VİRD-İ SETTÂR

SABAH VİRDİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Ya Settâru Ya Settâr

Ya Azizü Ya Ğaffâr

Ya Celilü Ya Cebbâr

Ya mukallibel kulubi ve’l ebsâr

Ve ya müdebbira’l leyli ve’n nehâr

Hallisna min azâbi’l kabri ven nâr

İlahi üstür uyûbenâ

Vağfir zünûbenâ

Ve nevvir kubûrana

ve tahhir kulûbena

Ve’şrah sudûrana

Ve keffir annâ seyyiatina

Ve teveffena mea’l ebrâr

Vahşürna meal ahyâr

Sübhâneke ma abednâke

hakka ibadetike Ya Ma’bud

Sübhâneke ma arafnâke

hakka ma’rifetike Ya Ma’rufu

Sübhâneke ma zekernâke

hakka zikrike Ya Mezkûr

Sübhaneke ma şekernâke

hakka şükrike Ya Meşkûr

Fadlen minallâhi

ve rahmeten şükran minellâhi

ve nı’meten li’llâhi’l hamdü vel minnetü

Elhamdülillahi ala’t taati vet tevfîkı

Ve nestağfir’ullahe’l azîme min külli zenbin amedin ve sehvin ve hatâin ve nisyanin ve noksanin ve taksîrin

Allâhümme lekel hamdü hamden yüvafi niameke ve yükâfi mezideke nahmedüke bi cemîı mehamidike ma alimna minhâ ve ma lem na’lem ve neşkuruke alâcemîi niamike mâ alimnâ minhâ ve ma lem na’lem

Ve alâ külli hâlin ya mühavvilel hâli havvil halena ilâ ahsenil hâl

A’dadtü li küllin hevlin lâ ilâhe illallâhü

Ve li külli nı’metin elhamdü lillah

Ve li külli rahâin’i şükru lillahi

Ve li külli u’cubetin sübhanellah

Ve li külli zenbin estağfirullah

Ve li külli müsîbetin innâ lillah

Ve li külli dîkın hasbiyellahü

Ve li külli kazâin ve kaderin tevekkeltü alellah

Ve li külli tâatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illâ billâh

Ve li külli hemmin ve gammin maşaellahü

len yağlibellâhe şey’ün ve hüve galibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefâ

Semiallâhü li men deâ

La ğayete lehû

fil âhirati vel ulâ

la ilâhe illallâhü vahdehu la şerîke leh  Lehül mülkü ve lehü’l hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün la yemutü ebeden dâimen sameden bakıyen bi yedihi’l hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr,  ve ileyhil masîr

La uhsî senâen aleyke ente kema esneyte ala nefsike azze câruke ve celle senâüke ve la ilâhe gayruk

(Taha Süresi; 5-8)

