NİYÂZÎ-İ MISRÎ

ÖNSÖZ

NİYÂZÎ-İ MISRÎ YAŞADIĞI ASRA GENEL BAKIŞ   

NİYÂZÎ-İ MISRÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin HAYATI

 

MECMUA-İ KELİMÂT-I KUDSİYYE-İ HAZRET-İ MISRÎ

 

NİYÂZÎ-İ MISRÎ KUDDİSE SIRRUHU’L-AZİZİN HAYAT KRONOLOJİSİ

 

 

TÜRKÇE İLÂHİLERİ VE AÇIKLAMASI

 

***İlâhilerin üzerine tıklayarak tümünü görebilirsiniz.***

Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktida,

Zümre-i ehl-i hakîkat anı kılmış mukteda.

*****

Zihi kenz-i hafî ki andan gelür her var olur peydâ,

Gehi zulmet zuhur eder,  gehi envar olur peydâ.

*****

Ey derde dermân isteyen yetmez mi derd dermân sana,

Ey râhat-ı cân isteyen kurbân olandır cân sana.

*****

İki kaşın arasında çekti hatt-ı istiva,

(Allemel esma) yı ta’lim etti ol hattan Hüdâ.

*****

Habs için geldi,  gelür ıtlâk için fermân bana,

Evvelki kahr,  âhiri ihsân eder Sultan bana.

*****

“Salik-i rah-ı hakikat aşka eyler iktida.”

Cümle eşyaya birer hâlet konulmuştur müdâm,

*****

Ey çarh- ı dûn n’ettim sana hiç vermedin râhat bana,

Güldürmedin önden sona ah mihnetâ vah mihneta

*****

Uyan gafletten ey gâfil seni aldatmasın dünyâ,

Yakanı al elinden kim seni sonra kılar rüsvâ.

*****

Bahr içinde katreyim bahr oldu hayrân bana,

Ferş içinde zerreyim arş oldu seyrân bana.

*****

Hatm-i cem-il mürselinin fahrıdır fakr-u fenâ,

Hatm odur kim bir ola yanında hem şâh-ü gedâ.

*****

Ey Muhammed ümmeti sen Hakk’a eyle iktidâ

Bu cihâna doğdu ruhen nûr-ı asl-ı sâfiyâ

*****

İster isen ma’rifette olasın âli-cenâb,

Ehl-i irfan eşiğinde yüzünü eyle türâb.

*****

Aç gözün dildâra bak ref oldu yüzünden nikâb,

Zulmeti sürdü çıkardı ara yerden âfitâb.

*****

Oldum çü mahv-ı mahz-ı zât,  buldum vücûdumdan necât,

Ben içmişem âb-ı hayât,  irmez bana hergiz memât.

*****

Sırr-ı Hakk’ı nicesi fâş eyleyem ben, ey sikât,

Kânı ancak remz ile etmiş beyân ehl-i nikât.

*****

Can kuşun her zamân ezkârıdır vâridât,

Akl u hayâlin hemân efkârıdır vâridât.

*****

Serây-i din esâsıdır şerîat
Tarîk-i Hak hedâsıdır şerîat

*****

Yakup aşk oduna cânı meşâmın bûy-i tevhid et,

Kamûya yek nazar birle şuhûdun rûy-i tevhid et.

*****

Bakup cemâl-i yâre çağırıram dost dost,

Dil oldu pâre pâre çağırıram dost dost.

*****

Bağrım pür-hûn eder şol çeşm-i mestâniyle bahs,

Dağıtır aklımı şol zülf-i perişân ile bahs.

*****

Can bu ilden göçmedin cânânı bulmazsa ne güç
Yârini terk etmedin yârânı bulmazsa ne güç.

*****

Hep güzeller arasında buldu hüsnün çün revâc,

Cem olup uşşak bir bir sana eyler ihtiyâc.

*****

Muhakkikler dimişlerdür Benî Asfar durur Efrenc

Delîl-i müntehâsıdur emân ile gelür İsveç

*****

İster isen olasın ehl-i felâh,

Kulluk eyle bi’l gadatü ve-r’revâh.

*****

Ey karındaş bir sözüm var tut sımâh,

Zikre meşgul ol sakın olma irâh.

*****

Müşkülüm var size ey Hakk dostları, eylen reşâd,

Kim cevâbın vere olsun Hakk katında ber-murat.

