DUA VE TEFE’ÜL HAKKINDA


DUÂNIN ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ BELİRTEN BİR OLAY Hz. Ali (kerremallâhu veche)’nin oğlu Hz. Hüseyin (aleyhisselâm) anlatıyor: Biz Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etmekte iken, birden bire bir kimsenin hüzün verici sesini duyduk, o kimse şöyle yalvararak dua ediyordu: “Ey!… Darda kalmışların duasına İcabet buyuran, Ey!,.. Belâ ve müsibete uğrayanların ıstıraplarını gideren, Beyt-i şerif, harem-i muhtereminde ziyaretçilerin uykuya […]

TERCÜME NASIL YAPILIR? “PRATİK TERCÜME METODU”


Herhangi bir yazıyı diğer bir lisana tercüme etmek; o lisanda ifade edilmiş olan fikirleri hiç değiştirmeden ve ilave veya noksan yapmadan diğer bir lisana çevirmek demektir. Şu halde, bir cümlenin tercümesinde esas olan şey, kelimelerin aynen ve cümlenin şeklen tercümesi değil ; ifade edilen mânanın aynen tercümesidir. Tercüme edilen bir yazı, aslına tekrar çevrildiği zaman, […]

MİLLÎ KİMLİK- NATİONAL IDENTITY


Hzl. Anthony D. SMITH trc: Bahadır Sina Şener   MİLLÎ VE DİĞER KİMLİKLER İÖ. 429 tarihi, Atinalılar için bir dönüm noktası olmuştu. O yıl, Atina’nın önderi olarak geçirdiği 30 yıldan sonra Perikles, Atinalıları kırıp geçiren bir musibete yenik düştü. O tarihten itibaren de Atinalıların gücü gözle görülür bir şekilde azalmaya başladı. Aynı yıl Sofokles pek […]

KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”


KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR) (ö. 1723)


Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi. Son araştırmalara göre 26 Ekim 1673 tarihinde Vaslui ilinin şimdi kendi adıyla anılan Silişteni köyünde doğdu (Gorovei, s. 489 vd.). Boğdan Voyvodası Constantin Kantemir’in oğludur. Buradaki köylüler arasında çok rastlanan Timircan (Timirkan) adı zamanla Cantemir’e (Kantemir) dönüşmüştür. Bu lakabın atalarından birine Tatarlar tarafından verildiği rivayet edilir. Mütevazi bir köylü […]

KÖLE AYAKLANMALARI


Roma işgücü sıkıntısı çekiyordu ve bunun doğal sonucu olarak da bir faal köle piyasası işliyordu. Bu kölelerin kaynağı başlıca savaş esirleriyle köle tacirlerinin geliştirdikleri veya Roma ile barış halindeki bölgelerden cebren kaçırdıkları insanlardı. Bu sonuncular arasında büyük çoğunluk Mısırlı ve Suriyelilerden oluşuyordu. O kadar Titus Livius (en önemli üç tarihçiden biri, M.Ö. 59/64-M.S. 17) M.Ö. […]

“AKLISELİM” ile DİNSİZLİĞİN TEMEL İLKELERİ


Hzl. Tarihçi Ziya UYGUR İslâm aklıselimi hakkı ve hakikati kabul ve tasdika hizmet ettiği halde Garp aklıselimi inkâr, ric’at ve dolayısile cehil, taassup, irtica ve istibdadı hazırlamaktadır. İslâmiyet sade uhrevî bir din olmadığı için dünyevîleşmekte Garbın irşad ve ikazına ihtiyacı yoktur. Zira Garp zihniyetinin dünyacılığı ile İslâm zihniyetinin dünyayı ve hayatı anlayışı arasında kapanmasına imkân […]