarım ilacı,  bitki ilacı,  lavra ilacı, mantar ilacı ile spreylemeye ve hakkında hiç bir şey bilmediğimiz şeylerin genleriyle oynamaya karara verdik.  Ve en büyük problemlerden biri tabii ki toprak ve bizim toprağa ne yaptığımız ve havaya ve de suya, gıdamızı sağlayan her şeye.  Toprak defalarca ve defalarca kullanılıyor ve bütün besleyici maddeleri çekiliyor ve yeni çöller haline geliyor  ve bu bütün dünyada böyle.  Bizim gerçekten de tarım metodumuz, ne yediğimiz  ve onu nasıl ürettiğimiz hakkında düşünmemiz lazım.

Gübre dediğimiz şey başlıca üç mineralden oluşur:
N,F,P, NİTROJEN, FOSFOR, VE POTASYUM.

Peki, güzel,  ama,  problem şu ki, toprak ortalama 52 farklı minerale gereksinim duyar.  O zaman kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko ve demir ve adını sayamadığım diğer mineraller nerede?

   Onlar kayıp.  Ama toprak yetersizse bitkiler de yetersiz ve zayıf kalıyor,  ve savunmasız kalıyorlar,  böylece böcekler, hastalıklar ve mantarlar tarafından saldırıya uğruyorlar.  Böylece ağlayarak ilaç şirketlerine geliyorlar ve diyorlar ki;  ekinlerimiz ölüyor ve büyümeyecekler,  ve haşerelerimiz var,  ve tabii ki ilaç şirketleri onlara tarım ilacı,  mantar ilacı satmaktan ve bunlara ve diğer her türlü şeye artan talepten dolayı gayet mutlular.   İnsanoğlu zekası sayesinde,   diğer bütün hayvan türleri üzerinde üstünlüğünü kurdu.   Modern kimya, biyoloji ve adanmış araştırmalarından gelen ve tarımda devrim niteliğinde verim artışı sağlayan binlerce etkili kimyasal bileşim var.  Yani sadece ticari vejateryan gıdalardan alsak bile eksik ve toksik besin alıyoruz,  çünkü bütün bu tarım ilaçları, kimyasallar, spreyler ve diğer her şey yüzünden,  yiyecekler sağlıklı değil.  Ve yetersiz.  Sonuçta yetersiz ve toksik olmasından başka şansımız yok.  Ve sonra…

SONRA ONU PİŞİRİYORUZ!

Ve araştırmalar gösterdi ki, hafif bir pişirme bile içindeki enzimlerin yok olmasına sebep oluyor.  Yiyeceklerdeki en temel şey,  vücudunuza onların sindiriminde ve içlerindeki besin maddelerinin kullanımında yardım eden canlı enzimler, ya da canlı işçilerdir,  yani herkesin beslenmesinde çiğ gıdalar yer almalı.

Pişmiş gıdaya bağışıklık sistemi zehirmiş gibi tepki verir.  Birçok insan bunu bilmez. Pişmiş gıda aldığında vücut, buna tepki olarak sindirim lökositozu denen ve beyaz hücre aktivasyonuna yol açan bir süreç başlatır.  Muhtemelen pişirme sürecinin yiyeceğin yapısını değiştirmesinden dolayıdır.  Bir şekilde vücut bunun ayrımına varamaz ve besine zehir muamelesi yapar.  Beslenmeyi umduğunuz gıdaya vücudunuzun bunu yapması hoş bir şey değil.

PAUL KOUCHAKOFF ADINDAKİ İSVİÇRELİ BİR DOKTOR  1930 ‘larda ilk defa gösterdi ki;  diyetinizin %51’den fazlası pişmiş gıdalardan oluşursa,  vücudunuz buna yabancı bir organizma tarafından saldırıya uğruyormuş gibi tepki verir.  İlk defa Dr. Kouchakoff ispatladı ki;  gıdanızın %51’i çiğ olduğu takdirde lökosit olmayacaktır.  Ya da beyaz kan hücresi reaksiyonu olmayacak,  böylece vücudun bağışıklık sistemi yanlış alarm almayacak.  Günümüzde çok fazla bağışıklık sistemi sorunuyla uğraştığımızdan,  çiğ gıdaların her öğünümüzün en az %51’ini kapsadığından emin olmalıyız.  Böylece zaten zorlanan bağışıklık sistemini daha da zorlamamış oluruz.  Zayıf malzemeler ile inşa ettiğin bir binanın yüz yıl dayanmasını nasıl beklersin?

  Aynı şey vücudun için de geçerli,  eğer onu sağlam beslemezsen, uzun ve keyifli bir hayat  sürmesini nasıl bekleyebilirsin?

HERKES BİLİYOR Kİ, NE YERSEK OYUZ.  EĞER ÇÖP YERSEN, ÇÖP OLACAKSIN.

Bunu kronik gıdasızlık gibi düşün, çünkü olan o.  İnsanlar bu yüzden yorgun gözüküyor.  Öğleden sonra yorgun olmaman lazım.  Canlı ve hareketli olman lazım.  Bunun doğal sonucu olarak insanlar süper besinler ve çok yüksek kalitede vitamin ve mineraller içeren özel besinler,  her çeşit çoklu etkileri olan enzimler ve özel kimyasallar keşfediyorlar, daha uzun yaşamamızı ya da daha yumuşak bir cilde sahip olmamızı sağlayan gibi.

SPİRULİNA MEKSİKA’DA 5 BİN YIL BOYUNCA BAŞLICA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILDI.
SPİRULİNA PROTEİN YÖNÜNDEN DÜNYADAKİ EN ZENGİN YİYECEKTİR.
[1]

Max Planck Enstitüsü her hangi bir yiyeceğin pişirildiğinde  % 50 kadar proteinin yok olduğunu bulmuştur.  Bu yüzden, süper gıda bitkisel protein kaynakları geleceğin anahtar besini olacaklar.  Çünkü ihtiyacımız olan tüm proteini ısıyla zarar görmemiş ve tamamen emilebilen bu kaynaklardan alabiliriz.  Kolayca sıvıya dönüştürülebilirler – emilebilirlikten kastım bu.  Spirulinayı sıvıya çevirmek ve tüketmek sizce ne kadar çaba gerektirir?

  Spirulinayı suya ekle, işte sana sıvı hali,  içtiğin gibi hücrelerinde dolaşmaya başladı bile.  Fakat bir bifteği sıvıya dönüştürmek ve sindirim sistemi tarafından emilebilir hale getirmek çok fazla enerji gerektirir.  Bu süper yiyecekler sağlığınıza ve mutluluğunuza olağanüstü katkılar sağlayabilir.

DÜNYADAKİ HİÇ BİR ŞEY MİNERAL YOĞUNLUĞUNDA KAKAO ÇEKİRDEĞİ İLE YARIŞAMAZ.

En yüksek doğal magnezyum kaynağı odur.  En yüksek doğal kromyum kaynağıdır.  Aynı zamanda en yüksek demir kaynağıdır.  Ve yine en yüksek magnezyum kaynağı.  Ayrıca en yüksek çinko kaynaklarından biri.  Bakır oranı en yüksek bitkilerden bir kakao.  Sağlıklı bir metabolizma için gerekli tüm bileşenler kakao çekirdeğinde mevcut.  

DÜNYADAKİ EN YÜKSEK C VİTAMİNİ ORANINA SAHİP YİYECEKLERDEN BİRİ AMA SICAKLIK C VİTAMİNİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN, İŞLEM GÖRMÜŞ ÇİKOLATADA HİÇ C VİTAMİNİ YOK. 

En yüksek anti-oksidan içeriğine sahiptir.  Beslenmeyle ilgili öğrendiğimiz her şeyden faydalandığımız takdirde bunun anlamı,  anti-oksidanlar sayesinde DNA bozulmasından, virüslerden, kanserden,  cilt hastalıklarından vb. korunmamız demek.  Ya bu olacak ve onu yiyeceğiz, ya da bu olacak ve onu yiyeceğiz.  Ve burada tüm zamanların en korkunç kimyasal çorbası olabilir,  ya da tüm zamanların en olağanüstü süper yiyeceği…  ve ikisini de yemek aynı miktarda çaba gerektiriyor.  Sanırım tüm değerleri tepe taklak olmuş bir kültürüz.  Paramızı en iyi gıda için harcamaktansa, kiraya yatırmayı tercih ederiz.

ÇOCUKLARIMIZI ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLMİŞ EN İYİ SÜPER YİYECEKLE BESLEMEKTENSE PARAMIZI ARABA YA DA EV İÇİN HARCAMAYI TERCİH EDERİZ.  ÇÜNKÜ BİLMİYORUZ!  KAFAMIZ KARIŞTIĞI İÇİN DEĞERLER YER DEĞİŞTİRMİŞ.

Bizi bu arabayı almaya ikna eden programlar izliyoruz ve birden bire o arabayı alıyoruz,  aslında o parayı en iyi yiyeceği alarak ailemizin sağlığına yatırmamız gerekirken ki asıl önemli olan budur.  Eğer her gün ucuz sandviç ekmeği yersem,  kahvaltıda bir fincan çay ve bir dilim kızarmış ekmek,  öğleden önce şekerli içeçek, öğle yemeğinde çörek,  ve akşam için fast-food kızarmış tavuk… 

Her türlü besleyici maddeden yoksun kalacağım ve bu sadece tek bir gün.  Bu durumda bazı tamamlayıcılara ihtiyacım olacak.  Böylece ertesi gün durumu düzeltmek için, kulaklarımdan çıkana kadar salata yiyeceğim yine de bir gün önce verdiğim zararı hiç bir şekilde düzeltemem.  Her zaman bir yerlerde bir kalıntı, bir sorun olacak ve bunun cefasını çekmeden ondan kurtulamayacaksınız.  Şanslıyız,  son yüz yıl içinde hiç vitamin takviyesi almamaktan,  onları her yerde hazır bulur hale geldik.  Ve hala birçok insan vitaminlerin ne kadar önemli olduğunu bilmiyor.  Ve onları yeterli miktarlarda alırlarsa,  hastalıklardan korunabilirler ve eğer yeterince fazla alırlarsa hastalıkları tedavide kullanabilirler.  Peki bu nasıl mümkün olur?

VİTAMİNLER

Haberlerde duymadım,  aslında haberlerde ”çok fazla vitamin almayın, zararlı olabilir” deniyor.  Ve yine de buna hiç bir kanıt göstermiyorlar, sadece söylüyorlar.  Doktorlar diyor ki;

”Vitaminlere inanmıyorum.”

Peki..

Biz bir şamana danışmıyoruz. Burada bilim adamlarıyla hareket etmemiz lazım.  İnançlardan değil, gerçeklerden bahsediyoruz.

Amerikan Zehir Kontrol Merkezi Birliği’ne göre, son 25 yılda  10 kişi,  sadece 10 kişi vitamine bağlı olarak hayatını kaybetmiş.  Bu 1 ve 0, 25 yılda 10 kişi.

İki yılda bir ölümden bile az ve bunlar bile kanıtlanmamış, onaylanmamış ama vitaminlere atfedilmiş ölümler.  İnsanlara yardımı dokunacak şeyleri, aslında tehlikeliymiş gibi göstermekte çok başarılı bir ülkemiz var.  Bazı çalışmalar, eğer her gün multi vitamin alırsan bunun sana zarar verebileceğini iddia ediyor. Bu sadece saçmalık

Bazı araştırmalar C vitamininin böbrek taşına sebep olduğunu iddia ediyor.  Tıp kaynaklarını araştırdım, ve tüm öğrencilerimden araştırmalarını istedim, meslektaşlarımdan da  araştırmalarını istedim, ve C vitamininin böbrek taşına neden olduğuna dair her hangi bir bilimsel kanıt bulurlarsa  bana göndermelerini istedim. Referans istedim.   30 yıl geçti ve hiç bir şey almadım.  Bu durumda ya herkes dilsiz,  ya da bu sadece söylenti.

Vitaminleri ilaç gibi gören ve o şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair bir varsayım var.  Bir varsayıma göre iyileştirici özellikleri varsa, tehlikelidirler de çünkü ilaçlar öyle.  Bütün hayatımız boyunca tüketici olmayı öğrendik,  çoğunlukla da modern ilaçların, eczane ilaçlarının tüketicisi.   Peki ya;

 REÇETEYLE ALDIĞINIZ İLAÇLAR?

Bugünlerde bir çok kuvvetli ve doktor tavsiyesi dışında alınması tehlikeli olan ilaçlar var   ama doktorunuza ve eczacınıza bu konuda güvenebilirsiniz.   Her ikisi de alanında eğitim almış uzman kişiler.   Bir eczacı saygıdeğer bir üniversitede eğitim almış olmalı.  Doktor tıp okuluna gider, tıp eğitimi alır,  tıp tecrübesi vardır, reçeteler yazar ve ona Tıp Doktoru denir.  Şimdi bunun yerine beslenmeyi koyalım ve nasıl gözüktüğüne bakalım.  Doktorum diyetisyen okuluna gitmiş, diyetisyenlik eğitimi almış ve diyetisyenlik derecesi olan ve besin reçeteleri yazan bir diyetisyen.  Kulağa çok garip geliyor.  Doktora gittiğimizi söylediğimizde tıp doktorunu ima etmiş oluruz.  Staj yıllarımda kimsenin hastaların diyetiyle ilgilenmemesi beni şaşırtmıştı;  profesörlerimle konuştuğumda diyetle ilgilenmediler,  hastalar diyetle ilgilenmediler ve hastaneler de ilgilenmediler, yani beslenme hiç söz konusu olmadı.

AMERİKA’DA, DİYET ÜZERİNE RESMİ EĞİTİM ALAN MEZUN DOKTORLARIN ORANI % 6’DAN AZ.

 Ne zaman beslenmeden bahsetsem, basitçe duymamazlıktan geldiler.  Öğrenci olarak vaktimi Boston’daki Bringham Hastanesi’nde geçirdim,  Harward Tıp Okulu’nun hemen yanındaydı.  Ve bu hastane, 1974’de bile kriz yeriydi.  Hastadan çok doktor vardı. Gerçekten sevimsiz bir yerdi.  Tıbbın başarısızlığını izlemek ve gözlemlemek için bir şansım oldu.  Benim hatırladığım Lösemili kadın gibi yemesi için beyaz ekmek ve jöle verilen insanlar görürdünüz.  Beyaz ekmek ve jölenin kansere sebep olduğunu söylemiyorum,  ama çare olmadıkları kesin.  Taburcu olan hastaların %26 sı geldikleri güne göre daha fazla gıdasız kalmış oluyorlardı.  Ve hastaneye geliş nedenleri, vakaların % 80 ile 90’nında kötü beslenmeleriyle ilişkiliydi.

William J. McCormack ve Frederick Robert Klenner’ın çalışmalarını okumaya başladım;

YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ KULLANIMININ ÖNCÜLERİ VE BU ADAMLAR 1940’LARDA BULAŞI HASTALIKLARI YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ İLE  TEDAVİ EDİYORLARDI. 

Ve sonra duraksadım.  Şimdi bir dakika, bekle bir saniye.  Bunlar tıp doktorları ve vitamin kullanıyorlar,  yüksek dozda vitamin kullanıyorlar ve başarılı oluyorlar.  Bunların hiç birini okulda görmedim.  Tıp mesleği,  tıp eğitimi,  bu amaçla lisans eğitimi,  dergiler ve televizyon yoluyla genel eğitim,  hepsi oturma odasında gergedanlar yürütmeye yarıyor.  Ve ben onları oturma odasında görüp diyorum ki:  ‘

‘Hey, oturma odasında bir gergedan var!”  ve tüm bilgi yığını orada, ortada duruyordu,  tüm bilgi ve daha da içine daldıkça çok daha fazlasını buldum.  İlk kez LİNUS PAULİNG, C vitamininin soğuk algınlığına karşı işe yarayabileceğini öne sürmüştü ama bu tahmin ya da seziye değil, zamanın bilimsel verilerine dayanıyordu.

PAULİNG, ALBERT EİNSTEİN VE ZAMANIN DİĞER BİRÇOK DAHİ İSMİN MESLEKTAŞIYDI.  VE İKİ NOBEL ÖDÜLÜ VAR: KİMYA VE BARIŞ OLMAK ÜZERE.  YANİ HAFİFE ALINMAYACAK ZEKİ BİR ADAM.

Problem şu ki; klinik tıbbın alanına giriyordu  ve bu konuda uzmanlığı yoktu, böylece eleştiriye çok müsait bir durum ortaya çıkıyordu  ve C vitamininin soğuk algınlığı üzerinde etkisi olabileceği önerisi  tıp dünyası tarafından fazlaca alaya alındı.  Ve tıp dünyasının her zaman o kadar bilimsel ve aydın fikirli olmadığını söylemem lazım.  Sorun yaratan başka bir şey daha,  insanların yapı maddeleriyle olan ilişkisi ki bir yapı maddesi birçok şeye iyi geliyor.

E Vitamini kalp hastalıklarıyla mücadelede, kemiklerin güçlenmesinde ve ayrıca epilepsi hastalarının nöbetlerinin azalmasında etkili.  Şimdi bu oldukça değişik.

Mesela C vitamini,  anti-toksin, anti-histamin, anti-virüs,  kan şekerini düzenlemeye ve depresif ruh halini yükseltmeye yardım eder,  birçok şey için çok fazla iyi ve benim bunun için bir cevabım var.  Bir vitaminin birçok hastalığa iyi gelmesinin sebebi,  yine bir vitamin eksikliğinin bir çok hastalığa sebep olmasıdır.  Söz konusu olan sadece iki düzine yapı taşı ama yine de vücudunuzda binlerce kimyasal reaksiyon var.  Bir vitamin bir çok reaksiyona dâhil olduğundan,  her şeyin vitaminle ilişkili olduğunu kabul edebiliriz.  Mineraller için de aynı şey geçerli.

HER HASTALIĞA BİR İLAÇ GİBİ ESKİ BİR TIP İNANIŞIMIZ VAR. 

Her hastalığa bir ilaç; nokta atışı.  Ve bu yapı maddeleri için doğru değil.  Tek bir bölgeyi iyileştiremezsin.  Eğer gerçekten iyileşirsen, her şey iyileşir.

Mesela bir hasta sadece kanser ile değil yüksek tansiyon, ve şeker hastalığı ve hatta  lif dokusu iltihabı ve diğer rahatsızlıklarla gelse  bütün sorunlar ortadan kalkar.  Bir hastalığı iyileştirip diğer ikisini tutamazsınız, bu imkansız.  Vücut iyiye gittiğinde, her şey iyileşir.  Siz bedeni beslersiniz ve beden kendini tamir eder.  İnsanlar vitamin aldığında, vitaminler özellikle iyileşme sağlamaz onlar vücudun bunu yapmasına olanak verir, vücudun kendini iyileştirmesine.  Bu, olaya tamamen farklı bir bakış açısı.  Vücudun, babamın değişiyle, kendini iyileştirme mekanizması var ve biraz daha ileri giderek demişti ki,

”DOKTORLARIN GÖREVİ BU MEKANİZMAYI TEKRAR VE TEKRAR AKTİVE ETMEKTİR.”  Ve rahatsızlığın ne olduğuna bakmaksızın hastalar iyileşir.  İnsan vücudundaki tek bir hücre bile ilaçtan yapılmamıştır.  Cerrahi müdahale size hiç bir şey katmaz.  İçinize plastik bir şeyler koyup,  zararlı bir şeyleri çıkartabilirler.  Ama en sonunda, vücudu kesip biçmek onu daha iyi yapmaz.  Bedene ilaç yüklemek aslında daha fazla sağlık getirmez.  Yani yeni bir boyutta, buna tamamen yeni bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor.  Sağlığı arttırma henüz denenmedi, bu gerçekten de hiç yapmadığımız şeylerden biri.  Yapı maddeleri tedavi amaçlı test edildiğinde çok düşük dozlarda kullanıldığından, halk ve doktorlar hep belirsiz sonuçları olan araştırmaları görüyorlar.  Yayınlanmış bir çalışma vitaminlerin az bir yararı olduğunu ve diğeri vitaminlerin o kadar da faydası olmadığını söylüyor ve siz ikisinin arasında gidip geliyorsunuz.  Ama asıl sorun bu çalışmaların düşük dozlarla yapılmış olması.  Tavsiye edilen günlük alınabilecek vitamin miktarı, nüfusun çoğunluğu tarafından eksiliğinde oluşan rahatsızlıkları önlemek için gerekli görülen miktardır.  Yani, eğer

Avusturya’da herkese günlük tavsiye edilen doz olan 60 mg C vitamini verirsek, bu ülkede  diş eti hastalığına rastlamamamız lazım.  Ancak bu ülkede hala diş eti hastalığına rastlıyoruz.  Eğer çok stresli bir işin içindeyseniz ya da stresli bir hayat tarzınız varsa, ev geçindiriyor, çocuk bakıyor ve aynı zamanda çalışıyorsanız vücut adrenalin üretmek için C vitaminini kullanacak.  Kalp krizi ile stres arasındaki ilişki buradan geliyor,  stresli olduğunuzda vücut adrenalin üretiyor ve bu da vücuttaki C vitamini seviyesini aşağıya çekiyor.  Bu da C vitamini eksikliği yüzünden dolaşım sisteminizin savunmasız kalmasına neden oluyor.  Modern tıp sadece hastalığı tedavi eder,  bir çok şeyin ilk sebebine dönüp bakmazlar çünkü anlayamazlar;  egzersiz sonucu hangi kimyasalların oluştuğunu,  meditasyonla hangi kimyasalların ortaya çıktığını, ya da yediklerimizden hangi kimyasalların çıktığını anlamazlar.  Geleneksel tıbbın uzun süredir tıkanmış olduğu nokta,  başa çıkılması zor, kronik problemler.  Ve kronik sorunlarda tıkanmış olmalarının sebebi, hastanın en başta rahatsızlanmasına neden olan sebebi değiştirmek için hiç bir şey yapmıyor olmaları.  Sadece belirtileri tedavi ediyorlar.  Ve tüm yaptığınız belirtileri tedavi etmekse, hastalığı iyileştirmezsiniz.  Yapmanız gereken asıl sebebi değiştirmek.  Geleneksel tıbbın tahminlerine göre çoktan ölmüş olması gereken hastaların,  KLASİK KLİNİK ORTAMLARDA PEK MÜMKÜN OLMAYAN ŞEKİLDE,  BİR KAÇ AYDAN FAZLA YAŞAMAYI BAŞARDIKLARINI VE BİRÇOK HASTANIN GELENEKSEL TIBBI İZLESELERDİ ÖLMÜŞ OLABİLECEKLERİNİ İDRAK ETMEM NEREDEYSE İKİ YILIMI ALDI.  Bir kaç yıl bir programa katıldıktan ve arka arkaya iyileşen, gayet canlı hastaları gördükten sonra ve ortadan kaybolan tümörler, çeşitli doku sertleşmeleri,  kireçlenme ve egzamalar ve yok olan bütün bu dramatik problemlerden sonra doğru yolda çalıştığıma ve bu çalışmaların gerçekten çok değerli şeyler başardığına yüzde yüz ikna oldum.  Kalp-damar rahatsızlığı medeniyetin getirdiği bir hastalık,  yaşam tarzının hastalığı,  çünkü çok fazla yanlış şey yiyoruz ve yeterince doğru gıda almıyoruz.  Ve büyükannen söylemişti, onun da büyükannesi söylemişti ve herkes böyle olduğunu biliyor ama yine de…  …çok az vitamin barındıran fastfood ve et, ve yağ,  ve şeker, ve nişasta, ve işlenmiş gıda ayrıca vitamin takviyesi de alma çünkü sana zarar verebilir!  Tabii ki

KALP-DAMAR RAHATSIZLIĞI

- ne bekliyorsun ki!  En az 25 yıldır kalp-damar hastalığının geri çevrilebileceğini söylüyorum.  Geleneksel tıp uzun zamandır bunun geri çevrilemez olduğunu iddia ediyor.  Tedavi yöntemine göz atmak, bize sebep hakkında ipucu verebilir.  Dr. Dean Ornish ciddi kalp-damar rahatsızlığı olan kişilerle, onları vejetarten beslenmeye dayalı sıkı bir diyete sokmak yoluyla çok iyi bir çalışma yürüttü.  Bu demektir ki, bitki temelli, yüksek oranda lif içeren ve vitamin ve minerallerle dolu ve en iyisi de organik bir şekilde topraktan yetişip gelmiş bir beslenme.  Ornish ayrıca onların sterslerini de azalttı ve bu insanların kalp-damar hastalıkları bir- iki yıl içinde durakladı ya da geri çevrildi.  Yani kalp-damar rahatsızlığının sebebi,  yeterince vitamin almamak ve yanlış beslenme.  İyi haber ise; ileri derecede damar rahatsızlığı olan kişiler bile  beslenmelerini değiştirip düzgün gıda almaya başladıklarında,  ameliyat olmadan hastalığı durdurabilir ya da geri çevirebilirler.  Beni şaşırtan ise; sınırsız bütçeli lider tıp kurumlarının koridorlarında dolaşan onca zeki, parlak ve en iyi konumlarda olan insanlarımızın bu rahatsızlıklara sebep olan gıda ve batı yaşam tarzı konusuna parmak basmaya hiç istekli olmamaları.  Gerçek şu ki; ölümlerin yarısı kalp-damar hastalıkları yüzünden ve bu ölümlerin yarısında da ilk hastalık belirtisi ölüm.  Yani insanlar ömür boyu hiç bir belirtiye rastlamadan devam edebilirler ve sonra öldüklerinde her şey için geç oluyor.  İlaç almak için çok geç, by-pass için çok geç, ambulans için çok geç,  hatta hayata döndürmek için çok geç.  Eğer her, kişiden biri, tabii böyle bir canlı düşünebiliyorsanız,  kalp-damar hastalıklarından can veriyorsa,  bu toplum temelde bir şeyleri yanlış yapıyor demektir.  Kazanmanın tek yolu oynamamak ve bu da hayatlarını değiştirmelerini gerektiriyor.

Oysa biz ne yapıyoruz?

Her yıl milyarlarca dolarlık by-pass ameliyatı yapıyoruz, aslında  sadece yeme-içme ve yaşam şeklimizi değiştirerek kontrol altına alınabilirler. 
Daha güvenli olduğundan bahsettim mi?

  Ve daha ucuz olduğundan?

  Ve gayet iyi işe yarıyor.  Dolayısıyla neden tüm kardiyologlar bu yolu tavsiye etmiyor?

  ADİL OLMAK GEREKİRSE HEPSİNİN BU KONUDA ÇALIŞMASI YOK.  VE DOĞRUYU SÖYLEMEK GEREKİRSE…  İLAÇ ŞİRKETLERİNİN BU KONUDA EDECEK BİR İKİ LAFI VARDIR.  BU UYGULAMADA İLACA YER OLMADIĞINI FARKETTİNİZ Mİ?

  Meditasyon ve vejetaryen diyetten oluşan tamamen ilaçsız bir tedavi.  Burada hiç kazanç yok!

…Prozak, ADD tablet, taş, toz, yani biliyorsun numaralar çeviriyorum, çünkü  yaşayabilmek için kafayı bulurdum, TV’de gördüğüm her şeye inanırdım , yaşayabilmek için kafayı bulurdum, bana sattığın her pisliği yerdim…

İlaçlara yaklaşımdaki büyük problemlerden biri yan etkileri;  TERS İLAÇ TEPKİMESİ

TERS İLAÇ TEPKİMESİ

başlangıç olarak, İngiltere’de her yıl ters ilaç tepkimesi  sonucu oluşan ölümler için genel olarak kabul edilen rakam  yaklaşık olarak onbin.  Olaya başka bir açıdan bakacak olursak,  her yıl araba kazalarında ölen insanların sayısı 500.  Hepimiz araba kazaları konusunda çok endişeleniyoruz;  ters ilaç tepkimeleri konusunda hiç endişeli gözükmüyoruz.  Bu ülkede prostat kanseri sonucu ölen insanların sayısı ki gayet endişe vericidir ve bu konuda kampanyalar ve dahası var,  ortalama dokuz bin civarındadır.

AMERİKAN TIP BİRLİĞİ DERGİSİ’NİN YAYINLADIĞI ÇALIŞMALARA GÖRE,  REÇETELİ İLAÇLAR YÜZÜNDEN HER YIL YAKLAŞIK 106 BİN AMERİKALI HAYATA VEDA EDİYOR.

Şimdi bunlar olması gerektiği gibi reçetelendirilmiş,  doktor hatası olmayan ve beklenen yan etkileri olan ilaçlar.  Ve bunlar da söylendiği şekilde ilaçları kullanan insanlar.  Aşırı dozlar ve yanlış kullanımlar konu dışı.  Yani sadece bir yılda ve sadece Amerika’da, ilaçların beklenen yan etkileri yüzünden ölen insanların sayısı 106 bin ise,  yirmi üç yılda bu çok büyük sayıda insan demektir,  milyonlarca insanın reçeteli ilaçlar yüzünden ölmesinden bahsediyoruz.  VE 23 YILDA, VİTAMİNLERLE İLİŞKİLENDİRİLEN SADECE 10 ÖLÜM VAR.

VİTAMİNLERİ REÇETELENDİRMEYİ ÇOK DAHA CİDDİYE ALMAMIZ GEREKTİĞİ AÇIK.  (Şu anda vitamin almaya kalkmayın en pahalı ilaç ve reçeteye yazılmıyor. Cebinden alacaksın)

Ve panathenic asidin kaşifi, Roger Williams’ın da dediği gibi şüpheye düştüğünde önceliği vitamine ver.  Eczacılık sektörünün işi ilaç yapmak değil.  Onun işi para kazanmak.  Ki bence bu gayet kabul edilebilir, büyük uluslararası şirketler olarak hissedarlarına karşı sorumlulukları var ve şirketlerin yaptığı şey budur, PARA KAZANMAK.

Kapitalist bir toplumda yaşıyoruz ve ben bunun kötü olduğunu düşünmüyorum.  Ve bence kapitalizmin büyük avantajları var  ve son derece suistimal edilebilir de, biz her iki yönünü de gördük.  Problem onu düzenleme şekillerinden kaynaklanıyor.  Bazı çok iyi düzenleyicilerimiz olduğuna inanıyorum ama çok yetersiz düzenleyicilerimiz de var.  İlaçları patentlendirmek ve onlara daha sonra neler olduğunu izlemekle görevli kurumların ödemeleri ilaç şirketleri tarafından yapılıyor.  Eğer restaurantların hijyenini denetleyenlerin ödemelerinin mekân sahipleri tarafından yapıldığını öğrenseydeniz, onların sundukları sonuçlar konusunda şüpheci olmanız gerekirdi.  Bizim ilaçlarla ilgili olan ve değişmesi gereken durumumuz da böyle bir şey.  İlaçları denetlemesi beklenen düzenleyicilerin paralarını onlar ödüyor,  ilaç araştırmaları yapan akedemisyenlerin paralarını onlar ödüyor  ve yürütülen mahkemeler yine sıklıkla ilaç şirketiyle ilişkisi olan kişilerce yürütülüyor.  Ayrıca tıp dergilerine reklam veriyorlar  ki tıp dergilerinin çoğu ilaç şirketlerinin reklamları ile destekleniyor.  Eğer son 65-70 yıl içindeki tıp literatürüne göz atarsak,  yüksek dozda vitaminin hastalıkları tedavi ettiğini gösteren binlerce çalışma var.  Şimdi bu çalışmaların bazılarını okuyamıyorsunuz.  Çünkü bunların yayınlandığı dergiler, Birleşmiş Milletler Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından indekse alınmamış.  İlginç değil mi?

  Yani ortada kara listeye alınmış tıp dergileri var.  Bazı tıp dergilerinde yayınlananlar, benim asistan  editörlüğünü yaptığım Doğru-Moleküler Tıp Dergisi gibi,  dergimizde son 41 yılda yayınlanan her ne varsa,  ve yüzlerce çalışma,  hiç biri Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından indekse alınmadı,  dünyadaki en büyük tıp kütüphanesi olduklarını söylüyorlar.  Yani samimi gözüken bilimsel akademik çalışmalar, yayınlanan dergiler ve tüm o ihtişamıyla bilim, aslında ilaç şirketleri tarafından onların pazarlama departmanlarının birer kolu haline dönüştürülmüş.   Ama bize reklamlarla ulaşan sağlık bilgileri hakkında bilmek istediklerim?

   Biz buna ticari sağlık bilgisi diyoruz.   Bu güçlü, büyük bir sektör.   Sağlık ürünleri reklamlarına milyonlarca dolar harcandı her türlü acı ve sancı için her çeşit tablet ve diğer ilaçlar.   Görüyorsunuz ki reklamlar bazen aldatıcı olabilir.  Bu ülkedeki reklamların %25’ini ilaç reklamları oluşturuyor.  Her şeyden önce, neden?

  Çok para harcamayı sevdiklerinden değil elbette.  Çünkü bir yandan TV deki dakikalara yüz milyonlarca dolar harcarken,  milyarlarca doları hasta oldukları için bu ürünleri satın alan insanlardan geri alıyorlar.  Kendilerini iyi hissetmiyorlar.  İlaçlara ihtiyacımız var. Sorgusuz sualsiz.  ACI KONTROLÜ, ÇOK ZEKİCE.  Ve ilaçlar gerekli ama burada şöyle bir noktaya geliyoruz,  eğer azı yararlıysa çoğunun daha da yararlı olduğuna inanan bir toplumda yaşıyoruz.  Yani elimizde her şey için ayrı ilaç bulmaya çalışan bir ilaç sektörü var.  Biliyorsun kötü bir alışkanlığın mı var- bir ilaç al. Depresif mi hissediyorsun mesala- al bir ilaç,  ve halk buna güvenir hale geldi,  halk ilaç almanın hastalığı iyileştirdiğini kabul eder oldu.  Eğer herkes bolca taze organik gıda alsaydı, en az işlem görmüş olanlardan ne olurdu acaba?

  BENCE SALGIN DERECESİNDE SAĞLIKLI OLURDUK.  SANIRIM PİYASALAR SARSILIRDI.  İLAÇ SEKTÖRÜ, YILLIK DEĞERİ YARIM TRİLYON DOLAR OLAN DÜNYA ÇAPINDA BİR HOLDİNG.  Yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmı sadece Kuzey Amerika’da.  Bu gerçekten, gerçekten büyük bir sektör.  Herkes sağlıklı olsaydı ne olurdu?

  Sağlık para getirmiyor.  Görüyorsunuz ki asıl mantıklı olan sağlıklı olmak, fakat sağlık para getirmiyor.  Bence etik bir ilaç sektörümüz olabilir.  Gerçekten öyle düşünüyorum.  Bence işe düzenleyicilerle, ilaçları yapan insanların bölümlerini  keskinleştirmekle başlamalıyız ki  burada tam bir dağınıklık söz konusu.  Genel fikire göre bütün ilaçlar kesin olarak kanıta dayanır,  ve bütün ilaçsız tedaviler sadece umut ve kuruntunun bir karışımıdır,  ve placebo etkisi ve şarlatanlar deneyimlere gerçekten göğüs geremezler.  Mesela,  bir ilacın patent alabilmesi için  iki ayrı olayda placebodan daha etkili olduğunu göstermesi lazım.  Bu demek değildir ki ilaç şirketleri başka bir sürü deney yapamazlar,  daha etkili olduğunu ispatlamayacağından dolayı, onlar yayınlanma gereği duyulmaz.  Yapılması gereken düzenleyiciye gidip ve bizim şu iki deneyimiz var demek,  bu ilacın placebodan daha etkili olduğunu gösteriyor.  Pazarlamak için patent alabilir miyiz lütfen?

   Bunlar üreticilerin ünsilin ve antibiyotik yığınlarının arasından seçtiğimiz örnekler.   Onları satılmadan önce saflık ve etkileri için test ederiz.   Tabii her zaman yeni ilaçlar ortaya çıkıyor ve biz onların pazara sürülmeden önce test edildiğinden ve güvenli olduğundan emin oluruz.  Doktorlar size ilaçların denendiğini ve test edildiğini söyleyecekler fakat yeni bir ilaç aldığınızda farketmeniz gereken şey aslında kontrol edilmemiş bir deneye girişiyor olduğunuzdur.  İlaçlar sadece patent alma amaçlı olarak, bir kaç yüz hadi en fazla bir kaç bin kişi üzerinde test edilmiş oluyor ve sonrasında milyonlarca kişiye veriliyor.  Ve bu milyonlarca kişi arasında sistemlerinin çalışma şekli ve ilaçlara verdikleri tepkilerde çok büyük farklılıklar olacak Ve böylece insanlar yan etkilerini görecek.  Ayrıca şöyle bir gerçeklik var; batıda insanların karşılaştıkları asıl problem ilaçların çok kolay başa çıkabildiği akut rahatsızlıklar değil,  kronik rahatsızlıklar.

Depresyon, diyabet, kalp, kireçlenme vb. rahatsızlıklar.

Bunlar seni öldürmeyecek şeyler, daha çok seni perişan hale sokup ve  daha da kötüleşmeni sağlayan ve uzun süre devam eden şeyler.  Bunlar, bütün ilaçların hedef olarak gösterildiği durumlar fakat aynı zamanda ilaçların pek tedavi edemediği durumlar.  Bazıları kısa dönemde gerçekten hayat kurtarır, onlara ihtiyacınız var.  Bazıları kortisoyid steroyidler ve herkesin hayır, hayır dediği diğer başka şeyler.  Kısa dönemde hayat kurtatır, güzel.  Antibiyotikler kısa dönemde hayat kurtarır, sorun değil.  Uzun ilaç tedavileri olan hastalarımın olmasından nefret ediyorum ve dünyada hastalarınızın bırakmasını sağlamayacağınız ilaç yoktur.  Bir ilaç şirketinin gözünde mükemmel ilaç,  insanları tedavi etmez çünkü işin kar getirmesi için  insanların o ilacı uzun süreli satın alması lazım.  Ayrıca, bunlar baştan beri tedavi için en iyi yöntemler mi?

  Ve cevap çok açıkça öyle olmadığı yönünde.  Yani sonuçta birçok kronik durum için, akla en yatkın olanı, başlangıçta ilaçsız olarak ne yapabiliyorsan onu yapmak.  Çünkü birincisi aynı çeşitlilikte yan etkilerinin olma ihtimali pek yok  ve ikincisi bir takım durumlarda sadece semptomları tedavi etmektense, altında yatan problemi yakalama şansları daha fazlaymış gibi gözüküyor.

Doktor Abram Hoffer, Adsız Alkolikler’in kurucusu Bill W. ile çalıştı ve  Bill W ve Abram yakın arkadaşlık kurdular.  Bill W. ağır depresyon geçiriyordu.

ABRAM O’NA NİASİN ALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.
GÜNDE 3000 MG NİASİN ÖNERDİ.  BU BİLL W İÇİN DEPRESYONUN SONU OLDU.
 

Sonrasında Bill W alkoliklere Niasin (B3 vitamini) [2]almayı denemelerini, depresyon ve alkol  probremlerine çözüm olup olamayacağını görmelerini önerdi.  Ve Niasini deneyen insanların büyük çoğunluğu çok iyi gelişmeler gösterdi.  Böylece Bill W, kurucusu olduğu Adsız Alkolikler’de Niasin ve vitaminin tedavi amaçlı kullanılmasını istedi.  Fakat çoktan ilaç tedavileri tarafından, en iyi tabirle, işgal edilmiş olan Adsız Alkolikler bunu reddetti.  Bugün ise AA övgüye değer birçok adıma odaklanmış durumda,  alkoliklerin içmeyi bırakabilmeleri konusunda.  Ama vitamin tedavisini önermiyor.  Zamanında bir endişe vardı,  SSRI grubu anti-depresan ilaçların intihara sebep olup olmadığı konusunda  büyüyen bir endişe ve bu ilaçlarda sorun olduğunu söyleyen bir kaç, belki   2000 dolayında kampanyacı ile bunu red eden düzenleyici otoriteler  ve ilaç şirketleri vardı.

Amerika’da okullardaki öğrenci terörü üzerine tam bir çalışma yürüttük.  Ve çalıştığımız bir dizi olayın çoğunda,  bir çoğunda…  tetikçi suça karıştığı zaman, ya bu çeşit psikiyatrik tedavide ya da tedaviden geri çekiliyor oluyor.  (Teröristlerde aynı durumda) Ve hala bu tür şeylerin hiç biri mahkemelerde ortaya çıkmıyor.  Ve bir Amerikan araştırmacısının ortaya çıkardığı PROZAK GERÇEĞİ,  tabii ki zamanın lider markasından söz ediyoruz,  patent almak üzereyken yeni bir ilacın ortaya çıkıp çıkmadığını merak ettiler.  Ve yaptıkları araştırmalar sonucunda gerçekten de Prozak R adında,  moleküler yapısı biraz düzeltilmiş bir ilaç  olduğunu buldular.  Yeni bir ilaç üretmek için, ne gibi gelişmeler olacağını söylemek lazım ve Prozak R için olan patent başvurusunda mevcut olan ilaca atfedilen intihar düşünce ve duygularının bunda olmayacağı söyleniyordu.  Tam olarak da ilaç şirketinin son on yıl boyunca inkâr ediyor olduğu şey.  Ölümcül derecede depresyonu olan bir kadınla çalışmıştım.  Ailesiyle birlikte yaşıyordu.  Ellilerindeydi ve bütün günü bir köşede duvara dönük oturarak geçiriyordu.  Kimseyle konuşmazdı. Kimseyle yemek yemezdi.  Tamamen iletişim kurulamaz durumdaydı.  Tabii ki psikiyatrist kontrolündeydi, olması gerektiği gibi,  ve beklenildiği gibi psikiyatrist ona çeşitli ilaç tedavileri uyguluyordu.  Ailesi vitaminleri merak ediyordu,  onlara DR. HOFFERS’IN NİASİN İLE OLAN ÇALIŞMALARINDAN BAHSETTİM,  ve onlar da bu derece hasta biri için ne kadarlık doza gerek olduğunu sordular.  Ben de Dr. Hoffer’ın normalde günde mg Niasin verdiğini, ama bazılarının özellikle çok hasta olanların çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu ve onu iyileştirecek kadar çok vermeleri gerektiğini söyledim.  Bunu deneyebileceklerini anladılar.  BÖYLECE GÜNDE 11.500 MG NİASİN ile masada onlarla oturup muhabbet ediyordu,  sanki hiç bir şey olmamış gibi.  Sonra psikiyatriste gidip ona bu iyileşmiş insanı gösterdiler ve psikiyatrist onlara;

”Bu kadar çok Niasin verebileceğinizi sanmıyorum, zararlı olabilir.” dedi.  Böylece Niasin vermeyi kestiler ve  ve o da köşedeki yerine geri döndü.

NİASİN GÜVENLİ Mİ?

NİASİN YÜZÜNDEN YILLIK ORTALAMA TEK BİR ÖLÜM BİLE YOK,  SON 15-20 YIL İÇİNDE ONA ATFEDİLMİŞ SADECE BİR KAÇ VAKA VAR. 

Ama Niasin yüzünden olan yılda tek bir ölüm bile yok.  Ve intihar derecesinde depresyonda olan kaç kişi gerçekten de hayatlarına son verdi.

İKİ AVUÇ DOLUSU KAJU FISTIĞI, ÖNERİLEN PROZAC DOZUNA EŞİT BİR İYİLEŞME SAĞLIYOR. 

Şimdi herkes diyecek ki;

” İki avuç dolusu kaju, şişmanlatmaz mı?

”  Ve benim sormak istediğim, umurunda mı?

DEPRESYONDAN KURTULMAK İSTİYOR MUSUN?

BASİT BİR TERAPİ ALMAKLA ZORLANIYORDUN.  AMA BUNU YAPABİLİRSİN.  DEPRESYONDA OLANLARIN YAPABİLECEKLERİ İLK ŞEY, DEPRESİF OLMANIN SORUN OLMADIĞINI BİLMELERİDİR.  EĞER İYİ BESLENMİYORSANIZ, DEPRESİF OLURSUNUZ.  Yani buna devam etme ve gidip düzgün beslen.  Zihinde, beyinde olup bitenler -zihin dediğimiz her ne ise- vitaminlerden,  kimyasallardan ve olanlardan etkilenebiliyor.  Psikolojik tedavilerin önemiz olduğu söylenmiyor, tabii ki önemliler ama psikolojik ve psikiyatrik semptomları olan bir hastayla hiç bir yere varamazsınız,  eğer beyinleri aç kalmış, açlıktan ölmüş ya da zehirlenmiş ise.  Tıptaki acı gerçek şu ki, senin kemik ölçümünü yaptığım takdirde vücudunda,  bir Mısır firavununda olması gerekenden kat fazla kurşun bulurum.  Eğer senden yağ örnekleri alırsam, onlarda hala DDT, DDE ve DDD olacaktır,  DDT uzun süre yasaklanmış olmasına rağmen.  Tabii başka çeşitli kimyasallar da olacak.  Ama kimse bunu duymak istiyor mu?

 Hayır.  Ve hala kayıtlı değiller ya da belki de doktorlar sadece bunu yapmak istemiyorlar.  çünkü kullandıkları her şey zehirli, kullandıkları her ilaç,  reçeteli ilaçlar, tezgahlardaki ilaçlar  bütün ilaçların karaciğer toksik sınırı yok.   79 milyon kadar Amerikalı hergün ağızlarına  CİVALI DOLGU koyuyorlar.  Resmi olarak onların toksit olduğunu söylemememiz lazım, yani hastalarıma bundan söz etmem.  Ama bir belgesel için, aynı mı?

  Aynen öyle.  Eğer beynini inceler ve biyopsi yaparsam,  sisteminde büyük miktarda civa bulurum,  ağızında amalgam (civa karışımlı dolgu) dolguları varsa.  Peki ne Amalgam ve civayı dişine konduğunda, dişçinin tepsisinde durduğundan daha güvenli yapar?

  Son derece zehirli ve dişçi, insanoğlu için bilinen en zehirli maddelerden biriyle başa çıkmak durumunda ama ağzınıza konduğu anda güvenli oluyor. Saçmalık bu.  ….eğer onu ağzına koyarsan zehirlenirsin.  Hikayenin sonu.

Toksinleri sisteme tıkmayı bıraktığınızda, dışarı çıkmaya başlarlar.  Ve aslında şimdi sadece diyetinizi organik beslenmeye çevirirseniz,  bütün zehiri serbest bırakırsın, dolaşım sistemine ve böbreklere geçer ve böbreklere onu atması için yardım etmezsen yeni hasarlara yol açabilirsin.  Bu bir hata, bu yarım tedavi, tedavinin diğer yarısı ise DETOKS (Zehiri Giderme).  Kolonik, lavman, vücudunu temizlemene yardım eden şeyler.  Bitkiler toksiklerden kurtulmana yardımcı olur.  Su detoksa yardımcı olur.  Bunlar temizlenme denklemindeki hassas faktörler,  çünkü vücudumuzun başlıca temizlenme ve detoks yöntemi bağırsaklardan geçer.  Besinlerin dokulara girmesine izin vermek için toksiklerden kurtulmak zorundayız.  Eğer zehirle doluysan, onları içeri alamazsın.  Tek bir alana iki şey sığdıramazsın.  Temel fikir, en basit şeyi yaparak başlaman gerektiği, bol bol su içemeye başlamak gibi.

ZAYIFLAMAK İÇİN

 Basitliği kadar ne kadar az insanın gerçekten bunu uyguladığı da şaşırtıcıdır.  Hiç bir şey yemeden önce 1-2 litre su için,  kahvenizden önce, ya da çayınızdan önce, sabaha her ne ile başlıyorsanız.  Sadece su için ve sonra gününüze başlayın.  İlk olarak farkettiğimiz şey, boom, boşaltım sistemi çalışıyor.  Kuzenim 18 aylık programımızın sonunda tam 67 kilo verdi…  Tüm seçenekler arasında çiğ, organik, doğal yiyeceklerden söz ediyoruz.  Ve kuzenim bütün toksikleri bağırsakları yoluyla vücudundan attı.  Günde 12 bağırsak hareketi.  Bir keresinde, bir gün içinde 7 kilo verdi.  Bu gayet ilginç ama topluma bundan bahsetmek çok zor,  çünkü kilo kaybetmekten bahsettiğimizde, egzersiz yapıp olanı kasa çevirmeyi ve bolca terlemeyi düşünürüz, ama aslında bu çağda  ortalama yağ hüsresine sahip, ortalama bir insandaki toksikleri  cildiniz yoluyla vücudunuzdan atmak istemezsiniz.  Onlardan bağırsaklarınız yoluyla ve mümkün olduğunca çabuk atmak istersiniz.  Kanser araştırmalarıyla ilgili en büyük sorun, insanları tedavinin hemen köşe başında olduğuna inandırılmış olmasıdır.

GAZETELERDE ÇOĞU HAFTA ŞÖYLE BİR HABER GÖRÜRSÜNÜZ;
KANSERDE YENİ TEDAVİ.
 

Ve şöyle bir geri çekilip gerçekte ne olup bittiğine baktığında görüyorsun ki akrabaların, akrabalarım ölmeye devam ediyor,  kanser buluşu yine kansere sebep olan yeni bir ilaca dönüşüyor çünkü bu kemoların birçoğu, kendileri kansorejen ve bütün olay şu ki;  bunlar tümör hücrelerini tekrarlamamak üzere zehirlemek için tasarlanmış toksik hücreler.  Yani buradaki büyük yanlış kanser endüstrisinin tümörü kanser olarak görmeye devam etmesi ve biz tümörün kanser olmadığını biliyoruz, çünkü eğer öyle olsaydı,  bu tümörü kesip vücuttun atabileceğimiz ve bir daha ortaya çıkmayacağı anlamına gelirdi ve bunun doğru olmadığını,  tümörlerin yeniden büyüyebildiğini biliyoruz ve tekrar büyümelerinin sebebi altında yatan metabolik süreci düzeltmemiş olman.

KANSER

insanoğlunun karşılaştığı en ölümcül ve ele geçmez düşmanlardan biri.   Kanser hücresi bir kere ortaya çıktı mı, doku parçasında büyüyüp tüm vücuda zarar verecek şekilde yaşar.   Bu doku diğer hücrelerden, dokulardan ve organlardan besinleri çalar.  Birçok insan geleneksel tıbbın işe yaramadığını fark etmeye başladı.

ATB (Amerikan Tıp Birliği)nin verdiğe bilgiye göre,  kanser için doktora gelen hasta, kaçıncı evrede olduğundan bağımsız olarak,  1. ya da 4. evre olsun -çoğu kanser 4 evreye ayrılıyor-  evresinden bağımsız olarak ilk defa doktora gelenlerin %30’undan azı, kemo, ameliyat  ve radyasyon ile 5 yıl yaşıyorBu demektir ki %70’inden fazlası ölüyor.  Bu kabul edilemez.   Ne kadarlık şansım var doktor?

   (Marshall…   Seni yanlış bilgilendirmek istemem   İyileşmenin kesin olmadığını anladığına eminim, fakat…   …mümkün olduğunca çabuk ameliyat edebilirsek   İyileşme şansının iyi olduğuna inanıyorum.)

DR. MAX GERSON’A AİT VE 1930 LARA DAYANAN ÖRNEK OLAYA GÖRE,  VİTAMİNLER VE ÖZELLİKLE BÜYÜK MİKTARLARDA TAZE SEBZE SULARI  VE ORGANİK YİYECEKLER KANSERİN GERİ ÇEVRİLMESİNİ  SAĞLAYABİLİYOR VE GERSON ÖLÜMCÜL HASTALARDA % 50 BİR BAŞARI ELDE ETTİ, 

ki gerçekten yüksek bir oran.  Kötü huylu tümürlerde, Gerson Terapisi olağanüstü.  Gerson Terapi’nin kendisi her doktorun öğrenmesi için yeterli sebep sunuyor, ama öğrenmiyorlar.  Tıp okulu bu tür alternatiflerden bahsetmez.  Bu görüntüler, kanser kurbanlarının Gerson Plus Besin Terapisi’nden önce ve sonra çekilmiş resimleri.  -şiddetli tümör-  – ay sonra-  -non-Hodgkin’s tümörü-  – 18ay sonra-  Normal insan vücudunun  savunma sisiteminin  kuvveti kanseri imkansız kılacak noktadadır.

İNSAN VÜCUDUNUN SAVUNMASI O KADAR KUVVETLİDİR Kİ,  NORMAL SAĞLIKLI BİR VÜCUT KANSER YA DA BAŞKA BİR KRONİK  HASTALIK ÜRETEMEZ VE ÜRETMEYECEK DURUMDADIR.  

Ayrıca iyi, sağlıklı, normal, zengin, organik yiyeceklerle hastalıkları geri çevirebilirsiniz, bizim yaptığımız da bu.  Eğer kanseri geri çevirmek istiyorsanız yapmanız gereken,  içe dönüp kanserin gelişmek için dayandığı içsel çevreyi tahrip etmektir ve bu kliniklerin yaptığı da budur.  Onların yapmadıkları ise, vücuda yığınla kemoterapi, radyasyon ve zehirler yüklemek  ve zaten zayıflamış olan bağışıklık sisteminde daha fazla  soruna yol açmak – kişi bu sebepten kanser oluyor zaten.

KEMOTERAPİ

VE G. EDWARD GRİFFİN’İN SÖYLEDİĞİ GİBİ, EĞER BİRİNİ KANSER ETMEK İSTİYORSANIZ,  ONA KEMOTERAPİ VERİN.  ÇÜNKÜ ÇOĞU ZAMAN BU KEMOTERAPİLERİN KENDİSİ KANSEROJEN. 

Yılda aldığım binlerce telefondan, pek de az olmayan bir kısmı  hastanelerin onlara verebileceği en iyi tedavilerden geçmiş ve tümörleri sürekli geri gelen  insanlardan geliyor… ve neden  kanseri tekrar tekrar yaşadıklarını sorduklarında ise doktor;

”Bilmiyoruz, aslında kansere gerçekten neyin sebep olduğunu bilmiyoruz.” diyor.

ASLINDA BUNU 60 YILDIR BİLİYORUZ! 

Doğrusu Edinburg Üniversitesi’nden PROF. JOHN BEARD’ÜN  1904’TE YAZDIĞI TEZDEN BERİ BİLİYORUZ Kİ;  KANSER DURDURULMAMIŞ BİR İYİLEŞME SÜRECİDİR.  Yine aynı yere geliyoruz, ilaç endüstrisi özellikle insanlara yalan söylemiyor,  sadece olayları olması gerektiği gibi ele almıyorlar.  Klasik bir örnek, hayatta kalma oranlarını değiştirmeleri.  ”Yaşamak” kelimesini bir reklamda duyduğunuzda demek oluyor ki;

” TAMAM, BİZE BAĞIŞ YAP, ÇÜNKÜ ARTIK GÖĞÜS KANSERİ OLAN KADINLARIN  %80’İ HAYATTA KALIYOR.” VE YAPTIKLARI ANCAK  ”HAYATTA KALMAK” İFADESİNİ İLK TEDAVİDEN İTİBAREN 5 YIL ANLAMINDA YENİDEN TANIMLAMAK.

Teyzemi ele alalım – teyzem kanser oldu, kanserden kurtulan olarak ölümsüzleştirildi  çünkü 5 yıl yaşadı ama bundan 6 ay sonra öldü.  Yani iyileştirildi ve öldü.

1972 ‘de Başkan Nixon, eğer kanser  sorununa yeterince para akıtırsak, çözebileceğimizi belirtti.  Aya insan gönderebildiğimize göre bu problemi de çözebilmemiz lazımdı.   Birlikte zor yeniliriz yeryüzünde hiç bir güç yoktur ki Amerikan halkının şevk ve ruhuyla örtüşebilsin.  Ve ‘de büyük miktarda para kaynağı sağlamaya karar verdi.  O sene 25 bin Amerikalı kanserden öldü.  Tam 25 yıl sonra,  USA TODAY, büyük bir gazete,  sanırım Newsweek de  tam olarak ne olduğunu rakamlarla yayınladı.  Olan şey, Amerikan hükümetinin biz vergi  mükelleflerini, 39 milyar dolarlık kanser araştırması yükü altına sokmasıydı.

 25 yıl sonra, 1996’daki sonuç ise   560 bin insan kanserden öldü, iki katından fazla! 

Neredeyse her kanser türü için 5 yıl ya da biraz daha iyi olan yaşam  oranları son kırk yılda değişmedi. Gerçekten çok üzücü.

KANSER İNSANIN İKİ NUMARALI KATİLİ,   İKİNCİSİ KALP RAHATSIZLIĞI.  

Bay Marshall gibi kanser kurbanı biri depresif olur mu merak ediyorum.  Savaşla ilgili bir şey görüyorsun, ve bu kanser savaşı,  savaşlar ancak çatışmaya devam ettiğinde kazançlıdır.  Kabul edelim ki; kanser yarın ortadan kalksa, milyonlarca insan işsiz kalırdı.  Yani ne yapmamız gerektiği konusunda gerçek ortaya çıktığı taktirde, ortadan kaldıracağınız yıllık 200 milyar dolarlık değeri olan bir endüstri.

BİRÇOK ÜLKEDE KANSER HASTALARINI,
BESİN TERAPİSİ İLE TEDAVİ ETMEK YASAK.
BU ÜLKELERDEKİ TEK YASAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ;
AMELİYAT, RADYASYON TERAPİ VE KEMOTERAPİ.

Bir çok insan niye Meksika’da olduğumu soruyor.  İşte bu yüzden buradayım.  Amerikan vatandaşıyım, San Diego’da yaşıyorum, çocuklarım burada okula gitti,  doğru olduğuna inandığım şeyi doğduğum ülkede yapmak isterdim.  Hastalarımın birçoğu Amerika’dan geliyor.  Hastalıklarının tedavisi için uygun olduğunu düşündükleri programı kendi ülkelerinde uygulayabilmeyi isterlerdi, bu ister Avustralya olsun,  ister Yeni Zellanda, ister Kanada, ister İngiltere ya da Amerika, fark etmez.  Maalesef sağlık hizmeti kanunları değişmedikçe bunu yapamayız.

Kansere karşı savaşta hep bir kol arkada dövüşüldü ve ben asla ringe çıkıp, dünya ağır siklet şampiyon ile bir kolum arkada dövüşmezdim.  Ve HALA KANSER ARAŞTIRMASINI VE TEDAVİSİNİ TEMELDE İLAÇ,  AMELİYAT,  RADYASYON TEŞEBBÜSLERİ İLE SINIRLI TUTUP VE BESLENMEYİ CİDDİYETLE DİKKATE ALMAYARAK BU İNSANLARA ÇOK BÜYÜK ZARAR VERDİK. 

Yani bu, insanlar yalan söylüyor,  kanser endüstrisinden çalışan herkes bir şekilde şeytan ya da ahlaksız demek değil.  Burada baktığımız şeyde gördüğümüz, bir çok insanın en iyisi olduğuna inandığı şeyi yaptığı.  İçten olabilirsin ve içtenlikle yanılıyor olabilirsin.  İyi haber ise bugün bunu değiştirdiğimiz.  Kişinin az sayıda olan özgür seçimlerinden biri de, neyi yiyip yemeyeceğidir.  Yani vücudu yıkmak için değil, güçlendirmek için her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu dünyanın her yerinde kabul görür, değil mi?

  Yapabileceğin her şeyi yapmak ve güverteyi yararına şeylerle doldurmalısın,  yani bağışıklık sistemini beslenme ile güçlendirmek ve vitaminleri hastalığa karşı vücuda destek için kullanmalısın çünkü yetersiz beslenme kanseri yenmene yardımcı olmaz.

ERKEKLERDE EN SIK SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERE TUTULUR.  KOLON KANSERİ BAŞLANGIÇ İÇİN İYİDİR  ÇÜNKÜ TEDAVİSİ PEK DE KOLAY DEĞİL.

KOLON KANSERİ

çok ciddi bir hastalık ve % 100 önlenebilir, tabii ki  yüksek lif içeren bir diyet ve kanseri ağırlaştıran şeylerden kaçınarak,  bazı katkı maddeleri, gıda koruyucular, çevresel kimyasallar…gibi  her türlü kansere sebep olabilecek şeyler.  Japonya’da yaşayan ve standart Japon yemeklerini yiyen, standart  Japon yaşam sekline sahip Japonlar, dünyadaki en düşük kanser oranına sahipler.  Ve bu düşük oranın, çok miktarda deniz ürünü, balık ve deniz sebzeleri tüketimi ile ilişkili olduğuna inanılıyor.  Bu diyet ile yüksek miktarda SELENYUM, ÇİNKO VE GERMANYUM ALIMI OLUYOR,  VE DİĞER BÜTÜN ANTİ-KANSER ELMENTLERLE BİRLİKTE.  Ayrıca sadece kansere karşı değil,

ALZHEİMER VE KALP HASTALIĞINA KARŞI DA KORUYUCU ETKİSİ OLAN, YÜKSEK MİKTARDA OMEGA BALIK YAĞI ALIMI DA OLUYOR.

Ve yeşil çay içiyorlar,  yeşil çayda bizi, hücrelerimizi, genlerimizi kansere karşı koruyan  bir dizi kimyasallar var.

Kadınlarda meme ve rahim kanseri en yaygın olanları.  Meme kanseri oranının çok düşük olduğu  Japonya’dan, bir Japon kadını alıp Amerika’ya  transfer et ve yaşam şeklini değiştirsin,  kansere yakalanma ihtimali Amerikalı kadınlarınkine ulaşacaktır,  ki bu oran % 13 civarında.  Yani Amerika’daki kadınların % 13 ü meme kanseri riski taşıyor.  Japonlarda bu oran % 1 den az.   Biz doktorlar tekniklerimizi geliştiriyoruz.   Hiç kimse kansere karşı savaşında yalnız değil.   Araştırmacılar her gün daha fazla olgu buluyor ve açıklıyorlar.   Kanseri yeneceğiz.

ASIL KEMOTERAPİK MADDE OLARAK, DAMAR İÇİNDEN YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ VERİLENLERE BAKTIĞIMIZDA,  DÜNYADAKİ HER KANSER HASTASI İÇİN CANLANDIRICI, HARİKA HABERLERİMİZ VAR. 

Kolay ve güvenli – ucuz olduğunu söyledim mi?

- enjeksiyon yapacak bir doktor lazım.  Sadece ısrarcı olmalısınız.  Önümüzdeki on yıl boyunca bunun daha çok kabul göreceğine inanıyorum  ama kanserli hastaların bekleyecek zamanı yok  ve çoktan ölmüş olanlar ise tıp dünyası ve sözüm ona her ihtimalin özgür araştırma ve  geliştirilmesini desteklediği varsayılan hükümet tarafından  fena halde haksızlığa uğradılar.

KEMOTERAPİ YERİNE C VİTAMİNİ

VE ORTAYA ÇIKIP KEMOTERAPİ İLE KANSERİ TEDAVİ ETMEK YERİNE DAMARDAN GÜNLÜK  30, 60, 100 BİN MG. C VİTAMİNİNİ DOĞRUDAN KAN DOLAŞIMINA  VERMEYİ ÖNEREBİLİRSİNİZ VE BU KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRECEKTİR.

BU KADAR YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ ÖZELLİKLE KANSER HÜCRELERİ İÇİN ZEHİRLİDİR VE BU TAM OLARAK KEMOTERAPİNİN YAPTIĞI ŞEYDİR AMA  C VİTAMİNİ SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMEZ VE İNSANLARIN MİDESİ BULANMAZ,  SAÇLARINI KAYBETMEZLER,  TEK YAPTIKLARI İYİLEŞMEKTİR.

Dozu 40.000 mg, 50.000 mg, 60.000mg’a yükselttik, 100.000 mg’a kadar çıktık, hatta 200.000 mg, bir günde nerdeyse çeyrek kiloya kadar enjekte yaptık.  Ters etki yok, ters bir yan etki yok sadece hafif bir sersemleme hali.  Oysa büyük miktarlarda C vitamini içeriği,   100 mg almanız halinde böbrek taşına sebep olacağı anlamına geliyordu.  Şimdi bunun neden uygulanmadığını merak ediyoruz.  Çünkü varsayıyoruz ki; eğer bu çok iyi bir şey olsaydı doktorum zaten biliyor olurdu,  eğer gerçekten iyi olsaydı televizyonda olması gerekirdi,  eğer çok iyi olsaydı tıp okulunda öğretiliyor olurdu ve bu da başka bir varsayım.  Tıp okulunda neden vitaminleri öğretmek isteyeceksiniz ki?

  Tıp okumuş ve bunun pratiğini yapmış tıp doktorları,  ve ilaç şirketleri tarafından yüklüce yardım alırken  neden gidip vitaminlerle ilgilensinler ki?

  İLAÇ ŞİRKETLERİ VİTAMİNLERİN REKLAMINI YAPMAYACAKLAR,  BU İŞE YARAMAZ.  HÜKÜMET BUNLARIN İLAÇ ŞİRKETLERİ, DİĞER LOBİLER  VE TIP LOBİLERİ TARAFINDAN SAKLANDIĞI KONUSUNDA HİÇ BİR ŞEY BİLMİYOR.  İNSANLAR HABERSİZLER ÇÜNKÜ ALDIKLARI EĞİTİMDE  ORTOMOLEKÜLER (VİTAMİN TEDAVİSİ) KELİMESİ HİÇ GEÇMEDİ.

Dr Hugh ortomoleküler, yani tedavi edici besinlerin, ORTOMOLEKÜLER TIBBIN [3]tıp fakültesinde  ele alınan hiç bir konunun cevabı olmadığını söyledi.  Yani burada elinde olan, sağlık sektöründeki iki farklı görüş ve karşılaştığın şey bizim şu anda tecrübe ettiğimizle aynı,  imkânsız bir çatallaşma.  İnsanlara kanser için yüksek dozda C vitamini kullanımından bahsettiğinizde,  ve bunun sıkıca test edildiğini söylersiniz  hatta Ulusal Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı.  Dr. Reardon’un ekibi bunu 25 yıl ya da daha fazla zamandır yapıyor.  Otuz yıldır, yüksek dozda vitaminlerin bir kanser hastasının hayat kalitesini fazlasıyla yükselttiğini ve ömrünü fazlasıyla uzattığını gördüm.  Ve kaynaklara bakıp bir çok yerde, yüksek dozda vitamin tedavisinin kanseri durdurduğunu ve hatta geri çevirdiğini destekleyen yazılar bulabilirsiniz.

İMKÂNSIZ BİR SORU.
BU NEDEN UYGULANMIYOR?

  Ve cevap tabii ki de, yeterince insan şikayet edene kadar  ….  uygulanmayacak.  Ancak herkes besin terapisini talep ederse durum değişecek.  Şu anda besin terapisi ister ve bunun için doktora gidersen, bu bir şekilde  Fransız restaurantında noodle (erişte) ısmarlamaya benzer.  Menüde yok ve nasıl yapılacağını bilmiyorlar,  ve sen de onu alamayacaksın.  Kendine bakmak ve yardım etmek senin hakkın.  Düzenleyicileri, politikacıları doktorları ve üniversiteleri ve tıp eğitimi alan insanları, anti-kanser özellikleri olan bitkiler olduğunu, kemoterapinin sonucu olan mide bulantısına karşı kusmaya karşı bitkiler olduğunu, isiliğe yardım edebilecek bitkiler olduğunu, yorgunluk ve baş ağrısına çözüm olabilecek bitkiler olduğunu anlamaları için yeniden eğitmeliyiz.   Anne dinle…   Artık eminim ki, hükümet çalışanları işlerinde uzmanlar.   Fakat Bay Kahumana’nın çayını aldığımdan beri harika hissediyorum.   Neden, bir tedavinin bu kadar etkili olabileceğini bilmezdim.   Neden her zamanki ataklarım olmuyor artık.   Peki ya Bay Kahumana’nın çayından dolayı değil ise?

  Ya Amerika’daki herkese bedava sağlık sigortası verseler ve kimsenin buna ihtiyacı olmasaydı?

  Amerika’da herkese sağlık hizmeti sağlamak için nasıl finanse etmemiz ve değiştirmemiz konusunda bir sürü tartışma var.  Çoğu medeni ülkenin, hemen hemen herkes için sağlık hizmetini garantileyen milli sağlık programları var.  Amerika’da ise bunun olmadığı çok açık.  Birleşik Devletlerde sigortasız olan belki milyon insan var.  Bu durum, olması gerektiği gibi dikkat çekiyor.  Ama pek de iyi çalışmayan bir sisteme giriş hakkı vermek çözüm mü?

  Ya da nasıl sağlıklı olunacağını öğretmek mi iyi bir fikir olurdu?

  BENCE TEDAVİYE DEĞİL, EĞİTİME İHTİYAÇLARI VAR.

İnsanlara sağlıklarını geliştirmenin, büyük faydasının anlatılması lazım kanser ya da her ne hastalıkları varsa.  Tıp dünyasında olup bitenlerin büyük ölçüde değiştiği bir dönemdeyiz,  artık bütün bilgi sadece onların elinin altında değil,  internet bu durumu değiştirdi.  Ve nüfusun giderek artan bir kısmı, sağlığını kendi ellerine almaya başlıyor.  Çok daha fazla değişiklikler olacak,  bu şekilde devam edemez.  Yani artık sistem parçalanıyor.  Toplum için besini öncelikli koruma yöntemi yapmalıyız ve bu konuda en az küresel ısınmada olduğu kadar istekli olmalıyız.  Yapmamız gereken şey halkı şunlara ikna edebilmek;  ne yiyorsan osundur, yiyecekler modunu değiştirebilir,  sen, şu ana kadar kendine yaptıklarının sonucusun,  ve yaptığın seçimler hayatının sonucunu direkt olarak etkiler.  Ve yaşında gayet fit ve sağlıklı iken kötü beslendiğini unutmak yeterince kolay olabilir ama40 lı, 50 li ve  60 lı yaşlara geldiğinde her şey çok farklı gözükür ve  bir seri dejeneratif hastalık ile yatağa düşersin.  Hala gerçekte hastalık hizmeti sektörü olan bir sağlık sistemimiz var,  doktorlar, hastaneler, pataloglar ve eczacılarla donatılmış durumda.  Ve bu şekildeki bir sistem kendisiyle ilgilenecektir,  daha fazla iş ister ve gerçekte hastalık ve rahatsızlıkları azaltmakla ilgilenmez.  Daha fazla iş, daha fazla kazanç demek ve bu da tıp endüstrisinin bir parçası  ve orada bulunması gerekiyor, bu son derece önemli.  Tıp endüstrisi birçok şeyi doğru yapıyor.  Doğumda bebek kalımtımı – dahice.  A&K (Acil&Kaza) travma tedavisi – dahice.  Tanrı korusun otobanda paramparça oldunuz ve sizi tekrar bir araya getirmek zorundalar,  bunu yaparken çok başarılılar.

HASTALIK

Tıp dünyası bunu yanlış anladı.  Vitamin öneren tıp okulları bile, çok büyük dozda vitamin önermiyor.  Alternatif tıp üzerine kurs veren fakülteler bile, buna tam anlamıyla odaklanmıyor.  Bence sadece kafa sallayıp geçiyorlar.  Bunu fark eden her insanın vereceği cevap, eğer bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan kendin yapmak zorundasın.  Okumak zorundasın. Araştırmak zorundasın.  Bu bilgiye ulaşmayı istemek zorundasın ve ayrıca eklemeliyim ki,  gerçekten vitaminleri almaya ve gerçekten sebzelerin suyunu çıkarmaya istekli olmalısın.  Bekleneni yapmak zorundasın.  Ve şu anda bunu seyreden, bir seçim yapma seviyesinde olan herkes kendi hayatlarını, ailelerinin, çocuklarının ve gezegenin kendisinin hayatını da iyileştirecek bir şeyler yapmak ister.  Ve bütün bitkilerin ve her şeyin hayatını da.  Eğer bu bizim seçimimiz ise, gıda seçimlerimiz de bununla ilişkilendirilmeli çünkü uçak yolculuğu yaptığında ve pencereden baktığında aşağıda gördüklerin sadece tarlalardır.  Gezegenimizle etkileşimde olduğumuz öncelikli yol tarım ve eğer gıda seçimlerimizi değiştirirsek, tarımı değiştiririz ve birden bire  mısır, buğday, soya diyetlerinden süper gıda diyetlerine  ve organik diyetlere ve çiğ gıda diyetlerine geçeriz  ve gezegenle etkileşim şeklimizi tam anlamıyla ve tamamen değiştiririz.  Bu gezegende yaptığımız bir numaralı şey bir şeyler yetiştirmek.  Bütün bu kimyasal kontrollü dev tarım işine rağmen,  yetiştiricilik hala ön planda.  Genetiği ile oynanmış mısır yetiştirebiliriz,  ya da dünyadaki en muhteşem goji börütlenlerini yetiştirebiliriz.  Daha birçokları alternatiflere dönüyor,  çünkü öncesinde yapılan hiçbir şey işe yaramadı, işe yaramadı işte.

YÜKSELEN KANSER ORANLARINA BAKTIĞIMDA, KALP HASTALIĞI, FELÇ,  ALZHEİMER VE YAŞLILIK BUNAMASI VE BİLİŞSEL ÇÖKÜŞ…

Değişiklik zamanı gelmiş. Eski yöntemlerin işe yaramadığı çok açık ve yapmamız gereken ise, taze bir algılamaya ve esasa dönmeye ihtiyacımız var.  Ve esas olan, bu problemlerin hiç birine sahip olmayan kültürlere dönüp bir bakmak.  Aynı şekilde eğer bir milyoner olmak istiyorsan, git bir milyonerle konuş,  barda oturup, kaçırdığı son altın fırsatın enkazından kurtulmaya çalışan adamla değil.

Git sıradan bir şekilde kanser ve kalp hastalığına yakalanmadan yüz yıl yaşayan insanları bul, ve bak bakalım bunu nasıl başardıklarını anlayabiliyor musun  ve biz bu çalışmayı yaptık, bunu bilimsel olarak geçtiğimiz yüz yıl boyunca yaptık  ve tamamen görmezden gelindi.

Verdiğim ilk kurs 1976 yılındaydı  ve tıpta unutulmuş araştırmalar adını taşıyordu  ve bugün de aynı çalışmayı yapıyorum.  BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM Kİ DÜNYADAKİ EN İYİ DOKTOR,  DÜNYADAKİ EN İYİ DİYETİSYEN SİZSİNİZ.  ASLINDA HER ŞEY SENİN İÇİNDE VAR, BİR ŞEYLERİN SENİN İÇİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI  HİSSETMENE YARAYACAK TÜM EKİPMANA SAHİPSİN. 

İyi haber ise insanların bir avuç aptal olmadığı.  Abraham Lincoln bunu şöyle ifade etmişti,

”BAZI İNSANLARI HER ZAMAN KANDIRABİLİRSİN,  VE BÜTÜN İNSANLARI BAZEN KANDIRABİLİRSİN,  AMA BÜTÜN İNSANLARI HER ZAMAN KANDIRAMAZSIN.”