Errahmânü âle’l arşi’steva

lehu mâ fi’s semavati ve mâ fi’l ardı ve ma beynehüma ve mâ tahte’s sera

ve in techer bi’l kavli fe innehû ya’lemüs sirra ve ahfa

Allâhü la ilahe illâ hüve lehül esmaül hüsnâ fed’uhü biha Sadekallâhül azîm

Hüve’llâhüllezi la ilâhe illa hüve’r rahmanü’r rahîm

el Melik, el Kuddusü, Es-Selâmü

el Mü’minü, elmüheyminü, el Azîzü

el Cebbaru, el Mütekebbiru

el Hallaku, el Bari’ü, el-Müsavviru

el Ğaffaru, el Kahharu, el Vehhabü

el Razzaku, el Fettahu, el Alimu

el Kabidu, el Basitu, elHafidu

er Rafiu, el Müızzü, el Müzillü

es Semî’u, el Basîru

el Hakemü, el Adlü,el Latîfü, el Habîru,

el Halimü, el Azîmü,el Ğafuru eş Şekuru,

el Aliyyü, el Kebiru,

el Hafîzu, el Mükîtü,

el Hasibü, el Celilü,

el Kerimü er Rakîbü,

el Mücîbü, el Vasiu,

el Hakimu, el Vedûdü,

el Mecidu, el Bâısü,

eş Şehidü, el Hakku,

el Vekilü, el Kaviyyü,

el Metinü, el Veliyyü,

el Hamidü, el Muhsî,

el Mübdiü, el Müîdü,

el Muhyi, el Mümitü,

el Hayyü, el Kayyumü,

el Vacidü, el Macidü,

el Vahıdü, el Ehadü,

es Samedü, el Kadiru,

el Muktediru, el Mütaddimü,

el Mü’ahhıru, el Evvelü, el Ahıru,

ez Zahiru, el Batinu,

el Vali, el Müteali,

el Birrü, et Tevvabü,

el Müntekîmü, el Afüvvü, er Raûfü, Malikül mülki zül celali vel ikrâmi,

el Müksitu, el Camiu,

el Ğaniyyü, el Muğni,

el Mâniu, ed Darru, en Nâfiu, en Nuru,

el Hadi,el Bediu,

el Bakî, el Varisü

er Raşidu es Sabur

Ellezi tekaddeset anil eşbâhi zatühû

Ve tenezzehet

an müşabehetil emsali sıfatühu

ve şehidet bi rububiyyetihi ayatühû

Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuâ tühû

Vahidün la min kılletin

Ve mevcudün la min ılletin

bil cudi ma’rufun

Ve bil ıhsani mevsufün

Ma’rufün bi la ğayetin

ve mevsufün bi la nihayetin

Evvelü kadimün

bi lâ ibtidain

Ve ahırun kerimün mükîmün

bi lâ intihain

Ve ğafera zünubel müznibine keramen

ve hılmen ve lutfen ve fadlan

Ellezi lem yelid ve lem yuled

ve lem yekün lehu küfüven ehad

Leyse ke mislihi şey’ün

ve hüves semi’ul besîr

Nı’mel Mevla ve nı’men nasîr

Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesîr

Ve hasbünallahü vahdehü

ve nı’mel vekil

Ve la havle ve la kuvvete

illa billâhil aliyyil azîm

Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi

Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih

Elâ lehül halku vel emr

tebarakellahü rabbül alemîn

Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbaran

Ve meliken kadiran kahharan

Li’z zünubi ğaffaran

Ve li’l uyubi settaran

Ve neşhedü enne muhammeden abdühü’l Mustafa ve rasulühül müctebâ

ve eminühü’l muktedâ

şemsüd duhâ

bedru’d dücâ

nurul verâ

sahıbü kâbe kavseyni ev ednâ

rasulüs sekaleyn

ve nebiyyül harameyni

ve imamül kıbleteyni

ve ceddüs sibtayni

ve şefî’u men fid darayni

ve zeynü’l meşrikayn ve’l mağribeyn ve sâhibü’l cum’ati ve’l îdeynirasulen,

mekkiyyen, medeniyyen,

haşimiyyen, kuraşiyyen, ebtahıyyen,

kerrubiyyen, ruhan ruhaniyyen, tekıyyen, nekıyyen, nebiyyen, kevkeben, dürriyyen, şemsen müdî’en, kameran, kameriyen nuran, nuraniyyen,

beşiran, neziran,

sirâcen müniran,

sallallâhü teâla aleyhi ve alâ alihi

ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi

ve hulefaihir raşidinel mürşidin

el mehdiyyine min ba’dihi

hususan minhüm ale’ş şeyhi’ş

şefikı katili’z zındîk

Ve fi’l ğarir refîk

El mülakkabi bil atîk’ıl imâmü

alet tahkîk

Emiri’l mü’minine

Ebî Bekri’nis sıddîk radiyellahü teâla anhü

Sümme’s selâmü mine’l melikil vehhâbi ila emiri’l evvâb

Zeynil ashâb mücaviri’l mescidi

vel mıhrâb

Ennâtıkı bi’s savab

Elmezkuru fi’l kitab

Emirul mü’minine

Ömer’abnil Hattab radıyallahü teâla anh

Sümme’s selâmü mine’l melikil mennân

ilâ emiril emân

Habîbi’r rahman câmiı’l kur’an

sahıbil hayâi vel iman eş’şehidi ala’l furkân

Emiri’l mü’mininine

Osmanibni affan radıyallahü teâla anh

Sümme’s selâmü

minel melikil veliyyi ila emiri’l vasıyy

ibn-i ammi’n nebiyy

galiı babi’l Hayberî

zevci fatımet’iz Zehrâ

vârisi ulûmün nebiyy

Emiril mü’minin

Aliyyi’r radıyyi’s sehıyyi’l vefiyyi radiyallahü anh

Ve kerremallâhü veche

Sümmes selâmü

âle’l imameyni’l hümameyni’s

seîdeyni’ş şehideyni’l

mazlumeyni’l maktuleyni

eş şemseyni’l kamerayni’l

bedrayni’l habibeyni’n nesîbeyni

bi’l kadâi er râdıyeyni

Ve ale’l belâi’s sabirayni

emiral mü’minîn

Ebi Muhammede’nil Haseni

ve ebi Abdullahi’l Hüseyni

Radıyellahü anhüma

Ve ala ammeyni’l kerimeyni’ş şücaayni’l müazzameyni’l muhterameyni

Hamzete ve’l Abbasi

Ve ala cemîıl mühacirine

ve’l ensâri ve’t tabiîne’l ahyâri ve’l ebrâri

rıdvanüllahi teâla aleyhim

ve aleynâ ecmeîn Ve sellim teslimen

ve azzeme ta’zîmen ebeden dâimen

hamden kesîran kesîran

ila yevmil haşri vel karâr

Allahümme zeyyin

zavahiranâ bi hidmetike

ve bevatinenâ bi ma’rifetike

Ve kulubünâ bi mehabbetike

ve ervahana bi müâvenetike

Ve esraranâ bi müşahedetike

Allahümmec’al fî kalbi nuran

ve fi sem’i nuran

Ve fi besarî nuran ve an yeminî nuran ve an şimâlî nuran

ve fevkî nuran ve tahtî nuran

ve emâmi nuran ve halfi nuran

Vec’alnî nuran bi rahmetike ya erhamer rahımîn

Ve’l hamdülillâhi rabbi’l âlemîn

ve’stecib duâena (âmin)

veşfi merdâna (âmin)

verham mevtanâ (âmin)

La ilahe illallâhü Muhammedün rasulüllillâhi hakan ve sıdka

Ve salli alâ külli nebiyyin ve melekin estağfirullâhe estağfirullah estağfirullahe

min cemâı mâ kerihellah

kavlen ve fi’len ve amelen ve hâtıran ve nazıran ve etubü ileyh

Sübhânellah     (33 defa)

Elhamdülillâh  (33 defa)

Allâhu ekber     (33 defa)

Velhamdü lillâhi hamden kesira

Fe sübhanellahi bükraten ve esîla

Ve teâlellahü

meliken cebbaran

kahharan  settaran

Sultânen ma’buden kadimen kadira

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm

Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena

Ya rahmanü ya rahîmü

Amin

YASİN-İ ŞERİF

(1) Yâsîn Bismillâhirrahmânirrahîm.

(2) ve’l kur’ânilhakîm

(3) inneke lemine’lmürselîne

(4) alâ siratın müstekîm

(5) tenziylel azîzi’rrahîm

(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn

(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minûn

(8) inna ce’alnâ fî ağnagıhim ağlâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mugmehûn

(9) ve ce’alnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirun

(10) ve sevâün aleyhim een’zertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn

(11) innema tünzirü men’ittebea’z zikre ve haşiye’r rahmane bilgayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm

(12) innâ nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynahü fî imâmin mübîn

(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh. izcaehel mürselûn

(14)iz erselna ileyhimüsneyni fekez-zebûhüma feazzezna bisâlisin fegalû inna ileyküm mürselun

(15)galû ma entüm illa beşerum mislünâ

ve mâ enzele’r rahmânü min şey’in in entüm illa tekzibûn

(16) galû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemürselun

(17) ve mâ aleyna ille’lbelagül mübîn

(18)galû inna tetayyernâ biküm lein lem tentehû lenercümenneküm ve leyemessenneküm minnâ azabün elîm

(19) galû tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn

(20) ve câe min aksalmedîneti recülün yes’a, gâle ya kavmi’t tebiul mürseliyne

(21) ittebiû men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun

(22) ve maliye la a’büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun

(23) eettehizü min dunihî aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tuğni annî şefaatühüm sey’en ve lâ yünkizune

(24) innî izen lefiy dalâlin mübîn

(25) inniy amentü birabbiküm fesmeûn

(26) gîledhulil cenneh, gale ya leyte kavmî yalemune

(27) bimâ ğafere liy rabbî ve cealenî minel mükremiyn

(28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne

(29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun …..

(30) ya hasreten ale’l ibâd ma ye’tîhim min resulin illâ kanu bihî yestehziûn

(31) elem yerev kem ehlekna gablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun

(32) ve in küllün lemma cemîun ledeyna muhdarun

(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh. ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun

(34) ve cealnâ fîha cennâtin min nehîlin ve ağnabin ve feccerna fîha mineluyûni

(35) liye’külu min semerihî ve ma amilethü eydîhim efelâ yeşkürûne

(36) sübhanellezî halekal ezvace külleha mimma tümbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun

(37) ve ayetün lehümülleyl. neslehu minhünnehâre feizahüm muzlimune

(38) ve’şşemsü tecriy limüstekarrin lehâ zalike takdîrül azîzil alîm

(39) ve’lkamere kaddernâhü menazile hatta a’dekel urcunil kadîm

(40) le’şşemsü yenbegî lehâ en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehâra ve küllün fiy felekin yesbehun

(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni

(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebûn

(43) ve in neşe’ nuğrikhüm felâ sarîha lehüm ve lâ hüm yünkazûn

(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hîn

(45) ve iza gîle lehümüttegû ma beyne eydîküm ve ma halfeküm lealleküm türhamûn

(46) ve ma te’tîhim min ayetin min ayâti rabbihim illâ kanu anha muğridîn

(47) ve iza gîle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, galellezîne keferu, lilleziyne amenû enut’imü men lev yeşâullâhü at’ameh, in entüm illâ fî dalâlin mübîn

(48) ve yekûlûne meta hazalva’dü in küntüm sadikîn

(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimûn

(50) felâ yestetîune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun

(51) ve nüfiha fî’ssuri feizâhüm minel’ecdasi ilâ rabbihim yensilun

(52) galû ya veylenâ men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadegalmürselun

(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemîun ledeyna muhdarûn

(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey’en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta’melun

(55) inne ashabel cennetil

yevme fî şügulin fâkihûn

(56) hüm ve ezvâcühüm fî zilâlin alel’erâiki müttekiûn

(57) lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm ma yeddeûn

(58) selâmün kavlen min rabbi’r rahîm

(59) vemtâzul yevme eyyühel mücrimûn

(60) elem ahad ileyküm ya benî ademe en lâ ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvün mübîn.

(61) ve enibüdunî, haza sirâtun müstekîm

(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesîran efelem tekunu ta’kilûn

(63) hazihî cehennemülletî küntüm tuadûn

(64) ıslevhel yevme bima küntüm tekfürûn

(65) elyevme nahtimü ala efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn

(66) velev neşâu letamesna alâ ayünihim festebeku’s sırata feenna yübsirûn

(67) velev neşaü lemesahnâhüm alâ mekanetihim femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn

(68) ve men nüammirhü nünekkishü fîlhalk, efelâ ya’kilûn

(69) ve mâ allemnahü’ş şiğra ve ma yenbegîleh, in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübîn

(70) liyünzire men kâne hayyen ve yehıg galgavlü ale’l kafirîn

(71) evelem yerev ennâ halaknâ lehüm mimma amilet eydîna en’âmen fehüm leha mâlikûn

(72) ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekubühüm ve minha ye’külûn

(73) ve lehüm fîha menâfiu ve meşârib efelâ yeşkürûn

(74) vettehazu min dûnillâhi âlihete’l leallehüm yünsarûn

(75) lâ yestetîune nasrehüm ve hüm lehüm cündüm muhdarûn

(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun

(77) evelem yere’l insanü ennâ halaknahü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

(78) ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah. gâle men yuhyi’l izâme ve hiye remîm

(79) gul yuhyî hellezî enşeehâ evvele merreh. ve hüve bikülli halkin alîm.

