BURSALI MEHMED TAHİR BEY

Doğumu , 1278/(1861); maskat-ı re’si, Bursa; irtihâli 9 Rebîu’l-âhir 1344/(27 Ekim 1925); müddet-i ömrü 66; Kabri Saadeti, Üsküdar’da Hüdâyî Âsitânesi hazîresindedir. Özellikle biyografi ve bibliyografya içerikli “Osmanlı Müellifleri” ansiklopedik kaynak kitabi ile tanınmış ve günümüzde de alanında temel bir referans olarak kabul edilmeyi sürdüren Türk yazar, araştırmacı, asker. Hayatı 1861 yılında Bursa’da doğan Mehmed Tahir […]

ALİ ULVİ BABA (Mehmed Ali Çerkeşî ) Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

Ali Ulvi Baba unvanlı Mehmed Ali Çerkeşî son dönem Bektaşi postnişinlerindendir. Kesin olmamakla birlikte 1864‟te Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde doğdu, 1951 veya 1954’te İzmir’de öldü. Gençlik döneminde askeriyeye girdi ve tabur imamlığı göreviyle İstiklâl Savaşı’na katıldı. Süvari Yüzbaşılığından emekli oldu. Bektaşiliğe askerliği döneminde, Şahkulu Sultan Dergâhı‟nda Mehmed Ali Hilmi Dedebaba (1842-1909)‟dan el alarak intisap etti. Önce […]

“EVLÂD BABANIN SIRRIDIR”IN HAKİKAT VECHİNDEN BEYÂNI

Ne ten lâzım ne cân lâzım ne nâm ü ne nişân lâzım Olaydım hâkine medfûn kefensiz yâ Resûlallah                                                      Osmân Kemâli Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Hazretleri   Allah azîmüşşân Hazretleri’nin Esselâm ism-i şerîfi ile cemî ümmet-i merhûme’nin emn ü emân üzre olmaklığını niyâz eyleriz. Dâreyn’de iltifât-ı Nebiyy-i Zî Şân Sallâllahû Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri’nin Raûf […]

ÇERKEŞLİ ŞEYH MUSTAFA EFENDİ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz

  Meşâyıh-ı izâm-ı Şa’bânîyye’dendir.Neş’etleri Çerkeş’tendir. Şeyh-i mükerremleri Muhammed Efendi’nin vâris-i kemâlâtı olup, ziyâret-i Haremeyn’e dahi muvaffak olarak kemâlât-ı ârîfâneleri şuyû’ bulmuştur. Halka-i irşâddan onüç halîfesi yetişmiş 1224/(1809) senesinde âzim-i dâr-ı ahiret olmuşlardır. Çerkeş’te medfûndur.  Oldu Şeyh vâsıl-ı cânân Yâ Hû (اولدى شيخ واصل جنان يا هو) = 1224 [1] İstanbul’da bir silsile-i urefâ vü ulemâ […]

HALÎFE-İ PÎR-İ MÜNÎR HACI ABDÜLKÂDİR BEY HAZRETLERİ’NİN-SORU VE CEVAPLAR MAHİYETİNDEKİ İKİ RİSÂLESİ

İlişikte Pîr-i Münîr Sultânu’l Muhakikîn Hoca Efendimiz Hazretleri’nin halîfelerinden, Hacı Abdülkâdir Bey Kaddesallahû Sırrahû’l  Azîz Hazretlerinin iki adet mektup cevabı risalesidir. Bu risalelerden birincisi, Azîzimiz, Efendimiz Destgîrimiz Mürşîd-i Kâmil Muhittin USER Kaddesallahû Sırrahu’l Âlî Hazretleri’nin peder-i âlîsi, Manastırlı Niyâzî USER Kaddesallahû Esrârehû Efendimiz Hazretleri’nin talebi üzerine Hacı Abdülkâdir Bey Hazretleri tarafından ihvân-ı sâdıkîn’e hitâben yazılmış […]

PÎR-İ MÜNÎR SEYYİDÜ’L MELÂMÎ MUHAMMED NÛR’ÜL ARABÎ Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz VE HALİFELERİNİN NUTKU ŞERİFLERİ

Pîr-İ Münîr Seyyidü’l Melâmî Muhammed Nûr’ül Arabî Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz Efendimiz Hazretleri Nutku Şerifi Verdi mâni bûyunu, şemm eyleriz bî-keyf’ü kem Ol gürûhu nâcîyiz gıpta eder cümle ümem Şöhret’ü şânımıza vermez nâkısa meth’ü zem Adımız LEVVÂME yazdı Levh-i Mahfûza kalem İftihârız eylesin âlem bizi levm’ü sitem San’atı dibâce’yiz aşkız bugün Melâmiyiz Pîrimiz Ahmed-i Muhtar Seyyidi […]

SALÂT-I VİRDİ-Ü NÛR-ÜL ARABÎ -صلوة وردئ نوري العربي

[Mevlâna ve Seyyidinâ Muhammed Nûr’ul-Arabî Kaddesellâhü sırrahu’l âlî Efendimizin Sâlât-ı Virdiyyesi] بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين  **********************  اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ  فِي جَمِعِ الْمَظَاهِرِ اَلَّذِى هُوَ هَيُولاَهَا  وَ اَوْجَزَهاَ وَ اَنْـقَاهاَ وَ اَطْنَبِهاَ وَ اَرْقَاهاَ وَعَلَى الِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمُ […]