KARI KOCA ARASINDAKİ SIRLAR

KURBANÜN NİSA

İzdivacın mesnun ve cimaın âdemi hicab ve belki sebebi terakki olduğu budur ki hakikat ikidir.

Biri hakikati ilâhiyyeyi faile ve biri hakikati kevniyei kabiledir ki hakikati ülâdan müessir ve hakikat-i saniyeden müteessir ile tâbir olunur. Ha­kikati failei müessirinin mazharı müzekkerlikdir ki sırrı ka­lemdir. Hakikati faile-i müteessirenin mazharı müenneslikdir iki sırrı levhdir. Pes sırrı ilâhi bu iki hakikata münhasırdır ki biri birinin âyinesidir. Ve bu kaide zevki kurbet ve vuslat ol­duğu budur. Zira iki hakikatın bir birine taaşşuku vardır ki izdivaç ve muaneka ile taaşşukda olan elem zail olur. Ve mültez ve mültezün bihin filhakika aynı vahide olduğu sırrı mez­kûru münafi değildir. Zira taayyüni zükuretle taayyüni ünuset miyanında tefavüt vardır. Hakayıkın taaddüdü ise esmaye ve taayyünata nazırdır. Ve illâ müsemma birdir. Ve sırrı failiyette sırrı ‘kabiliyet dahi vardır ki müzekkerin müennesden infialidir. Zira kadın tabiatı kevniye suretidir ki cemii eşya­nın medarıdır. Yani cemii eşya tabiat üzerine mebnidir. Ve dünyadan acuz île tâbir olunduğu budur ki hakikati kevniye suretidir. Böyle iken halkı âlem onun yüzünden münfail olmakda ve âlayişine aldanmaktadır. Ve avreta serfuru etmek bütün dünyaya serfuru ve inkiyad etmek gibidir ki ol mâ’na dan secde ile tâbir olunur. Nitekim haleti izdivacta müşaheddir ki şah ve keda ve alâ ve edna ol halde sacid gibi olurlar Velâkin ehli müşahedenin secdesi aynı vahideye göre ve ehli hicabın secdesi taayyüni hariciyeye nisbetledir. Anın için ava­mı nâs cima-ı. şehveti tâbiiyeye ve havası nâs şuhudu ruhaniyeye bina ederler ki biri nefsıyle ve diğeri hakla hareket­tir. Ve nikâhda sırrı hakikat bulunmadıkça sıfah gibi olur. Bu cihetten mukallide taklid olunmaz. Belki muhakkika taklid olunur. Yani sol kimsenin ki sülukten nisbeti sahih olmaya ve belki mukallide müntehi ola. ana iradet dürüst olmaz. Ve illâ sifah gibi olur. Ve bu makamın anlaşılması gamizdır. He­men basireti açup can gözü açık olanları göre gör.

Kurban : Yaklaşmak fiili – Nisa: Kadın.

Günümüz Türkçesiyle

 KADINLA ERKEĞİN CİMA’SI- (YAKLAŞMASI) 

Kadın ve erkeğin evlenerek cinsel ilişkide bulunması sünnet ve terakki sebebi olduğu ve bu ilişkiden mahrum kalmanın perdelenmeye neden oluşundaki hakikat ikidir.

Biri fail olan ilâhî hakikat ve diğeri yaratılmış dünya hakikati mesabesindedir.

Birinci hakikati müessir (etken) ve ikinci hakikati müteessir (etkilenen) ile açıklayabiliriz.

Fail olan ve etki eden ilâhi hakikatin mazharı erkeklikdir ki sırrı kalemdir.

Müteessir olan yani etkilen hakikati mazharı kadınlıktır ki, sırrı sayfadır.

Öyle ise bu ilâhî sır bu iki hakikata münhasırdır ki biri birinin tecellisi olan ayna gibidir. Bu kaide (husus)  cinsel birleşmedeki birleşmede olduğu (ilişki) gibidir. Zira iki hakikatın bir birine aşkı ve sevgisi vardır.  Birleşmede, erkek ve kadın kollarını birbirlerinin boyunlarına sarmak suretiyle kucaklaşarak göğüsleri de birbirine temas ettirmesi ile aşktaki olan elem ve sıkıntıları gider. Kadınla rahatlayıp ve lezzet alan erkek ile ve bu zevkin olmasını sağlayan kadın hakikatte bir olduğu sırrını zikretmek yanlış değildir. Çünkü erkekliğin ve kadınlığın görünüşünde farklılık vardır. Bu hakikatlerin çokluğu ise isimler ve zuhur edişlerine göredir. Yoksa isimlendirilen, ad verilmiş olan erkek kadın birdir. Faaliyetin (Uyanmanın) sırrında bir kabiliyet sırrı dahi vardır ki erkeğin kadından etkilenmesi ve hareketlenmesidir. Zira kadın tabiatı kâinatın suretidir ki bütün yaratılmış şeylerin sebebi etrafında döneceği noktadır. Yani bütün eşya bu tabiat üzerine mebnidir. Dünyanın “ihtiyar kadın” ile tâbir edilmesi kâinatın hakiki suretinin bu şekilde (yani kadın) olmasındandır. Böyle iken insanlar onun yüzünden üzülmekte ve süsüne aldanmaktadır.

Kadına baş eğmek, dünyanın sözünü dinlemek, itaat ve bağlanmak gibidir. Burada baş eğme secde ile tâbir olunur. Nitekim cinsel birleşme halindeki durum padişah ve dilencinin (köle) durumu gibi rabbine (kadına) secde eden (erkek) kul gibidir. Fakat (bu durum) müşahede ehli (hakikate ulaşmışın) secdesi bir olan ilâha ve hicabın ehlinin (perdelenmiş dünya ehli) secdesi dışardan görülene yapılana benzemektedir. Onun için insanların avamı cinsel birleşmeyi şehvetî (nefsani) tabiatından, havas (seçkin ve sırra ermişlerin) ruhanî şehveti müşahede (tevhid mertebesi) ederek yaparlar. Yani biri nefsiyle ve diğeri hakla (hakikatle) harekettir.

Nikâhdaki hakikat sırrı bulunmadıkça cinsel birleşme zina gibidir. Bu yönden talîdi cinsel birleşme taklit olunmaz (çünkü zinaya benzer). Bu (hakikat) taklit etmekle de bulunmaz. Belki hakikati taklit edilebilir. Yani bir kimsenin ki sülukten (manevi yetişmede) nisbeti (yolu) sahih olmayabilir. Belki taklit ederek sonuca erdirse de, onun bu isteği dürüst olmadığı gibi zina etmeye benzer. (Sahte veya nakıs mürşidlerin elinde yetişenler)

Bu makamın anlaşılması çok güçtür. Hemen basireti aydınlatıp, açıp can gözü açık olan kimseleri görerek gör, (anlamaya çalış).  (Manevi işlerde yükselmiş kişileri bulmaya çalış.) ( sh. 216)

 

KADINLAR HAKKINDA BİR MÜLÂHAZA

 “Erkekler kadınların uzun saçlı fakat kısa akıllı olduklarını zannederler. Çocukları karınlarında taşıyan, sonra emziren ve büyüten kadınlar oldukları için onları gözetmek elbette erkekler üzerine düşen bir vazifedir. Fakat erkeklerin bu vazifelerinden dolayı kadınları kendilerinden aşağı görmeleri doğru mudur?

“İsmail Hakkı Bursevi kaddese’llâhü sırrahu’l azîz erkekle kadın arasındaki farkı tespit ederken kadınların hükümet riyasetinde bulunmaları iyi olamayacağını söyledikten sonra şu mülâhazayı da söylemekten geri durmuyor:

 

(Velâkin kadın iki nevidir: hakikî ve hükmî Şöyle ki reculiyeti nakıs ve mürüvveti kasır ve siyasete gayri kadir olanlar dahi kadınlara mülhaktır. Anın için zahirde kadını zapteden ve bâtında havayı nefsini söken kimse pek azdır- Ve hilafı dahi buna kıyas oluna- Yine nice kadınlar vardır ki aklı kâmil ve tasarrufı tam ile rical hükmündedir-

Şaire Zeyneb şöyle diyor:

Zeyneb ko meyli zineti d ün yay e zen gibi
Merdane vâr sade dil ol terki ziver et.

 

Günümüz Türkçesiyle

(Lakin kadın iki kısımdır: hakikî ve hükmî (gerçekten kadın-hükmen kadın)

Şöyle ki erkekliği noksan ve insanlığı az ve siyasette kabiliyetsiz (geçinmeyi beceremeyen erkekler) dahi kadınlar sınıfına dâhildir. Onun için zahirde kadını zapt eden (ikna eden erkek) ve bâtında nefsin isteklerini gideren (tatmin) erkek pek azdır. -Bunun tersini dahi buna kıyas edin-(Yani erkeği ikna edip ona hükümran olan kadında pek azdır)

Yine nice kadınlar vardır ki aklı kâmil ve tasarrufu tam ile erkek hükmündedir. Şaire Zeyneb şöyle diyor:

Keşfet nikabını yeri göğü münevver et
Bu âlem anasırı firdevs-i enver et

 Depret lebini cüşe getir hacz-i kevseri
Amber saçını çöz bu cinânı muattar et

 Hattın berat verdi saba yeline dedi
Tez er Hatay’a Çin’i tamam et müsahhar et

Yâr yolunda âşk ile derdinden ölenin
Kim der sana ki hecr ile cânın mükedder et

 Zeyneb çü dost zülfü gibi tarümarsın
Divane olma şiirini divan ü defter et

Zeyneb ko meyli ziynet-i dünyaya zen gibi
Merdane var sade-dil ol terk-i ziver et

 ***

(Zeyneb) aç peçeni yeri göğü aydınlat
Bu unsurlar âlemi Firdevs cenneti gibi nurlansın

Depret dudağını, kevser şarabını cüşa getir
Amber kokulu saçını çöz, bu cennetleri kokulandır

Yazın izin verdi sabah rüzgârına dedi ki;
Tez! Hatay’a oradan Çin’e var; hepsini sihirle

Yâr yolunda âşk ile derdinden ölenin
Kim der sana ki ayrılıkla ile cânın kederlendir

Zeyneb dostun saçları gibi darmadağınsın
Deli olma şiirini divanda topla ve deftere yaz

Zeyneb kadınlar gibi dünyaya ve süsüne meyli bırak
Erkekler gibi süsü terk etmede sadık gönüllü ol

 (Ruhül Mesneviden C- 2, S- 197)- ( sh. 131)

Kaynak:

Mehmed Ali Aynî, Türk Azizleri-1,  Bursalı ve Ruh’ul-Beyan Müellifi İsmail Hakkı, Marifet Basımevi,1944,  İstanbul,

YORUM

Bu yazıda İsmail Hakkı Bursevi kaddese’llâhü sırrahu’l azîz ledünni bir gerçeği ifşa etmektedir. Fusus-ül Hikemin “Muhammed Fass”ında da bu konu benzer şekilde açıklanır. Bizim burada söylemek istediğimiz mevzu ise karı kocanın birbiriyle geçinememesinde “Rabb ile kulun” arasındaki ilişki ile eş manada olmasıdır. Eğer bir erkek eşini sevmiyor ve ona katlanmıyorsa Allah Teâlâ ile arasında bir kulluk sorunu olduğu; bir kadın da kocası ile geçinmiyor ona sabretmiyorsa, bu da kadının çok noksanlık yaptığı ve yanlış hareket ettiğini gösterir. Çünkü “rabb” makamının özelliklerinden biri terbiye eden sahip çıkan demektir. Bu sebeple kadın yuvaya sahip çıkmalıdır.

Ayrıca buradan çıkarılacak diğer bir sonuçlar

Bekâr kalmanın dinî bir eksiklik olduğu; (evlenmek dinin yarısıdır)

Boşanmanın ne kadar zararlı bir durum olduğu; (Boşanmak Allah Teâlâ’nın hoş görmediği helallerden olması)

Erkeğin kadını boşama hakkı yalnız zina halinde olduğu;

anlaşılmaktadır.

Evliliği huzursuzla geçirenler bu yazıyı ibretle okumalıdır.

 İhramcızâde İsmail Hakkı

Ek Bilgi

The Occult Forces of Sex and Sexual Union of Souls

alıntı

ilişki çakra
Sex is the fountain of all life. However, let me warn you that this magnificent fountain is not something we humans should profane with our animal needs or wants, by treating the most beautiful act of sex similar to that of a dirty dog. But in our current world, many men and women seem to be doing just that by making this most beautiful fountain a possible poisoned Karmic well of death for the unsuspecting souls who treat this divine act like that of an animal.

The facts are that most people are completely ignorant to this “force” when it comes to the spiritual realm, their astral souls, and their animal bodies in the material world. The reason being is that most humans are not educated on these facts as they live their lives based on mostly pure materialism as they operate primarily from the seat of their animal selves, rather than from their divine selves which would be their souls. These same people think of sex as purely a pleasure act where they feel good temporarily or reach a form of ecstasy, but they do not think beyond the joy we feel and or orgasm that it brings. This is a serious mistake that I have made myself more than once, and have lived through the resulting very bad Karma from these ill fated, and ignorantly chosen sexual unions.

When you have sex, you need to realize that the other persons soul becomes one with yours, and that some serious soul work may need to take place to release their astral connection to your astral self.

Think of these unseen forces that are like vampires that instead of feeding on your blood, feed on your energy which is your “life force.” It is almost akin to an exorcism that takes place when you are free from the other’s Astral influence. Some people can do this in days, weeks or months with the proper work, and some people who don’t understand this will take a year or more to get over one relationship. If you have multiple sexual relationships then you are creating multiple unions that will end up creating multiple vampires confusing you and making you a bit mad in the head. Hence, think about porn stars, prostitutes and strippers who always seem to have serious mental issues that never leave them and often plague them till death. Most of these people are going crazy not from the porn or the act of sex, but the many sexual unions with dark souls that never leave them. The same can be said about the girl or guy who sleeps with everyone in your school or town. They are always a bit weird and most of them end up dying or going absolutely crazy later in life.

This is really why many people take break ups with their partners or marriages so bad.

Here is an excerpt from the Occult Science in Medicine to help put this in perspective for you:

Popular medicine deals only with external effects and physical causes, occult science goes deeper, seeking for fundamental causes and final effects, which are of far greater importance than the passing manifestations taking place in the physical form. Thus, for instance, a promiscuous sexual intercourse not only causes venereal diseases; but as during that act a commingling of the inner natures takes place to a certain extent, a man cohabiting with a depraved woman takes on some of her characteristics and joins to a certain extent her future Karma and destiny to his own. The basis of the existence of human beings is what, for want of a better expression, has been called theWill (Spirit or Life), and as one body may colour or poison another, likewise a colouring, and perhaps poisoning, takes place by a blending of spirit during sexual intercourse; this “spiritual substance” being the essence of each human being.

“If a woman leaves her husband, she is then not free from him, nor he from her; for a marital union having once been established, remains a union for all eternity.” (” De Homunculis.”) (1)

The important thing to understand when it comes to yourself is that your body is comprised of two entities. One would be that of your material or animal body, and the other would be your astral soul which is your divine self. When you are born, these two separate entities go out into the physical world and are always somewhat at war with one another, with each trying to control your thoughts or actions in order to gain the upper hand in your daily affairs.

Think of it like you have an angel on one shoulder and a little devil on the other. The devil would be your animal self that encourages you to have as much sex as you please with whomever you please, and the angel would be your good side that hopes to find a soul mate to marry and start a family with whom you can make love with because you care deeply for this person.

Here is a quotation from H. P. Blavatsky to help explain this a bit further:

“The ‘harvest of life’ consists of the finest spiritual thoughts, of the memory of the noblest and most unselfish deeds of the personality, and the constant presence during its bliss after death of all those it loved with divine spiritual devotion. Remember the teaching: The human soul, lower Manas, is the only and direct mediator between the personality and the divine Ego. That which goes to make up on this earth the personality, miscalled individuality by the majority, is the sum of all its mental, physical, and spiritual characteristics, which, being impressed on the human soul, produces the man. Now, of all these characteristics, it is the purified thoughts alone which can be impressed on the higher immortal Ego. This is done by the human soul merging again, in its essence, into its parent source, commingling with its divine Ego during life, and reuniting itself entirely with it after the death of the physical man.”

Philo said that “God separated Adam into his two sexual component parts, one male, the other female—Eve—taken from his side. The longing for reunion which love inspired in the divided halves of the originally dual being, is the source of the sexual pleasure, which is the beginning of all transgressions.”

This is where many of our problems had started; when our astral souls had left the heavenly spirit world to inhabit the animal, plant and mineral world that we now know as the planet earth.  This is where our species of animal, man kind or Homo erectus has been perpetually lost, as many of us are trying to find their way home or search for our soul mates. Our soul mates are our other astral halves thus resulting in a perfect union of souls. We are all Adam’s or Eve’s looking for our other halves, so we can then truly be scientifically soul complete, but the wrong choice of a mate may just end up in a destructive union that causes negative consequences and or an outcome for both parties involved. I am sure you may have had this experience yourself or have seen this first hand in your lifetime.

The male element represents the energy, action, warmth, and productive principle in nature. The female represents, the maternal which is passive and procreative, the union of the two is the subjective man’s universal soul. The whole reason we humans have sex is for this union and not purely for the pleasure of the act, but for the reproduction of “souls”which just so happens to use our animal bodies, which I sometimes refer to as space suits, for this propagation process. To put it simply, we humans are used by astral soul entities who wish to propagate our physical bodies to further their Karmic development.

Here is an excerpt from Harry Houdini in his book , The Esoteric that will help those of you out there understand the difference between the soul and animal body;

“The human body is subject to a double law of nature, male and female, and when the student will throw aside this outer material body, as his hypothesis,and learns to comprehend the difference between the objective and subjective man; the animal and the soul body, the outer and the inner being: to polarize either with the astral-magno or astral-force, he can have the might power of nature, and become the grandest of magicians. But the student must not rest here but press on. The student of soul-light finds the union of sex in its dual being is the universal form of God ; unselfish love the “universal force, and wisdom the guiding hand; marriage of the soul with spirit the universal result.

 The bottom line is that, regardless if you are heterosexual or homosexual, the Occult Forces of Sex And The Sexual Union of Souls is not something that should be taken lightly or that which you should carelessly toy with. You need to understand that you have now entered into “soul union” with this other person’s soul because when we mate with another human, we are also mating with their soul.

If you care and love them from your heart,this is where you will find the divine spark that culminates from this union as you unite as one with them, and the magic can be very powerful. The reason is because this union of souls holds a special energy in a regenerating, as well as a generating force. The former, producing this union of souls which is astral and also physical, because in the material world we can all see, touch and feel the experience. The consequences of this act could turn out very bad if you simply cannot control these energies or Karma that may be a result of what you think is just “casual sex.

Erişim kaynak TIKLA

Sex Magic

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s