(80) elleziy ceale leküm mine’ş şeceril’ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn

(81) eveleysellezî haleka’s semavati vel’arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel

hallâkul alîm

(82) innema emrühû izâ erade şey’en, en yegûle lehû kün, feyekûn

(83) fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli sey’in ve ileyhi türceûn.

SAFFAT SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) ve’s sâffati saffâ

(2) fe’z zâcirati zecrâ

(3) fe’ttaliyati zikrâ

(4) inne ilâheküm le vahid

(5) rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümâ ve rabbül meşarık

(6) inna zeyyenne’s semâe’d dünya bi zînetini’l kevâkib

(7) ve hıfzam min külli şeytanim mârid

(8)la yessemmeûne ilel melei’l ağla ve yugzefûne min külli cânib

(9) dühurav ve lehüm azabü’vvasıb

(10) illa men hatıfel hatfete fe etbeahû şihâbün sâkıb

(11) festeftihim ehüm eşddü halkan em men halaknâ. inna halaknahüm min tîni’l lazib

(12)bel acibte ve yesharûn

(13)ve iza zükkiru la yezkürûn

(14)ve iza raev ayete’y yesteshırûn

(15) ve galû in hazâ illa sıhrum mübîn

(171)Ve le gad sebekat

kelimetünâ li ıbâdinel murselîn

(172) innehüm le hümül mensurun

(173)ve inne cündenâ lehümül ğalibun

(174) fe tevelle anhüm hatta hîn

(175) ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun

(176) efe biazabina yesta’cilun

(177) fe iza nezele bi sahatihim fe sâe sabahul münzerîn

(178) ve tevelle anhüm hatta hîn

(179) ve ebsır fe sevfe yübsırûn

(180) sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfûn (181) ve selamün alel murselîn

(182) vel hamdü lillahi rabbil alemîn

VAKIÂ SÜRESİ

(1) izâ vekâati’l vâkiatü Bismillâhirrahmânirrahîm.

(2) leyse livak’atihâ kazibeh

(3) hafidatün râfiatün

(4) iza rüccetil’ardu reccâ

(5) ve büssetilcibalü bessâ

(6) fekanet hebâen münbessâ

(7) ve küntüm ezvâcen selâseh

(8) feashâbü’l meymeneti mâ ashabü’l meymeneh

(9) ve ashabül meşi’emeti maashabül meş’emeh

(10) ves sabikunes sâbikune

(11) ülâike’l mukarrebûne

(12) fî cennatin naîm

(13) sülletün minel’evvelîne

(14) ve galîlün minel’ahirîn

(15) alâ sürürin mevdûnetin

(16) müttekiîne aleyhâ mütekabilîn.

(17) yetûfü aleyhim vildânün muhalledûn

(18) biekvabin ve ebârîka ve ke’sin min maîn

(19) lâ yusaddaûne anhâ ve lâ yünzifûn

(20) ve fakihetin mimma yetehayyerûn

(21) ve lahmi tayrin mimma yeştehûn

(22) ve hurün iynün

(23) keemsalil lü’lüilmeknûn

(24) cezâen bimâ kânu yağmelûn

(25) lâ yesmeûne fîha lağven ve la te’sîmen (26) illâ kîlen selâmen selâma

(27) ve ashabül yemîni mâ ashabülyemîn

(28) fiy sidrin mahzudin

(29) ve talhin menzudın

(30) ve zillin memdudin

(31) ve mâin meskubin

(32) ve fâkihetin kesîretin

(33) lâ maktûatin ve lâ memnûatin

(34) ve füruşim merfuah

(35) innâ enşe’nâhünne inşâen

(36) fecealnahünne ebkaren

(37) uruben etrâben

(38) li ashabi’l yemîn

(39) sülletün minel’evvelîne

(40) ve sülletün minel’ahirîn

(41)ve ashabü’ş şimâli mâ ashabü’ş şimâl

(42) fî semûmiv ve hamîm

(43) ve zillin min yahmûmin

(44) lâ bâridin ve lâ kerîm

(45) innehüm kânu kable zâlike mütrefîn

(46) ve kânu yusirrûne alelhinsil azîm

(47) ve kânu yekûlune eiza mitnâ ve künna türaben ve izâmen einna lemeb’ûsûne

(48) eve abâünel’evvelûn

(49) kul innel’evvelîne vel’ahirîne

(50) lemecmûûne ilâ mîkati yevmim mâlum

(51) sümme inneküm eyyühed dâalûne’l mükezzibûn

(52) leâkilûne min seçerin min zakkûm (53) femâliûne minhel bütûn

(54) feşâribûne aleyhi minel hamîm

(55) feşâribune şürbe’lhîm

(56) hazâ nüzülühüm yevmed dîn

(57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikûn

(58) efereeytüm ma tümnûn

(59) eentüm tahlükunehû em nahnül hâlikûn

(60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukîne

(61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünşieküm fî ma lâ talemûn

(62) ve lekad alimtümün neş’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne

(63) efereeytüm ma tahrüsûn

(64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun

(65) lev neşaü

lecealnâhü hutâmen fezaltüm tefekkehûn

(66) inna lemuğremune

(67) bel nahnü mahrumûn

(68) efereeytümül maellezî teşrebûn

(69)eentüm enzeltümuhü mine’l müzni em nahnül münzilûn

(70) lev neşâü cealnâhü ücâcen felevla teşkürûn

(71) efereeytümün narelletî tûrûn

(72) eentüm enşe’tüm şecereteha em nahnülmünşiûn

(73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukvîn

(74) fesebbih bismi rabbikelazîm

(75) felâ uksimü bimevâkin nücûm

(76)ve innehû lekasemün lev talemune azîm

(77) innehu lekur’ânün kerîm

(78) fî kitabin meknunin

(79) lâ yemessuhu illel mutahherûn.