Ve bu yüzden nüfusun yarıdan fazlası artık vitamin alıyor, doktorların çoğunun bunun gerçekten gerekli olmadığını söylemelerine rağmen.  Tıp profesörlerinden daha çabuk anlayan bir halkımız var.  Bir şekilde üzücü ama bir şekilde de çok iyi.  İnsanlar hasta olmayı bırakıp, kişi olmaya başlamalılar.  Neden sağlıklı ve mutlu olmayasın?

 NEDEN OLMASIN?

  Hayatını değiştir, biraz egzersiz yap, doğru beslen,  daha iyi hissediyorsun, tamam çok iyi,  daha iyi gözüküyorsun, peki güzel,  daha uzun yaşıyorsun, güzel,  paranı kurtarıyorsun, güzel,  ve bunu kendine yapmaktan dolayı gayet memnun oluyorsun.  İnsanlar düşünüyor ki; ‘

‘TIP EĞİTİMİM YOK, BEN BUNU YAPAMAM.”  Hadi ama! Doğru beslenmek, sebze suyu içmek ve egzersiz yapmak ne kadar zor olabilir?

  Bu bilgi için bir seviyede olman gerekmiyor.  Çok basit işliyor.  Ucuz, basit, güvenli ve etkili.  İnsanların bunu yapmamasındaki en büyük sebep sorumluluk almayı gerektirmesi ve bu da tek çıkış yolu.  Çiğ, organik ve bitkisel temelli beslenmeyi seçtiğimizde, gücümüzü geri kazanırız ve kalitemizin olacağına karar veririz ve kimyasalların içinde olan, daha önceden adını bile duymadığımız farklı içerik yüzünden acı çekmeyiz.  Vejeteryanizm, veganizm ya da çiğ beslenme konusunda vaaz veren büyük bir savunucu değilim.  Ama bir gerçeklik olarak biliyoruz ki; % 80 çiğ, organik bitki bazlı,  her türlü meyveyi, sebzeyi, kuru yemişi, tohumu, deniz bitkilerini, lahanaları, otları,  süper gıdaları ve yabani otları kapsayan bir diyet, sağlıklı ve son derece bereketli bir hayatın büyük değerli bir parçasıdır.

 Sihirli değnek yok; monoterapi yok kanseri ya da kalp hastalığını tedavi eden.  Ama yaşam tarzı değişikliği var;  ciddi kronik hastalıkları önleyen, durduran ve geri çeviren.  Çözüm burada ve her zaman buradaydı.  Geriye kalan tek şey eğitim, çünkü insanların bir kez çözümün en olduğunu bildikten sonra ona göre hareket edeceklerine eminim.  Karar verecekler – evet, bunu yapıyorduk.

“EV ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRECEĞİNİZE SAĞLIĞINIZ İÇİN DAHA İYİ BESLENİN.

Vücudunuz karşılığı bulunmayan en güzel evdir. Allah Teâlâ’ya şükredelim, cihanda sağlıklı vücut ve nesil gibi bir nimet yoktur”


[1] Spirulina her ne kadar 21. yüzyılın süper gıdası olarak tanıtılsa da yüzyıllar önce insanoğlu tarafından keşfedilmiş bir besindir. Spirulina’nın Texcoco gölü kıyısında yaşayan Aztekler tarafından tüketildiğine ilişkin en eski kaynak 1524 yılına dayanmaktadır. Ayrıca Çad Gölü kıyısında yaşayan Kanembu kabilesi yerlileri de bu besini çok eski çağlardan beri tanımakta ve yiyecek olarak tüketmektedirler. Ancak ticari kültürlerinin yapılması ve bilimsel anlamdaki çalışmaların başlaması; ürünün 1963 yılında Fransız Petrol Araştırma Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılarak. %60-70 oranında protein içeren spirulina. algini laboratuarlarında üretilmesiyle olmuştur. Daha sonra NASA astronotlara besin tableti yapılması amacıyla bu alg üzerinde yapılan ilk çalışmalara öncülük etmiştir. Dünya üzerinde bir çok ülkede spirulina üretimi yıllardan beri yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler ve Dünya Tarım Örgütleri tarafından spirulina’nın çocuklar ve yetişkinler için güvenli ve faydalı bir besin olduğu kabul edilmiş ve tüketimi önerilmektedir. Türkiye’de de 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda başarı sağlanarak ilk yerli spirulina Ege Üniversitesi EBİLTEM ve Egert Ltd. işbirliğiyle üretilmiştir.

http://ekolojikurunler.ekoses.com/shopexd.asp?id=863

BU ÜRÜN İTHAL Mİ EDİLİYOR?

Spirulina uzun yıllardır ithal edilmekteydi. Ancak Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – EBİLTEM – bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında ülkemizin ilk yerli Spirulina üretimini İzmir’deki tesislerde gerçekleştirmiştir.

Doğadaki en zengin komple yüksek biyolojik değerde proteine sahiptir. Kendisine en yakın soya fasulyesinden yaklaşık 2 kat daha fazladır.
Doğadaki en zengin B-12 vitaminine sahip besindir. En yakın takipçisi dana ciğerine göre 2-6 kat daha fazladır. B-12 kısaca yüksek enerji anlamına gelmektedir.
Doğadaki en zengin organik demir oranına sahiptir. Ispanaktan 58 kat. dana ciğerinden 28 kat daha fazladır.
Doğadaki en zengin antioxidant kaynağıdır. Başlıca sahip olduğu Antioksidantlar; vitaminler B-1 . B-5 ve B-6. Mineraller çinko . mangenezyum ve bakır. amino asitler methionine ve superantioxidant beta-carotene. vitamin E ve selenyum.
Doğadaki en zengin E vitamini içeren besindir. Kendisine en yakın buğday filizinden 3 kat daha fazladır. Sentetik E vitaminine göre . Biyolojik aktivitesi %49 daha fazladır.
Doğadaki en zengin Gamma Linolenic Asit (GLA) içeren besindir. En yakın Çuha Çiçeği yağından 3 kat daha yüksektir.
Doğadaki en zengin klorofile sahiptir. Alfalfa ve buğday bitkisinden 5-30 kat daha fazladır.

SPİRULİNA HAKKINDA BAZI ÇARPICI GERÇEKLER: 

[2] Niyasin: Niyasin, Nikotinik asit veya B3 vitamini suda çözünür bir vitamindir. Türevleri olan NADH, NADPH, NAD ve NAD+ hücrelerde enerji metabolizması, nükleik asit, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında gereksinim duyulan zorunlu bir vitamindir. Vitamin B3 terimine niyasinamit de dahil edilir çünkü bu bileşik vücuda alındıktan sonra niyasine dönüşür.

Vitamin B3 Niacin, aynı zamanda Nicotinik asit veya Niacinamide olarakta bilinir. Yağların, proteinlerin ve karbonhidratlerın metabolizması için gereken vitaminlerdendir. Midedeki sindirimde önemli rol oynayan hidro klorik asit salgılanmasında da niacin önemli bir yere sahiptir.

Hayvansal besinlerin yanısıra kabuklu buğday, limon, kabak, soya, domates, patates, bira mayası, hurma, incir, portakal gibi bitkisel besinlerde bol miktarda bulunur. B3 vitamini eksikliğinde deriyi, sinir sistemini ve sindirim sistemini tutan pellegra adlı hastalık ortaya çıkar.

Niacin merkezi sinir sistemi içinde çok önem taşır. Beyin fonksiyonları ve düşünmek içinde niacin gereklidir. Bazı ruh hastalıklarının tedavisinde de bir yardımcı olarak niacin kullanılır. Enerji metabolizmamızın en önemli yöneticilerinden insülin yapımı içinde niacin gereklidir. Seks hormonlarımız olan estrojen ve testesteron yapımıda niacin gerektirir.

Niacin eksikliğinde pellegra hastalığı ismi verilen bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalık eskiden uzun süre denize açılan denizcilerde görülürdü. Merkezi sinir sisteminin fonksiyon bozuklukları, sindirim bozuklukları, ishal, bunama,depresyon, ve deride kalınlaşma bu hastalığın bulgularıdır.

Niacin’in kan kollesterol seviyesini düşürücü etkileri konusunda ciddi çalışmalar sürmektedir. Yüksek dozlarda niacin alımı özellikle yüzde ve deride kızarma, yanma ve kaşıntı ile kendisini belli eden, zararı olmayan ve 20 dakika içinde kendinliğinden geçen bir tablo yaratabilir. Bir bardak su içmek tablonun daha kolay geçmesi için yardımcı olur. Yüksek dozlarda niacinin kullanımı bazı hastalığı olanlarda hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir. Mide ülserleri, gut hastalığı, glokom, diabet (şeker hastalığı) ve karaciğer hastalıkları şiddetlenebilir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan yüksek dozlarda (1.000 mg gibi) kullanılmamalıdır.

Niacin doğal olarak kırmızı ette,havuçta, yoğurtta, yumurtada, balıkta, sütte, patates ve domateste bulunur.

[3] Ortomoleküler Terapi: İnsan organizmasında nice farklı maddeler bulunur. Bunların bir kısmı vücudun kendisi tarafından üretilir, büyük bir kısmıda yiyeceklerle alınır. Bunlar vitaminler, antioksidanlar, mineraller, esensiyel doymamış yağlar, peptidler ve enzimlerdir ve sağlığımız için çok önemlidirler. Olmaları gereken  onsantrasyonda değillerse, eksiklikleri ve buna bağlı hastalıkların oluşması sözkonusudur.  Aşırı efor sarf edilen zamanlar ve hastalıklar esnasında günlük yemekle alınan bu maddeler oranca açığı kapatamazlar (Hele son yıllarda öğünler bu maddeleri içermek açısından hiç de zengin olmadığı için) ! Hastayken vitaminlere, minerallere olan ihtiyacımız yaklaşık yüz katına çıkar.

Bunun üzerine, çok rahatsızlıklar esnasında bağırsakların hazımda zorlanması gerekli maddeleri ayrıştıramaması gelir. Tabii hazım sıkıntısı vücutta gerekli besin ögelerinin tutulmasını engeller. Aynı şekilde bağırsakların kendine has bakteri tabakası değişime uğradığından ya da normalde zararsız olan Candida mikrobu (Mantar hastalığı) yaptığında da zaruri ihtiyaç olan besin ögeleri alınamamakta ve tam manasıyla bağırsaklarda boşaltımda olamamaktadır. Üreme tekniklerinin kullanıldığı dönemlerde hastaların bu maddeler açısından dengede olması şarttır.

Çok Şifalı Bir Bitki: KARA TURP

 “Kara turbu yeme olanağını bulamadıysanız, yılda bir kez tarlasından geçiniz” Türk Deyimi

Kara turp’ un (ing. black radish; Fr. radis noir) bilimsel adı Raphanus sativus ya da Raphanus niger‘ dir. Botanikte turpgillerden Raphantus sativus var. niger olarak bilinir.

Kara turp tarihte 2. Ramses’ce piramitleri yapan işcilere soğan ile sarımsakla birlikte dinç, sağlıklı kalmaları için verildiği bilinmektedir. Günümüzde ilk klinik araştırmaları 1935’de K. Eimer ile H. Heinrich, ayrıca 1938’de W. Golder ile ekiplerince yapılmiştır. Vatanının doğu Akdeniz ülkeleri ya da Türkistan olduğu düşünülmekte olan bu bitki günümüzde hemen hemen dünyanın her yerinde yetişmektedir.

Turp 40-100 cm boyunda bir ya da iki yıllık bir bitki olup, gövdesi yuvarlak, tüysüzdür. Yaprakları kanat biçiminde olup, her kanat 5-11 yaprakcıktan oluşur. Kanar yaprakların ucundaki yaprakcıklar büyükcedir. Yaprakcıkların kenarları kertikli, üzeri pörtüklü, koyu yeşil renklidir. Çiçeklerin raç yaprakları15-25 mm uzunluğunda ters yumurta şeklinde , beyaz ya da açık morumsu renkte olup, genelikle dört tanedir. Kupa yaprakları 6-10 mm uzunluğunda, mızrak biçimindedir. Kökleri küre biçiminde, 5-20 sm çapında, üzeri ağ şeklinde dışı siyah içi bayaz olup acımsı bir tadı vardır.

Bir kültür bitkisi olan turpu nemli ya da sulak olan hemen her yerde yetiştirmek olanağı vardır. Sonbaharda olgunlaşan küre biçimindeki kökler yıkanır, kurutulur, serin bir yerde saklanır.

Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralıyabiliriz :

a-) Glukosinolatlar (hardalyağglikozitler) : Glucobrassicin (3-indolyl-metiler), 4-metil -3-butenylglucosinolat, allylizotiosiyanat, glucophanin , butiltiosiyanat (butil-hardalyağı) ile allylhardalyağı içeir.

b-) C, B1, B2-Vitaminler ile beta-karotin

c-) Ayrıca raphanol ile raphanin içerir.

İçeriğindeki mineraller ile vitaminleri ayrıntılı biçimde gösteren çizelge aşağıdaki gibidir :

En üste aldığımız deyim çok abartılı olmakla birlikte, kara turbun bir çok şifalı etkisi olduğu bilinmektedir. Genelde bu konuda yazılanlar arasında kalb hastalığını, felç riskini azaltma, katarağı önleme, kansızlığa karşı gelme, yüksek tansiyonu düşürme, böbrek ile safra taşlarını önleme, cinsel gücü arttirma gbi özellikleri sayabiliriz.

Ancak kara turbun bunların dışında olan iki önemli özelliği daha vardır.

Yapısında bulunan 4-metil -3-butenyl glucosinolat ile glucophanin maddeleri yüzünden bağışıklık sisteminin güçlendirmesi, allylizotiosiyanat ile butiltiosiyanat da antioksidan etkisi olmasından ötürü, grip gibi basit enfeksiyonlardan koruduğu gibi kanseri de önler [*].

Ayrıca içerdiği butil-hardalyağı, damarların genişlemesi, bundan ötürü özellikle beyincikte kan dolaşımının artmasıyla, ileri yaşlarda görülen denge bozukluklarını giderir.

Kara turbun şifalı etkisinden yararlanmak için, bununla hazırlanmış bir reçeteyi verelim :

Kara turp (Kabukları soyulup, rendelenmiş) Havuç (rendelenmiş) Soğan (yarım baş, piyazlık doğranmış) Sarımsak (3 – 4 diş, ince doğranmış) Zeytin yağı (yeteri kadar) Bir limonun suyu

Bir küçük meze tabağına üç tutam turp rendesi, bir tutam havuç rendesi ile bütün öteki malzemeyi koyup harman ediniz. Karışıma tuz koymayınız. Bu tabaktaki karışımı bir öğün olarak tüketiniz. Bunu her gün yineleyin.

Göreceksiniz o mevsim, çevrenizdekiler hastalansa da, hiç grip ya da soğuk algınlığına yakalanmayacaksınız!…

—————————————————–

[*] Cruciferae familyasında yer alan pek çok sebzenin bileşiminde yer alan izotiyosiyanatların insan sağlığı için önemini bir çok araştırmacı incelemektedir. Bu bileşiklerin insan vücudunda bulunan, faz 2 enzimleri olarak bilinen bir grup enzimi aktive ederek vücuttaki antioksidan kapasitenin artmasına yol açtığı belirtilmektedir. Bu biçimde indirekt antioksidan etki sağlayan bu bileşiklerin besinlerle alınan fenolik bileşikler, askorbik asit, β-karoten gibi direkt antioksidan etkili bileşikler gibi bazı kanser türlerinin, kalp ile damar hastalıklarının önlenmesinde olumlu etkili olduğu da bildirilmektedir.

Bugüne kadar glukosinolatların antikarsinojenik etkileri üzerine birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar Cruciferous sebzelerinin tüketimi ile kanser riski arasında çok güçlü bir ters ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Glukosinolatların parçalanma ürünlerinin deney hayvanları üzerine antikarsinojenik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu kimyasal koruyucu etki insan vücudunda faz 1 ile faz 2 enzimlerine etkisinden kaynaklanmaktadır. Dünya Kanser Araştırma Fonu, kanser ile beslenmeyi konu alan derlemesinde, Cruciferous sebzeleri ile zengin bir diyetle beslenmenin özellikle kolon, rektum, tiroid, akciğer, pankreas, prostat, deri, mide kanserlerine karşı koruyucu etkisi olduğunu bildirmifltir. Glukosinolatların parçalanma ürünlerinden izotiyosiyanatlar, faz 1 enzimlerinin inhibe ederek koruyucu etki gösterdiği saptanmıştır.

Avusturyalı Dr. R.Breuss‘a göre bir kanser hastası 42 gün sadece turp, havuç, kiraz ile patates yiyerek beslenirse bedenin kansere karşı direnci artar. Hastalık tümüyle iyileşmese bile tümörlerin olumsuz eylemleri ile başka organlara sıçraması önlenmiş olur.

——————————————————

İlgili Makaleler :

Agerbirk, N., De Vos, M., Kim, J. H., Jander, G. (2009) Indole glucosinolate breakdown and its biological effects. Phytochemistry Reviews 8, 101-120.

Clay, N. K., Adio, A. M., Denoux, C., Jander, G., Ausubel, F. M. (2009) Glucosinolate metabolites required for an Arabidopsis innate immune response. Science 323, 95-101.

Aiton, William Townsend. (1812.) “Hortus Kewensis; Or, A Catalogue of the Plants Cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew, Second Edition, Vol. IV” Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown: London. Page 129. Retrieved on 2007-09-28.

Lindley, George. (1831.) “A Guide to the Orchard and Kitchen Garden: Or, an Account of the Most Valuable Fruit and Vegetables Cultivated in Great Britain.” Longman, Rees, Orme, Brown, and Green: London. Retrieved on 2007-09-2

McIntosh, Charles. (1828.) “The Practical Gardener, and Modern Horticulturist.” Thomas Kelly: London. Page 288.

Dashwood, RH; Delage, B; Williams, DE; Dashwood, RH (2007). “Cruciferous Vegetables and Human Cancer Risk: Epidemiologic Evidence and Mechanistic Basis”. Pharmacological research 55 (3): 224–236.

World Cancer Research Fund. 1997. Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, American Institute of Cancer Research, Washington, U.S.A

Keck AS, Finley JW. 2004. Cruciferous Vgetables: Cancer protective mechanism of glucosinolate hydrolysis products and selenium. Integrative Cancer Therapies, 3(1), 5-12.

Erişim:

http://www.yalcinguran.com/2012/01/kara-turp-cok-sifali-bir-bitki/

****************************

ACI KIRMIZI BİBER – Kanseri Kalbinden Vurup Yok Eden Bitki?!…

 “Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır…” Epikuros

Anavatanının Meksika olduğu sanılan, Azteklerin yazılı belgelerinde söz ettikleri kırmızı acı biber, Avrupa’ya 15. yüzyılın sonlarında geldi, 16. yüzyılda kıta ülkelerinei oradan da Osmanlı topraklarına yayıldı.

Kırmızı biberi en çok tüketen ülkelerden olan Hindistan’a ise, bu bitki 17. yüzyılda Portekizlilerce ulaştırıldı. Hint ile Meksika mutfağında çok sık kullanılan kırmızı acı biber, Türkiye’de en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilip, tüketilmektedir.

L.T. Tresh adlı bilim adamı, 1846 yılında bibere acılığı veren maddenin kristal yapısında olduğunu saptayarak, adını “capsaicin” koymuştu.

Nottingham Üniversitesi’nce yapılan araştırmada, acı kırmızı biberdeki “capsaicin” maddesinin, hücrelerin enerji üreten ısı odası mitokondriye saldırarak, kanser hücrelerinin ölümünü tetiklediği belirlendi.

Araştırmaya göre, capsaicin’ deki molekül ailesi vaniloidler, kanser hücrelerindeki protein gelişimine engel olarak “apoptosis”i, demek ki hücre ölümünü tetikliyor. Vaniloidler, bunu yaparken, etraftaki sağlıklı hücrelere zarar vermiyorlar.

Capsaicini akciğer ile pankreas kanser hücrelerinde deneyen bilim adamları, bu etken maddenin tümörlü hücrenin tam kalbine saldırdığını belirtti. Araştırmaya başkanlık eden Timothy Bates, kanserli hücredeki mitokondrinin biyokimyasal yapısının normal hücrelerdekinden çok farklı olduğunu kaydetti.

Bates, capsaicin’ nin kanser hücrelerini hedef alarak bunları ölüme sürüklediğini, ancak normal hücrede bu sonuca yol açmadığını belirterek, “Bu, kanserli hücreleri doğuştan diğerlerinden ayıran ve savunmasız olduğunu gösteren bir durum” dedi. Daha önce diabete iyi geldiği açıklanan kırmızı biberde bulunan capsaicin’ nin , başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununda olumlu etkisi olduğu hekimlerce dile getirilmişti.

ABD nin Los Angeles kentindeki Cedars-Sinai hastanesi Kanser Enstitüsü ile Kaliforniya Üniversitesi’ nde yapılan bir başka araştırmada da kırmızı biberin içinde yoğun olarak bulunan, acılığını veren capsaicin’ nin, prostat kanseri hücrelerini yok eden etkisi ortaya çıkarılmıştı. Los Angeles taki Cedars-Sinai Hastanesi Kanser Enstitüsü ile California Üniversitesi’ nde yapılan araştırmaya göre, acı kırmızı biberde yoğun olarak bulunan alkaloid madde capsaicin, kanserli prostat hücrelerine enjekte edildiğinde, bunların parçalanarak yok olmalarını sağlıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakültesi’ nde geçtiğimiz yılarda yapılan bir araştırmada da acı kırmızı biberde yoğun olarak bulunan alkaloid madde capsaicin’ nin, kanser başta olmak üzere birçok sağlık sorununda olumlu etkisi olduğu belirlenmişti.

Buna karşılık İtalyan bilim adamlarına göre; acı yemek insanı sinirli yapıyor. 5 yıl boyunca 1200 kişiyi inceleyen uzmanlar, bu deneklerin bir kısmına her gün acılı besinler verdi. Sonuçta, bu kişilerin zamanla acı yemeyen kişilerden daha sinirli bir yapıda olduğu ortaya çıktı.

Acılı besinler, sinirliliğe neden olan noradrenalin hormonlarının salgılanmasını hızlandırıyor. Acılı besinlerle beslenen kişilerde, çabuk sinirlenme, öfkesine eğemen olamama gibi durumlar daha sık görülüyor. Uzmanlar, acı yemekten vazgeçmeyen Latin Amerikalı ile Akdenizliler’in ‘çabuk sinirlenme’ ya da heyecanlı olma özelliklerini bu duruma bağlıyor.

Baharat ya da keskin kokulu yiyecekler mukus salgısının incelmesine, kolayca akar hale gelmesine neden olmaktadır. Bu tür yiyeceklerin bu yüzden ciğerler ile solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olduğu biliniyor.

Acı bir şey yediğimizde gözlerimiz yaşarır, burnumuz akmaya başlar. Aslında eşzamanlı olarak aynı şey akciğerlerimizde de olur. Acı yiyeceklerin yemek borusundaki, midedeki sinir uçlarını uyararak vücudumuzun bu tip tepkiler vermesine yol açtığı düşünülüyor.

Kimi araştırmacıların çalışmaları, acı yiyeceklerin içinde bulunan maddelerin, solunumla ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlardaki maddelerle çok benzeştiğini ortaya koymuş. Bunlara ek olarak mukus salgısını bu biçimde hareketlendiren maddelere “mukokinetik” dendiğini belirtmekte fayda var. Kırmızı biber bu tip maddelerin en iyi örneği. Sarımsak ile soğanın ise mukus temizleyici özelliği var.

Erişim:

http://www.yalcinguran.com/2012/02/aci-kirmizi-biber-kanseri-kalbinden-vurup-yok-eden-bitki/

PALEONTOLOJİ SAHTECİLİĞİ

 “aptalca bir sözü milyonlarca insan söylese bile o söz yine aptalcadır” Bertrand Russell

Bir söylentiye göre :

Yukardaki resimde gördüğunüz çekiç bir kum taşı içinde bulunmuştur. Demek ki ilkesel olarak, bu kum taşı oluşurken çekiç oradaydı. Kesif 1844 yilinda Fizikçi David Brewster’ ce yapildi. (Kingoodie, Myinfield-Ingiltere). Ingiliz jeoloji araştırma merkezinden Dr. A. W. Med’ in yaptığı analizlerde bu kum taşının yaşının 360 ile 460 milyon yil oldugu saptandı.

Demek ki çekicin de o kadar eski olması gerekiyor. Ama bilim dünyasına göre boyle bir şeyin olanağı yok!…

Çünkü, Yaklaşık 435 milyon yıl önce, dünyada insan yaşamıyordu, ama paleozoik dönem’in silüryen bölümünde, çene ile dişleri olan balık türleri gelişmeye başladı. Öte yandan ıstakoz ile karidesi andıran bazı garip biçimli kabuklulara da rastlanıyordu. Paleozoik dönem’in kambriyum bölümündeki hayvan fosilleri, üç bölmeli deniz böceği türünün, bedenlerinin yumuşak kısımlarını korumak amacı ile kabuk geliştiren ilk hayvanlardan olduğunu kanıtlamaktadır

400 milyon yıl önce, kayaların varlığına karşın, yeryüzü gene de yeşilliklerle kaplı idi. Hayvanları barındırabilecek bu ortam gelişince, sudan çıkan bazı hayvanlar karaya uyum sağlamaya başladılar, Bu ilk hayvanlar, büyük bir olasılıkla yengeçler, örümcekler, hamamböcekleri ile kırkayaklardır.

Bu yukarda adı geçen hayvanların çekiç yapıp kullanmaları olanağı yoktur!… Öyleyse bundan 400 milyon yıl önce yeryüzünde insanların var olduğu, bir de paleontolojik bulgu kanıtıyla söylenmek isteniyor. Belki de o dönemde hehüz insanın yaşamadığı bilindiğine göre, bu çekicin uzaydan gelmiş bir varlıkça kullanıldığı dolaylı olarak anlatılmaya çalışılıyor.

Hemen söyleyelim : Resmi görülen çekiç, galaksi içi ya da galaksiler arası uzay yolculuğu yapabileceği düşünülen bir varlık için aşırı derecede kaba, sabadır. Bir uzaylının bu yapıda bir alet kullanabileceğini değil söylemek, düşünmek bile ileri derecede ahmaklık olur.

Öte yandan, buluşu yapan fizikçi David Brewster, British Association for the Advancement of Science’ da verdiği bir bildiride Kingoodie (Perth & Kinross, Scotland) yakınında Mylnefield Quarry’ de bulduğu bir kumtaşı kayası içine gömülü bir ÇİVİ’ den söz etmiştir. Demek ki bulunan bir ÇEKİÇ değil, kumtaşına gömülü, bir bölümü dışarda olan bir çividir. Buna ilişkin bir fotoğraf ta yoktur.

Öyleyse fotoğrafta kaya içine gömülü çekiç, ne için yapıldığı aklı başında herhangi birinin anlamasına olanak olmayan, bir düzentileme (mise en scène) dir. Böyle bir sahteciliğe neden girişilmiştir?!… Buna bizim yanıt verebilmemiz olanağı yoktur.

Çekicin içinde bulunduğu kumtaşının yaşı, olası olarak C 14 yöntemiyle saptanarak, bundan 360 – 460 yıl öncesini gösterdiği söylenmiş.

İyi de, aynı zamanda çekicin yaşı neden aynı yöntemle bulunarak bildirilmemiş?… Büyük olasılıkla çekicin yaşı bu günleri gösterecekti de bu yüzden bu bilgi gözardı edilmiştir. Diyebiliriz.

Buna benzer bir durum, ama sahtecilikle ilgisi olmadan bir örnek olarak, Giza Piramitlerinde gözlenmektedir. Piramitler üzerinde yapılan Karbon-14 tarih belirleme çalışmaları M.Ö 71.000 yılını göstermektedir. Ancak bu piramitlerin değil, onların yapıldığı taşların yaşını gösterir. Piramitler M.Ö. 2500 – 2800 tarihleri arasında yapılmışlardır.

Bu çekiç buluntusuna benzer onlarca bilgiyi içeren bildiriler internette nice zamandır dolaşıp durmaktadır.

Bunlardan elde edilebilecek yararı bizim anlama olanağımız yoktur!…

Bu tür düzmece bilgileri vermekle gerçek bilimimin verileri çürütülmek istenmekte olabilir?…

Ya da uzaylıların milyonlarca yıl önceden bile dünyamıza geldiklerini ispatlıyan kanıtlar ileri sürme çabası içinde bulunulmaktadır.

Her iki tutumun da ne yararı olabileceğini mantıkla bağdaştırma olanağı yoktur. Bunlar insan zekasını küçümseyen davranışlardan başka bir şey değildir.

Biz, uzaylıların dünyamızı ziyareti konusundaki fikirlerimizi “UZAYLILAR?!… – Aramızda Bizimle Birlikte Yaşamaktalar Mı?…” başlıklı makalemizde anlatmış bulunuyoruz. Bu makaleyi okumanızı öneririz.

Erişim:

http://www.yalcinguran.com/2012/02/paleontoloji-sahteciligi/

BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK MESELE- MEGAVİTAMİN TEDAVİSİ- FOOD MATTERS (2008)


MEGAVİTAMİN TEDAVİSİ

Tanım

Bazı vitaminler yönünden yetersiz olabileceğimizi ve bu eksikliğin giderilmesinin, dolayısıyla hastalığın önlen­me ve tedavisinin, eksik vitaminlerin çok fazla dozlarda sindirilmesiyle mümkün olabileceğini öne süren tıbbi ve tıp-dışı uygulama dalı.

Arkaplan

Megavitamin, tıp bilimine oldukça yeni bir katkıdır. Daha önce düşünülemeyen ölçülerde fazla dozda vitaminin hastalıkların önlenme ve tedavisinde kullanılabileceğiyle ciddi olarak ilgilenen iki kişi, çifte Nobel ödülü sahibi  ve C vitamini savunucusu Dr. Linus Pauling’dir. 1963 yılında, en yüksek, en iyi anlamına gelen orto kelimesinden ‘ortomoleküler’ tıp kavramını ortaya attı. İlk çalışmaları, C vi­tamininin soğuk algınlığının önlenme ve tedavisinde kul­lanılması üzerinde yoğunlaşmıştı. Fakat daha sonraki ça­lışmaları, çok fazla dozda vitamin kullanımının ne kadar işe yaradığı üzerinde bazı şüpheler ortaya koydu. Muhak­kak ki, bu tartışma yıllar boyu sürecektir.

Soğuk algınlığı, megavitamin tedavisi uygulayıcıları­nın üzerinde çalıştığı tek alan değildir. Çalışmalarını çok geniş tutup bugün alkolizm, aşın hareketli çocuklar, bazı uyuşturucu bağımlılıkları, kemik ve eklem iltihapları, sinir iltihabı, şizofreni, depresyon ve diğer ruhsal bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu iddia etmekteler. Ortomoleküler tıp günümüzde özellikle ortomoleküler psikiyatri üzerin­de yoğunlaşmaktadır, zira toplum bu hiç te hoş olmayan hastalıklardan nisbeten daha kolay bir şekilde kurtulmak istemektedir. Aynı zamanda, psikoanalitik tedavi veya has­taları bir akıl hastanesinde tutma gibi metodlar hem çok pahalıdır, hem de diğer bir çok nedenle kabul edilemez du­rumdadır. Vitamin haplarıyla şizofrenik bir hastayı tedavi edebilme düşüncesi de çok cazip görünmektedir.

Ortomoleküler psikiyatriyi ortaya atan kişiler, normal­de insan vücudunda bulunan maddelerin yoğunluklarının değiştirilmesiyle akıl hastalıklarının kontrolünün mümkün olabileceğini düşünüyorlar. Teorilerine göre, vücuddaki de­ğişik hücreler farklı türde besinlere ihtiyaç duyarlar. Me­sela, beyin ve sinir hücrelerinin vücudun diğer kısımları­na göre çok daha fazla B ve C vitaminlerine ihtiyacı var­dır. Kısacası birçok psikiyatrik hastalıkların tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi bozulmuş biyolojik-kimyasal den­gelerin anlaşılmasıyla açıklanabileceğini ileri sürüyorlar. Mesela İngiltere’de, psikiyatri çevrelerinin şizofreninin bi­yokimyayla ilgili olduğunu kabulde isteksiz olduğu düşü­nülürse, bu fikir bir çok yönden umut vericidir. Psikiyatristler şizofreniyi aile ve diğer kişilerle olan ilişkilerden doğan bir problem olarak görmektedir. Bu ise. şizofrenik kişinin anne ve babasını fazlasıyla rahatsız etmekte ve bu şanssız hastaların bazılarındaki biyo-kimyasal anormallik ve yetersizlikleri gösteren umut verici gelişmeleri görmez­likten gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde ise ibre ters tarafı gös­teriyor. Ortomoleküler psikiyatristler birçok akıl hastalığı­nın, vitamin yetersizliğinden ortaya çıktığını ve eksik olan vitaminin verilmesiyle tedavinin mümkün olabileceğini söy­lüyorlar.

Ortomoleküler psikiyatrinin öncülerinden Dr. Hoffer, in­sanda iki tür vitamin açığının olduğunu ileri sürüyor. Birincisi, hepimizin vitamin yetersizliği dediğimiz ve iskorbit (scurvy), pellegna gibi hastalıklarda gördüğümüz durum ki, tedavisi eksik vitaminlerin normal dozlarda hastaya ve­rilmesiyle mümkün olur. Bağımlılık halleri ise çok farklı bir durumdur. Bu tür vitamin hastalıklarına kişinin gıdasın­da almış olduğu vitaminlerin normal bir şekilde emıhm:yip, özümlenememesi neden olmaktadır. Dr. Hoffer, bu tip hastaların aşırı dozda vitamin almaları gerektiğini, böylece hiç değilse bir kısmının sindirim sonrası kan dolaşımı­na katılabileceğini öne sürüyor. Tahmin ettiğimizden da­ha fazla hastalıkta sindirim sisteminin iyi çalışmadığı bir gerçektir. Örneğin şizofreni hastalarında, çölyak hastala­rında olduğu gibi bağırsak dokusunda değişiklik görülmek­tedir ki, bu hastalara vitamin emilmesinin çok yetersiz ol­ması sebebiyle fazladan vitamin verilmektedir. Bağırsak dokusunda değişme olan her rahatsızlıkta, hastanın nor­malden daha fazla vitamine ihtiyacı olabilir.

Beyinin, yeter­li çalışabilmesi için riboflavin (B2), nikotinamid, piridoksin (B6), siyanokobalamin (B12), askorbik asit (C), folik asit gibi vitaminlere ihtiyacı vardır. Sadece beynin dış yü­zeyinin biyo-kimyasını ele aldığımızda bile, bunların ya­nında bir çok kimyasal madde beynin sağlıklı işleyebilme­si için gereklidir.

Resmi beslenme uzmanlarının da belirttiği gibi bu vi­taminlerden vücut için gerekli miktar çok düşük olmasına rağmen günlük gıdalardan aldığımız bu değerli maddeler gerekenden az olabilir. Bazı psikiyatristler vücudumuzun bu vitaminlerden bazılarına gereğinden fazla ihtiyacı ol­duğunu öne sürmekteler. Bazı ruhsal hastalıkları olan ki­şilerin diyetlerine pek çok vitamin ve minerallerin eklen­mesi bu alandaki yeni gelişmelerdendir. En çok B3 ve C vitaminleri kullanılmaktadır. Nikotinamid (B6) vitamini poilepra ve bazı psikotik rahatsızlıkları tedavi eder. Bu vita­minin normal günlük gerekli miktarı 20 mg olmasına rağ­men ortomoleküler psikiyatrinin iki öncüsü Hoffer ve Osmand günlük 3000 mg’lık doz öneriyorlar. Böyle aşın doz­larla bile herhangi bir tehlike olmadığı öne sürülüyor. C vitamini de aynı şekilde fazla dozda kullanılıyor.

Megavitamin tedavisiyle ilgili denemelerin sonuçlan en çok ABD’de görülüyor. Detroit’teki Brighton hastanesin­de alkolizm uzmanı olan Dr. Russell F. Smith yoğun A vi­tamini tedavisine tabi tutulan 507 alkolikten % 77’sinin iyi­leştiğini öne sürüyor. Bu hastalardan 133’i mükemmel ge­lişme göstermiş ve tedavinin sona ermesinden bir yıl son­ra bile herhangi bir gerileme göstermeyerek sağlıklı hal­lerini muhafaza etmişlerdir.

New York Manhasset’teki kliniğinde Dr. David Haw­kins şizofreni ve alkolizm tedavisinde bazı şaşırtıcı sonuç­lar elde etmiştir. Bu klinik 600’ü alkolik olan 4000 hastayı tedavi etmiştir. Amerikan Şizofreni Birliği’nin 1977’de yap­tığı bir araştırma, bu yeni ortomoleküler metodlarm şizof­renilerin tedavi maliyetini % 90 azalttığını göstermekte­dir.

Bu klinik günde 400’er mg B3 ve C vitamini ile 50 mg B6 vitamini vermekte, bazı hastalara 400 mg E vitamini de ilave edilmektedir. Bu derece fazla dozlarda bile hiç bir vak’ada herhangi yan etki görülmemiştir.

Şizofreninin ortomoleküler yöntemle tedavi edilmesinin öncüsü 2000 hastayı sadece yüksek dozda vitaminlerle te­davi etmiş olan Dr. Abram Hoffer’dir. Califomialı iki he­kim de E vitaminini deri soyulması, gece krampları ve ba­cak ağrıları gibi birçok durumun tedavisinde kullanıyorlar.

Bu konuda verilebilecek örnekler çok fazladır. Megavi­tamin tedavisinin faydaları hakkında birçok kitap yazıl­makta ve yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmak­tadır.

İşe yarıyor mu?

Bütün bu sonuçların geçerli olması ve alkolizm, şizof­reni, diğer akıl hastalıkları ve hareketli çocukların tamamıy­la tedavi edilebilir aşamaya gelmiş olmaları umut vericidir.

Alkolizm tahminen dokuz milyon Amerikalının haya­tını olumsuz yönde etkiliyor. Amerika hastanelerindeki ya­takların yansını ruh hastaları doldurmakta ki, bunun ya­nsı şizofreniktir. Amerika’da ilkokul öğrencilerinin nerdeyse % 30 40’ı dengesiz gıda yüzünden düzeltilebilir öğrenme bozuklukları gösteriyor. Ve soğuk algınlığı Batı dünyasın­da milyonlarca işgününün kaybolmasına sebep oluyor. Bü­tün bu problemlerin çözümü için basit bir açıklama arama­mız ve onun getirdiği çözüme sıkı sıkıya yapışmamız ol­dukça şaşırtıcıdır.

Ne yazık ki olanlar aynen böyledir. Bu tür tedavilere halkın ilgisi ve umudu çok fazla olmuştur. Amerika Psiki­yatri Birliği’nin 1974’te megavitamin tedavisini incelemek için kurduğu bağımsız kurul, konu hakkında yapılan yo­ğun reklamları «acınası» olarak nitelemiştir.

Birçok biyokimyacı ve psikiyatrisi faydasına inandıra­cak hadiselerin çok az olması nedeniyle, aşın dozda vita­minin reçetelere yazılmasının gerçekçi bir açıklaması ol­duğunu kabul etmektedirler. Tek bir vitaminle yapılan kontrollü deneylerin tek tek olması bu yöntemin ne gibi faydalar sağlayacağının tahminini güçleştirmektedir. Ame­rikan Psikiyatri Birliği’nin B3 vitaminiyle şizofreni hasta­ları üzerinde yaptığı denemeler bu uygulamanın fazla bir faydası olmadığını ortaya koymuştur.

Hararetli bir tartışmadan sonra 1974’de Alberta Ünivsisitesi doktorları üç bilim adamından oluşan bir komite­yi konuyu gözden geçirmekle görevlendirdi. Bu komite dün­ya literatürünü taradı, öncü uygulayıcılarla ve tedavi oldukları iddia edilen hastalarla görüştüler. Bu çalışmanın sonuçlan 1977’de Kanada Tıp Birliği Dergisinde yayım­landı. Bu üç uzman güvenli sonuçlara ulaşamadıklarını açıklıyorlardı. Megavitamin tedavisinin faydalı olduğuna dair kesin kanıtlar olmamasına rağmen bazı araştırmacıların elde ettikleri sonuçlar da gözden kaçırılabilecek gibi değildi. Şizofreni, artrit, depresyon ve çocuktaki aşın ha­reketlilik gibi durumların tedavisi için kontrollü klinik de­neylerin yapılması gereğini vurgulayan bu üç bilim adamı,

A ve D vitaminleri gibi fazla alındığında zehirli olabilen vitaminlere karşı tedbirli olunmasını da özellikle belirtti­ler.

Shayvvitz ve Yale Üniversitesi’ndeki meslektaşları, nöro­loji kliniklerine başvuran çocuklardan %10’unun beslen­me uzmanlarınca megavitamin yöntemiyle tedavi edilen­lerden oluştuğunu ve şikayetlerinin beyin fonksiyonların­da bozulma olduğunu belirten bir çalışma yayınladılar.

Bunun üzerine Amerikan Tıp Birliği Dergisi’nde iki makale yayınlandı. Birincisinde megavitamin tedavisinin öğrenme bozuklukları, otizm ve şizofreniye faydalarının belirsiz olduğu ileri sürülüyor ve ABD’de önerilen normal dozların 80, 160, 320 katını içeren mültivitamin tabletleri­nin satılmasını bir suç olarak değerlendiriyordu. Diğerinde ise osteoartrit ve nöropsikiyatrik rahatsızlıklar için A vi­tamini, kemik incelmesi için D vitamini, soğuk algınlığını önlemek için C vitamini, nevrit için B vitamini ve kısırlık ve koroner kalp hastalıkları için E vitamini kullanılması gibi bilinen vitamin yanlış kullanım örnekleri sıralanıyor­du.

Soğuk Algınlığı Batı Dünyasında Milyonlarca İşgücünün Kaybolmasına, Sebep Oluyor

Birçok megavitamin terapisti hastalarının, bu yazar­ların belirttiğinin aksine, zararlı olabilecek dozlarda vita­min almalarına izin vermezler ve benim inancıma göre Batı’daki halkın büyük bir kesimi vitamin ve mineraller­den yeterli miktarda alamamaktadır. Batı’nın beslenme re­jimini oluşturan hazır yemekler, basın yönünden çok fa­kirdir ve sağlıklı olmak için gerekli miktarda vitamin ve mineral içerdikleri söylenemez. Yapılması gereken, megavitaminlerin işe yaradığı iddia edilen alanlarda ciddi, kont­rollü deneylerin tatbik edilmesidir. Tek vitamini gözönüne almasının dışında, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin yaptı­ğı deneme çok iyidir ve yaygınlaştırılması gerekir. Bitki­sel ilaçların etki biçiminden anladığımıza göre, bir madde­nin yalnız olarak verilmesi yerine başkalarıyla birlikte ve­rilmesi daha yararlı olmaktadır. Bu tür tedavi üzerinde kesin bir yargıya varmamıza yardım edecek türde ciddi ve laboratuvara dayalı araştırmalar çok azdır. Bilim adam­ları megavitaminlenn dozları üzerinde detaylı, aynı zaman­da pahalı biyo-kimyasal araştırmalar yapmalıdırlar. Bunun zor olduğunu ve yıllar alacağım biliyorum, ancak bu konu­daki tanışmalar ancak böyle nihayet bulacaktır. Öte yan­dan tıp camiası hadiselerden daha iyi haberdar edilmeli­dir. Batı dünyasındaki hastalıklardan birçoğunda mineral ve vitamin eksikliği görüldüğü bir gerçektir, buna da dik­kat edilmesi gerekir. Değişkenlerin çokluğu biyo-kimyasal araştırmaları zorlaştırmaktadır. Kanda eksik olduğunu saptadığımız X maddesini hastaya vererek hastalığı tedavi edeceğimize inanmak yanlış olur. Belki bizim varlığından bile haberli olmadığımız Y maddesi tedavi için çok daha önemlidir.

Karmaşık problemleri’ çözebilen kolay çareler her za­man çekicidir. Megavitamin tedavisi de böyle kolay bir çare olarak görülüyor. Ancak bunun faydalı olup olama­yacağını araştırmaların sonuçlan gösterecektir.

Kaynak:
Andrew STANWAY, ALTERNATİF TIP EL KİTABI,
Özgün Adı, alternative medicine -a guide to natural therapiespelican books, 1982, trc. Alp AKER Arif KUT Alptekin OKÇU, 1992, İnsan Y. İstanbul, s.167-163

KONU İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAYINLADIĞIMIZ
BELGESEL METNİNİ MUHAKKAK OKUYUN.

ŞAŞIRACAKSINIZ

FOOD MATTERS (2008)
‘Gıda Maddeleri ve Konusu Üzerine’

“Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.” –

Yönetmen:James Colquhoun, Carlo Ledesma
Senaryo: James Colquhoun, Laurentine Ten Bosch
Sunanlar: Ian Brighthope, Jerome Burne ,Phillip Day
Belgesel: 80 dk.

“Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.”
“Bırak yiyeceğin ilacın ve ilacın yiyeceğin olsun.”
HİPOKRAT

Bu yeni ve cesur bir belgesel film yankılandı. “Food Matters” mevcut sağlık ve gıda sektörü  durumuna hızlı tempolu ve sert bir eleştiri getirdi. Milyarlarca dolar finansman ve araştırma, kronik hastalıkların gizli sebepleri ve hastalıkları yüzünden acı çekmeye devam eden insanların yeni sözde tedavileri içine rağmen, toksik tedaviler ve besin değeri düşük gıdalar ile aşırı hoşgörülü aldatmalarla insanlara kesinlikle yardımcı olmuyor, olduğunu göreceksiniz.

TÜRKÇE ALT YAZI METNİ
(Altyazı Hzl. – Deepblue)

 ”Bırak yiyeceğin ilacın ve ilacın yiyeceğin olsun”
Hipokrat (M.Ö. 460-370)

Yunanistan dolayları M.Ö. 400 Hipokrat modern tıbbın temellerini attı.  İnsan vücudunun doğuştan kendini iyileştirme kapasitesi olduğuna inandı.  ”Hipokrat Yemini” tıp doktorları tarafından hala ezbere okunur.  Hipokrat’ın zamanından beri hastalıkların tedavisine yaklaşımımız her nasılsa değişti…  Bugünün doktorlarının beslenme eğitimleri varsa bile, çok az.  Modern tıp ‘her hastalık için bir ilaç’ etrafında dönüp duruyor.  Ve hastalık endüstrisinin devam etmek istediği yol bu.  Bir kere soru sormaya başladın mı, bir daha duramazsın.  Görüyorsun, asıl mantıklısı sağlıklı olmak,  fakat sağlık para getirmiyor.

KALP VE KANSER AMERİKA’DAKİ ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK İKİ HASTALIK. 

Ek olarak her yıl…

39 BİN KİŞİ gereksiz ameliyat ve diğer hastahâne hataları yüzünden ölüyor,
80 BİN KİŞİ hastanelerdeki diğer enfeksiyonlar yüzünden ve şok edici olan,
106 BİN KİŞİ ters ilaç tepkimesi sonucu ölüyor.  .

1. Kalp hastalığı = 652.486 ölü
2.Kanser = 553.888

Ölüm ve beslenmeyi yeterince dikkate almayarak,  bu insanlara çok büyük zarar verdik.

”İDEAL BESLENME YARININ İLACIDIR.”

Dünyadaki her insan,  her kültürden, dilden, ülkeden,  dünyadaki herkes biliyor ki,  ne yiyorsan o’sundur.

Yiyecek fark yaratır.

SÜPERMARKET;   bugün, bu ülkede kaliteli yaşamın sembolü. 
Bütün bu ürünler mesafe ve mevsim gözetmeksizin tarlalardan ve çiftliklerden geliyor.   Mucizevi tarımın sonucu olarak,   her şekilde masanıza taze ürün kalitesini taşır.

Yiyeceğiniz ne kadar taze?

Eğer bir düşünürseniz, en iyimser şekilde yiyeceğiniz,  siz onu satın alana kadar bir haftalık ve ile 2000 ile 3000 km arası seyahat etmiş oluyor.  Bir sonraki soru ise:  En az 5 günlük olan bir yiyecekten ne kadarlık besin elde ediyorsunuz?

Eğer şanslıysanız, ihtiyacınız olanın %40’ını alırsınız.  Büyük şehirlerdeki marketlerde bulduğunuz yiyeceklerin hemen hemen hepsi işlemden geçmiş,  yolda gecikmiş çoğunlukla tabağınıza gelene kadar besin değerleri azalmış ya da tamamen yok olmuştur.  Sebebi fark etmeksizin her şeyi her türlü tarım ilacı,  bitki ilacı,  lavra ilacı, mantar ilacı ile spreylemeye ve hakkında hiç bir şey bilmediğimiz şeylerin genleriyle oynamaya karara verdik.  Ve en büyük problemlerden biri tabii ki toprak ve bizim toprağa ne yaptığımız ve havaya ve de suya, gıdamızı sağlayan her şeye.  Toprak defalarca ve defalarca kullanılıyor ve bütün besleyici maddeleri çekiliyor ve yeni çöller haline geliyor  ve bu bütün dünyada böyle.  Bizim gerçekten de tarım metodumuz, ne yediğimiz  ve onu nasıl ürettiğimiz hakkında düşünmemiz lazım.

Gübre dediğimiz şey başlıca üç mineralden oluşur:
N,F,P, NİTROJEN, FOSFOR, VE POTASYUM.

Peki, güzel,  ama,  problem şu ki, toprak ortalama 52 farklı minerale gereksinim duyar.  O zaman kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko ve demir ve adını sayamadığım diğer mineraller nerede?

   Onlar kayıp.  Ama toprak yetersizse bitkiler de yetersiz ve zayıf kalıyor,  ve savunmasız kalıyorlar,  böylece böcekler, hastalıklar ve mantarlar tarafından saldırıya uğruyorlar.  Böylece ağlayarak ilaç şirketlerine geliyorlar ve diyorlar ki;  ekinlerimiz ölüyor ve büyümeyecekler,  ve haşerelerimiz var,  ve tabii ki ilaç şirketleri onlara tarım ilacı,  mantar ilacı satmaktan ve bunlara ve diğer her türlü şeye artan talepten dolayı gayet mutlular.   İnsanoğlu zekası sayesinde,   diğer bütün hayvan türleri üzerinde üstünlüğünü kurdu.   Modern kimya, biyoloji ve adanmış araştırmalarından gelen ve tarımda devrim niteliğinde verim artışı sağlayan binlerce etkili kimyasal bileşim var.  Yani sadece ticari vejateryan gıdalardan alsak bile eksik ve toksik besin alıyoruz,  çünkü bütün bu tarım ilaçları, kimyasallar, spreyler ve diğer her şey yüzünden,  yiyecekler sağlıklı değil.  Ve yetersiz.  Sonuçta yetersiz ve toksik olmasından başka şansımız yok.  Ve sonra…

SONRA ONU PİŞİRİYORUZ!

Ve araştırmalar gösterdi ki, hafif bir pişirme bile içindeki enzimlerin yok olmasına sebep oluyor.  Yiyeceklerdeki en temel şey,  vücudunuza onların sindiriminde ve içlerindeki besin maddelerinin kullanımında yardım eden canlı enzimler, ya da canlı işçilerdir,  yani herkesin beslenmesinde çiğ gıdalar yer almalı.

Pişmiş gıdaya bağışıklık sistemi zehirmiş gibi tepki verir.  Birçok insan bunu bilmez. Pişmiş gıda aldığında vücut, buna tepki olarak sindirim lökositozu denen ve beyaz hücre aktivasyonuna yol açan bir süreç başlatır.  Muhtemelen pişirme sürecinin yiyeceğin yapısını değiştirmesinden dolayıdır.  Bir şekilde vücut bunun ayrımına varamaz ve besine zehir muamelesi yapar.  Beslenmeyi umduğunuz gıdaya vücudunuzun bunu yapması hoş bir şey değil.

PAUL KOUCHAKOFF ADINDAKİ İSVİÇRELİ BİR DOKTOR  1930 ‘larda ilk defa gösterdi ki;  diyetinizin %51’den fazlası pişmiş gıdalardan oluşursa,  vücudunuz buna yabancı bir organizma tarafından saldırıya uğruyormuş gibi tepki verir.  İlk defa Dr. Kouchakoff ispatladı ki;  gıdanızın %51’i çiğ olduğu takdirde lökosit olmayacaktır.  Ya da beyaz kan hücresi reaksiyonu olmayacak,  böylece vücudun bağışıklık sistemi yanlış alarm almayacak.  Günümüzde çok fazla bağışıklık sistemi sorunuyla uğraştığımızdan,  çiğ gıdaların her öğünümüzün en az %51’ini kapsadığından emin olmalıyız.  Böylece zaten zorlanan bağışıklık sistemini daha da zorlamamış oluruz.  Zayıf malzemeler ile inşa ettiğin bir binanın yüz yıl dayanmasını nasıl beklersin?

  Aynı şey vücudun için de geçerli,  eğer onu sağlam beslemezsen, uzun ve keyifli bir hayat  sürmesini nasıl bekleyebilirsin?

HERKES BİLİYOR Kİ, NE YERSEK OYUZ.  EĞER ÇÖP YERSEN, ÇÖP OLACAKSIN.

Bunu kronik gıdasızlık gibi düşün, çünkü olan o.  İnsanlar bu yüzden yorgun gözüküyor.  Öğleden sonra yorgun olmaman lazım.  Canlı ve hareketli olman lazım.  Bunun doğal sonucu olarak insanlar süper besinler ve çok yüksek kalitede vitamin ve mineraller içeren özel besinler,  her çeşit çoklu etkileri olan enzimler ve özel kimyasallar keşfediyorlar, daha uzun yaşamamızı ya da daha yumuşak bir cilde sahip olmamızı sağlayan gibi.

SPİRULİNA MEKSİKA’DA 5 BİN YIL BOYUNCA BAŞLICA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILDI.
SPİRULİNA PROTEİN YÖNÜNDEN DÜNYADAKİ EN ZENGİN YİYECEKTİR.
[1]

Max Planck Enstitüsü her hangi bir yiyeceğin pişirildiğinde  % 50 kadar proteinin yok olduğunu bulmuştur.  Bu yüzden, süper gıda bitkisel protein kaynakları geleceğin anahtar besini olacaklar.  Çünkü ihtiyacımız olan tüm proteini ısıyla zarar görmemiş ve tamamen emilebilen bu kaynaklardan alabiliriz.  Kolayca sıvıya dönüştürülebilirler – emilebilirlikten kastım bu.  Spirulinayı sıvıya çevirmek ve tüketmek sizce ne kadar çaba gerektirir?

  Spirulinayı suya ekle, işte sana sıvı hali,  içtiğin gibi hücrelerinde dolaşmaya başladı bile.  Fakat bir bifteği sıvıya dönüştürmek ve sindirim sistemi tarafından emilebilir hale getirmek çok fazla enerji gerektirir.  Bu süper yiyecekler sağlığınıza ve mutluluğunuza olağanüstü katkılar sağlayabilir.

DÜNYADAKİ HİÇ BİR ŞEY MİNERAL YOĞUNLUĞUNDA KAKAO ÇEKİRDEĞİ İLE YARIŞAMAZ.

En yüksek doğal magnezyum kaynağı odur.  En yüksek doğal kromyum kaynağıdır.  Aynı zamanda en yüksek demir kaynağıdır.  Ve yine en yüksek magnezyum kaynağı.  Ayrıca en yüksek çinko kaynaklarından biri.  Bakır oranı en yüksek bitkilerden bir kakao.  Sağlıklı bir metabolizma için gerekli tüm bileşenler kakao çekirdeğinde mevcut.  

DÜNYADAKİ EN YÜKSEK C VİTAMİNİ ORANINA SAHİP YİYECEKLERDEN BİRİ AMA SICAKLIK C VİTAMİNİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN, İŞLEM GÖRMÜŞ ÇİKOLATADA HİÇ C VİTAMİNİ YOK. 

En yüksek anti-oksidan içeriğine sahiptir.  Beslenmeyle ilgili öğrendiğimiz her şeyden faydalandığımız takdirde bunun anlamı,  anti-oksidanlar sayesinde DNA bozulmasından, virüslerden, kanserden,  cilt hastalıklarından vb. korunmamız demek.  Ya bu olacak ve onu yiyeceğiz, ya da bu olacak ve onu yiyeceğiz.  Ve burada tüm zamanların en korkunç kimyasal çorbası olabilir,  ya da tüm zamanların en olağanüstü süper yiyeceği…  ve ikisini de yemek aynı miktarda çaba gerektiriyor.  Sanırım tüm değerleri tepe taklak olmuş bir kültürüz.  Paramızı en iyi gıda için harcamaktansa, kiraya yatırmayı tercih ederiz.

ÇOCUKLARIMIZI ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLMİŞ EN İYİ SÜPER YİYECEKLE BESLEMEKTENSE PARAMIZI ARABA YA DA EV İÇİN HARCAMAYI TERCİH EDERİZ.  ÇÜNKÜ BİLMİYORUZ!  KAFAMIZ KARIŞTIĞI İÇİN DEĞERLER YER DEĞİŞTİRMİŞ.

Bizi bu arabayı almaya ikna eden programlar izliyoruz ve birden bire o arabayı alıyoruz,  aslında o parayı en iyi yiyeceği alarak ailemizin sağlığına yatırmamız gerekirken ki asıl önemli olan budur.  Eğer her gün ucuz sandviç ekmeği yersem,  kahvaltıda bir fincan çay ve bir dilim kızarmış ekmek,  öğleden önce şekerli içeçek, öğle yemeğinde çörek,  ve akşam için fast-food kızarmış tavuk… 

Her türlü besleyici maddeden yoksun kalacağım ve bu sadece tek bir gün.  Bu durumda bazı tamamlayıcılara ihtiyacım olacak.  Böylece ertesi gün durumu düzeltmek için, kulaklarımdan çıkana kadar salata yiyeceğim yine de bir gün önce verdiğim zararı hiç bir şekilde düzeltemem.  Her zaman bir yerlerde bir kalıntı, bir sorun olacak ve bunun cefasını çekmeden ondan kurtulamayacaksınız.  Şanslıyız,  son yüz yıl içinde hiç vitamin takviyesi almamaktan,  onları her yerde hazır bulur hale geldik.  Ve hala birçok insan vitaminlerin ne kadar önemli olduğunu bilmiyor.  Ve onları yeterli miktarlarda alırlarsa,  hastalıklardan korunabilirler ve eğer yeterince fazla alırlarsa hastalıkları tedavide kullanabilirler.  Peki bu nasıl mümkün olur?

VİTAMİNLER

Haberlerde duymadım,  aslında haberlerde ”çok fazla vitamin almayın, zararlı olabilir” deniyor.  Ve yine de buna hiç bir kanıt göstermiyorlar, sadece söylüyorlar.  Doktorlar diyor ki;

”Vitaminlere inanmıyorum.”

Peki..

Biz bir şamana danışmıyoruz. Burada bilim adamlarıyla hareket etmemiz lazım.  İnançlardan değil, gerçeklerden bahsediyoruz.

Amerikan Zehir Kontrol Merkezi Birliği’ne göre, son 25 yılda  10 kişi,  sadece 10 kişi vitamine bağlı olarak hayatını kaybetmiş.  Bu 1 ve 0, 25 yılda 10 kişi.

İki yılda bir ölümden bile az ve bunlar bile kanıtlanmamış, onaylanmamış ama vitaminlere atfedilmiş ölümler.  İnsanlara yardımı dokunacak şeyleri, aslında tehlikeliymiş gibi göstermekte çok başarılı bir ülkemiz var.  Bazı çalışmalar, eğer her gün multi vitamin alırsan bunun sana zarar verebileceğini iddia ediyor. Bu sadece saçmalık

Bazı araştırmalar C vitamininin böbrek taşına sebep olduğunu iddia ediyor.  Tıp kaynaklarını araştırdım, ve tüm öğrencilerimden araştırmalarını istedim, meslektaşlarımdan da  araştırmalarını istedim, ve C vitamininin böbrek taşına neden olduğuna dair her hangi bir bilimsel kanıt bulurlarsa  bana göndermelerini istedim. Referans istedim.   30 yıl geçti ve hiç bir şey almadım.  Bu durumda ya herkes dilsiz,  ya da bu sadece söylenti.

Vitaminleri ilaç gibi gören ve o şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair bir varsayım var.  Bir varsayıma göre iyileştirici özellikleri varsa, tehlikelidirler de çünkü ilaçlar öyle.  Bütün hayatımız boyunca tüketici olmayı öğrendik,  çoğunlukla da modern ilaçların, eczane ilaçlarının tüketicisi.   Peki ya;

 REÇETEYLE ALDIĞINIZ İLAÇLAR?

Bugünlerde bir çok kuvvetli ve doktor tavsiyesi dışında alınması tehlikeli olan ilaçlar var   ama doktorunuza ve eczacınıza bu konuda güvenebilirsiniz.   Her ikisi de alanında eğitim almış uzman kişiler.   Bir eczacı saygıdeğer bir üniversitede eğitim almış olmalı.  Doktor tıp okuluna gider, tıp eğitimi alır,  tıp tecrübesi vardır, reçeteler yazar ve ona Tıp Doktoru denir.  Şimdi bunun yerine beslenmeyi koyalım ve nasıl gözüktüğüne bakalım.  Doktorum diyetisyen okuluna gitmiş, diyetisyenlik eğitimi almış ve diyetisyenlik derecesi olan ve besin reçeteleri yazan bir diyetisyen.  Kulağa çok garip geliyor.  Doktora gittiğimizi söylediğimizde tıp doktorunu ima etmiş oluruz.  Staj yıllarımda kimsenin hastaların diyetiyle ilgilenmemesi beni şaşırtmıştı;  profesörlerimle konuştuğumda diyetle ilgilenmediler,  hastalar diyetle ilgilenmediler ve hastaneler de ilgilenmediler, yani beslenme hiç söz konusu olmadı.

AMERİKA’DA, DİYET ÜZERİNE RESMİ EĞİTİM ALAN MEZUN DOKTORLARIN ORANI % 6’DAN AZ.

 Ne zaman beslenmeden bahsetsem, basitçe duymamazlıktan geldiler.  Öğrenci olarak vaktimi Boston’daki Bringham Hastanesi’nde geçirdim,  Harward Tıp Okulu’nun hemen yanındaydı.  Ve bu hastane, 1974’de bile kriz yeriydi.  Hastadan çok doktor vardı. Gerçekten sevimsiz bir yerdi.  Tıbbın başarısızlığını izlemek ve gözlemlemek için bir şansım oldu.  Benim hatırladığım Lösemili kadın gibi yemesi için beyaz ekmek ve jöle verilen insanlar görürdünüz.  Beyaz ekmek ve jölenin kansere sebep olduğunu söylemiyorum,  ama çare olmadıkları kesin.  Taburcu olan hastaların %26 sı geldikleri güne göre daha fazla gıdasız kalmış oluyorlardı.  Ve hastaneye geliş nedenleri, vakaların % 80 ile 90’nında kötü beslenmeleriyle ilişkiliydi.

William J. McCormack ve Frederick Robert Klenner’ın çalışmalarını okumaya başladım;

YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ KULLANIMININ ÖNCÜLERİ VE BU ADAMLAR 1940’LARDA BULAŞI HASTALIKLARI YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ İLE  TEDAVİ EDİYORLARDI. 

Ve sonra duraksadım.  Şimdi bir dakika, bekle bir saniye.  Bunlar tıp doktorları ve vitamin kullanıyorlar,  yüksek dozda vitamin kullanıyorlar ve başarılı oluyorlar.  Bunların hiç birini okulda görmedim.  Tıp mesleği,  tıp eğitimi,  bu amaçla lisans eğitimi,  dergiler ve televizyon yoluyla genel eğitim,  hepsi oturma odasında gergedanlar yürütmeye yarıyor.  Ve ben onları oturma odasında görüp diyorum ki:  ‘

‘Hey, oturma odasında bir gergedan var!”  ve tüm bilgi yığını orada, ortada duruyordu,  tüm bilgi ve daha da içine daldıkça çok daha fazlasını buldum.  İlk kez LİNUS PAULİNG, C vitamininin soğuk algınlığına karşı işe yarayabileceğini öne sürmüştü ama bu tahmin ya da seziye değil, zamanın bilimsel verilerine dayanıyordu.

PAULİNG, ALBERT EİNSTEİN VE ZAMANIN DİĞER BİRÇOK DAHİ İSMİN MESLEKTAŞIYDI.  VE İKİ NOBEL ÖDÜLÜ VAR: KİMYA VE BARIŞ OLMAK ÜZERE.  YANİ HAFİFE ALINMAYACAK ZEKİ BİR ADAM.

Problem şu ki; klinik tıbbın alanına giriyordu  ve bu konuda uzmanlığı yoktu, böylece eleştiriye çok müsait bir durum ortaya çıkıyordu  ve C vitamininin soğuk algınlığı üzerinde etkisi olabileceği önerisi  tıp dünyası tarafından fazlaca alaya alındı.  Ve tıp dünyasının her zaman o kadar bilimsel ve aydın fikirli olmadığını söylemem lazım.  Sorun yaratan başka bir şey daha,  insanların yapı maddeleriyle olan ilişkisi ki bir yapı maddesi birçok şeye iyi geliyor.

E Vitamini kalp hastalıklarıyla mücadelede, kemiklerin güçlenmesinde ve ayrıca epilepsi hastalarının nöbetlerinin azalmasında etkili.  Şimdi bu oldukça değişik.

Mesela C vitamini,  anti-toksin, anti-histamin, anti-virüs,  kan şekerini düzenlemeye ve depresif ruh halini yükseltmeye yardım eder,  birçok şey için çok fazla iyi ve benim bunun için bir cevabım var.  Bir vitaminin birçok hastalığa iyi gelmesinin sebebi,  yine bir vitamin eksikliğinin bir çok hastalığa sebep olmasıdır.  Söz konusu olan sadece iki düzine yapı taşı ama yine de vücudunuzda binlerce kimyasal reaksiyon var.  Bir vitamin bir çok reaksiyona dâhil olduğundan,  her şeyin vitaminle ilişkili olduğunu kabul edebiliriz.  Mineraller için de aynı şey geçerli.

HER HASTALIĞA BİR İLAÇ GİBİ ESKİ BİR TIP İNANIŞIMIZ VAR. 

Her hastalığa bir ilaç; nokta atışı.  Ve bu yapı maddeleri için doğru değil.  Tek bir bölgeyi iyileştiremezsin.  Eğer gerçekten iyileşirsen, her şey iyileşir.

Mesela bir hasta sadece kanser ile değil yüksek tansiyon, ve şeker hastalığı ve hatta  lif dokusu iltihabı ve diğer rahatsızlıklarla gelse  bütün sorunlar ortadan kalkar.  Bir hastalığı iyileştirip diğer ikisini tutamazsınız, bu imkansız.  Vücut iyiye gittiğinde, her şey iyileşir.  Siz bedeni beslersiniz ve beden kendini tamir eder.  İnsanlar vitamin aldığında, vitaminler özellikle iyileşme sağlamaz onlar vücudun bunu yapmasına olanak verir, vücudun kendini iyileştirmesine.  Bu, olaya tamamen farklı bir bakış açısı.  Vücudun, babamın değişiyle, kendini iyileştirme mekanizması var ve biraz daha ileri giderek demişti ki,

”DOKTORLARIN GÖREVİ BU MEKANİZMAYI TEKRAR VE TEKRAR AKTİVE ETMEKTİR.”  Ve rahatsızlığın ne olduğuna bakmaksızın hastalar iyileşir.  İnsan vücudundaki tek bir hücre bile ilaçtan yapılmamıştır.  Cerrahi müdahale size hiç bir şey katmaz.  İçinize plastik bir şeyler koyup,  zararlı bir şeyleri çıkartabilirler.  Ama en sonunda, vücudu kesip biçmek onu daha iyi yapmaz.  Bedene ilaç yüklemek aslında daha fazla sağlık getirmez.  Yani yeni bir boyutta, buna tamamen yeni bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor.  Sağlığı arttırma henüz denenmedi, bu gerçekten de hiç yapmadığımız şeylerden biri.  Yapı maddeleri tedavi amaçlı test edildiğinde çok düşük dozlarda kullanıldığından, halk ve doktorlar hep belirsiz sonuçları olan araştırmaları görüyorlar.  Yayınlanmış bir çalışma vitaminlerin az bir yararı olduğunu ve diğeri vitaminlerin o kadar da faydası olmadığını söylüyor ve siz ikisinin arasında gidip geliyorsunuz.  Ama asıl sorun bu çalışmaların düşük dozlarla yapılmış olması.  Tavsiye edilen günlük alınabilecek vitamin miktarı, nüfusun çoğunluğu tarafından eksiliğinde oluşan rahatsızlıkları önlemek için gerekli görülen miktardır.  Yani, eğer

Avusturya’da herkese günlük tavsiye edilen doz olan 60 mg C vitamini verirsek, bu ülkede  diş eti hastalığına rastlamamamız lazım.  Ancak bu ülkede hala diş eti hastalığına rastlıyoruz.  Eğer çok stresli bir işin içindeyseniz ya da stresli bir hayat tarzınız varsa, ev geçindiriyor, çocuk bakıyor ve aynı zamanda çalışıyorsanız vücut adrenalin üretmek için C vitaminini kullanacak.  Kalp krizi ile stres arasındaki ilişki buradan geliyor,  stresli olduğunuzda vücut adrenalin üretiyor ve bu da vücuttaki C vitamini seviyesini aşağıya çekiyor.  Bu da C vitamini eksikliği yüzünden dolaşım sisteminizin savunmasız kalmasına neden oluyor.  Modern tıp sadece hastalığı tedavi eder,  bir çok şeyin ilk sebebine dönüp bakmazlar çünkü anlayamazlar;  egzersiz sonucu hangi kimyasalların oluştuğunu,  meditasyonla hangi kimyasalların ortaya çıktığını, ya da yediklerimizden hangi kimyasalların çıktığını anlamazlar.  Geleneksel tıbbın uzun süredir tıkanmış olduğu nokta,  başa çıkılması zor, kronik problemler.  Ve kronik sorunlarda tıkanmış olmalarının sebebi, hastanın en başta rahatsızlanmasına neden olan sebebi değiştirmek için hiç bir şey yapmıyor olmaları.  Sadece belirtileri tedavi ediyorlar.  Ve tüm yaptığınız belirtileri tedavi etmekse, hastalığı iyileştirmezsiniz.  Yapmanız gereken asıl sebebi değiştirmek.  Geleneksel tıbbın tahminlerine göre çoktan ölmüş olması gereken hastaların,  KLASİK KLİNİK ORTAMLARDA PEK MÜMKÜN OLMAYAN ŞEKİLDE,  BİR KAÇ AYDAN FAZLA YAŞAMAYI BAŞARDIKLARINI VE BİRÇOK HASTANIN GELENEKSEL TIBBI İZLESELERDİ ÖLMÜŞ OLABİLECEKLERİNİ İDRAK ETMEM NEREDEYSE İKİ YILIMI ALDI.  Bir kaç yıl bir programa katıldıktan ve arka arkaya iyileşen, gayet canlı hastaları gördükten sonra ve ortadan kaybolan tümörler, çeşitli doku sertleşmeleri,  kireçlenme ve egzamalar ve yok olan bütün bu dramatik problemlerden sonra doğru yolda çalıştığıma ve bu çalışmaların gerçekten çok değerli şeyler başardığına yüzde yüz ikna oldum.  Kalp-damar rahatsızlığı medeniyetin getirdiği bir hastalık,  yaşam tarzının hastalığı,  çünkü çok fazla yanlış şey yiyoruz ve yeterince doğru gıda almıyoruz.  Ve büyükannen söylemişti, onun da büyükannesi söylemişti ve herkes böyle olduğunu biliyor ama yine de…  …çok az vitamin barındıran fastfood ve et, ve yağ,  ve şeker, ve nişasta, ve işlenmiş gıda ayrıca vitamin takviyesi de alma çünkü sana zarar verebilir!  Tabii ki

KALP-DAMAR RAHATSIZLIĞI

- ne bekliyorsun ki!  En az 25 yıldır kalp-damar hastalığının geri çevrilebileceğini söylüyorum.  Geleneksel tıp uzun zamandır bunun geri çevrilemez olduğunu iddia ediyor.  Tedavi yöntemine göz atmak, bize sebep hakkında ipucu verebilir.  Dr. Dean Ornish ciddi kalp-damar rahatsızlığı olan kişilerle, onları vejetarten beslenmeye dayalı sıkı bir diyete sokmak yoluyla çok iyi bir çalışma yürüttü.  Bu demektir ki, bitki temelli, yüksek oranda lif içeren ve vitamin ve minerallerle dolu ve en iyisi de organik bir şekilde topraktan yetişip gelmiş bir beslenme.  Ornish ayrıca onların sterslerini de azalttı ve bu insanların kalp-damar hastalıkları bir- iki yıl içinde durakladı ya da geri çevrildi.  Yani kalp-damar rahatsızlığının sebebi,  yeterince vitamin almamak ve yanlış beslenme.  İyi haber ise; ileri derecede damar rahatsızlığı olan kişiler bile  beslenmelerini değiştirip düzgün gıda almaya başladıklarında,  ameliyat olmadan hastalığı durdurabilir ya da geri çevirebilirler.  Beni şaşırtan ise; sınırsız bütçeli lider tıp kurumlarının koridorlarında dolaşan onca zeki, parlak ve en iyi konumlarda olan insanlarımızın bu rahatsızlıklara sebep olan gıda ve batı yaşam tarzı konusuna parmak basmaya hiç istekli olmamaları.  Gerçek şu ki; ölümlerin yarısı kalp-damar hastalıkları yüzünden ve bu ölümlerin yarısında da ilk hastalık belirtisi ölüm.  Yani insanlar ömür boyu hiç bir belirtiye rastlamadan devam edebilirler ve sonra öldüklerinde her şey için geç oluyor.  İlaç almak için çok geç, by-pass için çok geç, ambulans için çok geç,  hatta hayata döndürmek için çok geç.  Eğer her, kişiden biri, tabii böyle bir canlı düşünebiliyorsanız,  kalp-damar hastalıklarından can veriyorsa,  bu toplum temelde bir şeyleri yanlış yapıyor demektir.  Kazanmanın tek yolu oynamamak ve bu da hayatlarını değiştirmelerini gerektiriyor.

Oysa biz ne yapıyoruz?

Her yıl milyarlarca dolarlık by-pass ameliyatı yapıyoruz, aslında  sadece yeme-içme ve yaşam şeklimizi değiştirerek kontrol altına alınabilirler. 
Daha güvenli olduğundan bahsettim mi?

  Ve daha ucuz olduğundan?

  Ve gayet iyi işe yarıyor.  Dolayısıyla neden tüm kardiyologlar bu yolu tavsiye etmiyor?

  ADİL OLMAK GEREKİRSE HEPSİNİN BU KONUDA ÇALIŞMASI YOK.  VE DOĞRUYU SÖYLEMEK GEREKİRSE…  İLAÇ ŞİRKETLERİNİN BU KONUDA EDECEK BİR İKİ LAFI VARDIR.  BU UYGULAMADA İLACA YER OLMADIĞINI FARKETTİNİZ Mİ?