*****

Yine dil na’atını söyler Muhammed,

Dil ü can mülkünü toylar Muhammed.

*****

Zûlmet-i hicrinle bîdâr olmuşum Yâ Rab meded,

İntizâr-ı subh-ı didâr olmuşum Yâ Rab meded.

*****

Yâ İlâhî sana senden el’ıyâz,

Sensin âhir cümlemize müsteâz.

*****

Âriflere esrâr-ı Hüdâdan haberim var,

Âşıklara dildâr-ı bekâdan haberim var.

*****

Vallâhi Deccâl senin emeklerin hebâdır,

Çalıştığın sihirler ha bir kuru kavgadır.

*****

Her neye baksa gözün bil sırr-ı Sübhân andadır,
Her ne işitse kulağın mağz-ı Kur’ân andadır.

*****

Erimiz erdir Pîrimiz Pîrdir,

Karamız nûrdur yerimiz Tûr’dur

******

Ey târikat erleri ey hakîkat Pîrleri,

Bir haber verin ol bî-nişân kandedir.

******

Ey gönül gel ağlama zâri zâri inleme,

Pîrden aldım haberi ol bî-nişân sendedir.

******

Nice bir mekr-ü hiyel nikbet-i Deccâl nice bir,

Nice bir ey dini yok mezhebi yok dâl nice bir.

******

Ey garib bülbül diyârın kândedir,
Bir haber ver gülizârın kândedir,

******

Kus-i rihlet çaldı mevt ammâ henüz cân bî-haber,

Asker-i a’zâya lerze düştü Sultan bî-haber.

******

Kandedir cehl ile zulmet nefs-i su’bânındadır,

Kandedir ilmiyle hikmet bil anı cânındadır.

******

Hakk’ın kullarını bâzı kul eyler,

Anı kul eylemez yine ol eyler.

******

Yâ Rab bize ihsân et vuslat yolunu göster,

Sûrette koma cân et uzlet yolunu göster.

******

Şunlar ki görüp yüzünü bu dâra gelirler,

Ol ahde vefâ eyleyüp ikrâra gelirler.

******

Halk içre bir âyineyim herkes bakar bir an görür,

Her ne görür kendi yüzün ger yahşi ger yaman görür.

******

Soyup bin pâre eden şişe-i kalbi celâlindir,

Yine her pâresinden görünen rûy-ı cemâlindir.

******

Esmâ-i ilâhiyyede bî-had hünerim var,

Her demde semâvat-ı hurûfa seferim var.

******

Aşkın kime yâr olur dâim işi zâr olur,

Dinmez gözünün yaşı yanar  içi nâr olur.

******

Ey sanem n’oldun cana kasdin var,

Bağrımı deldin kana kasdin var.

******

Hazreti İsâ inüp gökten tamam etti zuhûr,

Ger sen idrâk eylemezsen belki sendendir kusûr.

******

Katre katre dökülenler dürr müdür bârân mıdır?

******

İnile ey derdli gönül inile,

Ehl-i derdin inleyecek çağıdır.

******

Derviş olan kişinin sözleri ümrân olur,

Sâlik-i Hakk olanın râhına bürhân olur.

******

Bu halvete bakma güzâf zevk-u safâ halvettedir,

Halvetle kıl içini sâf nûr-i ziyâ halvettedir.

******

Bilenler vech-i cânânı bu cism ü cânı neylerler,

Görünse şemsin envârı meh-i tâbânı neylerler.

******

Âteş-i hicrinle can durmaz figâna başlar,

Kaynayup akar ol âteşle gözümden yaşlar.

******

Kim ki aşkın dârına ber-dâr olur,

Cümle uşşâk içre ol serdâr olur.

******

Esecek bâd-ı sabâ aklıma san şâne değer,

Zirâ ol esrâr-ı dil zülf-ü perîşâne değer.

******

Rumuz-u Enbiyâ-yı vâkıf esrâr olandan sor,

Enel-Hakk sırrını candan geçüp ber-dâr olandan sor.

******

Oldu yüzün subh-i senin ey nigâr,

اِنْـفَجَـر  يَـنْفَجِرُ  اِنْـفِجَارٌ

******

Hakk’ı seven âşıkların eğlencesi tevhid olur,

Aşk oduna yanıkların eğlencesi tevhid olur.

******

Ey Allâhım seni sevmek ne güzeldir,  ne güzeldir,

Yolunda baş ve cân vermek ne güzeldir ne güzeldir.

******

Çıkıp hüccâc ile gitmek ne güzeldir, ne güzeldir,
Yolunda cânı terketmek ne güzeldir, ne güzeldir.

******

Ey gönül Mecnûn kimdir zahiren âkil nedir

Gâh habs u gâh ıtlak olmadan hâsıl nedir

******

Nazar kıldıkça insâna gönül hayrâna dolanur,

Acebdir kimi Hakk ister,  kimi butlana dolanur.

******

Hâhiş-i dünyâ olanlar dâima sekrândadur

Münkir-i nimet olanlar bî-gümân hüsrândadır

******

Sırrını nâdâna izhâr itme cânân elden gider

Bülbül-i şûrîde olma gülsitân elden gider

******

Gelen kuldan eğerki kim hatâdır

Efendimin velî işi atâdur

******

Hatâya alleme’l-esmâ rumûz-ı sırr-ı vahdetdir

Nişana ilm-i esrarın o kim fehm eylemez remzin

******

Dertliyüm dermana geldüm dertli olan iniler

******

Dil derdini dildârına takrîr ideyin dir

Hâl-i dili arz etmeğe tedbîr ideyin dir

******

Câmi-i Sultân Selîm Hân bin Muhammed Hân mıdur

Yokla bu mısrâı târîh anladum çoğ olmasun

******

Sırf içirdi bize vahdet câmını cânânımız,

Anın için bir nefes ayrılmadı mestânımız.

******

Şeriatin sözleri hakîkatsiz bilinmez,

Hakîkatin sözleri tarîkatsiz bulunmaz.

******

Bulan özünü,  gören yüzünü,

Bir yüzü dahi görmek dilemez.

******

Eyâ Deccâl Hakk’ın takdîri bil hergiz bozulmaz,

Ezel levhindeki yazı silinmez hem yuyulmaz.

******

Tâ ezelden biz bu aşk içinde rüsvâ olmuşuz,

İsmimizdir söylenen mâ’nada Ankâ olmuşuz.

******

Vasl-ı Hakk olmağa eylersen heves,

Aşka ulaş gayriden gönlünü kes.

******

Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş,

Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş.

******

Her yeri hüsnün gülistân eylemiş,

Her tarafta bağ-u bostân eylemiş.

******

Gözet sun-i kadîmi kim kimin halkın azîm etmiş,

Tamam halka olan,  fiilin,  dilin,  gönlün kerîm etmiş.

******

Bu tabiat zulmetinden bulmak istersen halâs,

Gel riyâzetle arıt bu cism u cânı çün rasâs

******

Sen seni bilmektir ancak Pîr’e ülfetten garaz,

Noktayı fehm eylemektir ilm-ü irfândan garaz.

******

Her denînin sözüne aldanıp etme ihtilât,

Her leîmi sırra mahrem sanma eyle ihtiyât

******

Bugün bir meclise vardım oturmuş pend eder vâiz,

Okur açmış kitâbını bu halkı ağladır vâiz.

******

Sıdk ile girdünse yola ey şücâ

Bir kati gerekli söz var kıl sima

******

Her kimin kim derd-i Hakk-dan yüreğinde olsa dâğ,

Âkibet dermânına erip can gönlü ola sâğ.

******

Gel ey sofî çıkar sofu kıl insâf,

Ko sûret düzmeği kıl içini sâf.

******

Bulan cemiyyet-i kübrâ olur sâf,

Vücûdu olur anın “ha” ile “kâf”.

******

Zâhidâ sûret gözetme içeri gel câna bak,

Vechi üzre gör ne yazmış defter-i Rahmâna bak.

******

İçerü gel anlar isen söyleyen irfana bak

******

Hakk ilmine bu âlem bir nüsha imiş ancak,

Ol nüshada bu Âdem bir nokta imiş ancak.

******

Ey gönül gel olmağıl Hakk’dan ırâk,

Tende cânın vâr iken eyle yârak.

******

Diyâr-ı dâr-ı Dünyada Hüdâyâ baki dârum yok

Derûnum gayrı sevdada bu dâr içre karârum yok

******

Hak yolunun rehberi nefesidir Kâmilin,

Dil tahtının serveri nefesidir Kâmilin.

******

Ey bülbül-ü şeydâ yine efgâna mı geldin,

Azm-i gül edip zârıyla giryâna mı geldin.