(80) tenzûlün min rabbil âlemîn

(81)efebihazel hadîsi entüm müdhinûn

(82) ve tec’âlûne rizkaküm enneküm tükezzibûn

(83) felevlâ izâ belegatil hulkûme

(84) ve entüm hîne’izin tenzurûn

(85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsirun

(86) felevlâ in küntüm gayre medînîne

(87) terciunehâ in küntüm sadikîn

(88) feemmâ in kâne mine’l mukarrebîne

(89) ferevhun ve reyhânün ve cennetü naîm

(90) ve emmâ inkâne min ashabil yemîni

(91) feselâmün leke min ashabi’l yemîn

(92) ve emmâ in kâne mine’l mükezzibîne’d dallîn

(93) fenüzülün min hamîmin

(94) ve tasliyetü cahîm

(95) inne hâza lehüve hakku’l yakîn

(96) fessebbih bismi rabbikel azîm.

HAŞR SÜRESİNİN SON AYETLERİ

Eûzu billâhi’s semîil alîmi mineş şeytanirracîm

(18)Ya eyyuhellezîne amenu’t tegullâhe ve’l tenzur nefsum ma gaddemet liğadin ve’t tegullâh.  innallahe habîrun bimâ tağmelûn.

(19) Ve la tekunu kellezîne nesullahe feensâhüm enfusehum ulaike humu’l fîsikûn.

(20) La yestevî ashabu’n nari ve ashabu’l cenneh. ashabulcenneti humulfâizûn.

(21) Lev enzelna hazelkur’âne ‘ala cebelin lereeytehû haşi’am mutesaddi’am min haşyetillah. ve tilkel’emsâlu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerûn.

(22) Huvallahullezî la ilahe illa huve  alimulğaybi ve’ş şehadeti huve’r rahmanurrahîm.

(23) Huvallahullezî la ilahe illa huve elmeliku’l kuddusu’s selâmul mu’minul muheyminul’azîzul cebbarul mutekebbir subhanallahi ‘amma yuşrikûn.

(24) Huvallahul haliku’l barîu’l musavviru lehu’l’esma ulhusna yusebbihu lehû mâ fîssemavati vel’ard. Ve huvel’azîzulhakîm.

AYETLER  (Mümtehine Suresi; 4-5)

“… rabbena ‘aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykelmesîr. Rabbena la tec’alna fitneten lillezîne keferu vağfir lena rabbena inneke ente’l azizül hakim.”

(Talak Suresi; 2-3)

“….ve men yettegıllahe yec’allehu mahrecen.” “ve men yetevekkel alellâhi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadrâ.”

(Talak Suresi; 7)

“…seyec’alullahu ba’de ‘usrin yusrâ.”

(Talak Suresi; 12)

Allahullezî haleka seb’a semavatin ve minel’ardı mislehunn. yetenezzelul’ emru beynehunne lita’lemu ennallahe ala kulli şey’in kadirun ve ennalahe kad ehata bikulli şey’in ‘ılmâ.

(Cin Suresi; 28)

“…ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.”

DUA Allâhümme innî eûzü bike

min şerri cemî-i mahlukatike

AYETLER

(Buruc Suresi;20-22)

“Vallahü min verâihim muhîtun. Bel hüve kur’anün mecîdün. Fî levhın mahfuz.

(Â’la Suresi; 14-19)

“Gad efleha men tezekka. Ve zekerasme rabbihi fesalla. Bel tü’sirune’l hayate’d dünya. Vel’ahıretü hayrün ve ebkâ. İnne hâza lefissuhufil’ula. Suhufi İbrahîme ve Musa.”

FECR SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1)  Vel fecri.

(2) Ve leyâlin aşrin (3) Ve’ş şef’ı velvetri. (4) Velleyli iza yesr

(5) Hel fî zalike kasemün lizî hıcr.

(6) Elemtere keyfe fe’ale rabbüke bi’adin. (7) İreme zatil’ımâd.

(8) Elletî lem yuhlag mislühâ fîlbilâd.

(9) Ve semudellezîne cabussahre bilvâd (10) Ve fir’avne ziyl’evtâd

(11) Ellezîne tağav fîlbilâd

(12) Feekserû fî’helfesâd

(13) Fesabbe ‘aleyhim rabbüke sevta ‘azâb.

(14) İnne rabbeke lebil mirsâd

(15) Femmel’insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na’amehu feyegûlü rabbî ekremen

(16) Ve emma iza mebtelâhü fekadere aleyhi rizkahû feyegûlü rabbî ehanen

(17) Kellâ bel lâ tükrimune’l yetîme

(18) Ve la tehâddune ala ta’ami’l miskîn

(19) Ve te’külune’t türâse eklen lemmâ

(20) Ve tühıbbune’l mâle hubben cemmâ.

(21) Kellâ izâ dükketi’l ardu dekken dekkâ.

(22) Ve câe rabbüke velmelekü saffen saffâ.

(23) Ve cî’e yevmeizin bi cehenneme yevmeizin yetezekkerü’l insanü ve ennâ lehü’z zikra.

(24) Yegûlü ya leytenî gaddemtü lihayatî.

(25) Feyevmeizin la yü’azzibü azâbehu ehad. (26) Ve la yusiku ve sakahu ehad.

(27) Ya eyyetühe’n nefsü’l mutmeinneh

(28) İrci’î ila rabbiki radıyeten merdıyyeh.