  Meditasyon ve vejetaryen diyetten oluşan tamamen ilaçsız bir tedavi.  Burada hiç kazanç yok!

…Prozak, ADD tablet, taş, toz, yani biliyorsun numaralar çeviriyorum, çünkü  yaşayabilmek için kafayı bulurdum, TV’de gördüğüm her şeye inanırdım , yaşayabilmek için kafayı bulurdum, bana sattığın her pisliği yerdim…

İlaçlara yaklaşımdaki büyük problemlerden biri yan etkileri;  TERS İLAÇ TEPKİMESİ

TERS İLAÇ TEPKİMESİ

başlangıç olarak, İngiltere’de her yıl ters ilaç tepkimesi  sonucu oluşan ölümler için genel olarak kabul edilen rakam  yaklaşık olarak onbin.  Olaya başka bir açıdan bakacak olursak,  her yıl araba kazalarında ölen insanların sayısı 500.  Hepimiz araba kazaları konusunda çok endişeleniyoruz;  ters ilaç tepkimeleri konusunda hiç endişeli gözükmüyoruz.  Bu ülkede prostat kanseri sonucu ölen insanların sayısı ki gayet endişe vericidir ve bu konuda kampanyalar ve dahası var,  ortalama dokuz bin civarındadır.

AMERİKAN TIP BİRLİĞİ DERGİSİ’NİN YAYINLADIĞI ÇALIŞMALARA GÖRE,  REÇETELİ İLAÇLAR YÜZÜNDEN HER YIL YAKLAŞIK 106 BİN AMERİKALI HAYATA VEDA EDİYOR.

Şimdi bunlar olması gerektiği gibi reçetelendirilmiş,  doktor hatası olmayan ve beklenen yan etkileri olan ilaçlar.  Ve bunlar da söylendiği şekilde ilaçları kullanan insanlar.  Aşırı dozlar ve yanlış kullanımlar konu dışı.  Yani sadece bir yılda ve sadece Amerika’da, ilaçların beklenen yan etkileri yüzünden ölen insanların sayısı 106 bin ise,  yirmi üç yılda bu çok büyük sayıda insan demektir,  milyonlarca insanın reçeteli ilaçlar yüzünden ölmesinden bahsediyoruz.  VE 23 YILDA, VİTAMİNLERLE İLİŞKİLENDİRİLEN SADECE 10 ÖLÜM VAR.

VİTAMİNLERİ REÇETELENDİRMEYİ ÇOK DAHA CİDDİYE ALMAMIZ GEREKTİĞİ AÇIK.  (Şu anda vitamin almaya kalkmayın en pahalı ilaç ve reçeteye yazılmıyor. Cebinden alacaksın)

Ve panathenic asidin kaşifi, Roger Williams’ın da dediği gibi şüpheye düştüğünde önceliği vitamine ver.  Eczacılık sektörünün işi ilaç yapmak değil.  Onun işi para kazanmak.  Ki bence bu gayet kabul edilebilir, büyük uluslararası şirketler olarak hissedarlarına karşı sorumlulukları var ve şirketlerin yaptığı şey budur, PARA KAZANMAK.

Kapitalist bir toplumda yaşıyoruz ve ben bunun kötü olduğunu düşünmüyorum.  Ve bence kapitalizmin büyük avantajları var  ve son derece suistimal edilebilir de, biz her iki yönünü de gördük.  Problem onu düzenleme şekillerinden kaynaklanıyor.  Bazı çok iyi düzenleyicilerimiz olduğuna inanıyorum ama çok yetersiz düzenleyicilerimiz de var.  İlaçları patentlendirmek ve onlara daha sonra neler olduğunu izlemekle görevli kurumların ödemeleri ilaç şirketleri tarafından yapılıyor.  Eğer restaurantların hijyenini denetleyenlerin ödemelerinin mekân sahipleri tarafından yapıldığını öğrenseydeniz, onların sundukları sonuçlar konusunda şüpheci olmanız gerekirdi.  Bizim ilaçlarla ilgili olan ve değişmesi gereken durumumuz da böyle bir şey.  İlaçları denetlemesi beklenen düzenleyicilerin paralarını onlar ödüyor,  ilaç araştırmaları yapan akedemisyenlerin paralarını onlar ödüyor  ve yürütülen mahkemeler yine sıklıkla ilaç şirketiyle ilişkisi olan kişilerce yürütülüyor.  Ayrıca tıp dergilerine reklam veriyorlar  ki tıp dergilerinin çoğu ilaç şirketlerinin reklamları ile destekleniyor.  Eğer son 65-70 yıl içindeki tıp literatürüne göz atarsak,  yüksek dozda vitaminin hastalıkları tedavi ettiğini gösteren binlerce çalışma var.  Şimdi bu çalışmaların bazılarını okuyamıyorsunuz.  Çünkü bunların yayınlandığı dergiler, Birleşmiş Milletler Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından indekse alınmamış.  İlginç değil mi?

  Yani ortada kara listeye alınmış tıp dergileri var.  Bazı tıp dergilerinde yayınlananlar, benim asistan  editörlüğünü yaptığım Doğru-Moleküler Tıp Dergisi gibi,  dergimizde son 41 yılda yayınlanan her ne varsa,  ve yüzlerce çalışma,  hiç biri Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından indekse alınmadı,  dünyadaki en büyük tıp kütüphanesi olduklarını söylüyorlar.  Yani samimi gözüken bilimsel akademik çalışmalar, yayınlanan dergiler ve tüm o ihtişamıyla bilim, aslında ilaç şirketleri tarafından onların pazarlama departmanlarının birer kolu haline dönüştürülmüş.   Ama bize reklamlarla ulaşan sağlık bilgileri hakkında bilmek istediklerim?

   Biz buna ticari sağlık bilgisi diyoruz.   Bu güçlü, büyük bir sektör.   Sağlık ürünleri reklamlarına milyonlarca dolar harcandı her türlü acı ve sancı için her çeşit tablet ve diğer ilaçlar.   Görüyorsunuz ki reklamlar bazen aldatıcı olabilir.  Bu ülkedeki reklamların %25’ini ilaç reklamları oluşturuyor.  Her şeyden önce, neden?

  Çok para harcamayı sevdiklerinden değil elbette.  Çünkü bir yandan TV deki dakikalara yüz milyonlarca dolar harcarken,  milyarlarca doları hasta oldukları için bu ürünleri satın alan insanlardan geri alıyorlar.  Kendilerini iyi hissetmiyorlar.  İlaçlara ihtiyacımız var. Sorgusuz sualsiz.  ACI KONTROLÜ, ÇOK ZEKİCE.  Ve ilaçlar gerekli ama burada şöyle bir noktaya geliyoruz,  eğer azı yararlıysa çoğunun daha da yararlı olduğuna inanan bir toplumda yaşıyoruz.  Yani elimizde her şey için ayrı ilaç bulmaya çalışan bir ilaç sektörü var.  Biliyorsun kötü bir alışkanlığın mı var- bir ilaç al. Depresif mi hissediyorsun mesala- al bir ilaç,  ve halk buna güvenir hale geldi,  halk ilaç almanın hastalığı iyileştirdiğini kabul eder oldu.  Eğer herkes bolca taze organik gıda alsaydı, en az işlem görmüş olanlardan ne olurdu acaba?

  BENCE SALGIN DERECESİNDE SAĞLIKLI OLURDUK.  SANIRIM PİYASALAR SARSILIRDI.  İLAÇ SEKTÖRÜ, YILLIK DEĞERİ YARIM TRİLYON DOLAR OLAN DÜNYA ÇAPINDA BİR HOLDİNG.  Yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmı sadece Kuzey Amerika’da.  Bu gerçekten, gerçekten büyük bir sektör.  Herkes sağlıklı olsaydı ne olurdu?

  Sağlık para getirmiyor.  Görüyorsunuz ki asıl mantıklı olan sağlıklı olmak, fakat sağlık para getirmiyor.  Bence etik bir ilaç sektörümüz olabilir.  Gerçekten öyle düşünüyorum.  Bence işe düzenleyicilerle, ilaçları yapan insanların bölümlerini  keskinleştirmekle başlamalıyız ki  burada tam bir dağınıklık söz konusu.  Genel fikire göre bütün ilaçlar kesin olarak kanıta dayanır,  ve bütün ilaçsız tedaviler sadece umut ve kuruntunun bir karışımıdır,  ve placebo etkisi ve şarlatanlar deneyimlere gerçekten göğüs geremezler.  Mesela,  bir ilacın patent alabilmesi için  iki ayrı olayda placebodan daha etkili olduğunu göstermesi lazım.  Bu demek değildir ki ilaç şirketleri başka bir sürü deney yapamazlar,  daha etkili olduğunu ispatlamayacağından dolayı, onlar yayınlanma gereği duyulmaz.  Yapılması gereken düzenleyiciye gidip ve bizim şu iki deneyimiz var demek,  bu ilacın placebodan daha etkili olduğunu gösteriyor.  Pazarlamak için patent alabilir miyiz lütfen?

   Bunlar üreticilerin ünsilin ve antibiyotik yığınlarının arasından seçtiğimiz örnekler.   Onları satılmadan önce saflık ve etkileri için test ederiz.   Tabii her zaman yeni ilaçlar ortaya çıkıyor ve biz onların pazara sürülmeden önce test edildiğinden ve güvenli olduğundan emin oluruz.  Doktorlar size ilaçların denendiğini ve test edildiğini söyleyecekler fakat yeni bir ilaç aldığınızda farketmeniz gereken şey aslında kontrol edilmemiş bir deneye girişiyor olduğunuzdur.  İlaçlar sadece patent alma amaçlı olarak, bir kaç yüz hadi en fazla bir kaç bin kişi üzerinde test edilmiş oluyor ve sonrasında milyonlarca kişiye veriliyor.  Ve bu milyonlarca kişi arasında sistemlerinin çalışma şekli ve ilaçlara verdikleri tepkilerde çok büyük farklılıklar olacak Ve böylece insanlar yan etkilerini görecek.  Ayrıca şöyle bir gerçeklik var; batıda insanların karşılaştıkları asıl problem ilaçların çok kolay başa çıkabildiği akut rahatsızlıklar değil,  kronik rahatsızlıklar.

Depresyon, diyabet, kalp, kireçlenme vb. rahatsızlıklar.

Bunlar seni öldürmeyecek şeyler, daha çok seni perişan hale sokup ve  daha da kötüleşmeni sağlayan ve uzun süre devam eden şeyler.  Bunlar, bütün ilaçların hedef olarak gösterildiği durumlar fakat aynı zamanda ilaçların pek tedavi edemediği durumlar.  Bazıları kısa dönemde gerçekten hayat kurtarır, onlara ihtiyacınız var.  Bazıları kortisoyid steroyidler ve herkesin hayır, hayır dediği diğer başka şeyler.  Kısa dönemde hayat kurtatır, güzel.  Antibiyotikler kısa dönemde hayat kurtarır, sorun değil.  Uzun ilaç tedavileri olan hastalarımın olmasından nefret ediyorum ve dünyada hastalarınızın bırakmasını sağlamayacağınız ilaç yoktur.  Bir ilaç şirketinin gözünde mükemmel ilaç,  insanları tedavi etmez çünkü işin kar getirmesi için  insanların o ilacı uzun süreli satın alması lazım.  Ayrıca, bunlar baştan beri tedavi için en iyi yöntemler mi?

  Ve cevap çok açıkça öyle olmadığı yönünde.  Yani sonuçta birçok kronik durum için, akla en yatkın olanı, başlangıçta ilaçsız olarak ne yapabiliyorsan onu yapmak.  Çünkü birincisi aynı çeşitlilikte yan etkilerinin olma ihtimali pek yok  ve ikincisi bir takım durumlarda sadece semptomları tedavi etmektense, altında yatan problemi yakalama şansları daha fazlaymış gibi gözüküyor.

Doktor Abram Hoffer, Adsız Alkolikler’in kurucusu Bill W. ile çalıştı ve  Bill W ve Abram yakın arkadaşlık kurdular.  Bill W. ağır depresyon geçiriyordu.

ABRAM O’NA NİASİN ALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.
GÜNDE 3000 MG NİASİN ÖNERDİ.  BU BİLL W İÇİN DEPRESYONUN SONU OLDU.
 

Sonrasında Bill W alkoliklere Niasin (B3 vitamini) [2]almayı denemelerini, depresyon ve alkol  probremlerine çözüm olup olamayacağını görmelerini önerdi.  Ve Niasini deneyen insanların büyük çoğunluğu çok iyi gelişmeler gösterdi.  Böylece Bill W, kurucusu olduğu Adsız Alkolikler’de Niasin ve vitaminin tedavi amaçlı kullanılmasını istedi.  Fakat çoktan ilaç tedavileri tarafından, en iyi tabirle, işgal edilmiş olan Adsız Alkolikler bunu reddetti.  Bugün ise AA övgüye değer birçok adıma odaklanmış durumda,  alkoliklerin içmeyi bırakabilmeleri konusunda.  Ama vitamin tedavisini önermiyor.  Zamanında bir endişe vardı,  SSRI grubu anti-depresan ilaçların intihara sebep olup olmadığı konusunda  büyüyen bir endişe ve bu ilaçlarda sorun olduğunu söyleyen bir kaç, belki   2000 dolayında kampanyacı ile bunu red eden düzenleyici otoriteler  ve ilaç şirketleri vardı.

Amerika’da okullardaki öğrenci terörü üzerine tam bir çalışma yürüttük.  Ve çalıştığımız bir dizi olayın çoğunda,  bir çoğunda…  tetikçi suça karıştığı zaman, ya bu çeşit psikiyatrik tedavide ya da tedaviden geri çekiliyor oluyor.  (Teröristlerde aynı durumda) Ve hala bu tür şeylerin hiç biri mahkemelerde ortaya çıkmıyor.  Ve bir Amerikan araştırmacısının ortaya çıkardığı PROZAK GERÇEĞİ,  tabii ki zamanın lider markasından söz ediyoruz,  patent almak üzereyken yeni bir ilacın ortaya çıkıp çıkmadığını merak ettiler.  Ve yaptıkları araştırmalar sonucunda gerçekten de Prozak R adında,  moleküler yapısı biraz düzeltilmiş bir ilaç  olduğunu buldular.  Yeni bir ilaç üretmek için, ne gibi gelişmeler olacağını söylemek lazım ve Prozak R için olan patent başvurusunda mevcut olan ilaca atfedilen intihar düşünce ve duygularının bunda olmayacağı söyleniyordu.  Tam olarak da ilaç şirketinin son on yıl boyunca inkâr ediyor olduğu şey.  Ölümcül derecede depresyonu olan bir kadınla çalışmıştım.  Ailesiyle birlikte yaşıyordu.  Ellilerindeydi ve bütün günü bir köşede duvara dönük oturarak geçiriyordu.  Kimseyle konuşmazdı. Kimseyle yemek yemezdi.  Tamamen iletişim kurulamaz durumdaydı.  Tabii ki psikiyatrist kontrolündeydi, olması gerektiği gibi,  ve beklenildiği gibi psikiyatrist ona çeşitli ilaç tedavileri uyguluyordu.  Ailesi vitaminleri merak ediyordu,  onlara DR. HOFFERS’IN NİASİN İLE OLAN ÇALIŞMALARINDAN BAHSETTİM,  ve onlar da bu derece hasta biri için ne kadarlık doza gerek olduğunu sordular.  Ben de Dr. Hoffer’ın normalde günde mg Niasin verdiğini, ama bazılarının özellikle çok hasta olanların çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu ve onu iyileştirecek kadar çok vermeleri gerektiğini söyledim.  Bunu deneyebileceklerini anladılar.  BÖYLECE GÜNDE 11.500 MG NİASİN ile masada onlarla oturup muhabbet ediyordu,  sanki hiç bir şey olmamış gibi.  Sonra psikiyatriste gidip ona bu iyileşmiş insanı gösterdiler ve psikiyatrist onlara;

”Bu kadar çok Niasin verebileceğinizi sanmıyorum, zararlı olabilir.” dedi.  Böylece Niasin vermeyi kestiler ve  ve o da köşedeki yerine geri döndü.

NİASİN GÜVENLİ Mİ?

NİASİN YÜZÜNDEN YILLIK ORTALAMA TEK BİR ÖLÜM BİLE YOK,  SON 15-20 YIL İÇİNDE ONA ATFEDİLMİŞ SADECE BİR KAÇ VAKA VAR. 

Ama Niasin yüzünden olan yılda tek bir ölüm bile yok.  Ve intihar derecesinde depresyonda olan kaç kişi gerçekten de hayatlarına son verdi.

İKİ AVUÇ DOLUSU KAJU FISTIĞI, ÖNERİLEN PROZAC DOZUNA EŞİT BİR İYİLEŞME SAĞLIYOR. 

Şimdi herkes diyecek ki;

” İki avuç dolusu kaju, şişmanlatmaz mı?

”  Ve benim sormak istediğim, umurunda mı?

DEPRESYONDAN KURTULMAK İSTİYOR MUSUN?

BASİT BİR TERAPİ ALMAKLA ZORLANIYORDUN.  AMA BUNU YAPABİLİRSİN.  DEPRESYONDA OLANLARIN YAPABİLECEKLERİ İLK ŞEY, DEPRESİF OLMANIN SORUN OLMADIĞINI BİLMELERİDİR.  EĞER İYİ BESLENMİYORSANIZ, DEPRESİF OLURSUNUZ.  Yani buna devam etme ve gidip düzgün beslen.  Zihinde, beyinde olup bitenler -zihin dediğimiz her ne ise- vitaminlerden,  kimyasallardan ve olanlardan etkilenebiliyor.  Psikolojik tedavilerin önemiz olduğu söylenmiyor, tabii ki önemliler ama psikolojik ve psikiyatrik semptomları olan bir hastayla hiç bir yere varamazsınız,  eğer beyinleri aç kalmış, açlıktan ölmüş ya da zehirlenmiş ise.  Tıptaki acı gerçek şu ki, senin kemik ölçümünü yaptığım takdirde vücudunda,  bir Mısır firavununda olması gerekenden kat fazla kurşun bulurum.  Eğer senden yağ örnekleri alırsam, onlarda hala DDT, DDE ve DDD olacaktır,  DDT uzun süre yasaklanmış olmasına rağmen.  Tabii başka çeşitli kimyasallar da olacak.  Ama kimse bunu duymak istiyor mu?

 Hayır.  Ve hala kayıtlı değiller ya da belki de doktorlar sadece bunu yapmak istemiyorlar.  çünkü kullandıkları her şey zehirli, kullandıkları her ilaç,  reçeteli ilaçlar, tezgahlardaki ilaçlar  bütün ilaçların karaciğer toksik sınırı yok.   79 milyon kadar Amerikalı hergün ağızlarına  CİVALI DOLGU koyuyorlar.  Resmi olarak onların toksit olduğunu söylemememiz lazım, yani hastalarıma bundan söz etmem.  Ama bir belgesel için, aynı mı?

  Aynen öyle.  Eğer beynini inceler ve biyopsi yaparsam,  sisteminde büyük miktarda civa bulurum,  ağızında amalgam (civa karışımlı dolgu) dolguları varsa.  Peki ne Amalgam ve civayı dişine konduğunda, dişçinin tepsisinde durduğundan daha güvenli yapar?

  Son derece zehirli ve dişçi, insanoğlu için bilinen en zehirli maddelerden biriyle başa çıkmak durumunda ama ağzınıza konduğu anda güvenli oluyor. Saçmalık bu.  ….eğer onu ağzına koyarsan zehirlenirsin.  Hikayenin sonu.

Toksinleri sisteme tıkmayı bıraktığınızda, dışarı çıkmaya başlarlar.  Ve aslında şimdi sadece diyetinizi organik beslenmeye çevirirseniz,  bütün zehiri serbest bırakırsın, dolaşım sistemine ve böbreklere geçer ve böbreklere onu atması için yardım etmezsen yeni hasarlara yol açabilirsin.  Bu bir hata, bu yarım tedavi, tedavinin diğer yarısı ise DETOKS (Zehiri Giderme).  Kolonik, lavman, vücudunu temizlemene yardım eden şeyler.  Bitkiler toksiklerden kurtulmana yardımcı olur.  Su detoksa yardımcı olur.  Bunlar temizlenme denklemindeki hassas faktörler,  çünkü vücudumuzun başlıca temizlenme ve detoks yöntemi bağırsaklardan geçer.  Besinlerin dokulara girmesine izin vermek için toksiklerden kurtulmak zorundayız.  Eğer zehirle doluysan, onları içeri alamazsın.  Tek bir alana iki şey sığdıramazsın.  Temel fikir, en basit şeyi yaparak başlaman gerektiği, bol bol su içemeye başlamak gibi.

ZAYIFLAMAK İÇİN

 Basitliği kadar ne kadar az insanın gerçekten bunu uyguladığı da şaşırtıcıdır.  Hiç bir şey yemeden önce 1-2 litre su için,  kahvenizden önce, ya da çayınızdan önce, sabaha her ne ile başlıyorsanız.  Sadece su için ve sonra gününüze başlayın.  İlk olarak farkettiğimiz şey, boom, boşaltım sistemi çalışıyor.  Kuzenim 18 aylık programımızın sonunda tam 67 kilo verdi…  Tüm seçenekler arasında çiğ, organik, doğal yiyeceklerden söz ediyoruz.  Ve kuzenim bütün toksikleri bağırsakları yoluyla vücudundan attı.  Günde 12 bağırsak hareketi.  Bir keresinde, bir gün içinde 7 kilo verdi.  Bu gayet ilginç ama topluma bundan bahsetmek çok zor,  çünkü kilo kaybetmekten bahsettiğimizde, egzersiz yapıp olanı kasa çevirmeyi ve bolca terlemeyi düşünürüz, ama aslında bu çağda  ortalama yağ hüsresine sahip, ortalama bir insandaki toksikleri  cildiniz yoluyla vücudunuzdan atmak istemezsiniz.  Onlardan bağırsaklarınız yoluyla ve mümkün olduğunca çabuk atmak istersiniz.  Kanser araştırmalarıyla ilgili en büyük sorun, insanları tedavinin hemen köşe başında olduğuna inandırılmış olmasıdır.

GAZETELERDE ÇOĞU HAFTA ŞÖYLE BİR HABER GÖRÜRSÜNÜZ;
KANSERDE YENİ TEDAVİ.
 

Ve şöyle bir geri çekilip gerçekte ne olup bittiğine baktığında görüyorsun ki akrabaların, akrabalarım ölmeye devam ediyor,  kanser buluşu yine kansere sebep olan yeni bir ilaca dönüşüyor çünkü bu kemoların birçoğu, kendileri kansorejen ve bütün olay şu ki;  bunlar tümör hücrelerini tekrarlamamak üzere zehirlemek için tasarlanmış toksik hücreler.  Yani buradaki büyük yanlış kanser endüstrisinin tümörü kanser olarak görmeye devam etmesi ve biz tümörün kanser olmadığını biliyoruz, çünkü eğer öyle olsaydı,  bu tümörü kesip vücuttun atabileceğimiz ve bir daha ortaya çıkmayacağı anlamına gelirdi ve bunun doğru olmadığını,  tümörlerin yeniden büyüyebildiğini biliyoruz ve tekrar büyümelerinin sebebi altında yatan metabolik süreci düzeltmemiş olman.

KANSER

insanoğlunun karşılaştığı en ölümcül ve ele geçmez düşmanlardan biri.   Kanser hücresi bir kere ortaya çıktı mı, doku parçasında büyüyüp tüm vücuda zarar verecek şekilde yaşar.   Bu doku diğer hücrelerden, dokulardan ve organlardan besinleri çalar.  Birçok insan geleneksel tıbbın işe yaramadığını fark etmeye başladı.

ATB (Amerikan Tıp Birliği)nin verdiğe bilgiye göre,  kanser için doktora gelen hasta, kaçıncı evrede olduğundan bağımsız olarak,  1. ya da 4. evre olsun -çoğu kanser 4 evreye ayrılıyor-  evresinden bağımsız olarak ilk defa doktora gelenlerin %30’undan azı, kemo, ameliyat  ve radyasyon ile 5 yıl yaşıyorBu demektir ki %70’inden fazlası ölüyor.  Bu kabul edilemez.   Ne kadarlık şansım var doktor?

   (Marshall…   Seni yanlış bilgilendirmek istemem   İyileşmenin kesin olmadığını anladığına eminim, fakat…   …mümkün olduğunca çabuk ameliyat edebilirsek   İyileşme şansının iyi olduğuna inanıyorum.)

DR. MAX GERSON’A AİT VE 1930 LARA DAYANAN ÖRNEK OLAYA GÖRE,  VİTAMİNLER VE ÖZELLİKLE BÜYÜK MİKTARLARDA TAZE SEBZE SULARI  VE ORGANİK YİYECEKLER KANSERİN GERİ ÇEVRİLMESİNİ  SAĞLAYABİLİYOR VE GERSON ÖLÜMCÜL HASTALARDA % 50 BİR BAŞARI ELDE ETTİ, 

ki gerçekten yüksek bir oran.  Kötü huylu tümürlerde, Gerson Terapisi olağanüstü.  Gerson Terapi’nin kendisi her doktorun öğrenmesi için yeterli sebep sunuyor, ama öğrenmiyorlar.  Tıp okulu bu tür alternatiflerden bahsetmez.  Bu görüntüler, kanser kurbanlarının Gerson Plus Besin Terapisi’nden önce ve sonra çekilmiş resimleri.  -şiddetli tümör-  – ay sonra-  -non-Hodgkin’s tümörü-  – 18ay sonra-  Normal insan vücudunun  savunma sisiteminin  kuvveti kanseri imkansız kılacak noktadadır.

İNSAN VÜCUDUNUN SAVUNMASI O KADAR KUVVETLİDİR Kİ,  NORMAL SAĞLIKLI BİR VÜCUT KANSER YA DA BAŞKA BİR KRONİK  HASTALIK ÜRETEMEZ VE ÜRETMEYECEK DURUMDADIR.  

Ayrıca iyi, sağlıklı, normal, zengin, organik yiyeceklerle hastalıkları geri çevirebilirsiniz, bizim yaptığımız da bu.  Eğer kanseri geri çevirmek istiyorsanız yapmanız gereken,  içe dönüp kanserin gelişmek için dayandığı içsel çevreyi tahrip etmektir ve bu kliniklerin yaptığı da budur.  Onların yapmadıkları ise, vücuda yığınla kemoterapi, radyasyon ve zehirler yüklemek  ve zaten zayıflamış olan bağışıklık sisteminde daha fazla  soruna yol açmak – kişi bu sebepten kanser oluyor zaten.

KEMOTERAPİ

VE G. EDWARD GRİFFİN’İN SÖYLEDİĞİ GİBİ, EĞER BİRİNİ KANSER ETMEK İSTİYORSANIZ,  ONA KEMOTERAPİ VERİN.  ÇÜNKÜ ÇOĞU ZAMAN BU KEMOTERAPİLERİN KENDİSİ KANSEROJEN. 

Yılda aldığım binlerce telefondan, pek de az olmayan bir kısmı  hastanelerin onlara verebileceği en iyi tedavilerden geçmiş ve tümörleri sürekli geri gelen  insanlardan geliyor… ve neden  kanseri tekrar tekrar yaşadıklarını sorduklarında ise doktor;

”Bilmiyoruz, aslında kansere gerçekten neyin sebep olduğunu bilmiyoruz.” diyor.

ASLINDA BUNU 60 YILDIR BİLİYORUZ! 

Doğrusu Edinburg Üniversitesi’nden PROF. JOHN BEARD’ÜN  1904’TE YAZDIĞI TEZDEN BERİ BİLİYORUZ Kİ;  KANSER DURDURULMAMIŞ BİR İYİLEŞME SÜRECİDİR.  Yine aynı yere geliyoruz, ilaç endüstrisi özellikle insanlara yalan söylemiyor,  sadece olayları olması gerektiği gibi ele almıyorlar.  Klasik bir örnek, hayatta kalma oranlarını değiştirmeleri.  ”Yaşamak” kelimesini bir reklamda duyduğunuzda demek oluyor ki;

” TAMAM, BİZE BAĞIŞ YAP, ÇÜNKÜ ARTIK GÖĞÜS KANSERİ OLAN KADINLARIN  %80’İ HAYATTA KALIYOR.” VE YAPTIKLARI ANCAK  ”HAYATTA KALMAK” İFADESİNİ İLK TEDAVİDEN İTİBAREN 5 YIL ANLAMINDA YENİDEN TANIMLAMAK.

Teyzemi ele alalım – teyzem kanser oldu, kanserden kurtulan olarak ölümsüzleştirildi  çünkü 5 yıl yaşadı ama bundan 6 ay sonra öldü.  Yani iyileştirildi ve öldü.

1972 ‘de Başkan Nixon, eğer kanser  sorununa yeterince para akıtırsak, çözebileceğimizi belirtti.  Aya insan gönderebildiğimize göre bu problemi de çözebilmemiz lazımdı.   Birlikte zor yeniliriz yeryüzünde hiç bir güç yoktur ki Amerikan halkının şevk ve ruhuyla örtüşebilsin.  Ve ‘de büyük miktarda para kaynağı sağlamaya karar verdi.  O sene 25 bin Amerikalı kanserden öldü.  Tam 25 yıl sonra,  USA TODAY, büyük bir gazete,  sanırım Newsweek de  tam olarak ne olduğunu rakamlarla yayınladı.  Olan şey, Amerikan hükümetinin biz vergi  mükelleflerini, 39 milyar dolarlık kanser araştırması yükü altına sokmasıydı.

 25 yıl sonra, 1996’daki sonuç ise   560 bin insan kanserden öldü, iki katından fazla! 

Neredeyse her kanser türü için 5 yıl ya da biraz daha iyi olan yaşam  oranları son kırk yılda değişmedi. Gerçekten çok üzücü.

KANSER İNSANIN İKİ NUMARALI KATİLİ,   İKİNCİSİ KALP RAHATSIZLIĞI.  

Bay Marshall gibi kanser kurbanı biri depresif olur mu merak ediyorum.  Savaşla ilgili bir şey görüyorsun, ve bu kanser savaşı,  savaşlar ancak çatışmaya devam ettiğinde kazançlıdır.  Kabul edelim ki; kanser yarın ortadan kalksa, milyonlarca insan işsiz kalırdı.  Yani ne yapmamız gerektiği konusunda gerçek ortaya çıktığı taktirde, ortadan kaldıracağınız yıllık 200 milyar dolarlık değeri olan bir endüstri.

BİRÇOK ÜLKEDE KANSER HASTALARINI,
BESİN TERAPİSİ İLE TEDAVİ ETMEK YASAK.
BU ÜLKELERDEKİ TEK YASAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ;
AMELİYAT, RADYASYON TERAPİ VE KEMOTERAPİ.

Bir çok insan niye Meksika’da olduğumu soruyor.  İşte bu yüzden buradayım.  Amerikan vatandaşıyım, San Diego’da yaşıyorum, çocuklarım burada okula gitti,  doğru olduğuna inandığım şeyi doğduğum ülkede yapmak isterdim.  Hastalarımın birçoğu Amerika’dan geliyor.  Hastalıklarının tedavisi için uygun olduğunu düşündükleri programı kendi ülkelerinde uygulayabilmeyi isterlerdi, bu ister Avustralya olsun,  ister Yeni Zellanda, ister Kanada, ister İngiltere ya da Amerika, fark etmez.  Maalesef sağlık hizmeti kanunları değişmedikçe bunu yapamayız.

Kansere karşı savaşta hep bir kol arkada dövüşüldü ve ben asla ringe çıkıp, dünya ağır siklet şampiyon ile bir kolum arkada dövüşmezdim.  Ve HALA KANSER ARAŞTIRMASINI VE TEDAVİSİNİ TEMELDE İLAÇ,  AMELİYAT,  RADYASYON TEŞEBBÜSLERİ İLE SINIRLI TUTUP VE BESLENMEYİ CİDDİYETLE DİKKATE ALMAYARAK BU İNSANLARA ÇOK BÜYÜK ZARAR VERDİK. 

Yani bu, insanlar yalan söylüyor,  kanser endüstrisinden çalışan herkes bir şekilde şeytan ya da ahlaksız demek değil.  Burada baktığımız şeyde gördüğümüz, bir çok insanın en iyisi olduğuna inandığı şeyi yaptığı.  İçten olabilirsin ve içtenlikle yanılıyor olabilirsin.  İyi haber ise bugün bunu değiştirdiğimiz.  Kişinin az sayıda olan özgür seçimlerinden biri de, neyi yiyip yemeyeceğidir.  Yani vücudu yıkmak için değil, güçlendirmek için her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu dünyanın her yerinde kabul görür, değil mi?

  Yapabileceğin her şeyi yapmak ve güverteyi yararına şeylerle doldurmalısın,  yani bağışıklık sistemini beslenme ile güçlendirmek ve vitaminleri hastalığa karşı vücuda destek için kullanmalısın çünkü yetersiz beslenme kanseri yenmene yardımcı olmaz.

ERKEKLERDE EN SIK SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERE TUTULUR.  KOLON KANSERİ BAŞLANGIÇ İÇİN İYİDİR  ÇÜNKÜ TEDAVİSİ PEK DE KOLAY DEĞİL.

KOLON KANSERİ

çok ciddi bir hastalık ve % 100 önlenebilir, tabii ki  yüksek lif içeren bir diyet ve kanseri ağırlaştıran şeylerden kaçınarak,  bazı katkı maddeleri, gıda koruyucular, çevresel kimyasallar…gibi  her türlü kansere sebep olabilecek şeyler.  Japonya’da yaşayan ve standart Japon yemeklerini yiyen, standart  Japon yaşam sekline sahip Japonlar, dünyadaki en düşük kanser oranına sahipler.  Ve bu düşük oranın, çok miktarda deniz ürünü, balık ve deniz sebzeleri tüketimi ile ilişkili olduğuna inanılıyor.  Bu diyet ile yüksek miktarda SELENYUM, ÇİNKO VE GERMANYUM ALIMI OLUYOR,  VE DİĞER BÜTÜN ANTİ-KANSER ELMENTLERLE BİRLİKTE.  Ayrıca sadece kansere karşı değil,

ALZHEİMER VE KALP HASTALIĞINA KARŞI DA KORUYUCU ETKİSİ OLAN, YÜKSEK MİKTARDA OMEGA BALIK YAĞI ALIMI DA OLUYOR.

Ve yeşil çay içiyorlar,  yeşil çayda bizi, hücrelerimizi, genlerimizi kansere karşı koruyan  bir dizi kimyasallar var.

Kadınlarda meme ve rahim kanseri en yaygın olanları.  Meme kanseri oranının çok düşük olduğu  Japonya’dan, bir Japon kadını alıp Amerika’ya  transfer et ve yaşam şeklini değiştirsin,  kansere yakalanma ihtimali Amerikalı kadınlarınkine ulaşacaktır,  ki bu oran % 13 civarında.  Yani Amerika’daki kadınların % 13 ü meme kanseri riski taşıyor.  Japonlarda bu oran % 1 den az.   Biz doktorlar tekniklerimizi geliştiriyoruz.   Hiç kimse kansere karşı savaşında yalnız değil.   Araştırmacılar her gün daha fazla olgu buluyor ve açıklıyorlar.   Kanseri yeneceğiz.

ASIL KEMOTERAPİK MADDE OLARAK, DAMAR İÇİNDEN YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ VERİLENLERE BAKTIĞIMIZDA,  DÜNYADAKİ HER KANSER HASTASI İÇİN CANLANDIRICI, HARİKA HABERLERİMİZ VAR. 

Kolay ve güvenli – ucuz olduğunu söyledim mi?

- enjeksiyon yapacak bir doktor lazım.  Sadece ısrarcı olmalısınız.  Önümüzdeki on yıl boyunca bunun daha çok kabul göreceğine inanıyorum  ama kanserli hastaların bekleyecek zamanı yok  ve çoktan ölmüş olanlar ise tıp dünyası ve sözüm ona her ihtimalin özgür araştırma ve  geliştirilmesini desteklediği varsayılan hükümet tarafından  fena halde haksızlığa uğradılar.

KEMOTERAPİ YERİNE C VİTAMİNİ

VE ORTAYA ÇIKIP KEMOTERAPİ İLE KANSERİ TEDAVİ ETMEK YERİNE DAMARDAN GÜNLÜK  30, 60, 100 BİN MG. C VİTAMİNİNİ DOĞRUDAN KAN DOLAŞIMINA  VERMEYİ ÖNEREBİLİRSİNİZ VE BU KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRECEKTİR.

BU KADAR YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ ÖZELLİKLE KANSER HÜCRELERİ İÇİN ZEHİRLİDİR VE BU TAM OLARAK KEMOTERAPİNİN YAPTIĞI ŞEYDİR AMA  C VİTAMİNİ SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMEZ VE İNSANLARIN MİDESİ BULANMAZ,  SAÇLARINI KAYBETMEZLER,  TEK YAPTIKLARI İYİLEŞMEKTİR.

Dozu 40.000 mg, 50.000 mg, 60.000mg’a yükselttik, 100.000 mg’a kadar çıktık, hatta 200.000 mg, bir günde nerdeyse çeyrek kiloya kadar enjekte yaptık.  Ters etki yok, ters bir yan etki yok sadece hafif bir sersemleme hali.  Oysa büyük miktarlarda C vitamini içeriği,   100 mg almanız halinde böbrek taşına sebep olacağı anlamına geliyordu.  Şimdi bunun neden uygulanmadığını merak ediyoruz.  Çünkü varsayıyoruz ki; eğer bu çok iyi bir şey olsaydı doktorum zaten biliyor olurdu,  eğer gerçekten iyi olsaydı televizyonda olması gerekirdi,  eğer çok iyi olsaydı tıp okulunda öğretiliyor olurdu ve bu da başka bir varsayım.  Tıp okulunda neden vitaminleri öğretmek isteyeceksiniz ki?