******

Köstebektir köstebektir köstebek,

Ol münâfıklar vezîr olsun ya bek.

******

Derviş olan âşık gerek yolunda hem sâdık gerek,

Bağrı anın yanık gerek can gözleri açık gerek.

******

Derd-i Hakk’a talib ol dermâne erem dersen,

Mihnetlere râgıb ol âsâna erem dersen.

******

Gözlerini n’oldu bî-dâr eyledin,

Âh-u efgânı sana yâr eyledin,

******

Ârifin mutlak kelâmın duymaya irfân gerek,

Sırr-ı muğlâktır gönülde zevk ile vicdân gerek.

******

Sâlikin Mürşîdine hizmeti şâhâne gerek,

Eşiğine koya bâşın diye şâhâ ne gerek.

******

İster isen bulasın cânânı sen,

Gayre bakma sende iste sende bul,

******

Ey gönül gel Hakk’a giden râhı bul,

Ehl-i derd olup derûnî âhı bul,

******

Âşinâ-i aşk olandan âh u zâr eksik değil,
Keşti-i bahre demâdem rûzigâr eksik değil,

******

Hevâ ise yeter gönül gel Allâh’a dönelim gel,

Sivâ ise yeter ey dil gel Allâh’a dönelim gel.

******

Bu fenânın izz-ü câhı iyş ü nûşu bir hayâl,

Görmedim bir izzetin kim bulmaya âhir zevâl.

******

Varlığın mahveyleyip meydâna gel,

Lâ vü illâdan geçip merdâne gel.

******

Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl,

Mâsivâ-yı aşkını bigâne kıl.

******

Gel ey bahr-ı hakâyıkta talep kılmayan asdâfı,

Gel gevherlerinden hem haberdâr olmayan gönül,

******

Merhaba ey peyk-i matlûb-ı Celîl

******

Evvelimde dinmez idi âh-u efgânım benim,

Gice gündüz bitmez idi zâr-ı giryânım benim.

******

Âdetim budur ezelden kevnde bir ş’en olurum,

Dirilip gâh cem olup gâhî perîşân olurum.

******

Ey kudret ıssı,  padişâh lûtfeyle açıver yolum,

Bağlandı her yânım şehâ lûtfeyle açıver yolum.

*****

Doğdu ol sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem,

Saldı ol nûr-i Nübüvvet pertevin fevkal–ümem.

******

Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme cânım

Görünür oldu her gâhı gözüme vech-i cânânım.

******

Aşkın meyine ben kana geldim,

Şem’in oduna hoş yana geldim.

******

Ol menem kim vâkıf-ı esrâr-ı ilm-i Âdemim,

Kâşif-i genc-i hakikat hem hayât-ı âlemim.

******

Hüdânın sun-ına âyîne âlem,

Düşüptür sâni’in mir’âtı Âdem.

******

Bir kimse aceb yokmu ki ana sînemi yârem,

Şerh ede ana hâlimi sînemdeki yârem.

******

İbn-i vaktim ben Ebu’l-vakt olmazam,

Abd-i mahzım ben tasarruf bilmezem.

******

Âsmân-ı manevînin şems ü necm ü mâhıyım

Sûretâ gerçi gedâyım aşk ilinin şâhıyım

******

Âlem-i ârâyı buldum âlem-i âra menüm
Mâlik-i kevn ü mekânım tac ile dârâ benim

*****

Cânâna görünür bana cânâ neye baksam,

Kâşâne görünür heme virâneye baksam.

*****

Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım,

Hutbe-i levlâke inen şânına kurbân olayım,

*****

Ey bu gönlüm şehrini bin kahr ile vîrân eden,

Bî-dühân odlar yakup bu sînemi külhân eden.

*****

Gel ey gurbet diyârında esir olup kalan insan,

Gel ey Dünya harâbında yatıp gâfil olan insan.

*****

Tende cânım canda cânânımdır Allâh hû diyen,

Dilde sırrım sırda sübhânımdır Allâh hû diyen.

*****

Şeha yüz döndüren senden kime dönse gerek yüzün,

Gözün yuman cemâlinden kime açsa gerek gözün.

*****

Gönülden zikre eyle iştiğâli

Zikirden gayrı iştiğâli n’idersin.

*****

Ey Kerîm Allah,  ey Ganî Sultân,
Derdliyiz senden umarız dermân,

*****

Elâ, ey Mürşid-i âlem haber ver ilm-i Mevlâ’dan,

Elâ, ey mânâ-i Âdem haber ver remz-i esmâdan.

*****

Gel ey bâd-ı sabâ lûtfeyle bir dem,
Haber bize cânân illerinden,

*****

Nâdanı terk etmedin yârânı arzularsın,

Hayvânı sen geçmedin insânı arzularsın.

*****

Cânını sen terk etmedin cânânı arzularsın,

Zünnârını kesmedin imânı arzularsın.

*****

Ey bu cümle kâinâtın aslını bir cân eden

Âdemi kudretle ol cana sevip cânân eden.

*****

Aldın mı gönül hüsn ile yektâ haberin sen,

Duydun mu hem ol Yûsuf-ı zibâ haberin sen,

*****

Yine firkât nârına yandı cihân,

Hasretâ gitti mübârek ramazân,

*****

Gül müdür bülbül müdür şol zâr u efgân eyleyen,

Ten midir yâ can mıdır hem arş-ı seyrân eyleyen

*****

Kim ki candan geçmez ise deyin bize yâr olmasın,

Âr u ırz ile gelüp âşıklara bâr olmasın.

*****

İlm-i bahrî vücûd asdâfının dürdânesiyim ben,

Maarif kenz-i dil vassâfının virânesiyim ben.

*****

Sevdim seni hep vârım yağmadır alan alsın,

Gördüm seni efkârım yağmadır alan alsın.

*****

Teşne-i bahr-ı mûhît olan dile reş neylesin,

Tûti-i sükker-feşân uftâdeye keş neylesin.

*****

Kanı bir mürşid-i kâmil isteyen

Yetiş Elmalı’da Ümmi Sinana

*****

Âlem ahvâlime hayran

Eylemez dil hâlin iz’ân

*****

Mushaf-ı hüsnünde yazmışdur edîb-i kâf u nûn

*****

Gir semâ’a zikr ile gel yâne yâne Hû deyu,
Er safâyı aşkı- Hakk’a yâne yâne Hû deyu.

*****

Nevbahar erişti bi-dâr olayım şimdengerû,

Andelip-i bağ-ı gülzâr olayım şimdengerû.

*****

Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamû

Ana giren görmez ölüm içer âb-ı hayvan kamû.

*****

Ezelden nârına aşkın ben yâne geldim cihân içre,

Akıttım nîce dem yaşlar gözümden dolu kan içre.

*****

Uyan gözün aç durma yalvar güzel Allâh’a,

Yolundan izin ayırma yalvar güzel Allâh’a.

*****

Uyan gafletten ey nâim Hakk’a yalvar seherlerde,

Döküp acı yaşı dâim Hakk’a yalvar seherlerde.

*****

Gönül tesbih çek seccâdeden hiç ayağın ayırma,

Namaz ehlinden özünle sakın sen durma oturma.

*****

Deme kim Hakk’ı sende mevcûd ola ya bende,

Ne sendedir ne bende sığmaz ol bir mekânda.

*****

Hüdâ davet eder Elhamdü-li’llâh,

Bu can Hakk’a gider Elhamdü-li’llâh.

*****

Dönmek ister gönlüm cümle sivâdan,

Dönelim âşıklar Mevlâ derdiyle.

*****

Bilmem n’etsem n’eylesem bu halvetin şerbetine,

Bu cânı teslim eylesem bu halvetin şerbetine,

*****

Zuhûr-u kâinâtın ma’denîsin yâ Resûlallâh,

Rumûz-u Künt-ü kenz’in mahzenîsin yâ Resûlallâh.

*****

Ey bî-misâl vâhid-i hüsnün misâl içinde,

Âyînenin göründü bir hub cemâl içinde.

*****

Kalbini bâğ-ı cinân et ravza-i tevhid ile

Can dimâğın kıl muattar nefha-i tevhid ile.

*****

Zerreler zâhir mi olurdu afitâbı olmasa,

Katreler kande yağardı hiç sehâbı olmasa.

*****

Ahvâl-i serencâmım bu saate erince,

Demem sana icmâlin tâ gâyete erince.

*****

Ey şeyh! Zen-i dünyânın gel âline aldanma

Şem’i ruhi nârına pervâne gibi yanma,

*****

Gele Deccâl gele gele

Gör kim bugün neler ola,

*****

Essalâ her kim gelür bazâr-ı aşka Essalâ,

Essalâ her kim yanarsa nâr-ı aşka essalâ.