(29) Fedhulî fî ıbadî.(30) Vedhulî cennetî

KADR SÜRESİ

(1) İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l kadr Bismillâhirrahmânirrahîm.

(2) Ve ma edrake ma leyletü’l kadr

(3) Leyletülkadri hayrün men elfi şehr

(4) Tenezzelü’l melaiketü ve’r ruhu fîhâ biizni rabbihim min külli emr

(5) Selâmün hiye hatta matle’il fecr

Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

TEKASÜR SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Elhâkümü’t tekâsür

(2) hattâ zürtümü’l megâbir.

(3)Kellâ sevfe teğlemûne

(4) sümme kellâ sevfe teğlemûn.

(5)Kellâ lev teğlemûne ıilmel yakîn.

(6) Leteravünne’l cehîm.

(7) Sümme leteravünnehâ aynel yagîn.

(8) Sümme letüselünne yevme izin anin-naîm.

Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

KÂFİRUN SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Kul yâ eyyühel kâfirûn.

(2) Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.

(3) Ve lâ entüm âbidûne mâ ağbüd.

(4) Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm.

(5) Ve lâ entüm âbidûne mâ ağbüd.

(6)Leküm dînüküm veliye dîn. Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

NASR SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) İza câe nasrullahi velfeth (2) Veraeytennase yedhulûne fî dînillahi efvace (3) Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh (4) innehû kane tevvaba

Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

LEHEB SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

(2) Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.

(3) Seyeslâ nâren zâte leheb.

(4)  Vemraetühû hammâlete’l hatab.

(5) Fî cî dihâ hablün min mesed. 

Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

İHLÂS SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Kul hüvellâahü ehad  (2) Allâhü’s samed  (3) Lem yelid ve lem yûled (4) Velem yeküllehû küfüven ehad

Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

FELÂK SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Kul e’ûzü birabbi’l felak. (2) Min şerri mâ halag. (3) Ve min şerri ğasikın izâ vekab. (4) Ve min şerri’n neffâsâti fil’ukad. (5) Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

NÂS SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Kul e’ûzü birabbi’nnâs

(2) Meliki’n nâs (3)  İlâhi’n nâs.

(4) Min şerri’l vesvâsi’l hannâs.

(5) Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi.

(6) Mine’l cinneti vennâs.

Lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhil hamd

FATİHA SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(2) Elhamdü lillâhi rabbil’âlemin.

(3) Errahmâni’r rahim.

(4) Mâliki yevmiddin

(5) İyyâke na’budü ve iyyâke nesteîn,

(6) İhdinessırâtel müstakîm.

(7)Sırâta’l lezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

BAKARA SÜRESİ İLK BEŞ AYETİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Elif lâm mim (2) Zâlike’l kitabü lâ raybe fîh hüdel lil müttekîn (3)  Ellezîne yüminûne bil ğaybi ve yükîmunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun (4) Vellezine yü’minune bi mâ ünzile

ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahirati hüm yukınûn

(5) Ülâike ala hüdem mir rabbihim ve ülâike hümül müflihûn

AYETLER

(Bakara Süresi; 163)

“Ve ilahüküm ilahüv vahid la ilahe illa hüver rahmanür rahîm”

(Bakara Süresi; 255-257)

Allahü la ilâhe illa hüvel hayyül kayyum.

La te’huzühu sinetüv vela nevm.  lehû ma fis semavati ve ma fil ard.

Men zellezı yeşfeu ındehu illâ bi iznih  yağlemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm. ve la yühîtune bi şey’im min ılmihı illâ bi mâ şa’e

vesia kürsiyyühüs semavati vel ard

ve la yeudühu hıfzuhümâ.

ve hüvel alîyyül azîm

La ikrâhe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy.  fe mey yekfür bi’t tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüskâ. lenfisame leha vallahü semîun alîm

Allahü veliyyüllezîne amenû yuhricü- hüm minez zulümati ilen nur.

vellezıne keferû evliyaühümüt tağutü yuhricune-hüm minen nuri ilez zulümat. Ülâike ashabün nar hüm fîha halidun

(Bakara Süresi; 284-286)

Lillahi mâ fis semavati ve mâ fil ard

ve in tübdû mâ fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah

fe yağfiru limey yeşâü ve yüazzibü mey yeşa’e

vallahü ala külli şey’in kadîr

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn.

Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih;

lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih.

Ve gâlu, semi’na ve etâ’na,

gufraneke rabbena ve ileykel masîr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet.

Rabbenâ lâ tuahizna innesîna ev ahta’na.

Rabbenâ ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alellezîne min gablina.

Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih.

Va’fuanna, vagfirlena, verhamna.

Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfirîn.

(Âl-i İmrân Süresi; 8-9)

Rabbena la tüzığ gulubena ba’de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh

inneke entel vehhab

Rabbena inneke camiun nasi li yevmil

la raybe fıh  innellahe la yuhlifül mîad

(Âl-i İmrân Süresi; 16-19)

Ellezıne yegulûne rabbena innena amenna fağfir lena zünubenâ veginâ azaben nâr

Essâbirıne ves sadikîne vel gânitîne vel münfikîne vel müstağfirıne bil eshâr

Şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil gısd.  la ilahe illâ hüvel azîzül hakîm

İnned dîne indellahil islam  ve mahtelefellezîne ûtül kitabe illa mim bağdi ma câehümü’l ılmü bağyem beynehüm  ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serîul hısâb

(Âl-i İmrân Süresi; 26-27)

Gulillahümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşa’e  ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ’e  bi yedikel hayr  inneke ala külli şey’in kadîr

Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab

DUA

Allahümmerzükna bigayri hisab fîddünya vel ahireti

(Ahzab Süresi, 56)

İnnellâhe ve melaiketehu yüsallûne alen nebiyy ya eyyühellezîne amenû sallû aleyhi ve sellimu teslîma

Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyina ve şefîi

zünûbina Muhammedin abdike ve habîbike ve rasûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim aleyhi

ve radiyâllâhü sübhânehû ve teâlâ annâ ve kâffetil mü’minîne ecmeîn

veammen tebiahüm bi ihsânin ila yevmiddîn

allâhümme rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemîul alîm ve tüb aleynâ inneke ente’t tevvâbür rahîm

vehdinâ ilel-hakkı ve İlm-i ilâ tarikin müstekım

(Saffât Süresi; 180-182)

sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesifûn ve selamün alel murselîn

vel hamdü lillahi rabbil alemın

TESBİH

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Sübhânallâhi ve bihamdihî Sübhânallâhil azîm ve bihamdihî esteğfirullâh

SALÂT-I MEŞİŞ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme salli alâ men minhün şekkatil esrâr ven felakatil envâr ve fîhi’r tekatil hakâiku

Ve tenezzelet ulûmu Âdeme

fe ağcezel halâig

ve lehû tezâeletil fuhûmu

felem yüdrikhü minnâ

sâbigun ve lâ lâhıg

Feriyâzul melekûti

bi zehri cemâlihî mûnigatün

ve hiyâzül ceberûti

bi feyzi envârihî mütedeffigatün

velâ şey’e illâ vehüve bihî menûd

iz levlâ’l vasidatü lezehebe

kemâ gîle’l mevsûd

Salâten telîgu bike

minke ileyhi kemâ hüve ehlühû

Allâhümme innehû

sirrüke’l câmiu’d dâllü aleyk

ve hicâbüke’l â’zamü’l gâimü

leke beyne yedeyk

Allâümme elhıgnî bi nesebihî

ve hakkıkhi bi hasebihî

ve arrifnî iyyâhü ma’rifeten

eslemü bihâ min mevâridi’l cehli

ve ekrau bihâ min mevâridi’l fazli

vahmilnî alâ sebilihî ilâ hazretike

hamlen mahfufen bi nusratike

vagzif bî ale’l batıli fe edmeğuhû

ve zücce bî fî bihâril ehadiyyeti

Venşülnî min evhâli’t tevhîd

ve eğrignî fî ayni bahri’l vahdeh

hattâ lâ erâ velâ esmea

velâ ecide velâ uhisse

illâ bihâ vec’alil’lâhümme elhicâbe’l âğzame hayate rûhî ve rûhahû sirra hakikatî ve hakîkatehû câmia avâlimî bi tahkîkı’ hakkı’l evvel yâ evvelü yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü isma’ nidâî bimâ semi’te bihî nidâe abdike Zekeriyya aleyhisselâm ve’n surnî bike leke

ve eyyidnî bike leke ve’cmağ beynî ve beyneke ve hul beynî ve beyne gayrike  Allah  Allah Allah

(Kasas Süresi; 85)

İnnellezî ferada aleykel kur’ane le râddüke illa meâd. gur rabbî a’lemü men câe bil hüda ve men hüve fî dalâlim mübîn

(Kehf Süresi; 85)

rabbenâ atina mil ledünke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşedâ

(Ahzab Süresi, 56)

İnnellâhe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy ya eyyühellezîne amenû sallû aleyhi ve sellimu teslîma

SALÂT DUÂSI

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nûri’z zâti’s sârî fî cemîil âsâri ve’l esmâi ve’s sıfâti (Üç defa)

(Yusuf Süresi; 64)

fellâhü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahimîn lahavle velâ kuvvete illâ billâhi’l aliyyil azîm ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve alâ cemîi’l enbiyai

vel mürselin ve âlihim ve ashâbihim ecmeîn birahmetike yâ erhamerrâhimîn Âmîn velhamdü lillâhi rabbil âlemin

ÖĞLE VİRDİ

MÜLK SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1)   Tebârekellezî biyedihil mülkü

ve hüve alâ külli sey’in kadîr

(2) ellezî halegal mevte vel hayâte

liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amelâ

ve hüvel azîzül gafûr

(3) ellezî halega seb’a semavatin tibakâ

ma tera fî halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min fütûr

(4) sümmerciil basara kerreteyni

yenkalib ileykel besarü hasien

ve hüve hasîr

(5) ve lekad zeyyennes semâed dünya bimesabîha

ve cealnaha rücûmen li’şşeyatîni

ve a’tedna lehüm azâbes seîr

(6) ve lillezîne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasîr

(7) izâ ülgû fîha semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr

(8) tekâdü temeyyezü minelgayz

küllema ülkiye fîha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm nezîr

(9) galû belâ kad câena nezîrün fekezzebna ve gulnâ ma nezzelellahü min şey’in in entüm illâ fî dalâlin kebîr

(10) ve galû lev künna nesmeu

ev na’kilü ma künna fî ashabis seîr

(11) fağterefu bizenbihim fesuhkan liashabis seîr

(12) innellezîne yahşevne rabbehüm bilgaybi

lehüm mağfiretün ve ecrün kebîr.

