HACI BEKİR SIDKI VİSÂLÎ KADDESELLÂHÛ SIRRAHÛ’L AZÎZ HAZRETLERİ’NİN TERCEME-İ HÂLİ,HAYÂTI SAÂDETLERİ

Abdurrahman Sami Niyazi Saruhanî Uşşakî Hazretleri

Abdurrahman Sami Niyazi Saruhanî Uşşakî Hazretleri

Müellif-i muhterem Visali Hz. (kaddesellâhü sırrahu’l azîz), Manisa’nın Kula ilçesinde  mütemekkin Molla Efendi Zade Hacı Mehmet Efendi’nin oğludur. Hicrî 1298 (1882 Milâdi) tarihinde Kula’da doğmuştur. İlk tahsilini Boşnak Hoca namıyla maruf alimden tamamlamıştır. Zahir ilimlerini, İstanbul Fatih medreselerinde, Fatih dersiazam’larından ahz etmiş, icazet almışlardır.

İstanbul Kadırga semtinde, Ahmet Ziyaeddin Gümüşanevi Hz. (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Halifelerinden Hacı Hafız Ahmet Efendi’nin Hadisi Nebeviye derslerine devam etmiş ve tekmil etmiştir.

Tasavvuf ile ilgili ilk bilgileri, Kula’da temekkün eden Muhiddin Hoca isimli alimden telakki etmiştir.

Bir Ramazan-ı Şerif gününde İzmir Hisar Camiinde vaaz etmekte olan Abdurrahman Sami Saruhanî Hz. (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’ne mülaki olmuş ve intisap etmiştir. Uşşaki Tariki Aliye’si sülûkunu tamamlayarak Hilafet almışlardır. Efendisi ile birlikte oldukları zamanlara ait, ibretamiz olaylardan, malûmumuz olanları indel icab, ilgili konularında zikredilecektir.

Divanda mezkûr KASİDE-İ TERCEME-İ HALİ VİSALİ’den evvela beş mısra’ını dercedip, bilahare kasidenin tamamını, zatı muhterememizin yetişmesini anlama-öğrenme gayesi ile bütün halinde konumuza dahil edeceğiz. Önemli olduğuna inandığımız ilk beş mısralar;

Hacı Bekir Sıdkı Visâlîyyül Halvetiyyül Uşşakî Hazretleri

Hacı Bekir Sıdkı Visâlîyyül Halvetiyyül Uşşakî Hazretleri

Mektebleri bitirdim Din ilmini öğrendim

Çok şeyhlerle konuştum ilm-i batın bulmadım

Sonra Kâmili buldum, O da Sami Mürşidim

Seyri Sülûki bitirdim, batın ilmini anladım

Visali yanıp Kül oldu Yolu Şeyhinden Buldu.

Şeyhi Muhteremi Abdurrahmân Sami Hazretleri’nin 1933’de Ahirete teşriflerinden sonra, irşad vazifesine aralıksız devam etmişlerdir. Hicri 1381 (Miladi 1962) yılında, ihvanları ile Berat gecesini ihya ettikten bir gün sonra Alemî Beka’ya intikal etmişlerdir. Rahmetullahi aleyh ve rahmeten vasia kabirleri İzmir Salihli yolu üzerinde Zeytindağ Kokluca mezarlığındadır.

Abdurrahmân Sâmî Niyâzî Saruhânî Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Hazretleri’nin Ser Halîfesi Hacı Bekir Sıdkı Visâlî Kaddesellâhû Sırrahû’l Âlî Hazretlerinin Münâcâât-ı Kübrâ’sı  (Büyük Dua)

Elhamdülillahillezi halegal insâne vennûr

Vessalâtü vesselâmu alâ Seyyidina Muhammedin mazhâril envâr.

Ve alâ alihi ehli beytihi bisebebi gıyaminnâsiminnûr

Cemi esmâ ve sıfâtı câmî, saltanat-ı Hakkiyye ve Halkiyyeyi hâvî, makâm-ı Ulûhiyyet-i zâtta sana ibâdet ederiz ALLAH’ım.

Cemî esmâ ve sıfâtı sâtir saltanat-ı Hakkiyye ve Halkiyyeyi kâhir, makâm-ı Ahadiyyet-i zâtta vücûdumuzdan fânî olalım ALLAH’ım.

Cemî esmâ ve sıfâtı zâhir saltanat-ı Hakkiyye ve Halkiyyeyi lâmi, makâm-ı Vâhidiyyet-i zâtta, vücûdunla mevcûd olalım ALLAH’ım.

İlm-i zâtta cemî mevcûdatı tesbît ve a’yân-ı sâbitede tefrîk, makâm-ı Ferdiyyet-i zâtta, saâdet isteriz ALLAH’ım.

Ekserinnâs saltanat-ı Halkiyyeden gâfil esmâ-ü ef’âliyyeden câhil, makâm-ı Nûr u zâtta, cemâlini görelim ALLAH’ım.

Gayb-ı Mutlakta,Hüviyyet-i zâtta, makâm-ı künh ü zâtına hayrân olalım ALLAH’ım.

Hayât-ı sermedi,ayn-ı zâtta makâm-ı Hayy-i zâtta hayât-ı ebedî isteriz ALLAH’ım.

Ayn-ı zâtta zâtının kemâli, makâm-ı Kuddûsiyyet-i zâtta saltanat-ı halkiyyeden tecrîd olalım ALLAH’ım.

Ayn-ı zâtta zâtın ihtiyaçtan münezzeh makâm-ı Samediyyet-i zâtta senden gayrıya muhtâç etme ALLAH’ım.

Kıyâmet-i kübrâda, nûr-u zâtın zuhûru ile bütün mevcûdâtı ifnâ’, makâm-ı Vitriyyet-i zâtta yalnız bırakma ALLAH’ım.

Bihürmeti esmâ izzatiyyetü’l hüsnâ ve bihürmeti seyyidin el Mustafâ Sıdkı fakîr kemter kullarının münacââtını kabûl eyle ALLAH’ım.

http://visalidivani.com/lingua_visalidivani_tr/lingua_visalidivani.html

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s