*****

Devredüp geldim cihâna yine bir devrân ola,

Ben gidem bu ten sarâyı yıkıla virân ola.

*****

Devrân odur kim devrini devr-i felek bilmez ola,

İnsân odur kim sırrını ins ü melek bilmez ola.

*****

Bugün Ya’kûb-ı kalbe Yûsuf-ı cândan geldi,

Kâmîs-i pur- nesîm ile o cânândan haber geldi.

*****

Zevâle gün salındı,  kal’a-i Vân alındı,

Bâtıl vücûd dolandı,  vücûd-ı Hakk bulundu.

*****

Kıldan ince ve kılıçtan keskin ol şâhın yolu,

Her kemâl ehli,  kapusunda anın ednâ kulu.

*****

Kasab elinde koynum, ya o beni,  ya ben onu,

Cellâd önüde boynum, ya o beni,  ya ben onu.

*****

Yakın yalınlı külhanı, atın firengi temreni,

Çoktan arardım ben bunu ya ben sizi, ya siz beni.

*****

Dost illerinden menzili key âli göründü,

Derd-i dile dermân olan Elmalı göründü

*****

Ey kefere o ığrıb avlar mı bu balığı

Yanlış haber söylemiş size viren salıgı

*****

Hamr-ı rûy-i yâr ile sekrân olan anlar bizi,

Katresin bahr eyleyip ummân olan anlar bizi.

*****

Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi,

İlm-i sırda bahr-ı bî-pâyân olan anlar bizi.

*****

Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadı,

Ben beni terk eylerim bildim ki ağyâr kalmadı.

*****

Can yine bülbül oldu hâr açılıp gül oldu,

Göz kulak oldu hep bir her ne ki vâr ol oldu.

*****

Gönülleri doldurur erenlerin halveti,

Ölüleri diriltir erenlerin halveti.

*****

Tâlib-i Hakk’ın devâsız derd durur sermâyesi,

Anın içün âh u zâr olur hemîn hem-sâyesi.

*****

Eylesin Allâh’a çok tahiyyâtı,

Ana kim verdi ilm-i gâyâtı.

*****

Sana âşık olan diller niderler hûri gılmânı

Cemâlin seyreden gözler n’iderler bağ u bostanı.

*****

Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını,

Nicedir gör dost ile yânıkların bazârını.

*****

Dilberâ gamzen oku içim dolu kan eyledi,

Şol siyah zülfün teli aklım perişân eyledi.

*****

Çün sana gönlüm mübtelâ düştü,

Derd ü gam bana âşinâ düştü.

*****

Bir yüze dûş oldu gözüm yüzbin gezer divânesi,

Olmuş cemâli şem’nin ayı ile gün pervânesi.

*****

Zühdünü ko aşka düş ehl-i canân etsin seni,

Pîr-i aşka kulluk et cânâne cân etsun seni.

*****

Belirmez Ârifin nâm-ü nişânı,

Değil irfân,  filân ibn-i filânı,

*****

Bârekellâh gülistân-ı bülbülândır Aspozi,

Cenneti tezkir eder âli mekândır Aspozi.

*****

Hamd-ü lillâh habs-i zindân ehl-i hâlin hırfeti,

Fakr u zillet derd ü mihnet ol gürûhun izzeti.

*****

N’olaydı ey Keşiş dağı n’olaydı,

Senin dâim yüzün böyle güleydi.

*****

Elâ ey sâ’il-i mürşid nazar kıl gel bu eşyayı

Kelâm-ı Hakk’ı gel gûş it bu eşya üzre manâyı

*****

Meydân-ı aşka girdiler Hak yolunun âşıkları

Maksûda bunda erdiler Hakk yolunun âşıkları

*****

Bilir var bu yolu cândadır dost ili

*****

Nûr-ı vâhid cümle âlem yok durur bigânesi

*****

Bir göz ki onun olmaya ibret nazarında,

*****

SON SÖZ

Açıklamalarda kullanılan kaynaklar

*****

TASAVVUFÎ HADİSLER

*****

Tasavvufi şiirlerde kullanılan semboller

*****

NİYÂZÎ-İ MISRÎ KASÎDE-İ BÜRDE TESBÎİ

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s