  Tıp okumuş ve bunun pratiğini yapmış tıp doktorları,  ve ilaç şirketleri tarafından yüklüce yardım alırken  neden gidip vitaminlerle ilgilensinler ki?

  İLAÇ ŞİRKETLERİ VİTAMİNLERİN REKLAMINI YAPMAYACAKLAR,  BU İŞE YARAMAZ.  HÜKÜMET BUNLARIN İLAÇ ŞİRKETLERİ, DİĞER LOBİLER  VE TIP LOBİLERİ TARAFINDAN SAKLANDIĞI KONUSUNDA HİÇ BİR ŞEY BİLMİYOR.  İNSANLAR HABERSİZLER ÇÜNKÜ ALDIKLARI EĞİTİMDE  ORTOMOLEKÜLER (VİTAMİN TEDAVİSİ) KELİMESİ HİÇ GEÇMEDİ.

Dr Hugh ortomoleküler, yani tedavi edici besinlerin, ORTOMOLEKÜLER TIBBIN [3]tıp fakültesinde  ele alınan hiç bir konunun cevabı olmadığını söyledi.  Yani burada elinde olan, sağlık sektöründeki iki farklı görüş ve karşılaştığın şey bizim şu anda tecrübe ettiğimizle aynı,  imkânsız bir çatallaşma.  İnsanlara kanser için yüksek dozda C vitamini kullanımından bahsettiğinizde,  ve bunun sıkıca test edildiğini söylersiniz  hatta Ulusal Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı.  Dr. Reardon’un ekibi bunu 25 yıl ya da daha fazla zamandır yapıyor.  Otuz yıldır, yüksek dozda vitaminlerin bir kanser hastasının hayat kalitesini fazlasıyla yükselttiğini ve ömrünü fazlasıyla uzattığını gördüm.  Ve kaynaklara bakıp bir çok yerde, yüksek dozda vitamin tedavisinin kanseri durdurduğunu ve hatta geri çevirdiğini destekleyen yazılar bulabilirsiniz.

İMKÂNSIZ BİR SORU.
BU NEDEN UYGULANMIYOR?

  Ve cevap tabii ki de, yeterince insan şikayet edene kadar  ….  uygulanmayacak.  Ancak herkes besin terapisini talep ederse durum değişecek.  Şu anda besin terapisi ister ve bunun için doktora gidersen, bu bir şekilde  Fransız restaurantında noodle (erişte) ısmarlamaya benzer.  Menüde yok ve nasıl yapılacağını bilmiyorlar,  ve sen de onu alamayacaksın.  Kendine bakmak ve yardım etmek senin hakkın.  Düzenleyicileri, politikacıları doktorları ve üniversiteleri ve tıp eğitimi alan insanları, anti-kanser özellikleri olan bitkiler olduğunu, kemoterapinin sonucu olan mide bulantısına karşı kusmaya karşı bitkiler olduğunu, isiliğe yardım edebilecek bitkiler olduğunu, yorgunluk ve baş ağrısına çözüm olabilecek bitkiler olduğunu anlamaları için yeniden eğitmeliyiz.   Anne dinle…   Artık eminim ki, hükümet çalışanları işlerinde uzmanlar.   Fakat Bay Kahumana’nın çayını aldığımdan beri harika hissediyorum.   Neden, bir tedavinin bu kadar etkili olabileceğini bilmezdim.   Neden her zamanki ataklarım olmuyor artık.   Peki ya Bay Kahumana’nın çayından dolayı değil ise?

  Ya Amerika’daki herkese bedava sağlık sigortası verseler ve kimsenin buna ihtiyacı olmasaydı?

  Amerika’da herkese sağlık hizmeti sağlamak için nasıl finanse etmemiz ve değiştirmemiz konusunda bir sürü tartışma var.  Çoğu medeni ülkenin, hemen hemen herkes için sağlık hizmetini garantileyen milli sağlık programları var.  Amerika’da ise bunun olmadığı çok açık.  Birleşik Devletlerde sigortasız olan belki milyon insan var.  Bu durum, olması gerektiği gibi dikkat çekiyor.  Ama pek de iyi çalışmayan bir sisteme giriş hakkı vermek çözüm mü?

  Ya da nasıl sağlıklı olunacağını öğretmek mi iyi bir fikir olurdu?

  BENCE TEDAVİYE DEĞİL, EĞİTİME İHTİYAÇLARI VAR.

İnsanlara sağlıklarını geliştirmenin, büyük faydasının anlatılması lazım kanser ya da her ne hastalıkları varsa.  Tıp dünyasında olup bitenlerin büyük ölçüde değiştiği bir dönemdeyiz,  artık bütün bilgi sadece onların elinin altında değil,  internet bu durumu değiştirdi.  Ve nüfusun giderek artan bir kısmı, sağlığını kendi ellerine almaya başlıyor.  Çok daha fazla değişiklikler olacak,  bu şekilde devam edemez.  Yani artık sistem parçalanıyor.  Toplum için besini öncelikli koruma yöntemi yapmalıyız ve bu konuda en az küresel ısınmada olduğu kadar istekli olmalıyız.  Yapmamız gereken şey halkı şunlara ikna edebilmek;  ne yiyorsan osundur, yiyecekler modunu değiştirebilir,  sen, şu ana kadar kendine yaptıklarının sonucusun,  ve yaptığın seçimler hayatının sonucunu direkt olarak etkiler.  Ve yaşında gayet fit ve sağlıklı iken kötü beslendiğini unutmak yeterince kolay olabilir ama40 lı, 50 li ve  60 lı yaşlara geldiğinde her şey çok farklı gözükür ve  bir seri dejeneratif hastalık ile yatağa düşersin.  Hala gerçekte hastalık hizmeti sektörü olan bir sağlık sistemimiz var,  doktorlar, hastaneler, pataloglar ve eczacılarla donatılmış durumda.  Ve bu şekildeki bir sistem kendisiyle ilgilenecektir,  daha fazla iş ister ve gerçekte hastalık ve rahatsızlıkları azaltmakla ilgilenmez.  Daha fazla iş, daha fazla kazanç demek ve bu da tıp endüstrisinin bir parçası  ve orada bulunması gerekiyor, bu son derece önemli.  Tıp endüstrisi birçok şeyi doğru yapıyor.  Doğumda bebek kalımtımı – dahice.  A&K (Acil&Kaza) travma tedavisi – dahice.  Tanrı korusun otobanda paramparça oldunuz ve sizi tekrar bir araya getirmek zorundalar,  bunu yaparken çok başarılılar.

HASTALIK

Tıp dünyası bunu yanlış anladı.  Vitamin öneren tıp okulları bile, çok büyük dozda vitamin önermiyor.  Alternatif tıp üzerine kurs veren fakülteler bile, buna tam anlamıyla odaklanmıyor.  Bence sadece kafa sallayıp geçiyorlar.  Bunu fark eden her insanın vereceği cevap, eğer bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan kendin yapmak zorundasın.  Okumak zorundasın. Araştırmak zorundasın.  Bu bilgiye ulaşmayı istemek zorundasın ve ayrıca eklemeliyim ki,  gerçekten vitaminleri almaya ve gerçekten sebzelerin suyunu çıkarmaya istekli olmalısın.  Bekleneni yapmak zorundasın.  Ve şu anda bunu seyreden, bir seçim yapma seviyesinde olan herkes kendi hayatlarını, ailelerinin, çocuklarının ve gezegenin kendisinin hayatını da iyileştirecek bir şeyler yapmak ister.  Ve bütün bitkilerin ve her şeyin hayatını da.  Eğer bu bizim seçimimiz ise, gıda seçimlerimiz de bununla ilişkilendirilmeli çünkü uçak yolculuğu yaptığında ve pencereden baktığında aşağıda gördüklerin sadece tarlalardır.  Gezegenimizle etkileşimde olduğumuz öncelikli yol tarım ve eğer gıda seçimlerimizi değiştirirsek, tarımı değiştiririz ve birden bire  mısır, buğday, soya diyetlerinden süper gıda diyetlerine  ve organik diyetlere ve çiğ gıda diyetlerine geçeriz  ve gezegenle etkileşim şeklimizi tam anlamıyla ve tamamen değiştiririz.  Bu gezegende yaptığımız bir numaralı şey bir şeyler yetiştirmek.  Bütün bu kimyasal kontrollü dev tarım işine rağmen,  yetiştiricilik hala ön planda.  Genetiği ile oynanmış mısır yetiştirebiliriz,  ya da dünyadaki en muhteşem goji börütlenlerini yetiştirebiliriz.  Daha birçokları alternatiflere dönüyor,  çünkü öncesinde yapılan hiçbir şey işe yaramadı, işe yaramadı işte.

YÜKSELEN KANSER ORANLARINA BAKTIĞIMDA, KALP HASTALIĞI, FELÇ,  ALZHEİMER VE YAŞLILIK BUNAMASI VE BİLİŞSEL ÇÖKÜŞ…

Değişiklik zamanı gelmiş. Eski yöntemlerin işe yaramadığı çok açık ve yapmamız gereken ise, taze bir algılamaya ve esasa dönmeye ihtiyacımız var.  Ve esas olan, bu problemlerin hiç birine sahip olmayan kültürlere dönüp bir bakmak.  Aynı şekilde eğer bir milyoner olmak istiyorsan, git bir milyonerle konuş,  barda oturup, kaçırdığı son altın fırsatın enkazından kurtulmaya çalışan adamla değil.

Git sıradan bir şekilde kanser ve kalp hastalığına yakalanmadan yüz yıl yaşayan insanları bul, ve bak bakalım bunu nasıl başardıklarını anlayabiliyor musun  ve biz bu çalışmayı yaptık, bunu bilimsel olarak geçtiğimiz yüz yıl boyunca yaptık  ve tamamen görmezden gelindi.

Verdiğim ilk kurs 1976 yılındaydı  ve tıpta unutulmuş araştırmalar adını taşıyordu  ve bugün de aynı çalışmayı yapıyorum.  BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM Kİ DÜNYADAKİ EN İYİ DOKTOR,  DÜNYADAKİ EN İYİ DİYETİSYEN SİZSİNİZ.  ASLINDA HER ŞEY SENİN İÇİNDE VAR, BİR ŞEYLERİN SENİN İÇİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI  HİSSETMENE YARAYACAK TÜM EKİPMANA SAHİPSİN. 

İyi haber ise insanların bir avuç aptal olmadığı.  Abraham Lincoln bunu şöyle ifade etmişti,

”BAZI İNSANLARI HER ZAMAN KANDIRABİLİRSİN,  VE BÜTÜN İNSANLARI BAZEN KANDIRABİLİRSİN,  AMA BÜTÜN İNSANLARI HER ZAMAN KANDIRAMAZSIN.”

Ve bu yüzden nüfusun yarıdan fazlası artık vitamin alıyor, doktorların çoğunun bunun gerçekten gerekli olmadığını söylemelerine rağmen.  Tıp profesörlerinden daha çabuk anlayan bir halkımız var.  Bir şekilde üzücü ama bir şekilde de çok iyi.  İnsanlar hasta olmayı bırakıp, kişi olmaya başlamalılar.  Neden sağlıklı ve mutlu olmayasın?

 NEDEN OLMASIN?

  Hayatını değiştir, biraz egzersiz yap, doğru beslen,  daha iyi hissediyorsun, tamam çok iyi,  daha iyi gözüküyorsun, peki güzel,  daha uzun yaşıyorsun, güzel,  paranı kurtarıyorsun, güzel,  ve bunu kendine yapmaktan dolayı gayet memnun oluyorsun.  İnsanlar düşünüyor ki; ‘

‘TIP EĞİTİMİM YOK, BEN BUNU YAPAMAM.”  Hadi ama! Doğru beslenmek, sebze suyu içmek ve egzersiz yapmak ne kadar zor olabilir?

  Bu bilgi için bir seviyede olman gerekmiyor.  Çok basit işliyor.  Ucuz, basit, güvenli ve etkili.  İnsanların bunu yapmamasındaki en büyük sebep sorumluluk almayı gerektirmesi ve bu da tek çıkış yolu.  Çiğ, organik ve bitkisel temelli beslenmeyi seçtiğimizde, gücümüzü geri kazanırız ve kalitemizin olacağına karar veririz ve kimyasalların içinde olan, daha önceden adını bile duymadığımız farklı içerik yüzünden acı çekmeyiz.  Vejeteryanizm, veganizm ya da çiğ beslenme konusunda vaaz veren büyük bir savunucu değilim.  Ama bir gerçeklik olarak biliyoruz ki; % 80 çiğ, organik bitki bazlı,  her türlü meyveyi, sebzeyi, kuru yemişi, tohumu, deniz bitkilerini, lahanaları, otları,  süper gıdaları ve yabani otları kapsayan bir diyet, sağlıklı ve son derece bereketli bir hayatın büyük değerli bir parçasıdır.

 Sihirli değnek yok; monoterapi yok kanseri ya da kalp hastalığını tedavi eden.  Ama yaşam tarzı değişikliği var;  ciddi kronik hastalıkları önleyen, durduran ve geri çeviren.  Çözüm burada ve her zaman buradaydı.  Geriye kalan tek şey eğitim, çünkü insanların bir kez çözümün en olduğunu bildikten sonra ona göre hareket edeceklerine eminim.  Karar verecekler – evet, bunu yapıyorduk.

“EV ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRECEĞİNİZE SAĞLIĞINIZ İÇİN DAHA İYİ BESLENİN.

Vücudunuz karşılığı bulunmayan en güzel evdir. Allah Teâlâ’ya şükredelim, cihanda sağlıklı vücut ve nesil gibi bir nimet yoktur”


[1] Spirulina her ne kadar 21. yüzyılın süper gıdası olarak tanıtılsa da yüzyıllar önce insanoğlu tarafından keşfedilmiş bir besindir. Spirulina’nın Texcoco gölü kıyısında yaşayan Aztekler tarafından tüketildiğine ilişkin en eski kaynak 1524 yılına dayanmaktadır. Ayrıca Çad Gölü kıyısında yaşayan Kanembu kabilesi yerlileri de bu besini çok eski çağlardan beri tanımakta ve yiyecek olarak tüketmektedirler. Ancak ticari kültürlerinin yapılması ve bilimsel anlamdaki çalışmaların başlaması; ürünün 1963 yılında Fransız Petrol Araştırma Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılarak. %60-70 oranında protein içeren spirulina. algini laboratuarlarında üretilmesiyle olmuştur. Daha sonra NASA astronotlara besin tableti yapılması amacıyla bu alg üzerinde yapılan ilk çalışmalara öncülük etmiştir. Dünya üzerinde bir çok ülkede spirulina üretimi yıllardan beri yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler ve Dünya Tarım Örgütleri tarafından spirulina’nın çocuklar ve yetişkinler için güvenli ve faydalı bir besin olduğu kabul edilmiş ve tüketimi önerilmektedir. Türkiye’de de 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda başarı sağlanarak ilk yerli spirulina Ege Üniversitesi EBİLTEM ve Egert Ltd. işbirliğiyle üretilmiştir.

http://ekolojikurunler.ekoses.com/shopexd.asp?id=863

BU ÜRÜN İTHAL Mİ EDİLİYOR?

Spirulina uzun yıllardır ithal edilmekteydi. Ancak Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – EBİLTEM – bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında ülkemizin ilk yerli Spirulina üretimini İzmir’deki tesislerde gerçekleştirmiştir.

Doğadaki en zengin komple yüksek biyolojik değerde proteine sahiptir. Kendisine en yakın soya fasulyesinden yaklaşık 2 kat daha fazladır.
Doğadaki en zengin B-12 vitaminine sahip besindir. En yakın takipçisi dana ciğerine göre 2-6 kat daha fazladır. B-12 kısaca yüksek enerji anlamına gelmektedir.
Doğadaki en zengin organik demir oranına sahiptir. Ispanaktan 58 kat. dana ciğerinden 28 kat daha fazladır.
Doğadaki en zengin antioxidant kaynağıdır. Başlıca sahip olduğu Antioksidantlar; vitaminler B-1 . B-5 ve B-6. Mineraller çinko . mangenezyum ve bakır. amino asitler methionine ve superantioxidant beta-carotene. vitamin E ve selenyum.
Doğadaki en zengin E vitamini içeren besindir. Kendisine en yakın buğday filizinden 3 kat daha fazladır. Sentetik E vitaminine göre . Biyolojik aktivitesi %49 daha fazladır.
Doğadaki en zengin Gamma Linolenic Asit (GLA) içeren besindir. En yakın Çuha Çiçeği yağından 3 kat daha yüksektir.
Doğadaki en zengin klorofile sahiptir. Alfalfa ve buğday bitkisinden 5-30 kat daha fazladır.

SPİRULİNA HAKKINDA BAZI ÇARPICI GERÇEKLER: 

[2] Niyasin: Niyasin, Nikotinik asit veya B3 vitamini suda çözünür bir vitamindir. Türevleri olan NADH, NADPH, NAD ve NAD+ hücrelerde enerji metabolizması, nükleik asit, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında gereksinim duyulan zorunlu bir vitamindir. Vitamin B3 terimine niyasinamit de dahil edilir çünkü bu bileşik vücuda alındıktan sonra niyasine dönüşür.

Vitamin B3 Niacin, aynı zamanda Nicotinik asit veya Niacinamide olarakta bilinir. Yağların, proteinlerin ve karbonhidratlerın metabolizması için gereken vitaminlerdendir. Midedeki sindirimde önemli rol oynayan hidro klorik asit salgılanmasında da niacin önemli bir yere sahiptir.

Hayvansal besinlerin yanısıra kabuklu buğday, limon, kabak, soya, domates, patates, bira mayası, hurma, incir, portakal gibi bitkisel besinlerde bol miktarda bulunur. B3 vitamini eksikliğinde deriyi, sinir sistemini ve sindirim sistemini tutan pellegra adlı hastalık ortaya çıkar.

Niacin merkezi sinir sistemi içinde çok önem taşır. Beyin fonksiyonları ve düşünmek içinde niacin gereklidir. Bazı ruh hastalıklarının tedavisinde de bir yardımcı olarak niacin kullanılır. Enerji metabolizmamızın en önemli yöneticilerinden insülin yapımı içinde niacin gereklidir. Seks hormonlarımız olan estrojen ve testesteron yapımıda niacin gerektirir.

Niacin eksikliğinde pellegra hastalığı ismi verilen bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalık eskiden uzun süre denize açılan denizcilerde görülürdü. Merkezi sinir sisteminin fonksiyon bozuklukları, sindirim bozuklukları, ishal, bunama,depresyon, ve deride kalınlaşma bu hastalığın bulgularıdır.

Niacin’in kan kollesterol seviyesini düşürücü etkileri konusunda ciddi çalışmalar sürmektedir. Yüksek dozlarda niacin alımı özellikle yüzde ve deride kızarma, yanma ve kaşıntı ile kendisini belli eden, zararı olmayan ve 20 dakika içinde kendinliğinden geçen bir tablo yaratabilir. Bir bardak su içmek tablonun daha kolay geçmesi için yardımcı olur. Yüksek dozlarda niacinin kullanımı bazı hastalığı olanlarda hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir. Mide ülserleri, gut hastalığı, glokom, diabet (şeker hastalığı) ve karaciğer hastalıkları şiddetlenebilir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan yüksek dozlarda (1.000 mg gibi) kullanılmamalıdır.

Niacin doğal olarak kırmızı ette,havuçta, yoğurtta, yumurtada, balıkta, sütte, patates ve domateste bulunur.

[3] Ortomoleküler Terapi: İnsan organizmasında nice farklı maddeler bulunur. Bunların bir kısmı vücudun kendisi tarafından üretilir, büyük bir kısmıda yiyeceklerle alınır. Bunlar vitaminler, antioksidanlar, mineraller, esensiyel doymamış yağlar, peptidler ve enzimlerdir ve sağlığımız için çok önemlidirler. Olmaları gereken  onsantrasyonda değillerse, eksiklikleri ve buna bağlı hastalıkların oluşması sözkonusudur.  Aşırı efor sarf edilen zamanlar ve hastalıklar esnasında günlük yemekle alınan bu maddeler oranca açığı kapatamazlar (Hele son yıllarda öğünler bu maddeleri içermek açısından hiç de zengin olmadığı için) ! Hastayken vitaminlere, minerallere olan ihtiyacımız yaklaşık yüz katına çıkar.

Bunun üzerine, çok rahatsızlıklar esnasında bağırsakların hazımda zorlanması gerekli maddeleri ayrıştıramaması gelir. Tabii hazım sıkıntısı vücutta gerekli besin ögelerinin tutulmasını engeller. Aynı şekilde bağırsakların kendine has bakteri tabakası değişime uğradığından ya da normalde zararsız olan Candida mikrobu (Mantar hastalığı) yaptığında da zaruri ihtiyaç olan besin ögeleri alınamamakta ve tam manasıyla bağırsaklarda boşaltımda olamamaktadır. Üreme tekniklerinin kullanıldığı dönemlerde hastaların bu maddeler açısından dengede olması şarttır.

FOOD MATTERS (2008)


‘Gıda Maddeleri – Konusu Üzerine’

80 dk- Belgesel

“Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.” –

Yönetmen:
James Colquhoun, Carlo Ledesma

Senaryo:
James Colquhoun, Laurentine Ten Bosch

Oyuncular:

Ian Brighthope, Jerome Burne ,Phillip Day

“Let Thy Food Be Thy Medicine, And Thy Medicine Be Thy Food.”

“Bırak yiyeceğin ilacın ve ilacın yiyeceğin olsun.” HİPOKRAT

Bu yeni ve cesur bir belgesel film yankılandı. “Food Matters” mevcut sağlık ve gıda sektörü  durumuna hızlı tempolu ve sert bir eleştiri getirdi. Milyarlarca dolar finansman ve araştırma, kronik hastalıkların gizli sebepleri ve hastalıkları yüzünden acı çekmeye devam eden insanların yeni sözde tedavileri içine rağmen, toksik tedaviler ve besin değeri düşük gıdalar ile aşırı hoşgörülü aldatmalarla insanlara  kesinlikle yardımcı olmuyor, olduğunu göreceksiniz.

 

TÜRKÇE ALT YAZI METNİ (Altyazı Hzl. – Deepblue)

 ”Bırak yiyeceğin ilacın ve ilacın yiyeceğin olsun” Hipokrat (M.Ö. 460-370)

Yunanistan dolayları M.Ö. 400 Hipokrat modern tıbbın temellerini attı.  İnsan vücudunun doğuştan kendini iyileştirme kapasitesi olduğuna inandı.  ”Hipokrat Yemini” tıp doktorları tarafından hala ezbere okunur.  Hipokrat’ın zamanından beri hastalıkların tedavisine yaklaşımımız her nasılsa değişti…  Bugünün doktorlarının beslenme eğitimleri varsa bile, çok az.  Modern tıp ‘her hastalık için bir ilaç’ etrafında dönüp duruyor.  Ve hastalık endüstrisinin devam etmek istediği yol bu.  Bir kere soru sormaya başladın mı, bir daha duramazsın.  Görüyorsun, asıl mantıklısı sağlıklı olmak,  fakat sağlık para getirmiyor.

KALP VE KANSER AMERİKA’DAKİ ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK İKİ HASTALIK. 

Ek olarak her yıl…

39 BİN KİŞİ gereksiz ameliyat ve diğer hastahâne hataları yüzünden ölüyor,

 80 BİN KİŞİ hastanelerdeki diğer enfeksiyonlar yüzünden ve şok edici olan,

106 BİN KİŞİ ters ilaç tepkimesi sonucu ölüyor.  .

1. Kalp hastalığı = 652.486 ölü

2.Kanser = 553.888

Ölüm ve beslenmeyi yeterince dikkate almayarak,  bu insanlara çok büyük zarar verdik.

”İDEAL BESLENME YARININ İLACIDIR.”

Dünyadaki her insan,  her kültürden, dilden, ülkeden,  dünyadaki herkes biliyor ki,  ne yiyorsan o’sundur.

Yiyecek fark yaratır.

SÜPERMARKET;   bugün, bu ülkede kaliteli yaşamın sembolü.   Bütün bu ürünler mesafe ve mevsim gözetmeksizin tarlalardan ve çiftliklerden geliyor.   Mucizevi tarımın sonucu olarak,   her şekilde masanıza taze ürün kalitesini taşır.

Yiyeceğiniz ne kadar taze?

Eğer bir düşünürseniz, en iyimser şekilde yiyeceğiniz,  siz onu satın alana kadar bir haftalık ve ile 2000 ile 3000 km arası seyahat etmiş oluyor.  Bir sonraki soru ise:  En az 5 günlük olan bir yiyecekten ne kadarlık besin elde ediyorsunuz?

Eğer şanslıysanız, ihtiyacınız olanın %40’ını alırsınız.  Büyük şehirlerdeki marketlerde bulduğunuz yiyeceklerin hemen hemen hepsi işlemden geçmiş,  yolda gecikmiş çoğunlukla tabağınıza gelene kadar besin değerleri azalmış ya da tamamen yok olmuştur.  Sebebi fark etmeksizin her şeyi her türlü tarım ilacı,  bitki ilacı,  lavra ilacı, mantar ilacı ile spreylemeye ve hakkında hiç bir şey bilmediğimiz şeylerin genleriyle oynamaya karara verdik.  Ve en büyük problemlerden biri tabii ki toprak ve bizim toprağa ne yaptığımız ve havaya ve de suya, gıdamızı sağlayan her şeye.  Toprak defalarca ve defalarca kullanılıyor ve bütün besleyici maddeleri çekiliyor ve yeni çöller haline geliyor  ve bu bütün dünyada böyle.  Bizim gerçekten de tarım metodumuz, ne yediğimiz  ve onu nasıl ürettiğimiz hakkında düşünmemiz lazım.

Gübre dediğimiz şey başlıca üç mineralden oluşur:

N,F,P, NİTROJEN, FOSFOR, VE POTASYUM.

Peki, güzel,  ama,  problem şu ki, toprak ortalama 52 farklı minerale gereksinim duyar.  O zaman kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko ve demir ve adını sayamadığım diğer mineraller nerede?

   Onlar kayıp.  Ama toprak yetersizse bitkiler de yetersiz ve zayıf kalıyor,  ve savunmasız kalıyorlar,  böylece böcekler, hastalıklar ve mantarlar tarafından saldırıya uğruyorlar.  Böylece ağlayarak ilaç şirketlerine geliyorlar ve diyorlar ki;  ekinlerimiz ölüyor ve büyümeyecekler,  ve haşerelerimiz var,  ve tabii ki ilaç şirketleri onlara tarım ilacı,  mantar ilacı satmaktan ve bunlara ve diğer her türlü şeye artan talepten dolayı gayet mutlular.   İnsanoğlu zekası sayesinde,   diğer bütün hayvan türleri üzerinde üstünlüğünü kurdu.   Modern kimya, biyoloji ve adanmış araştırmalarından gelen ve tarımda devrim niteliğinde verim artışı sağlayan binlerce etkili kimyasal bileşim var.  Yani sadece ticari vejateryan gıdalardan alsak bile eksik ve toksik besin alıyoruz,  çünkü bütün bu tarım ilaçları, kimyasallar, spreyler ve diğer her şey yüzünden,  yiyecekler sağlıklı değil.  Ve yetersiz.  Sonuçta yetersiz ve toksik olmasından başka şansımız yok.  Ve sonra…

SONRA ONU PİŞİRİYORUZ!

Ve araştırmalar gösterdi ki, hafif bir pişirme bile içindeki enzimlerin yok olmasına sebep oluyor.  Yiyeceklerdeki en temel şey,  vücudunuza onların sindiriminde ve içlerindeki besin maddelerinin kullanımında yardım eden canlı enzimler, ya da canlı işçilerdir,  yani herkesin beslenmesinde çiğ gıdalar yer almalı.

Pişmiş gıdaya bağışıklık sistemi zehirmiş gibi tepki verir.  Birçok insan bunu bilmez. Pişmiş gıda aldığında vücut, buna tepki olarak sindirim lökositozu denen ve beyaz hücre aktivasyonuna yol açan bir süreç başlatır.  Muhtemelen pişirme sürecinin yiyeceğin yapısını değiştirmesinden dolayıdır.  Bir şekilde vücut bunun ayrımına varamaz ve besine zehir muamelesi yapar.  Beslenmeyi umduğunuz gıdaya vücudunuzun bunu yapması hoş bir şey değil.

PAUL KOUCHAKOFF ADINDAKİ İSVİÇRELİ BİR DOKTOR  1930 ‘larda ilk defa gösterdi ki;  diyetinizin %51’den fazlası pişmiş gıdalardan oluşursa,  vücudunuz buna yabancı bir organizma tarafından saldırıya uğruyormuş gibi tepki verir.  İlk defa Dr. Kouchakoff ispatladı ki;  gıdanızın %51’i çiğ olduğu takdirde lökosit olmayacaktır.  Ya da beyaz kan hücresi reaksiyonu olmayacak,  böylece vücudun bağışıklık sistemi yanlış alarm almayacak.  Günümüzde çok fazla bağışıklık sistemi sorunuyla uğraştığımızdan,  çiğ gıdaların her öğünümüzün en az %51’ini kapsadığından emin olmalıyız.  Böylece zaten zorlanan bağışıklık sistemini daha da zorlamamış oluruz.  Zayıf malzemeler ile inşa ettiğin bir binanın yüz yıl dayanmasını nasıl beklersin?

  Aynı şey vücudun için de geçerli,  eğer onu sağlam beslemezsen, uzun ve keyifli bir hayat  sürmesini nasıl bekleyebilirsin?

HERKES BİLİYOR Kİ, NE YERSEK OYUZ.  EĞER ÇÖP YERSEN, ÇÖP OLACAKSIN.

Bunu kronik gıdasızlık gibi düşün, çünkü olan o.  İnsanlar bu yüzden yorgun gözüküyor.  Öğleden sonra yorgun olmaman lazım.  Canlı ve hareketli olman lazım.  Bunun doğal sonucu olarak insanlar süper besinler ve çok yüksek kalitede vitamin ve mineraller içeren özel besinler,  her çeşit çoklu etkileri olan enzimler ve özel kimyasallar keşfediyorlar, daha uzun yaşamamızı ya da daha yumuşak bir cilde sahip olmamızı sağlayan gibi.

SPİRULİNA MEKSİKA’DA 5 BİN YIL BOYUNCA BAŞLICA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILDI.  SPİRULİNA PROTEİN YÖNÜNDEN DÜNYADAKİ EN ZENGİN YİYECEKTİR. [1]

Max Planck Enstitüsü her hangi bir yiyeceğin pişirildiğinde  % 50 kadar proteinin yok olduğunu bulmuştur.  Bu yüzden, süper gıda bitkisel protein kaynakları geleceğin anahtar besini olacaklar.  Çünkü ihtiyacımız olan tüm proteini ısıyla zarar görmemiş ve tamamen emilebilen bu kaynaklardan alabiliriz.  Kolayca sıvıya dönüştürülebilirler – emilebilirlikten kastım bu.  Spirulinayı sıvıya çevirmek ve tüketmek sizce ne kadar çaba gerektirir?

  Spirulinayı suya ekle, işte sana sıvı hali,  içtiğin gibi hücrelerinde dolaşmaya başladı bile.  Fakat bir bifteği sıvıya dönüştürmek ve sindirim sistemi tarafından emilebilir hale getirmek çok fazla enerji gerektirir.  Bu süper yiyecekler sağlığınıza ve mutluluğunuza olağanüstü katkılar sağlayabilir.

DÜNYADAKİ HİÇ BİR ŞEY MİNERAL YOĞUNLUĞUNDA KAKAO ÇEKİRDEĞİ İLE YARIŞAMAZ.

En yüksek doğal magnezyum kaynağı odur.  En yüksek doğal kromyum kaynağıdır.  Aynı zamanda en yüksek demir kaynağıdır.  Ve yine en yüksek magnezyum kaynağı.  Ayrıca en yüksek çinko kaynaklarından biri.  Bakır oranı en yüksek bitkilerden bir kakao.  Sağlıklı bir metabolizma için gerekli tüm bileşenler kakao çekirdeğinde mevcut.  DÜNYADAKİ EN YÜKSEK C VİTAMİNİ ORANINA SAHİP YİYECEKLERDEN BİRİ AMA SICAKLIK C VİTAMİNİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN, İŞLEM GÖRMÜŞ ÇİKOLATADA HİÇ C VİTAMİNİ YOK.  En yüksek anti-oksidan içeriğine sahiptir.  Beslenmeyle ilgili öğrendiğimiz her şeyden faydalandığımız takdirde bunun anlamı,  anti-oksidanlar sayesinde DNA bozulmasından, virüslerden, kanserden,  cilt hastalıklarından vb. korunmamız demek.  Ya bu olacak ve onu yiyeceğiz, ya da bu olacak ve onu yiyeceğiz.  Ve burada tüm zamanların en korkunç kimyasal çorbası olabilir,  ya da tüm zamanların en olağanüstü süper yiyeceği…  ve ikisini de yemek aynı miktarda çaba gerektiriyor.  Sanırım tüm değerleri tepe taklak olmuş bir kültürüz.  Paramızı en iyi gıda için harcamaktansa, kiraya yatırmayı tercih ederiz.

ÇOCUKLARIMIZI ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLMİŞ EN İYİ SÜPER YİYECEKLE BESLEMEKTENSE PARAMIZI ARABA YA DA EV İÇİN HARCAMAYI TERCİH EDERİZ.  ÇÜNKÜ BİLMİYORUZ!  KAFAMIZ KARIŞTIĞI İÇİN DEĞERLER YER DEĞİŞTİRMİŞ.

Bizi bu arabayı almaya ikna eden programlar izliyoruz ve birden bire o arabayı alıyoruz,  aslında o parayı en iyi yiyeceği alarak ailemizin sağlığına yatırmamız gerekirken ki asıl önemli olan budur.  Eğer her gün ucuz sandviç ekmeği yersem,  kahvaltıda bir fincan çay ve bir dilim kızarmış ekmek,  öğleden önce şekerli içeçek, öğle yemeğinde çörek,  ve akşam için fast-food kızarmış tavuk… 

Her türlü besleyici maddeden yoksun kalacağım ve bu sadece tek bir gün.  Bu durumda bazı tamamlayıcılara ihtiyacım olacak.  Böylece ertesi gün durumu düzeltmek için, kulaklarımdan çıkana kadar salata yiyeceğim yine de bir gün önce verdiğim zararı hiç bir şekilde düzeltemem.  Her zaman bir yerlerde bir kalıntı, bir sorun olacak ve bunun cefasını çekmeden ondan kurtulamayacaksınız.  Şanslıyız,  son yüz yıl içinde hiç vitamin takviyesi almamaktan,  onları her yerde hazır bulur hale geldik.  Ve hala birçok insan vitaminlerin ne kadar önemli olduğunu bilmiyor.  Ve onları yeterli miktarlarda alırlarsa,  hastalıklardan korunabilirler ve eğer yeterince fazla alırlarsa hastalıkları tedavide kullanabilirler.  Peki bu nasıl mümkün olur?

VİTAMİNLER

Haberlerde duymadım,  aslında haberlerde ”çok fazla vitamin almayın, zararlı olabilir” deniyor.  Ve yine de buna hiç bir kanıt göstermiyorlar, sadece söylüyorlar.  Doktorlar diyor ki;

”Vitaminlere inanmıyorum.”

Peki..

Biz bir şamana danışmıyoruz. Burada bilim adamlarıyla hareket etmemiz lazım.  İnançlardan değil, gerçeklerden bahsediyoruz.

Amerikan Zehir Kontrol Merkezi Birliği’ne göre, son 25 yılda  10 kişi,  sadece 10 kişi vitamine bağlı olarak hayatını kaybetmiş.  Bu 1 ve 0, 25 yılda 10 kişi.

İki yılda bir ölümden bile az ve bunlar bile kanıtlanmamış, onaylanmamış ama vitaminlere atfedilmiş ölümler.  İnsanlara yardımı dokunacak şeyleri, aslında tehlikeliymiş gibi göstermekte çok başarılı bir ülkemiz var.  Bazı çalışmalar, eğer her gün multi vitamin alırsan bunun sana zarar verebileceğini iddia ediyor. Bu sadece saçmalık.  Bazı araştırmalar C vitamininin böbrek taşına sebep olduğunu iddia ediyor.  Tıp kaynaklarını araştırdım, ve tüm öğrencilerimden araştırmalarını istedim, meslektaşlarımdan da  araştırmalarını istedim, ve C vitamininin böbrek taşına neden olduğuna dair her hangi bir bilimsel kanıt bulurlarsa  bana göndermelerini istedim. Referans istedim.   30 yıl geçti ve hiç bir şey almadım.  Bu durumda ya herkes dilsiz,  ya da bu sadece söylenti.

Vitaminleri ilaç gibi gören ve o şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair bir varsayım var.  Bir varsayıma göre iyileştirici özellikleri varsa, tehlikelidirler de çünkü ilaçlar öyle.  Bütün hayatımız boyunca tüketici olmayı öğrendik,  çoğunlukla da modern ilaçların, eczane ilaçlarının tüketicisi.   Peki ya;

 REÇETEYLE ALDIĞINIZ İLAÇLAR?

