BÜLBÜLÜN ÇEKDİĞİ ESMÂSI

Ve sâir mürgān [diğer kuşlar] miyânında mertebesi bülbülün dâstânî [hikayesi-zikri] esmâ-i sad- hezârdır. Ya’nî bülbülün çektiği bin ismdir. Bülbülün sâir mürgāndan menzilesi, insân-ı kâmilin sâir mevcûdâttan mertebesi gibidir. Zîrâ mazhar-ı ism-i a’zamdır ki cemî’-i esmâ ve sıfâtı câmi’dir. Ve bunda pervâneyi, âteş-i aşkda ihtirâk hasebiyle bülbül üzerine tercîh vardır. Zîrâ bülbül, şemm-i bûyla medhûş ve pervâne, bi’l-külliyye muhteriktir. Bî-hûşda ise eser-i vücûd bâkîdir. Velâkin bu ma’nâ i’tibârîdir. Ve illâ ehlullâhın fenâsı, insilâhladır.[ soyulma, sıyırılma] Yoksa bi’l-külliyye mufârakat-i rûhla değildir. Ve’l-hâsıl, tafdîl-i pervâne ketm-i râza dâir bir ma’nâdır. Fe’fhem cidden.

 

Bu makāmın tafsîli budur ki, pervânenin hâli, [Kim Allâh’ı bilirse, dili âciz kalır] mertebesine dâir ve bülbülün şânı, [Kim Allâh’ı bilirse, dili uzar] derecesine nâzırdır.

Zîrâ ehl-i fenâ-i mutlakda güft ü gû olmaz. Şol cihetten ki, kendi vücûdundan bî-şuûr olan kimsenin gayr-ı şuûru olmaz. Ve bu makāma, “temahhuz” derler. Fe-emmâ ehl-i bekāda kelâm-ı ilâhî tavîl ve takrîr-i esrâr, gayr-ı kalîldir. Şu kadar vâr ki esrârı remzle söylerler ve setrle tecrîd ederler. Meğer ki muhâtab olan kimse tasrîha ehl ola. Ve bu makāma “teşkîk” derler ki vücûd-i vâcib ve vücûd-i mümkini câmi’dir. Ve bu makāmda insân-ı kâmil tavîlü’l-lisân olmasa esrâr-ı ilâhiyye gaybu’l-guyûbda maksûre ve mestûre kalır. Ve bundan zâhir oldu ki, kable’l- vüsûl, güft ü gû eden mübtedî sâlik, bülbüle benzer ki dâstâni dürüst değildir. Zîrâ henüz gülden bûy almağa bed’ etmiştir. Çünki bî-hûş ola hâmûş olur ve çünki sahve gele, güft ü gûdan yine hâlî olmaz. Zîrâ hâlini söyler ve sâir mürgānı dahi ol ma’nâya irşâd eyler.

(Nukile min Şerh-i Ebyât-ı Şeyh Sa’dî Hakkı Efendi )

 

Kaynak: İhsan KARA, Tasavvuf Istılâhları Literatürü Ve Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil’i, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim DalI, Doktora Tezi I-II, 2003, İstanbul

 

BÜLBÜL’ÜN ