HZ. ALİ Kerremallâhü Veche İLK HALİFE NEDEN OLMADI!

Bu konuda Allah Teâlâ’nın kaderi hikmetlerinden en başta gelen husus şu olabilir ki:

Hz. Ali kerremallâhü veche Efendimiz ilk halife olsaydı, onun vasfı , kahramanlıkları ve İslâm’a olan hizmetleri nedeniyle,  güneş nasıl parlayıp “benim ashabım yıldızlar gibidir” hükmünde olan bütün sahabe-i kirâm efendilerimizi söndürüp, tarih içinde kaybolmalarına, adlarının dahi unutulmasına sebep olabilirdi. Dikkat ederseniz bütün meşhur sahabelerin ismi, olumlu veya olumsuz hep Ehl-i Beyt ile anılıyordur. İlişkide olmayanların adı pek hatırlanmaz bile.

Allah Teâlâ, Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt için vefasızlık olmadığından, kaderî planda fedâkârene davranmayı tercih buyurdular..

Allah Teâlâ, ahirette Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme ve Ehl-i Beyte “kıyamet günü bütün nesepler ve hısımlıklar kesilecektir ama benim nesebim ve hısımlığım hariç”  hükmünü yazmıştır. Bu nimet Ehl-i Beyt’in İslâm’a kurban olmalarına ve kendilerini feda etmelerine neden olmuştur. Çektikleri bütün sıkıntılar karşısında zerre kadar sarsılmadılar. Bunun yanında Allah Teâlâ’ya Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme ve İslâm’a hizmet edenlerin taltife/mükafata ulaşmalarına engel olmadılar.

Allah Teâlâ’nın yanında en değerli kul oldukları gibi kurban da oldular.

Allah Teâlâ, Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt’in şefaatine ve muhabbetine cümlemizi dahil eylesin.

Kişi sevdiğiyle beraberdir.

İhramcızâde İsmail Hakkı

TAHMİS-İ AZBÎ

Ol şehî âlemlerin emrine kurban olayım

Lûtfuna can vereyim kâhrına kurban olayım

Her gülü nûr saçanın hârına kurban olayım

Kapısında bende-i mûruna kurban olayım

*

Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım,
Hutbe-i levlâke inen şânına kurbân olayım,
“Kâb-ı kavseyni ev ednâ”sına kurbân olayım,
Ben anın ilmiyle irfânına kurbân olayım,
Ben anın esrâr-ı mi’râcına kurbân olayım.

*

Ol Ebûbekr u Ömer Osman Ali dört yâridir,
Ol Risâlet bağının anlar gül-i gülzârıdır,
Cümle Ashâb hidâyet râhının envârıdır,
Ben anın Âline Ashâbına kurbân olayım,
Ben anın Ashâb-ü ahbâbına kurbân olayım.

*

Nâsı gâfilden bunlar çekti nice cerü cefa

Hem İmâm Ali Hâdî hem o şâhı evliya

Rehberi râhı tarikat oldu çün Musâ Rıza

Ol Hasen Askeri der nesli pâki Mürtezâ

*

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ,
Hem Hüseyn oldu susuzluktan şehîd-i Kerbelâ,
İkisidir asl-ü nesl-i Âl-i Mustafâ,
Ben anın Âline evlâdına kurbân olayım,
Ben anın evlad u ensâbına kurbân olayım,

*

Devleti uzma bilenler bu fenâda zilleti

Tâ kıyamet bellidir elhamdülillâh kıymeti

İki âlemde helâldır Hakkın ona hücceti

Ehli imânın yanında “fedhulû” dur cenneti

*

Cümle ümmetten hayırlıdır o şâhın ümmeti,
Ümmetine cümleden artık eder Hakk rahmeti,
Enbiyâ anınla buldu bunca lûtf u izzeti,
Ben anın lûtfuna ihsânına kurbân olayım,
Ben anın envâ-i eltâfına kurbân olayım,

*

Hakkı ikrâr eylyenler yüce devlet buldular

Sırrı illâ’llâhla onlar paslı kalbi sildiler

Vechi pâkin mazharı zât ilâhî bildiler

Müjde vaslı Hüdâ’dan Azbî cümle geldiler

*

Her ne denlü Enbiyâ vü mürselîn kim geldiler,
Ümmeti olmaklığı Hakk’dan temennî kıldılar,
Evliyâ ana Niyâzî kul u kurbân oldular,
Ben anın ayağının tozuna kurbân olayım,
Yoluna gidenlerin izine kurbân olayım.

*******************

Her demde sürülmez bu devrân-ı Rasûlu’llâh

Her demde kurulmaz bu dîvân-ı Rasûlu’llâh

*

Her dîdeye yüz açmaz her göz o yüze kaçmaz

Her merhaleden geçmez kervân-ı Rasûlu’llâh

*

Bin yıllık ömür değmez bir lahzasını anın

Her câna nasîb olmaz ihsân-ı Rasûlu’llâh

*

Deryâ-yı maârifden dürr al dil-i ârifden

Pür-hikmet-i sârifden der kân-ı Rasûlu’llâh

*

Erkân-ı Garîbu’llâh burhân-ı Garîbu’llâh

Her şân-ı Garîbu’llâh hep şân-ı Rasûlu’llâh

*

Kulluk gele şânına gevher dola kânına

Ere dil ü cânına dermân-ı Rasûlu’llâh

*

Her emre itâatda her vech ile tâatda

Meydân-ı sadakatda merdân-ı Rasûlu’llâh

*

Hulûsî ne devletdir bin lutf u inâyetdir

Olmak ne saâdetdir kurbân-ı Rasûlu’llâh”

S. Osman Hulûsî Ateş
kaddese’llâhü sırrahu’l azîz

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s