Bugünlerde bir çok kuvvetli ve doktor tavsiyesi dışında alınması tehlikeli olan ilaçlar var   ama doktorunuza ve eczacınıza bu konuda güvenebilirsiniz.   Her ikisi de alanında eğitim almış uzman kişiler.   Bir eczacı saygıdeğer bir üniversitede eğitim almış olmalı.  Doktor tıp okuluna gider, tıp eğitimi alır,  tıp tecrübesi vardır, reçeteler yazar ve ona Tıp Doktoru denir.  Şimdi bunun yerine beslenmeyi koyalım ve nasıl gözüktüğüne bakalım.  Doktorum diyetisyen okuluna gitmiş, diyetisyenlik eğitimi almış ve diyetisyenlik derecesi olan ve besin reçeteleri yazan bir diyetisyen.  Kulağa çok garip geliyor.  Doktora gittiğimizi söylediğimizde tıp doktorunu ima etmiş oluruz.  Staj yıllarımda kimsenin hastaların diyetiyle ilgilenmemesi beni şaşırtmıştı;  profesörlerimle konuştuğumda diyetle ilgilenmediler,  hastalar diyetle ilgilenmediler ve hastaneler de ilgilenmediler, yani beslenme hiç söz konusu olmadı.  AMERİKA’DA, DİYET ÜZERİNE RESMİ EĞİTİM ALAN MEZUN DOKTORLARIN ORANI % 6’DAN AZ.  Ne zaman beslenmeden bahsetsem, basitçe duymamazlıktan geldiler.  Öğrenci olarak vaktimi Boston’daki Bringham Hastanesi’nde geçirdim,  Harward Tıp Okulu’nun hemen yanındaydı.  Ve bu hastane, 1974’de bile kriz yeriydi.  Hastadan çok doktor vardı. Gerçekten sevimsiz bir yerdi.  Tıbbın başarısızlığını izlemek ve gözlemlemek için bir şansım oldu.  Benim hatırladığım Lösemili kadın gibi yemesi için beyaz ekmek ve jöle verilen insanlar görürdünüz.  Beyaz ekmek ve jölenin kansere sebep olduğunu söylemiyorum,  ama çare olmadıkları kesin.  Taburcu olan hastaların %26 sı geldikleri güne göre daha fazla gıdasız kalmış oluyorlardı.  Ve hastaneye geliş nedenleri, vakaların % 80 ile 90’nında kötü beslenmeleriyle ilişkiliydi.

William J. McCormack ve Frederick Robert Klenner’ın çalışmalarını okumaya başladım;

YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ KULLANIMININ ÖNCÜLERİ VE BU ADAMLAR 1940’LARDA BULAŞI HASTALIKLARI YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ İLE  TEDAVİ EDİYORLARDI.  Ve sonra duraksadım.  Şimdi bir dakika, bekle bir saniye.  Bunlar tıp doktorları ve vitamin kullanıyorlar,  yüksek dozda vitamin kullanıyorlar ve başarılı oluyorlar.  Bunların hiç birini okulda görmedim.  Tıp mesleği,  tıp eğitimi,  bu amaçla lisans eğitimi,  dergiler ve televizyon yoluyla genel eğitim,  hepsi oturma odasında gergedanlar yürütmeye yarıyor.  Ve ben onları oturma odasında görüp diyorum ki:  ‘

‘Hey, oturma odasında bir gergedan var!”  ve tüm bilgi yığını orada, ortada duruyordu,  tüm bilgi ve daha da içine daldıkça çok daha fazlasını buldum.  İlk kez LİNUS PAULİNG, C vitamininin soğuk algınlığına karşı işe yarayabileceğini öne sürmüştü ama bu tahmin ya da seziye değil, zamanın bilimsel verilerine dayanıyordu.  PAULİNG, ALBERT EİNSTEİN VE ZAMANIN DİĞER BİRÇOK DAHİ İSMİN MESLEKTAŞIYDI.  VE İKİ NOBEL ÖDÜLÜ VAR: KİMYA VE BARIŞ OLMAK ÜZERE.  YANİ HAFİFE ALINMAYACAK ZEKİ BİR ADAM.

Problem şu ki; klinik tıbbın alanına giriyordu  ve bu konuda uzmanlığı yoktu, böylece eleştiriye çok müsait bir durum ortaya çıkıyordu  ve C vitamininin soğuk algınlığı üzerinde etkisi olabileceği önerisi  tıp dünyası tarafından fazlaca alaya alındı.  Ve tıp dünyasının her zaman o kadar bilimsel ve aydın fikirli olmadığını söylemem lazım.  Sorun yaratan başka bir şey daha,  insanların yapı maddeleriyle olan ilişkisi ki bir yapı maddesi birçok şeye iyi geliyor.

E Vitamini kalp hastalıklarıyla mücadelede, kemiklerin güçlenmesinde ve ayrıca epilepsi hastalarının nöbetlerinin azalmasında etkili.  Şimdi bu oldukça değişik.

Mesela C vitamini,  anti-toksin, anti-histamin, anti-virüs,  kan şekerini düzenlemeye ve depresif ruh halini yükseltmeye yardım eder,  birçok şey için çok fazla iyi ve benim bunun için bir cevabım var.  Bir vitaminin birçok hastalığa iyi gelmesinin sebebi,  yine bir vitamin eksikliğinin bir çok hastalığa sebep olmasıdır.  Söz konusu olan sadece iki düzine yapı taşı ama yine de vücudunuzda binlerce kimyasal reaksiyon var.  Bir vitamin bir çok reaksiyona dâhil olduğundan,  her şeyin vitaminle ilişkili olduğunu kabul edebiliriz.  Mineraller için de aynı şey geçerli.  HER HASTALIĞA BİR İLAÇ GİBİ ESKİ BİR TIP İNANIŞIMIZ VAR.  Her hastalığa bir ilaç; nokta atışı.  Ve bu yapı maddeleri için doğru değil.  Tek bir bölgeyi iyileştiremezsin.  Eğer gerçekten iyileşirsen, her şey iyileşir.

Mesela bir hasta sadece kanser ile değil yüksek tansiyon, ve şeker hastalığı ve hatta  lif dokusu iltihabı ve diğer rahatsızlıklarla gelse  bütün sorunlar ortadan kalkar.  Bir hastalığı iyileştirip diğer ikisini tutamazsınız, bu imkansız.  Vücut iyiye gittiğinde, her şey iyileşir.  Siz bedeni beslersiniz ve beden kendini tamir eder.  İnsanlar vitamin aldığında, vitaminler özellikle iyileşme sağlamaz onlar vücudun bunu yapmasına olanak verir, vücudun kendini iyileştirmesine.  Bu, olaya tamamen farklı bir bakış açısı.  Vücudun, babamın değişiyle, kendini iyileştirme mekanizması var ve biraz daha ileri giderek demişti ki,

”DOKTORLARIN GÖREVİ BU MEKANİZMAYI TEKRAR VE TEKRAR AKTİVE ETMEKTİR.”  Ve rahatsızlığın ne olduğuna bakmaksızın hastalar iyileşir.  İnsan vücudundaki tek bir hücre bile ilaçtan yapılmamıştır.  Cerrahi müdahale size hiç bir şey katmaz.  İçinize plastik bir şeyler koyup,  zararlı bir şeyleri çıkartabilirler.  Ama en sonunda, vücudu kesip biçmek onu daha iyi yapmaz.  Bedene ilaç yüklemek aslında daha fazla sağlık getirmez.  Yani yeni bir boyutta, buna tamamen yeni bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor.  Sağlığı arttırma henüz denenmedi, bu gerçekten de hiç yapmadığımız şeylerden biri.  Yapı maddeleri tedavi amaçlı test edildiğinde çok düşük dozlarda kullanıldığından, halk ve doktorlar hep belirsiz sonuçları olan araştırmaları görüyorlar.  Yayınlanmış bir çalışma vitaminlerin az bir yararı olduğunu ve diğeri vitaminlerin o kadar da faydası olmadığını söylüyor ve siz ikisinin arasında gidip geliyorsunuz.  Ama asıl sorun bu çalışmaların düşük dozlarla yapılmış olması.  Tavsiye edilen günlük alınabilecek vitamin miktarı, nüfusun çoğunluğu tarafından eksiliğinde oluşan rahatsızlıkları önlemek için gerekli görülen miktardır.  Yani, eğer

Avusturya’da herkese günlük tavsiye edilen doz olan 60 mg C vitamini verirsek, bu ülkede  diş eti hastalığına rastlamamamız lazım.  Ancak bu ülkede hala diş eti hastalığına rastlıyoruz.  Eğer çok stresli bir işin içindeyseniz ya da stresli bir hayat tarzınız varsa, ev geçindiriyor, çocuk bakıyor ve aynı zamanda çalışıyorsanız vücut adrenalin üretmek için C vitaminini kullanacak.  Kalp krizi ile stres arasındaki ilişki buradan geliyor,  stresli olduğunuzda vücut adrenalin üretiyor ve bu da vücuttaki C vitamini seviyesini aşağıya çekiyor.  Bu da C vitamini eksikliği yüzünden dolaşım sisteminizin savunmasız kalmasına neden oluyor.  Modern tıp sadece hastalığı tedavi eder,  bir çok şeyin ilk sebebine dönüp bakmazlar çünkü anlayamazlar;  egzersiz sonucu hangi kimyasalların oluştuğunu,  meditasyonla hangi kimyasalların ortaya çıktığını, ya da yediklerimizden hangi kimyasalların çıktığını anlamazlar.  Geleneksel tıbbın uzun süredir tıkanmış olduğu nokta,  başa çıkılması zor, kronik problemler.  Ve kronik sorunlarda tıkanmış olmalarının sebebi, hastanın en başta rahatsızlanmasına neden olan sebebi değiştirmek için hiç bir şey yapmıyor olmaları.  Sadece belirtileri tedavi ediyorlar.  Ve tüm yaptığınız belirtileri tedavi etmekse, hastalığı iyileştirmezsiniz.  Yapmanız gereken asıl sebebi değiştirmek.  Geleneksel tıbbın tahminlerine göre çoktan ölmüş olması gereken hastaların,  KLASİK KLİNİK ORTAMLARDA PEK MÜMKÜN OLMAYAN ŞEKİLDE,  BİR KAÇ AYDAN FAZLA YAŞAMAYI BAŞARDIKLARINI VE BİRÇOK HASTANIN GELENEKSEL TIBBI İZLESELERDİ ÖLMÜŞ OLABİLECEKLERİNİ İDRAK ETMEM NEREDEYSE İKİ YILIMI ALDI.  Bir kaç yıl bir programa katıldıktan ve arka arkaya iyileşen, gayet canlı hastaları gördükten sonra ve ortadan kaybolan tümörler, çeşitli doku sertleşmeleri,  kireçlenme ve egzamalar ve yok olan bütün bu dramatik problemlerden sonra doğru yolda çalıştığıma ve bu çalışmaların gerçekten çok değerli şeyler başardığına yüzde yüz ikna oldum.  Kalp-damar rahatsızlığı medeniyetin getirdiği bir hastalık,  yaşam tarzının hastalığı,  çünkü çok fazla yanlış şey yiyoruz ve yeterince doğru gıda almıyoruz.  Ve büyükannen söylemişti, onun da büyükannesi söylemişti ve herkes böyle olduğunu biliyor ama yine de…  …çok az vitamin barındıran fastfood ve et, ve yağ,  ve şeker, ve nişasta, ve işlenmiş gıda ayrıca vitamin takviyesi de alma çünkü sana zarar verebilir!  Tabii ki

KALP-DAMAR RAHATSIZLIĞI

- ne bekliyorsun ki!  En az 25 yıldır kalp-damar hastalığının geri çevrilebileceğini söylüyorum.  Geleneksel tıp uzun zamandır bunun geri çevrilemez olduğunu iddia ediyor.  Tedavi yöntemine göz atmak, bize sebep hakkında ipucu verebilir.  Dr. Dean Ornish ciddi kalp-damar rahatsızlığı olan kişilerle, onları vejetarten beslenmeye dayalı sıkı bir diyete sokmak yoluyla çok iyi bir çalışma yürüttü.  Bu demektir ki, bitki temelli, yüksek oranda lif içeren ve vitamin ve minerallerle dolu ve en iyisi de organik bir şekilde topraktan yetişip gelmiş bir beslenme.  Ornish ayrıca onların sterslerini de azalttı ve bu insanların kalp-damar hastalıkları bir- iki yıl içinde durakladı ya da geri çevrildi.  Yani kalp-damar rahatsızlığının sebebi,  yeterince vitamin almamak ve yanlış beslenme.  İyi haber ise; ileri derecede damar rahatsızlığı olan kişiler bile  beslenmelerini değiştirip düzgün gıda almaya başladıklarında,  ameliyat olmadan hastalığı durdurabilir ya da geri çevirebilirler.  Beni şaşırtan ise; sınırsız bütçeli lider tıp kurumlarının koridorlarında dolaşan onca zeki, parlak ve en iyi konumlarda olan insanlarımızın bu rahatsızlıklara sebep olan gıda ve batı yaşam tarzı konusuna parmak basmaya hiç istekli olmamaları.  Gerçek şu ki; ölümlerin yarısı kalp-damar hastalıkları yüzünden ve bu ölümlerin yarısında da ilk hastalık belirtisi ölüm.  Yani insanlar ömür boyu hiç bir belirtiye rastlamadan devam edebilirler ve sonra öldüklerinde her şey için geç oluyor.  İlaç almak için çok geç, by-pass için çok geç, ambulans için çok geç,  hatta hayata döndürmek için çok geç.  Eğer her, kişiden biri, tabii böyle bir canlı düşünebiliyorsanız,  kalp-damar hastalıklarından can veriyorsa,  bu toplum temelde bir şeyleri yanlış yapıyor demektir.  Kazanmanın tek yolu oynamamak ve bu da hayatlarını değiştirmelerini gerektiriyor.

Oysa biz ne yapıyoruz?

Her yıl milyarlarca dolarlık by-pass ameliyatı yapıyoruz, aslında  sadece yeme-içme ve yaşam şeklimizi değiştirerek kontrol altına alınabilirler.  Daha güvenli olduğundan bahsettim mi?

  Ve daha ucuz olduğundan?

  Ve gayet iyi işe yarıyor.  Dolayısıyla neden tüm kardiyologlar bu yolu tavsiye etmiyor?

  ADİL OLMAK GEREKİRSE HEPSİNİN BU KONUDA ÇALIŞMASI YOK.  VE DOĞRUYU SÖYLEMEK GEREKİRSE…  İLAÇ ŞİRKETLERİNİN BU KONUDA EDECEK BİR İKİ LAFI VARDIR.  BU UYGULAMADA İLACA YER OLMADIĞINI FARKETTİNİZ Mİ?

  Meditasyon ve vejetaryen diyetten oluşan tamamen ilaçsız bir tedavi.  Burada hiç kazanç yok!

…Prozak, ADD tablet, taş, toz, yani biliyorsun numaralar çeviriyorum, çünkü  yaşayabilmek için kafayı bulurdum, TV’de gördüğüm her şeye inanırdım , yaşayabilmek için kafayı bulurdum, bana sattığın her pisliği yerdim…

İlaçlara yaklaşımdaki büyük problemlerden biri yan etkileri;  TERS İLAÇ TEPKİMESİ

TERS İLAÇ TEPKİMESİ

başlangıç olarak, İngiltere’de her yıl ters ilaç tepkimesi  sonucu oluşan ölümler için genel olarak kabul edilen rakam  yaklaşık olarak onbin.  Olaya başka bir açıdan bakacak olursak,  her yıl araba kazalarında ölen insanların sayısı 500.  Hepimiz araba kazaları konusunda çok endişeleniyoruz;  ters ilaç tepkimeleri konusunda hiç endişeli gözükmüyoruz.  Bu ülkede prostat kanseri sonucu ölen insanların sayısı ki gayet endişe vericidir ve bu konuda kampanyalar ve dahası var,  ortalama dokuz bin civarındadır.

AMERİKAN TIP BİRLİĞİ DERGİSİ’NİN YAYINLADIĞI ÇALIŞMALARA GÖRE,  REÇETELİ İLAÇLAR YÜZÜNDEN HER YIL YAKLAŞIK 106 BİN AMERİKALI HAYATA VEDA EDİYOR.

Şimdi bunlar olması gerektiği gibi reçetelendirilmiş,  doktor hatası olmayan ve beklenen yan etkileri olan ilaçlar.  Ve bunlar da söylendiği şekilde ilaçları kullanan insanlar.  Aşırı dozlar ve yanlış kullanımlar konu dışı.  Yani sadece bir yılda ve sadece Amerika’da, ilaçların beklenen yan etkileri yüzünden ölen insanların sayısı 106 bin ise,  yirmi üç yılda bu çok büyük sayıda insan demektir,  milyonlarca insanın reçeteli ilaçlar yüzünden ölmesinden bahsediyoruz.  VE 23 YILDA, VİTAMİNLERLE İLİŞKİLENDİRİLEN SADECE 10 ÖLÜM VAR.

VİTAMİNLERİ REÇETELENDİRMEYİ ÇOK DAHA CİDDİYE ALMAMIZ GEREKTİĞİ AÇIK.  (Şu anda vitamin almaya kalkmayın en pahalı ilaç ve reçeteye yazılmıyor. Cebinden alacaksın)

Ve panathenic asidin kaşifi, Roger Williams’ın da dediği gibi şüpheye düştüğünde önceliği vitamine ver.  Eczacılık sektörünün işi ilaç yapmak değil.  Onun işi para kazanmak.  Ki bence bu gayet kabul edilebilir, büyük uluslararası şirketler olarak hissedarlarına karşı sorumlulukları var ve şirketlerin yaptığı şey buduR, PARA KAZANMAK.

Kapitalist bir toplumda yaşıyoruz ve ben bunun kötü olduğunu düşünmüyorum.  Ve bence kapitalizmin büyük avantajları var  ve son derece suistimal edilebilir de, biz her iki yönünü de gördük.  Problem onu düzenleme şekillerinden kaynaklanıyor.  Bazı çok iyi düzenleyicilerimiz olduğuna inanıyorum ama çok yetersiz düzenleyicilerimiz de var.  İlaçları patentlendirmek ve onlara daha sonra neler olduğunu izlemekle görevli kurumların ödemeleri ilaç şirketleri tarafından yapılıyor.  Eğer restaurantların hijyenini denetleyenlerin ödemelerinin mekân sahipleri tarafından yapıldığını öğrenseydeniz, onların sundukları sonuçlar konusunda şüpheci olmanız gerekirdi.  Bizim ilaçlarla ilgili olan ve değişmesi gereken durumumuz da böyle bir şey.  İlaçları denetlemesi beklenen düzenleyicilerin paralarını onlar ödüyor,  ilaç araştırmaları yapan akedemisyenlerin paralarını onlar ödüyor  ve yürütülen mahkemeler yine sıklıkla ilaç şirketiyle ilişkisi olan kişilerce yürütülüyor.  Ayrıca tıp dergilerine reklam veriyorlar  ki tıp dergilerinin çoğu ilaç şirketlerinin reklamları ile destekleniyor.  Eğer son 65-70 yıl içindeki tıp literatürüne göz atarsak,  yüksek dozda vitaminin hastalıkları tedavi ettiğini gösteren binlerce çalışma var.  Şimdi bu çalışmaların bazılarını okuyamıyorsunuz.  Çünkü bunların yayınlandığı dergiler, Birleşmiş Milletler Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından indekse alınmamış.  İlginç değil mi?

  Yani ortada kara listeye alınmış tıp dergileri var.  Bazı tıp dergilerinde yayınlananlar, benim asistan  editörlüğünü yaptığım Doğru-Moleküler Tıp Dergisi gibi,  dergimizde son 41 yılda yayınlanan her ne varsa,  ve yüzlerce çalışma,  hiç biri Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından indekse alınmadı,  dünyadaki en büyük tıp kütüphanesi olduklarını söylüyorlar.  Yani samimi gözüken bilimsel akademik çalışmalar, yayınlanan dergiler ve tüm o ihtişamıyla bilim, aslında ilaç şirketleri tarafından onların pazarlama departmanlarının birer kolu haline dönüştürülmüş.   Ama bize reklamlarla ulaşan sağlık bilgileri hakkında bilmek istediklerim?

   Biz buna ticari sağlık bilgisi diyoruz.   Bu güçlü, büyük bir sektör.   Sağlık ürünleri reklamlarına milyonlarca dolar harcandı her türlü acı ve sancı için her çeşit tablet ve diğer ilaçlar.   Görüyorsunuz ki reklamlar bazen aldatıcı olabilir.  Bu ülkedeki reklamların %25’ini ilaç reklamları oluşturuyor.  Her şeyden önce, neden?

  Çok para harcamayı sevdiklerinden değil elbette.  Çünkü bir yandan TV deki dakikalara yüz milyonlarca dolar harcarken,  milyarlarca doları hasta oldukları için bu ürünleri satın alan insanlardan geri alıyorlar.  Kendilerini iyi hissetmiyorlar.  İlaçlara ihtiyacımız var. Sorgusuz sualsiz.  ACI KONTROLÜ, ÇOK ZEKİCE.  Ve ilaçlar gerekli ama burada şöyle bir noktaya geliyoruz,  eğer azı yararlıysa çoğunun daha da yararlı olduğuna inanan bir toplumda yaşıyoruz.  Yani elimizde her şey için ayrı ilaç bulmaya çalışan bir ilaç sektörü var.  Biliyorsun kötü bir alışkanlığın mı var- bir ilaç al. Depresif mi hissediyorsun mesala- al bir ilaç,  ve halk buna güvenir hale geldi,  halk ilaç almanın hastalığı iyileştirdiğini kabul eder oldu.  Eğer herkes bolca taze organik gıda alsaydı, en az işlem görmüş olanlardan ne olurdu acaba?

  BENCE SALGIN DERECESİNDE SAĞLIKLI OLURDUK.  SANIRIM PİYASALAR SARSILIRDI.  İLAÇ SEKTÖRÜ, YILLIK DEĞERİ YARIM TRİLYON DOLAR OLAN DÜNYA ÇAPINDA BİR HOLDİNG.  Yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmı sadece Kuzey Amerika’da.  Bu gerçekten, gerçekten büyük bir sektör.  Herkes sağlıklı olsaydı ne olurdu?

  Sağlık para getirmiyor.  Görüyorsunuz ki asıl mantıklı olan sağlıklı olmak, fakat sağlık para getirmiyor.  Bence etik bir ilaç sektörümüz olabilir.  Gerçekten öyle düşünüyorum.  Bence işe düzenleyicilerle, ilaçları yapan insanların bölümlerini  keskinleştirmekle başlamalıyız ki  burada tam bir dağınıklık söz konusu.  Genel fikire göre bütün ilaçlar kesin olarak kanıta dayanır,  ve bütün ilaçsız tedaviler sadece umut ve kuruntunun bir karışımıdır,  ve placebo etkisi ve şarlatanlar deneyimlere gerçekten göğüs geremezler.  Mesela,  bir ilacın patent alabilmesi için  iki ayrı olayda placebodan daha etkili olduğunu göstermesi lazım.  Bu demek değildir ki ilaç şirketleri başka bir sürü deney yapamazlar,  daha etkili olduğunu ispatlamayacağından dolayı, onlar yayınlanma gereği duyulmaz.  Yapılması gereken düzenleyiciye gidip ve bizim şu iki deneyimiz var demek,  bu ilacın placebodan daha etkili olduğunu gösteriyor.  Pazarlamak için patent alabilir miyiz lütfen?

   Bunlar üreticilerin ünsilin ve antibiyotik yığınlarının arasından seçtiğimiz örnekler.   Onları satılmadan önce saflık ve etkileri için test ederiz.   Tabii her zaman yeni ilaçlar ortaya çıkıyor ve biz onların pazara sürülmeden önce test edildiğinden ve güvenli olduğundan emin oluruz.  Doktorlar size ilaçların denendiğini ve test edildiğini söyleyecekler fakat yeni bir ilaç aldığınızda farketmeniz gereken şey aslında kontrol edilmemiş bir deneye girişiyor olduğunuzdur.  İlaçlar sadece patent alma amaçlı olarak, bir kaç yüz hadi en fazla bir kaç bin kişi üzerinde test edilmiş oluyor ve sonrasında milyonlarca kişiye veriliyor.  Ve bu milyonlarca kişi arasında sistemlerinin çalışma şekli ve ilaçlara verdikleri tepkilerde çok büyük farklılıklar olacak Ve böylece insanlar yan etkilerini görecek.  Ayrıca şöyle bir gerçeklik var; batıda insanların karşılaştıkları asıl problem ilaçların çok kolay başa çıkabildiği akut rahatsızlıklar değil,  kronik rahatsızlıklar.

Depresyon, diyabet, kalp, kireçlenme vb. rahatsızlıklar.

Bunlar seni öldürmeyecek şeyler, daha çok seni perişan hale sokup ve  daha da kötüleşmeni sağlayan ve uzun süre devam eden şeyler.  Bunlar, bütün ilaçların hedef olarak gösterildiği durumlar fakat aynı zamanda ilaçların pek tedavi edemediği durumlar.  Bazıları kısa dönemde gerçekten hayat kurtarır, onlara ihtiyacınız var.  Bazıları kortisoyid steroyidler ve herkesin hayır, hayır dediği diğer başka şeyler.  Kısa dönemde hayat kurtatır, güzel.  Antibiyotikler kısa dönemde hayat kurtarır, sorun değil.  Uzun ilaç tedavileri olan hastalarımın olmasından nefret ediyorum ve dünyada hastalarınızın bırakmasını sağlamayacağınız ilaç yoktur.  Bir ilaç şirketinin gözünde mükemmel ilaç,  insanları tedavi etmez çünkü işin kar getirmesi için  insanların o ilacı uzun süreli satın alması lazım.  Ayrıca, bunlar baştan beri tedavi için en iyi yöntemler mi?

  Ve cevap çok açıkça öyle olmadığı yönünde.  Yani sonuçta birçok kronik durum için, akla en yatkın olanı, başlangıçta ilaçsız olarak ne yapabiliyorsan onu yapmak.  Çünkü birincisi aynı çeşitlilikte yan etkilerinin olma ihtimali pek yok  ve ikincisi bir takım durumlarda sadece semptomları tedavi etmektense, altında yatan problemi yakalama şansları daha fazlaymış gibi gözüküyor.

Doktor Abram Hoffer, Adsız Alkolikler’in kurucusu Bill W. ile çalıştı ve  Bill W ve Abram yakın arkadaşlık kurdular.  Bill W. ağır depresyon geçiriyordu.  ABRAM O’NA NİASİN ALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.  GÜNDE 3000 MG NİASİN ÖNERDİ.  BU BİLL W İÇİN DEPRESYONUN SONU OLDU.  Sonrasında Bill W alkoliklere Niasin (B3 vitamini) [2]almayı denemelerini, depresyon ve alkol  probremlerine çözüm olup olamayacağını görmelerini önerdi.  Ve Niasini deneyen insanların büyük çoğunluğu çok iyi gelişmeler gösterdi.  Böylece Bill W, kurucusu olduğu Adsız Alkolikler’de Niasin ve vitaminin tedavi amaçlı kullanılmasını istedi.  Fakat çoktan ilaç tedavileri tarafından, en iyi tabirle, işgal edilmiş olan Adsız Alkolikler bunu reddetti.  Bugün ise AA övgüye değer birçok adıma odaklanmış durumda,  alkoliklerin içmeyi bırakabilmeleri konusunda.  Ama vitamin tedavisini önermiyor.  Zamanında bir endişe vardı,  SSRI grubu anti-depresan ilaçların intihara sebep olup olmadığı konusunda  büyüyen bir endişe ve bu ilaçlarda sorun olduğunu söyleyen bir kaç, belki   2000 dolayında kampanyacı ile bunu red eden düzenleyici otoriteler  ve ilaç şirketleri vardı.

Amerika’da okullardaki öğrenci terörü üzerine tam bir çalışma yürüttük.  Ve çalıştığımız bir dizi olayın çoğunda,  bir çoğunda…  tetikçi suça karıştığı zaman, ya bu çeşit psikiyatrik tedavide ya da tedaviden geri çekiliyor oluyor.  (Teröristlerde aynı durumda) Ve hala bu tür şeylerin hiç biri mahkemelerde ortaya çıkmıyor.  Ve bir Amerikan araştırmacısının ortaya çıkardığı PROZAK GERÇEĞİ,  tabii ki zamanın lider markasından söz ediyoruz,  patent almak üzereyken yeni bir ilacın ortaya çıkıp çıkmadığını merak ettiler.  Ve yaptıkları araştırmalar sonucunda gerçekten de Prozak R adında,  moleküler yapısı biraz düzeltilmiş bir ilaç  olduğunu buldular.  Yeni bir ilaç üretmek için, ne gibi gelişmeler olacağını söylemek lazım ve Prozak R için olan patent başvurusunda mevcut olan ilaca atfedilen intihar düşünce ve duygularının bunda olmayacağı söyleniyordu.  Tam olarak da ilaç şirketinin son on yıl boyunca inkâr ediyor olduğu şey.  Ölümcül derecede depresyonu olan bir kadınla çalışmıştım.  Ailesiyle birlikte yaşıyordu.  Ellilerindeydi ve bütün günü bir köşede duvara dönük oturarak geçiriyordu.  Kimseyle konuşmazdı. Kimseyle yemek yemezdi.  Tamamen iletişim kurulamaz durumdaydı.  Tabii ki psikiyatrist kontrolündeydi, olması gerektiği gibi,  ve beklenildiği gibi psikiyatrist ona çeşitli ilaç tedavileri uyguluyordu.  Ailesi vitaminleri merak ediyordu,  onlara DR. HOFFERS’IN NİASİN İLE OLAN ÇALIŞMALARINDAN BAHSETTİM,  ve onlar da bu derece hasta biri için ne kadarlık doza gerek olduğunu sordular.  Ben de Dr. Hoffer’ın normalde günde mg Niasin verdiğini, ama bazılarının özellikle çok hasta olanların çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu ve onu iyileştirecek kadar çok vermeleri gerektiğini söyledim.  Bunu deneyebileceklerini anladılar.  BÖYLECE GÜNDE 11.500 MG NİASİN ile masada onlarla oturup muhabbet ediyordu,  sanki hiç bir şey olmamış gibi.  Sonra psikiyatriste gidip ona bu iyileşmiş insanı gösterdiler ve psikiyatrist onlara;

”Bu kadar çok Niasin verebileceğinizi sanmıyorum, zararlı olabilir.” dedi.  Böylece Niasin vermeyi kestiler ve  ve o da köşedeki yerine geri döndü.

NİASİN GÜVENLİ Mİ?

NİASİN YÜZÜNDEN YILLIK ORTALAMA TEK BİR ÖLÜM BİLE YOK,  SON 15-20 YIL İÇİNDE ONA ATFEDİLMİŞ SADECE BİR KAÇ VAKA VAR.  Ama Niasin yüzünden olan yılda tek bir ölüm bile yok.  Ve intihar derecesinde depresyonda olan kaç kişi gerçekten de hayatlarına son verdi.

İKİ AVUÇ DOLUSU KAJU FISTIĞI, ÖNERİLEN PROZAC DOZUNA EŞİT BİR İYİLEŞME SAĞLIYOR.  Şimdi herkes diyecek ki;

” İki avuç dolusu kaju, şişmanlatmaz mı?

”  Ve benim sormak istediğim, umurunda mı?

DEPRESYONDAN KURTULMAK İSTİYOR MUSUN?

BASİT BİR TERAPİ ALMAKLA ZORLANIYORDUN.  AMA BUNU YAPABİLİRSİN.  DEPRESYONDA OLANLARIN YAPABİLECEKLERİ İLK ŞEY, DEPRESİF OLMANIN SORUN OLMADIĞINI BİLMELERİDİR.  EĞER İYİ BESLENMİYORSANIZ, DEPRESİF OLURSUNUZ.  Yani buna devam etme ve gidip düzgün beslen.  Zihinde, beyinde olup bitenler -zihin dediğimiz her ne ise- vitaminlerden,  kimyasallardan ve olanlardan etkilenebiliyor.  Psikolojik tedavilerin önemiz olduğu söylenmiyor, tabii ki önemliler ama psikolojik ve psikiyatrik semptomları olan bir hastayla hiç bir yere varamazsınız,  eğer beyinleri aç kalmış, açlıktan ölmüş ya da zehirlenmiş ise.  Tıptaki acı gerçek şu ki, senin kemik ölçümünü yaptığım takdirde vücudunda,  bir Mısır firavununda olması gerekenden kat fazla kurşun bulurum.  Eğer senden yağ örnekleri alırsam, onlarda hala DDT, DDE ve DDD olacaktır,  DDT uzun süre yasaklanmış olmasına rağmen.  Tabii başka çeşitli kimyasallar da olacak.  Ama kimse bunu duymak istiyor mu?

 Hayır.  Ve hala kayıtlı değiller ya da belki de doktorlar sadece bunu yapmak istemiyorlar.  çünkü kullandıkları her şey zehirli, kullandıkları her ilaç,  reçeteli ilaçlar, tezgahlardaki ilaçlar  bütün ilaçların karaciğer toksik sınırı yok.   79 milyon kadar Amerikalı hergün ağızlarına  CİVALI DOLGU koyuyorlar.  Resmi olarak onların toksit olduğunu söylemememiz lazım, yani hastalarıma bundan söz etmem.  Ama bir belgesel için, aynı mı?

  Aynen öyle.  Eğer beynini inceler ve biyopsi yaparsam,  sisteminde büyük miktarda civa bulurum,  ağızında amalgam (civa karışımlı dolgu) dolguları varsa.  Peki ne Amalgam ve civayı dişine konduğunda, dişçinin tepsisinde durduğundan daha güvenli yapar?

  Son derece zehirli ve dişçi, insanoğlu için bilinen en zehirli maddelerden biriyle başa çıkmak durumunda ama ağzınıza konduğu anda güvenli oluyor. Saçmalık bu.  ….eğer onu ağzına koyarsan zehirlenirsin.  Hikayenin sonu.

Toksinleri sisteme tıkmayı bıraktığınızda, dışarı çıkmaya başlarlar.  Ve aslında şimdi sadece diyetinizi organik beslenmeye çevirirseniz,  bütün zehiri serbest bırakırsın, dolaşım sistemine ve böbreklere geçer ve böbreklere onu atması için yardım etmezsen yeni hasarlara yol açabilirsin.  Bu bir hata, bu yarım tedavi, tedavinin diğer yarısı ise DETOKS (Zehiri Giderme).  Kolonik, lavman, vücudunu temizlemene yardım eden şeyler.  Bitkiler toksiklerden kurtulmana yardımcı olur.  Su detoksa yardımcı olur.  Bunlar temizlenme denklemindeki hassas faktörler,  çünkü vücudumuzun başlıca temizlenme ve detoks yöntemi bağırsaklardan geçer.  Besinlerin dokulara girmesine izin vermek için toksiklerden kurtulmak zorundayız.  Eğer zehirle doluysan, onları içeri alamazsın.  Tek bir alana iki şey sığdıramazsın.  Temel fikir, en basit şeyi yaparak başlaman gerektiği, bol bol su içemeye başlamak gibi.

ZAYIFLAMAK İÇİN

 Basitliği kadar ne kadar az insanın gerçekten bunu uyguladığı da şaşırtıcıdır.  Hiç bir şey yemeden önce 1-2 litre su için,  kahvenizden önce, ya da çayınızdan önce, sabaha her ne ile başlıyorsanız.  Sadece su için ve sonra gününüze başlayın.  İlk olarak farkettiğimiz şey, boom, boşaltım sistemi çalışıyor.  Kuzenim 18 aylık programımızın sonunda tam 67 kilo verdi…  Tüm seçenekler arasında çiğ, organik, doğal yiyeceklerden söz ediyoruz.  Ve kuzenim bütün toksikleri bağırsakları yoluyla vücudundan attı.  Günde 12 bağırsak hareketi.  Bir keresinde, bir gün içinde 7 kilo verdi.  Bu gayet ilginç ama topluma bundan bahsetmek çok zor,  çünkü kilo kaybetmekten bahsettiğimizde, egzersiz yapıp olanı kasa çevirmeyi ve bolca terlemeyi düşünürüz, ama aslında bu çağda  ortalama yağ hüsresine sahip, ortalama bir insandaki toksikleri  cildiniz yoluyla vücudunuzdan atmak istemezsiniz.  Onlardan bağırsaklarınız yoluyla ve mümkün olduğunca çabuk atmak istersiniz.  Kanser araştırmalarıyla ilgili en büyük sorun, insanları tedavinin hemen köşe başında olduğuna inandırılmış olmasıdır.  GAZETELERDE ÇOĞU HAFTA ŞÖYLE BİR HABER GÖRÜRSÜN; KANSERDE YENİ TEDAVİ.  Ve şöyle bir geri çekilip gerçekte ne olup bittiğine baktığında görüyorsun ki akrabaların, akrabalarım ölmeye devam ediyor,  kanser buluşu yine kansere sebep olan yeni bir ilaca dönüşüyor çünkü bu kemoların birçoğu, kendileri kansorejen ve bütün olay şu ki;  bunlar tümör hücrelerini tekrarlamamak üzere zehirlemek için tasarlanmış toksik hücreler.  Yani buradaki büyük yanlış kanser endüstrisinin tümörü kanser olarak görmeye devam etmesi ve biz tümörün kanser olmadığını biliyoruz, çünkü eğer öyle olsaydı,  bu tümörü kesip vücuttun atabileceğimiz ve bir daha ortaya çıkmayacağı anlamına gelirdi ve bunun doğru olmadığını,  tümörlerin yeniden büyüyebildiğini biliyoruz ve tekrar büyümelerinin sebebi altında yatan metabolik süreci düzeltmemiş olman.

