HARİRİZADE MUHAMMED KEMALEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âlî (1267-1299/1850-1882)

XIX. asırda İstanbul’da yaşamış ve “Tibyanü Vesaili’l-Hakaik fi Beyani Selasili’t-Taraik” adlı meşhur eseriyle tanınan mutasavvıf müellif. Meşhur eser Tıbyânu Vesail’in müellifi Harîrîzade, XIX. asrın ikinci yarısında yaşamış mutasavvıflardandır. Cemaziyelâhir 1267/Mart 1850 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bildirdiğine göre, babasının Kemâleddin Muhammet adını verdiği Harîrîzâde’nin tam künyesi, Kemâleddin Muhammed Harîrîzâde b. Seyyid Şeyh Abdurrahman b. Seyyid İbrâhim […]

HACI HASAN ÖZLEM EFENDİ Kuddise Sırrahû’l Âli Hazretleri (1911-1996)

Hacı Hasan Özlem,   Makodonya’nın İştip vilayetine bağlı Kiliseli (Bereketli) kasabasında,   1911 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Efendi,   Annesi Fatma hanımdır Zamanın ve yerin şartları gereği ilk tahsilini mahalle mektebinde okuma yazma öğrenecek kadar yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin parçalanıp yıkılmasından sonra,   Müslüman Türk nüfusunun azalması neticesi Anadolu’ya göç etmişlerdir. 1928 yılında,   on sene süre ile oturduğu Kırklareli […]

HALÎFE-İ HZ.PÎR SEYYÎD MUHAMMED NÛRÜ’L ARABÎ ÖMER LÜTFΠPRİZRENÎ

Kaddesellâhü sırrahu’l âlî Prizren, 13 Ocak 1870 – Prizren, 25 Ekim 1928  AŞKA, DÜ-CİHÂN VÂRINI SAT, EY DÎL-İ ŞEYDÂ Aşka dü-cihân vârını sat ey dîl-i şeydâ Bir köhne-hasır üstüne yat ey dîl-i şeydâ Oldunsa eğer aşk ile sen tâlib-i dîdâr Ağyâra olan meylini at ey dil-i şeydâ Allah’a tevekkül ile uşşâk-i ilâhî eyler, O belâyâya […]

MELÂMÎLER -Maltepe-İstanbul

ŞEYHULİSLÂM PAŞMAKÇIZÂDE SEYYİD ALİ EFENDİ  

ANKARALI ÂŞIK NİYAZİ DEMİRÖRS’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

2 Ocak 1927’de Ankara’da dünyayı şereflendiren Aşık Niyazi Hazretleri, ilk, orta ve lise tahsillerini Ankara’da tamamlayarak önce askerlik görevi için, 1951 senesindeyse asaleten ordu mensubu olmuş, yüzbaşı rütbesine kadar yükselmiştir. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu, ordudan malûlen emekli olan Aşık Niyazi Hazretleri, Milli Savunma Bakanlığında sivil olarak görevini sürdürerek oradan emekli olmuştur. Kadriye Hanımla olan evliliğinden […]

Ezilen Bir Kadının Öyküsü: CAMİLLE CLAUDEL

Camille Claudel (8 Aralık 1864 – 19 Ekim 1943), Fransız heykeltraş. Fransız şair ve diplomat Paul Claudel‘in ablası. Önceden belirlenmiş konu ve temaları olmayan araştırma yapmak bir kentin sokaklarında kaybolmayı göze almak gibidir. Her köşe dönüşünüzde ilginç yapılar, sokak mobilyaları ve hiç kuşkusuz insanlar görürsünüz. Bu tesadüfi karşılaşmaların bazılarındaki yüzler bilinmediktir. Kimi zaman ise (sanki […]

RUSYA’DA TANRI’YA DÖNÜŞÜ SAĞLAYAN “SPİRİTÜALİZM BİLGİSİ”

Soljenitzin Bir Devrin Sembolüdür “Soljenitzin’in suçu sadece Sovyet komünizminin şiddet metotlarına karşı çıkması değildir. Soljenitzin eserlerinde insan ruhuna ve Tamı sevgisine yer vermek sureti ile Rus milletinin özlemini dile getirmiş ve bu suretle komünizmin Tanrı’yı inkâr eden materyalist öğretisine ve hayat felsefesine karşı çıkmıştır.” Sayın Prof. ismet GİRİTLİ’nin, asrın olayını yorumlarken koyduğu teşhis, meselenin ruhunu, […]