EVRÂD-I KÂDİRÎYE

İnnellâhe vemelâkitehû yusallûne ’alennebiyy, Yâ eyyühellezîne âmenû sallû ’aleyhi vesellimû teslîmâ. [El-Ahzâb, 56]

Allâhümme salli ve sellim ve bârik ’âlâ seyidinâ Muhammedin ve ’alâ âlihi ve sahbihî ecma’în.

Sübhâne rabbike rabbil ’izzeti ’ammâ yasifûn, ve selâmün ’alel mürselîn, velhamdü lillâhi rabbil ’âlemîn. [Sâffât, 180-182]

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Rasûlallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Habîballâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Halîlallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nebiyyallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Safiyyallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hayra Halkillâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nûra ’Arşillâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Eminei Vahyillâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Zeynehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Şerefehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Kerremehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Azzemehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Allemehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Seyyid elMürselîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ İmâm elMüttekîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hâtemennebiyyîn

Essalâtü vesselâmü ‘aleyke yâ Rahmeten lil ’âlemîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Şefî’al Müznibîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Resûle Rabbil ’âlemîn

Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî, ve hameleti ’arşihî ve cemî’i halkihî ’alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.

Allâhümme salli ’âlâ Seyyidinâ Muhammedin ’abdike, ve habîbike, ve Rasûlikennebiyyel ümmiyye, ve ’alâ âlihi ve sahbihi vesellim.

Allâhümme salli ’âlâ Seyyidinâ Muhammedin Nebiyyil Melihi sâhibil mekâmil ’alâ vellisânilfasîhi.

Allâhümmec’al efdale salevâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve ’adeden ’alâ eşrefil halâikil insâniyyeti ve mecme’il hakâikil îmâniyyeti ve tûrittecellîyâtil ihsâniyyeti ve vâsiti ikdinnebiyyîn ve mukaddimi ceyşil mürselîn. Ve kâidi Rabbil enbiyâil mükerremîn.

Ve efdalilhalki cema’in âmili vâil ’izzil a’lâ. Ve mâlikî ezimmetil mecdil esnâ. Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbı kılu velî ve tercümânı lisânil kıdemi ve menbâil ilmi vel hilmi vel hıkemi mazhâri sırril cüdil cüziyyi vel külliyyi ve insani ’aynil vücûdu ’ulviyyi vessüfliyyi râhi cesedil kevneyni ve’ayneyni hayâtiddâreynil mütehakkiki bi’alâ rutebil ubûdiyyeti velmütehalliki biahlâkil makamâtil istifâiyyetil halîlil a’zami vel habîbil ekremi Seyyidinâ Muhammed ibni ’Abdillâhibni ’Abdilmuttalibi ve ’alâ saîril enbiyâi vel mürselîn.

Ve ’alâ melâiketel mukarrabîn. Ve ’alâ ’ibâdillâhissalihîne min ehlissemâvâti ve ehlil ’arâzın küllemâ zekerekezzâkirûn. Ve ğafele ’an zikrikel ğâfilûn. Ve sellim ve Radiyallahu ’an ashâbi Resûlillâhi ecma’în… [İlahi Armağan]

MEALİ:

Allah Teâlâ’m, İlâhî Rahmetin’den kovulup taşlanmış şeytan’dan zâtına sığınırım.

Rahman ve Rahîm olan Allah Teâlâ’nın ismiyle..

Şüphe yok ki, Allah, melekleri de Nebî’ye (Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem) salât-ü selâm getirirler.

Ey imân edenler…

O’na siz de salât getirin, O’nu selametle anın.

Ey Allah’ın Rasûlü, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın sevgilisi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Nebîsi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın dostu, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın temiz kulu, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın velîsi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın yarattıklarının en iyisi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Arşı’nın nûru, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın vahyinin emîni, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın zînetlendirdiği, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın şereflendirdiği, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın değerli kıldığı, salât ve selâm senin üzerine olsun.  

Ey Allah’ın muazzam kıldığı, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın öğrettiği, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın selâmete çıkardığı, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın seçtiği, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey günahkarların şefaatçisi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey nebîlerin sonuncusu, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey âlemlere rahmet (olarak gönderilen), salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey muttakîlerin imamı, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Ey âlemlerin Rabbinin elçisi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Allah’ın meleklerinin, peygamberlerinin (nebîlerinin), rasüllerinin, Arşını taşıyanlarının ve O’nun mahlûkâtının hepsinin salâtı, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellemin, onun âlinin ve bütün dostlarının üzerine olsun.

Allahım, o en yüce makam ve fasîh lisan sahibi, güzel yüzlü (ve güzel huylu) Efendimiz, peygamberimiz Muhammed’e (sallallâhü aleyhi ve sellem) salât ve selâm kılmanı niyaz ederim.

Allahım, salât ve selâmlarının en üstününü, bereketlerin en bolunu, ikramların en çoğunu, ikramlarının sayı ve fazîletçe en kıymetlilerini Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve selleme) ve onun âl-i ashâbı üzerinde daimî ve ebedî kılmanı dilerim.

Bizim peygamberimiz, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ki; Beşerin en şereflisi, îmânî hakîkatlerin hazinesi, ihsânî tecellîlerin şâhikası, rûhânî sırların konağıdır.

O, peygamberler gerdanlığının ana mücevheri, Rasûller ordusunun öncüsü ve yüce nebîler kafilesinin kumandanıdır. O, bütün yaratılanların en üstünü; en yüce izzet ve şeref sancağının bayraktarı, şeref dizginlerinin sahibidir.

O, ezeliyet sırlarının şahidi ve önceden gelip geçenlerin nurlarının müşâhididir. Kıdem lisânının tercümânı, ilim, hilm ve hikmetler menbaı; küllî ve cüz’î vücûdun mazharı; ulvî ve süflî vücûdun gözbebeği; kevneyn (dünyâ ve âhiret) cesedinin rûhu, iki dünyâ hayatının kaynağı ve özü, kulluk rütbelerinin en üstün seviyesini gerçekleştiren, seçilmişlik makamlarının ahlâkı ile ahlaklanmış, kerîm dost, büyük sevgili, Efendimiz Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib, nebîlerin sonuncusu, Peygamberimiz üzerine, âline ve bütün ashâbına salâtını daimî, en çok artan sermedî bereketini, en temiz tahiyyâtını âdet ve fazîlet bakımından ilmin adedince, kelimelerin sayısınca, seni ve onu ananların her anışında, gafillerin seni ve onu zikirden her gaflet edişinde, onun üzerine kıl. Kıyâmete kadar O’na bol bol selâmet vermeni niyaz ederiz.

(AMİN)

 

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s