(13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu alîmün bizati’s sudûr

(14) elâ yağlemü men halâg

ve hüvel latîfül habîr

(15) hüvellezî ceâle lekümül’arda zelûlen femşû fî menâkibiha

ve külu min rizkihî ve ileyhinnüşûr

(16) eemintüm men fîssemâi

en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur

(17) em emintüm men fîssemâi

en yürsile aleyküm hasiba fesetağlemûne

keyfe nezîr

(18) ve lekad kezzebellezîne min gablihim fekeyfe kâne nekîr

(19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şey’in basîr

(20) emmen hâzellezî hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân

inilkâfirune illâ fî gurur

(21) emmen hâzellezî yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû

fî utüvvin ve nüfur

(22) efemen yemşî mükibben alâ vechihi ehdâ

emmen yemşî seviyyen alâ siratin müstekîm

(23) kul hüvelezî enseeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kalîlen ma teşkürûn

(24) kul hüvellezî zereeküm fîl’ardi ve ileyhi tuhserûn

(25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikîn

(26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene nezîrün mübîn

(27) felemma reevhü zülfeten si’yet vücuhüllezîne keferu

ve kîle hazellezî küntüm bihî teddeûn

(28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü

ve men maiye ev rahimenâ femen yücîrül kafirîne min azabin elîm

(29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnâ feseta’lemune men hüve fî dalâlin mübîn

(30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen ye’tîküm bimâin meîn

İKİNDİ VİRDİ

NEBE (AMME) SÜRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

(1) Amme yetesaelûne

(2) aninnebeil azîm

(3) ellezî hüm fîhi muhtelifûn

(4) kellâ seya’lemune

(5) sümme kellâ seya’lemûn

(6) elem nec’alil’arda mihaden

(7) velcibale evtadâ

(8) ve haleknaküm ezvacen

(9) ve cealna nevmeküm sübatâ

(10) ve cealnelleyle libasen

(11) ve cealnennehare meâşâ

(12) ve beneyna fevkaküm

seb’an şidâdâ

(13) ve cealna siracen vehhacâ

(14) ve enzelna minelmu’sirati mâen seccâcâ

(15) linuhrice bihî habben ve nebaten

(16) ve cennatin elfâfâ

(17) inne yevmel fasli kâne mîkaten

(18) yevme yünfehu fîssûri fete’tûne efvâcâ

(19) ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ

(20) ve süyyiretil cibalü fekanet serabâ

(21) inne cehenneme kanet mirsaden

(22) littagîne meâbâ

(23) lâbisîne fîhâ ahgabâ

(24) lâyezûkûne fîha berden ve lâ şerabâ

(25) illâ hamîmen ve gassâkâ

(26) cezâen vifâkâ

(27) innehüm kânu lâ yercûne hisâbâ

(28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba

(29) ve külle sey’in ahsaynahü kitâbâ

(30) fezûku felen nezideküm illâ azabâ

(31) inne lilmüttekîne mefâzâ

(32) hadâika ve ağnaben

(33) ve kevâibe etraben

(34) ve ke’sen dihâgâ

(35) lâ yesmeune fîha lağven ve lâ kizzâbâ

(36) cezâen min rabbike atâen hisaba

(37) rabbis semâvâti vel’ardi ve ma beynehume’r rahmâni lâ yemlikûne minhü hitâbâ

(38) yevme yegûmü’r ruhu ve’l melâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve gâle savâbâ

(39) zalikel yevmü’l hakku femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ

(40) inna enzernaküm azâben karîba yevme yenzurülmer’ü ma gaddemet yedâhü ve yegûlül kafirü yâleytenî küntü türâbâ.

ESMA

Allâhümme Ya Allah Ya Latîf Ya Hâfız Ya Dâfi’ Ya Mâni’ Ya Râfi’

Ya Fettâh Kâdir Muktedir Kaviyy Kâim Kayyûm Kuddûs Kadîr Kâhir

HATİME (SON) DUA

Elhamdüllilâhi rabbil âlemîn

ve’s salâtü ve’s selâmü alâ hayri halgıhî Muhammedin

ve âlihî ve sahbihî ecmeîn

Belliği’l lâhümmeve evsıl sevâbe hâzihi’l evrâdi’ş şerifeti bağde’l menni aleynâ bi’l kabûli hediyyeten minnâ

ilâ rûhi seyyidina ve nebiyyina ve şefîi zünûbina Muhammeden’il Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem

ve ilâ ervâhi âlihî ve sahbihî ve sellim ecmeîn

Ve ilâ ervâhi sâdâtina ehli’t turûki ecmeîn

husûsan minhüm Seyyidinâ ve melceinâ ve melâzina cenâbi gıdvetinâ ziyâi ayni’r rûşenî

Hazreti Şeyh İbrâhim Gülşenî kaddese’llâhü bi sırrıhî ve emmednâ bi mededihi vela yuhrimna min berakâtihî zâhiren ve bâtınen

Ve ilâ ervâhi cenâbi’l gıdveti’s sânî Hazreti Şeyh Hasan Sezâî kuddise sırruhu’l âlî

Ve ilâ ervâhi sâdâti’s silsileti’l aliyyeti’l Gülşeniyyeti’s Sezâiyyeti kaddese’llâhü esrârahümü’l aliyyeh

ve ilâ ervâhi külli’s sâdâti ve’l hülefâi ve’n nücebâi ve’n nükabai ve’l mürîdîne ve’l muhibbîne ve’l ulemâi’l âmilîne ve’l meşayihi’l vasilîne ve’l mu’tegidîne ve’l mahbûbîne min hâzhi’t trikati ecmeîn

Allâhümme’nsur sultânenâ vensur asâkirehû ve vüzerâehü ve vükelâehû ve umerâehû ve’l müslimîne

ve evsıl misle sevabi zâlike lena veli ihvâninâ’l hâzirîne velhamdülillâhi rabbil âlemîne

EL-FATİHA

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s