KANSER

insanoğlunun karşılaştığı en ölümcül ve ele geçmez düşmanlardan biri.   Kanser hücresi bir kere ortaya çıktı mı, doku parçasında büyüyüp tüm vücuda zarar verecek şekilde yaşar.   Bu doku diğer hücrelerden, dokulardan ve organlardan besinleri çalar.  Birçok insan geleneksel tıbbın işe yaramadığını fark etmeye başladı.  ATB (Amerikan Tıp Birliği)nin verdiğe bilgiye göre,  kanser için doktora gelen hasta, kaçıncı evrede olduğundan bağımsız olarak,  1. ya da 4. evre olsun -çoğu kanser 4 evreye ayrılıyor-  evresinden bağımsız olarak ilk defa doktora gelenlerin %30’undan azı, kemo, ameliyat  ve radyasyon ile 5 yıl yaşıyorBu demektir ki %70’inden fazlası ölüyor.  Bu kabul edilemez.   Ne kadarlık şansım var doktor?

   (Marshall…   Seni yanlış bilgilendirmek istemem   İyileşmenin kesin olmadığını anladığına eminim, fakat…   …mümkün olduğunca çabuk ameliyat edebilirsek   İyileşme şansının iyi olduğuna inanıyorum.)

DR. MAX GERSON’A AİT VE 1930 LARA DAYANAN ÖRNEK OLAYA GÖRE,  VİTAMİNLER VE ÖZELLİKLE BÜYÜK MİKTARLARDA TAZE SEBZE SULARI  VE ORGANİK YİYECEKLER KANSERİN GERİ ÇEVRİLMESİNİ  SAĞLAYABİLİYOR VE GERSON ÖLÜMCÜL HASTALARDA % 50 BİR BAŞARI ELDE ETTİ,  ki gerçekten yüksek bir oran.  Kötü huylu tümürlerde, Gerson Terapisi olağanüstü.  Gerson Terapi’nin kendisi her doktorun öğrenmesi için yeterli sebep sunuyor, ama öğrenmiyorlar.  Tıp okulu bu tür alternatiflerden bahsetmez.  Bu görüntüler, kanser kurbanlarının Gerson Plus Besin Terapisi’nden önce ve sonra çekilmiş resimleri.  -şiddetli tümör-  – ay sonra-  -non-Hodgkin’s tümörü-  – 18ay sonra-  Normal insan vücudunun  savunma sisiteminin  kuvveti kanseri imkansız kılacak noktadadır.

İNSAN VÜCUDUNUN SAVUNMASI O KADAR KUVVETLİDİR Kİ,  NORMAL SAĞLIKLI BİR VÜCUT KANSER YA DA BAŞKA BİR KRONİK  HASTALIK ÜRETEMEZ VE ÜRETMEYECEK DURUMDADIR.  Ayrıca iyi, sağlıklı, normal, zengin, organik yiyeceklerle hastalıkları geri çevirebilirsiniz, bizim yaptığımız da bu.  Eğer kanseri geri çevirmek istiyorsanız yapmanız gereken,  içe dönüp kanserin gelişmek için dayandığı içsel çevreyi tahrip etmektir ve bu kliniklerin yaptığı da budur.  Onların yapmadıkları ise, vücuda yığınla kemoterapi, radyasyon ve zehirler yüklemek  ve zaten zayıflamış olan bağışıklık sisteminde daha fazla  soruna yol açmak – kişi bu sebepten kanser oluyor zaten.

KEMOTERAPİ

VE G. EDWARD GRİFFİN’İN SÖYLEDİĞİ GİBİ, EĞER BİRİNİ KANSER ETMEK İSTİYORSANIZ,  ONA KEMOTERAPİ VERİN.  ÇÜNKÜ ÇOĞU ZAMAN BU KEMOTERAPİLERİN KENDİSİ KANSEROJEN.  Yılda aldığım binlerce telefondan, pek de az olmayan bir kısmı  hastanelerin onlara verebileceği en iyi tedavilerden geçmiş ve tümörleri sürekli geri gelen  insanlardan geliyor… ve neden  kanseri tekrar tekrar yaşadıklarını sorduklarında ise doktor;

”Bilmiyoruz, aslında kansere gerçekten neyin sebep olduğunu bilmiyoruz.” diyor.

ASLINDA BUNU 60 YILDIR BİLİYORUZ!  Doğrusu Edinburg Üniversitesi’nden PROF. JOHN BEARD’ÜN  1904’TE YAZDIĞI TEZDEN BERİ BİLİYORUZ Kİ;  KANSER DURDURULMAMIŞ BİR İYİLEŞME SÜRECİDİR.  Yine aynı yere geliyoruz, ilaç endüstrisi özellikle insanlara yalan söylemiyor,  sadece olayları olması gerektiği gibi ele almıyorlar.  Klasik bir örnek, hayatta kalma oranlarını değiştirmeleri.  ”Yaşamak” kelimesini bir reklamda duyduğunuzda demek oluyor ki;

” TAMAM, BİZE BAĞIŞ YAP, ÇÜNKÜ ARTIK GÖĞÜS KANSERİ OLAN KADINLARIN  %80’İ HAYATTA KALIYOR.” VE YAPTIKLARI ANCAK  ”HAYATTA KALMAK” İFADESİNİ İLK TEDAVİDEN İTİBAREN 5 YIL ANLAMINDA YENİDEN TANIMLAMAK.

Teyzemi ele alalım – teyzem kanser oldu, kanserden kurtulan olarak ölümsüzleştirildi  çünkü 5 yıl yaşadı ama bundan 6 ay sonra öldü.  Yani iyileştirildi ve öldü.

1972 ‘de Başkan Nixon, eğer kanser  sorununa yeterince para akıtırsak, çözebileceğimizi belirtti.  Aya insan gönderebildiğimize göre bu problemi de çözebilmemiz lazımdı.   Birlikte zor yeniliriz yeryüzünde hiç bir güç yoktur ki Amerikan halkının şevk ve ruhuyla örtüşebilsin.  Ve ‘de büyük miktarda para kaynağı sağlamaya karar verdi.  O sene 25 bin Amerikalı kanserden öldü.  Tam 25 yıl sonra,  USA TODAY, büyük bir gazete,  sanırım Newsweek de  tam olarak ne olduğunu rakamlarla yayınladı.  Olan şey, Amerikan hükümetinin biz vergi  mükelleflerini, 39 milyar dolarlık kanser araştırması yükü altına sokmasıydı.

 25 yıl sonra, 1996’daki sonuç ise   560 bin insan kanserden öldü, iki katından fazla! 

Neredeyse her kanser türü için 5 yıl ya da biraz daha iyi olan yaşam  oranları son kırk yılda değişmedi. Gerçekten çok üzücü.

KANSER İNSANIN İKİ NUMARALI KATİLİ,   İKİNCİSİ KALP RAHATSIZLIĞI.  

Bay Marshall gibi kanser kurbanı biri depresif olur mu merak ediyorum.  Savaşla ilgili bir şey görüyorsun, ve bu kanser savaşı,  savaşlar ancak çatışmaya devam ettiğinde kazançlıdır.  Kabul edelim ki; kanser yarın ortadan kalksa, milyonlarca insan işsiz kalırdı.  Yani ne yapmamız gerektiği konusunda gerçek ortaya çıktığı taktirde, ortadan kaldıracağınız yıllık 200 milyar dolarlık değeri olan bir endüstri.

BİRÇOK ÜLKEDE KANSER HASTALARINI, BESİN TERAPİSİ İLE TEDAVİ ETMEK YASAK.  BU ÜLKELERDEKİ TEK YASAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ; AMELİYAT, RADYASYON TERAPİ VE KEMOTERAPİ.

Bir çok insan niye Meksika’da olduğumu soruyor.  İşte bu yüzden buradayım.  Amerikan vatandaşıyım, San Diego’da yaşıyorum, çocuklarım burada okula gitti,  doğru olduğuna inandığım şeyi doğduğum ülkede yapmak isterdim.  Hastalarımın birçoğu Amerika’dan geliyor.  Hastalıklarının tedavisi için uygun olduğunu düşündükleri programı kendi ülkelerinde uygulayabilmeyi isterlerdi, bu ister Avustralya olsun,  ister Yeni Zellanda, ister Kanada, ister İngiltere ya da Amerika, fark etmez.  Maalesef sağlık hizmeti kanunları değişmedikçe bunu yapamayız.  Kansere karşı savaşta hep bir kol arkada dövüşüldü ve ben asla ringe çıkıp, dünya ağır siklet şampiyon ile bir kolum arkada dövüşmezdim.  Ve HALA KANSER ARAŞTIRMASINI VE TEDAVİSİNİ TEMELDE İLAÇ,  AMELİYAT,  RADYASYON TEŞEBBÜSLERİ İLE SINIRLI TUTUP VE BESLENMEYİ CİDDİYETLE DİKKATE ALMAYARAK BU İNSANLARA ÇOK BÜYÜK ZARAR VERDİK.  Yani bu, insanlar yalan söylüyor,  kanser endüstrisinden çalışan herkes bir şekilde şeytan ya da ahlaksız demek değil.  Burada baktığımız şeyde gördüğümüz, bir çok insanın en iyisi olduğuna inandığı şeyi yaptığı.  İçten olabilirsin ve içtenlikle yanılıyor olabilirsin.  İyi haber ise bugün bunu değiştirdiğimiz.  Kişinin az sayıda olan özgür seçimlerinden biri de, neyi yiyip yemeyeceğidir.  Yani vücudu yıkmak için değil, güçlendirmek için her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu dünyanın her yerinde kabul görür, değil mi?

  Yapabileceğin her şeyi yapmak ve güverteyi yararına şeylerle doldurmalısın,  yani bağışıklık sistemini beslenme ile güçlendirmek ve vitaminleri hastalığa karşı vücuda destek için kullanmalısın çünkü yetersiz beslenme kanseri yenmene yardımcı olmaz.

ERKEKLERDE EN SIK SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERE TUTULUR.  KOLON KANSERİ BAŞLANGIÇ İÇİN İYİDİR  ÇÜNKÜ TEDAVİSİ PEK DE KOLAY DEĞİL.

KOLON KANSERİ

çok ciddi bir hastalık ve % 100 önlenebilir, tabii ki  yüksek lif içeren bir diyet ve kanseri ağırlaştıran şeylerden kaçınarak,  bazı katkı maddeleri, gıda koruyucular, çevresel kimyasallar…gibi  her türlü kansere sebep olabilecek şeyler.  Japonya’da yaşayan ve standart Japon yemeklerini yiyen, standart  Japon yaşam sekline sahip Japonlar, dünyadaki en düşük kanser oranına sahipler.  Ve bu düşük oranın, çok miktarda deniz ürünü, balık ve deniz sebzeleri tüketimi ile ilişkili olduğuna inanılıyor.  Bu diyet ile yüksek miktarda SELENYUM, ÇİNKO VE GERMANYUM ALIMI OLUYOR,  VE DİĞER BÜTÜN ANTİ-KANSER ELMENTLERLE BİRLİKTE.  Ayrıca sadece kansere karşı değil,

ALZHEİMER VE KALP HASTALIĞINA KARŞI DA KORUYUCU ETKİSİ OLAN, YÜKSEK MİKTARDA OMEGA BALIK YAĞI ALIMI DA OLUYOR.

Ve yeşil çay içiyorlar,  yeşil çayda bizi, hücrelerimizi, genlerimizi kansere karşı koruyan  bir dizi kimyasallar var.

Kadınlarda meme ve rahim kanseri en yaygın olanları.  Meme kanseri oranının çok düşük olduğu  Japonya’dan, bir Japon kadını alıp Amerika’ya  transfer et ve yaşam şeklini değiştirsin,  kansere yakalanma ihtimali Amerikalı kadınlarınkine ulaşacaktır,  ki bu oran % 13 civarında.  Yani Amerika’daki kadınların % 13 ü meme kanseri riski taşıyor.  Japonlarda bu oran % 1 den az.   Biz doktorlar tekniklerimizi geliştiriyoruz.   Hiç kimse kansere karşı savaşında yalnız değil.   Araştırmacılar her gün daha fazla olgu buluyor ve açıklıyorlar.   Kanseri yeneceğiz.  ASIL KEMOTERAPİK MADDE OLARAK, DAMAR İÇİNDEN YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ VERİLENLERE BAKTIĞIMIZDA,  DÜNYADAKİ HER KANSER HASTASI İÇİN CANLANDIRICI, HARİKA HABERLERİMİZ VAR.  Kolay ve güvenli – ucuz olduğunu söyledim mi?

- enjeksiyon yapacak bir doktor lazım.  Sadece ısrarcı olmalısınız.  Önümüzdeki on yıl boyunca bunun daha çok kabul göreceğine inanıyorum  ama kanserli hastaların bekleyecek zamanı yok  ve çoktan ölmüş olanlar ise tıp dünyası ve sözüm ona her ihtimalin özgür araştırma ve  geliştirilmesini desteklediği varsayılan hükümet tarafından  fena halde haksızlığa uğradılar.

KEMOTERAPİ YERİNE C VİTAMİNİ

VE ORTAYA ÇIKIP KEMOTERAPİ İLE KANSERİ TEDAVİ ETMEK YERİNE DAMARDAN GÜNLÜK  30, 60, 100 BİN MG. C VİTAMİNİNİ DOĞRUDAN KAN DOLAŞIMINA  VERMEYİ ÖNEREBİLİRSİNİZ VE BU KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRECEKTİR.

BU KADAR YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ ÖZELLİKLE KANSER HÜCRELERİ İÇİN ZEHİRLİDİR VE BU TAM OLARAK KEMOTERAPİNİN YAPTIĞI ŞEYDİR AMA  C VİTAMİNİ SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERMEZ VE İNSANLARIN MİDESİ BULANMAZ,  SAÇLARINI KAYBETMEZLER,  TEK YAPTIKLARI İYİLEŞMEKTİR.

Dozu 40.000 mg, 50.000 mg, 60.000mg’a yükselttik, 100.000 mg’a kadar çıktık, hatta 200.000 mg, bir günde nerdeyse çeyrek kiloya kadar enjekte yaptık.  Ters etki yok, ters bir yan etki yok sadece hafif bir sersemleme hali.  Oysa büyük miktarlarda C vitamini içeriği,   100 mg almanız halinde böbrek taşına sebep olacağı anlamına geliyordu.  Şimdi bunun neden uygulanmadığını merak ediyoruz.  Çünkü varsayıyoruz ki; eğer bu çok iyi bir şey olsaydı doktorum zaten biliyor olurdu,  eğer gerçekten iyi olsaydı televizyonda olması gerekirdi,  eğer çok iyi olsaydı tıp okulunda öğretiliyor olurdu ve bu da başka bir varsayım.  Tıp okulunda neden vitaminleri öğretmek isteyeceksiniz ki?

  Tıp okumuş ve bunun pratiğini yapmış tıp doktorları,  ve ilaç şirketleri tarafından yüklüce yardım alırken  neden gidip vitaminlerle ilgilensinler ki?

  İLAÇ ŞİRKETLERİ VİTAMİNLERİN REKLAMINI YAPMAYACAKLAR,  BU İŞE YARAMAZ.  HÜKÜMET BUNLARIN İLAÇ ŞİRKETLERİ, DİĞER LOBİLER  VE TIP LOBİLERİ TARAFINDAN SAKLANDIĞI KONUSUNDA HİÇ BİR ŞEY BİLMİYOR.  İNSANLAR HABERSİZLER ÇÜNKÜ ALDIKLARI EĞİTİMDE  ORTOMOLEKÜLER (VİTAMİN TEDAVİSİ) KELİMESİ HİÇ GEÇMEDİ.

Dr Hugh ortomoleküler, yani tedavi edici besinlerin, ORTOMOLEKÜLER TIBBIN [3]tıp fakültesinde  ele alınan hiç bir konunun cevabı olmadığını söyledi.  Yani burada elinde olan, sağlık sektöründeki iki farklı görüş ve karşılaştığın şey bizim şu anda tecrübe ettiğimizle aynı,  imkânsız bir çatallaşma.  İnsanlara kanser için yüksek dozda C vitamini kullanımından bahsettiğinizde,  ve bunun sıkıca test edildiğini söylersiniz  hatta Ulusal Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı.  Dr. Reardon’un ekibi bunu 25 yıl ya da daha fazla zamandır yapıyor.  Otuz yıldır, yüksek dozda vitaminlerin bir kanser hastasının hayat kalitesini fazlasıyla yükselttiğini ve ömrünü fazlasıyla uzattığını gördüm.  Ve kaynaklara bakıp bir çok yerde, yüksek dozda vitamin tedavisinin kanseri durdurduğunu ve hatta geri çevirdiğini destekleyen yazılar bulabilirsiniz.

İMKÂNSIZ BİR SORU.  BU NEDEN UYGULANMIYOR?

  Ve cevap tabii ki de, yeterince insan şikayet edene kadar  ….  uygulanmayacak.  Ancak herkes besin terapisini talep ederse durum değişecek.  Şu anda besin terapisi ister ve bunun için doktora gidersen, bu bir şekilde  Fransız restaurantında noodle (erişte) ısmarlamaya benzer.  Menüde yok ve nasıl yapılacağını bilmiyorlar,  ve sen de onu alamayacaksın.  Kendine bakmak ve yardım etmek senin hakkın.  Düzenleyicileri, politikacıları doktorları ve üniversiteleri ve tıp eğitimi alan insanları, anti-kanser özellikleri olan bitkiler olduğunu, kemoterapinin sonucu olan mide bulantısına karşı kusmaya karşı bitkiler olduğunu, isiliğe yardım edebilecek bitkiler olduğunu, yorgunluk ve baş ağrısına çözüm olabilecek bitkiler olduğunu anlamaları için yeniden eğitmeliyiz.   Anne dinle…   Artık eminim ki, hükümet çalışanları işlerinde uzmanlar.   Fakat Bay Kahumana’nın çayını aldığımdan beri harika hissediyorum.   Neden, bir tedavinin bu kadar etkili olabileceğini bilmezdim.   Neden her zamanki ataklarım olmuyor artık.   Peki ya Bay Kahumana’nın çayından dolayı değil ise?

  Ya Amerika’daki herkese bedava sağlık sigortası verseler ve kimsenin buna ihtiyacı olmasaydı?

  Amerika’da herkese sağlık hizmeti sağlamak için nasıl finanse etmemiz ve değiştirmemiz konusunda bir sürü tartışma var.  Çoğu medeni ülkenin, hemen hemen herkes için sağlık hizmetini garantileyen milli sağlık programları var.  Amerika’da ise bunun olmadığı çok açık.  Birleşik Devletlerde sigortasız olan belki milyon insan var.  Bu durum, olması gerektiği gibi dikkat çekiyor.  Ama pek de iyi çalışmayan bir sisteme giriş hakkı vermek çözüm mü?

  Ya da nasıl sağlıklı olunacağını öğretmek mi iyi bir fikir olurdu?

  BENCE TEDAVİYE DEĞİL, EĞİTİME İHTİYAÇLARI VAR.  İnsanlara sağlıklarını geliştirmenin, büyük faydasının anlatılması lazım kanser ya da her ne hastalıkları varsa.  Tıp dünyasında olup bitenlerin büyük ölçüde değiştiği bir dönemdeyiz,  artık bütün bilgi sadece onların elinin altında değil,  internet bu durumu değiştirdi.  Ve nüfusun giderek artan bir kısmı, sağlığını kendi ellerine almaya başlıyor.  Çok daha fazla değişiklikler olacak,  bu şekilde devam edemez.  Yani artık sistem parçalanıyor.  Toplum için besini öncelikli koruma yöntemi yapmalıyız ve bu konuda en az küresel ısınmada olduğu kadar istekli olmalıyız.  Yapmamız gereken şey halkı şunlara ikna edebilmek;  ne yiyorsan osundur, yiyecekler modunu değiştirebilir,  sen, şu ana kadar kendine yaptıklarının sonucusun,  ve yaptığın seçimler hayatının sonucunu direkt olarak etkiler.  Ve yaşında gayet fit ve sağlıklı iken kötü beslendiğini unutmak yeterince kolay olabilir ama40 lı, 50 li ve  60 lı yaşlara geldiğinde her şey çok farklı gözükür ve  bir seri dejeneratif hastalık ile yatağa düşersin.  Hala gerçekte hastalık hizmeti sektörü olan bir sağlık sistemimiz var,  doktorlar, hastaneler, pataloglar ve eczacılarla donatılmış durumda.  Ve bu şekildeki bir sistem kendisiyle ilgilenecektir,  daha fazla iş ister ve gerçekte hastalık ve rahatsızlıkları azaltmakla ilgilenmez.  Daha fazla iş, daha fazla kazanç demek ve bu da tıp endüstrisinin bir parçası  ve orada bulunması gerekiyor, bu son derece önemli.  Tıp endüstrisi birçok şeyi doğru yapıyor.  Doğumda bebek kalımtımı – dahice.  A&K (Acil&Kaza) travma tedavisi – dahice.  Tanrı korusun otobanda paramparça oldunuz ve sizi tekrar bir araya getirmek zorundalar,  bunu yaparken çok başarılılar.

HASTALIK

Tıp dünyası bunu yanlış anladı.  Vitamin öneren tıp okulları bile, çok büyük dozda vitamin önermiyor.  Alternatif tıp üzerine kurs veren fakülteler bile, buna tam anlamıyla odaklanmıyor.  Bence sadece kafa sallayıp geçiyorlar.  Bunu fark eden her insanın vereceği cevap, eğer bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan kendin yapmak zorundasın.  Okumak zorundasın. Araştırmak zorundasın.  Bu bilgiye ulaşmayı istemek zorundasın ve ayrıca eklemeliyim ki,  gerçekten vitaminleri almaya ve gerçekten sebzelerin suyunu çıkarmaya istekli olmalısın.  Bekleneni yapmak zorundasın.  Ve şu anda bunu seyreden, bir seçim yapma seviyesinde olan herkes kendi hayatlarını, ailelerinin, çocuklarının ve gezegenin kendisinin hayatını da iyileştirecek bir şeyler yapmak ister.  Ve bütün bitkilerin ve her şeyin hayatını da.  Eğer bu bizim seçimimiz ise, gıda seçimlerimiz de bununla ilişkilendirilmeli çünkü uçak yolculuğu yaptığında ve pencereden baktığında aşağıda gördüklerin sadece tarlalardır.  Gezegenimizle etkileşimde olduğumuz öncelikli yol tarım ve eğer gıda seçimlerimizi değiştirirsek, tarımı değiştiririz ve birden bire  mısır, buğday, soya diyetlerinden süper gıda diyetlerine  ve organik diyetlere ve çiğ gıda diyetlerine geçeriz  ve gezegenle etkileşim şeklimizi tam anlamıyla ve tamamen değiştiririz.  Bu gezegende yaptığımız bir numaralı şey bir şeyler yetiştirmek.  Bütün bu kimyasal kontrollü dev tarım işine rağmen,  yetiştiricilik hala ön planda.  Genetiği ile oynanmış mısır yetiştirebiliriz,  ya da dünyadaki en muhteşem goji börütlenlerini yetiştirebiliriz.  Daha birçokları alternatiflere dönüyor,  çünkü öncesinde yapılan hiçbir şey işe yaramadı, işe yaramadı işte.

YÜKSELEN KANSER ORANLARINA BAKTIĞIMDA, KALP HASTALIĞI, FELÇ,  ALZHEİMER VE YAŞLILIK BUNAMASI VE BİLİŞSEL ÇÖKÜŞ…

Değişiklik zamanı gelmiş. Eski yöntemlerin işe yaramadığı çok açık ve yapmamız gereken ise, taze bir algılamaya ve esasa dönmeye ihtiyacımız var.  Ve esas olan, bu problemlerin hiç birine sahip olmayan kültürlere dönüp bir bakmak.  Aynı şekilde eğer bir milyoner olmak istiyorsan, git bir milyonerle konuş,  barda oturup, kaçırdığı son altın fırsatın enkazından kurtulmaya çalışan adamla değil.

Git sıradan bir şekilde kanser ve kalp hastalığına yakalanmadan yüz yıl yaşayan insanları bul, ve bak bakalım bunu nasıl başardıklarını anlayabiliyor musun  ve biz bu çalışmayı yaptık, bunu bilimsel olarak geçtiğimiz yüz yıl boyunca yaptık  ve tamamen görmezden gelindi.

Verdiğim ilk kurs 1976 yılındaydı  ve tıpta unutulmuş araştırmalar adını taşıyordu  ve bugün de aynı çalışmayı yapıyorum.  BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM Kİ DÜNYADAKİ EN İYİ DOKTOR,  DÜNYADAKİ EN İYİ DİYETİSYEN SİZSİNİZ.  ASLINDA HER ŞEY SENİN İÇİNDE VAR, BİR ŞEYLERİN SENİN İÇİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI  HİSSETMENE YARAYACAK TÜM EKİPMANA SAHİPSİN. 

İyi haber ise insanların bir avuç aptal olmadığı.  Abraham Lincoln bunu şöyle ifade etmişti,

”BAZI İNSANLARI HER ZAMAN KANDIRABİLİRSİN,  VE BÜTÜN İNSANLARI BAZEN KANDIRABİLİRSİN,  AMA BÜTÜN İNSANLARI HER ZAMAN KANDIRAMAZSIN.”

Ve bu yüzden nüfusun yarıdan fazlası artık vitamin alıyor, doktorların çoğunun bunun gerçekten gerekli olmadığını söylemelerine rağmen.  Tıp profesörlerinden daha çabuk anlayan bir halkımız var.  Bir şekilde üzücü ama bir şekilde de çok iyi.  İnsanlar hasta olmayı bırakıp, kişi olmaya başlamalılar.  Neden sağlıklı ve mutlu olmayasın?

 NEDEN OLMASIN?

  Hayatını değiştir, biraz egzersiz yap, doğru beslen,  daha iyi hissediyorsun, tamam çok iyi,  daha iyi gözüküyorsun, peki güzel,  daha uzun yaşıyorsun, güzel,  paranı kurtarıyorsun, güzel,  ve bunu kendine yapmaktan dolayı gayet memnun oluyorsun.  İnsanlar düşünüyor ki; ‘

‘TIP EĞİTİMİM YOK, BEN BUNU YAPAMAM.”  Hadi ama! Doğru beslenmek, sebze suyu içmek ve egzersiz yapmak ne kadar zor olabilir?

  Bu bilgi için bir seviyede olman gerekmiyor.  Çok basit işliyor.  Ucuz, basit, güvenli ve etkili.  İnsanların bunu yapmamasındaki en büyük sebep sorumluluk almayı gerektirmesi ve bu da tek çıkış yolu.  Çiğ, organik ve bitkisel temelli beslenmeyi seçtiğimizde, gücümüzü geri kazanırız ve kalitemizin olacağına karar veririz ve kimyasalların içinde olan, daha önceden adını bile duymadığımız farklı içerik yüzünden acı çekmeyiz.  Vejeteryanizm, veganizm ya da çiğ beslenme konusunda vaaz veren büyük bir savunucu değilim.  Ama bir gerçeklik olarak biliyoruz ki; % 80 çiğ, organik bitki bazlı,  her türlü meyveyi, sebzeyi, kuru yemişi, tohumu, deniz bitkilerini, lahanaları, otları,  süper gıdaları ve yabani otları kapsayan bir diyet, sağlıklı ve son derece bereketli bir hayatın büyük değerli bir parçasıdır.

 Sihirli değnek yok; monoterapi yok kanseri ya da kalp hastalığını tedavi eden.  Ama yaşam tarzı değişikliği var;  ciddi kronik hastalıkları önleyen, durduran ve geri çeviren.  Çözüm burada ve her zaman buradaydı.  Geriye kalan tek şey eğitim, çünkü insanların bir kez çözümün en olduğunu bildikten sonra ona göre hareket edeceklerine eminim.  Karar verecekler – evet, bunu yapıyorduk.

LÜZUMLU BİR EK:

Bu yazıdan çıkarılacak çok sonuç var. Öncelikle bir doktora gittiğinizde hastalığı tedavi ettirmeniz yanında (Biraz zor ama..) nedenli soruları sorabiliyorsanız, sorun.

“Ben neden hasta oldum?”

“Bu hastalığın tekrar etmemesi için bana neyi tavsiye edersiniz?”

“Bağışıklık sistemimi güçlendirecek ne tavsiye edersiniz ve ilaç yazar mısınız?”

“Kendinizi korumak için hangi ilacı veya vitamini alıyorsunuz?”

“Gerçekten verdiğin ilaçlar beni iyileştirirken başka bir tarafımda ne hasar bırakıyor?”

“Doktor olarak bir hastan iyileşip döndüğünde hiç onun önerilerini not aldınız mı?”

“Bu verdiğiniz ilaç biraz önce gelen pazarlamacının yeni sundukları ilaç mı?”

“……”

Çalışan kesim için şu tavsiyeleri hatırlatayım.

Sivas-Hafik’te yüz yaşını geçmiş bir “TİNTON YAKUP EMMİ” vardı. Fazla bir şey yemezdi. Cebinde incir ve kuru kayısı taşırdı, acıktıkça yerdi. Yoğurda kuru ekmek banardı.

Bunu bildiğim için işe giderken sabah eğer kahvaltı yapamayacaksam beş-altı adet incir yeriz. Bazen çekirdekleri ile zeytin yutarız.

Akşamları da yatarken iki bardak ayran içebilirsiniz, zehrinizi kırar, derler. Ayrıca kabızlık çekiyorsanız dışarı çıkmanıza faydalı olur.

Hülâsa; hocam Erzurumlu Vaiz Ahmet Efendi günde bir öğün yerdi, doksan küsur yıl yaşadı. Demek ki, yeme işinin en güzeli “az yemek” ve “perhiz” yapmaktır. Fakat çoğumuz yapamıyoruz.

“EV ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRECEĞİNİZE SAĞLIĞINIZ İÇİN DAHA İYİ BESLENİN. Vücudunuz karşılığı bulunmayan en güzel evdir. Allah Teâlâ’ya şükredelim, cihanda sağlıklı vücut ve nesil gibi bir nimet yoktur”

İsmail Hakkı


[1] Spirulina her ne kadar 21. yüzyılın süper gıdası olarak tanıtılsa da yüzyıllar önce insanoğlu tarafından keşfedilmiş bir besindir. Spirulina’nın Texcoco gölü kıyısında yaşayan Aztekler tarafından tüketildiğine ilişkin en eski kaynak 1524 yılına dayanmaktadır. Ayrıca Çad Gölü kıyısında yaşayan Kanembu kabilesi yerlileri de bu besini çok eski çağlardan beri tanımakta ve yiyecek olarak tüketmektedirler. Ancak ticari kültürlerinin yapılması ve bilimsel anlamdaki çalışmaların başlaması; ürünün 1963 yılında Fransız Petrol Araştırma Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılarak. %60-70 oranında protein içeren spirulina. algini laboratuarlarında üretilmesiyle olmuştur. Daha sonra NASA astronotlara besin tableti yapılması amacıyla bu alg üzerinde yapılan ilk çalışmalara öncülük etmiştir. Dünya üzerinde bir çok ülkede spirulina üretimi yıllardan beri yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler ve Dünya Tarım Örgütleri tarafından spirulina’nın çocuklar ve yetişkinler için güvenli ve faydalı bir besin olduğu kabul edilmiş ve tüketimi önerilmektedir. Türkiye’de de 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda başarı sağlanarak ilk yerli spirulina Ege Üniversitesi EBİLTEM ve Egert Ltd. işbirliğiyle üretilmiştir.

http://ekolojikurunler.ekoses.com/shopexd.asp?id=863

BU ÜRÜN İTHAL Mİ EDİLİYOR?

Spirulina uzun yıllardır ithal edilmekteydi. Ancak Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – EBİLTEM – bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında ülkemizin ilk yerli Spirulina üretimini İzmir’deki tesislerde gerçekleştirmiştir.

Doğadaki en zengin komple yüksek biyolojik değerde proteine sahiptir. Kendisine en yakın soya fasulyesinden yaklaşık 2 kat daha fazladır

Doğadaki en zengin B-12 vitaminine sahip besindir. En yakın takipçisi dana ciğerine göre 2-6 kat daha fazladır. B-12 kısaca yüksek enerji anlamına gelmektedir.

Doğadaki en zengin organik demir oranına sahiptir. Ispanaktan 58 kat. dana ciğerinden 28 kat daha fazladır.

Doğadaki en zengin antioxidant kaynağıdır. Başlıca sahip olduğu Antioksidantlar; vitaminler B-1 . B-5 ve B-6. Mineraller çinko . mangenezyum ve bakır. amino asitler methionine ve superantioxidant beta-carotene. vitamin E ve selenyum.

Doğadaki en zengin E vitamini içeren besindir. Kendisine en yakın buğday filizinden 3 kat daha fazladır. Sentetik E vitaminine göre . Biyolojik aktivitesi %49 daha fazladır.

Doğadaki en zengin Gamma Linolenic Asit (GLA) içeren besindir. En yakın Çuha Çiçeği yağından 3 kat daha yüksektir.

Doğadaki en zengin klorofile sahiptir. Alfalfa ve buğday bitkisinden 5-30 kat daha fazladır.SPİRULİNA HAKKINDA BAZI ÇARPICI GERÇEKLER: 

[2] Niyasin: Niyasin, Nikotinik asit veya B3 vitamini suda çözünür bir vitamindir. Türevleri olan NADH, NADPH, NAD ve NAD+ hücrelerde enerji metabolizması, nükleik asit, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında gereksinim duyulan zorunlu bir vitamindir. Vitamin B3 terimine niyasinamit de dahil edilir çünkü bu bileşik vücuda alındıktan sonra niyasine dönüşür.

Vitamin B3 Niacin, aynı zamanda Nicotinik asit veya Niacinamide olarakta bilinir. Yağların, proteinlerin ve karbonhidratlerın metabolizması için gereken vitaminlerdendir. Midedeki sindirimde önemli rol oynayan hidro klorik asit salgılanmasında da niacin önemli bir yere sahiptir.

Hayvansal besinlerin yanısıra kabuklu buğday, limon, kabak, soya, domates, patates, bira mayası, hurma, incir, portakal gibi bitkisel besinlerde bol miktarda bulunur. B3 vitamini eksikliğinde deriyi, sinir sistemini ve sindirim sistemini tutan pellegra adlı hastalık ortaya çıkar.

Niacin merkezi sinir sistemi içinde çok önem taşır. Beyin fonksiyonları ve düşünmek içinde niacin gereklidir. Bazı ruh hastalıklarının tedavisinde de bir yardımcı olarak niacin kullanılır. Enerji metabolizmamızın en önemli yöneticilerinden insülin yapımı içinde niacin gereklidir. Seks hormonlarımız olan estrojen ve testesteron yapımıda niacin gerektirir.

Niacin eksikliğinde pellegra hastalığı ismi verilen bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalık eskiden uzun süre denize açılan denizcilerde görülürdü. Merkezi sinir sisteminin fonksiyon bozuklukları, sindirim bozuklukları, ishal, bunama,depresyon, ve deride kalınlaşma bu hastalığın bulgularıdır.

Niacin’in kan kollesterol seviyesini düşürücü etkileri konusunda ciddi çalışmalar sürmektedir. Yüksek dozlarda niacin alımı özellikle yüzde ve deride kızarma, yanma ve kaşıntı ile kendisini belli eden, zararı olmayan ve 20 dakika içinde kendinliğinden geçen bir tablo yaratabilir. Bir bardak su içmek tablonun daha kolay geçmesi için yardımcı olur. Yüksek dozlarda niacinin kullanımı bazı hastalığı olanlarda hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir. Mide ülserleri, gut hastalığı, glokom, diabet (şeker hastalığı) ve karaciğer hastalıkları şiddetlenebilir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan yüksek dozlarda (1.000 mg gibi) kullanılmamalıdır.

Niacin doğal olarak kırmızı ette,havuçta, yoğurtta, yumurtada, balıkta, sütte, patates ve domateste bulunur.

[3] Ortomoleküler Terapi: İnsan organizmasında nice farklı maddeler bulunur. Bunların bir kısmı vücudun kendisi tarafından üretilir, büyük bir kısmıda yiyeceklerle alınır. Bunlar vitaminler, antioksidanlar, mineraller, esensiyel doymamış yağlar, peptidler ve enzimlerdir ve sağlığımız için çok önemlidirler. Olmaları gereken  onsantrasyonda değillerse, eksiklikleri ve buna bağlı hastalıkların oluşması sözkonusudur.  Aşırı efor sarf edilen zamanlar ve hastalıklar esnasında günlük yemekle alınan bu maddeler oranca açığı kapatamazlar (Hele son yıllarda öğünler bu maddeleri içermek açısından hiç de zengin olmadığı için) ! Hastayken vitaminlere, minerallere olan ihtiyacımız yaklaşık yüz katına çıkar.

Bunun üzerine, çok rahatsızlıklar esnasında bağırsakların hazımda zorlanması gerekli maddeleri ayrıştıramaması gelir. Tabii hazım sıkıntısı vücutta gerekli besin ögelerinin tutulmasını engeller. Aynı şekilde bağırsakların kendine has bakteri tabakası değişime uğradığından ya da normalde zararsız olan Candida mikrobu (Mantar hastalığı) yaptığında da zaruri ihtiyaç olan besin ögeleri alınamamakta ve tam manasıyla bağırsaklarda boşaltımda olamamaktadır. Üreme tekniklerinin kullanıldığı dönemlerde hastaların bu maddeler açısından dengede olması şarttır.

*********************

BİLİNMESİ GEREKEN MUHTELİF BİLGİLERDEN

OSMAN NURİ KOÇTÜRK

MİLLETİN BESLENMESİ

ROTANIZI DEĞİŞTİRİN

FORKS OVER KNİVES (2011)

MONSANTO KERAMETLERİ

THE CENTURY OF THE SELF         (BEN ASRI) 2. BÖLÜM

HAŞHAŞ VE EMPERYALİZM – Aytunç ALTINDAL

ZEİTGEİST: MOVİNG FORWARD (2011)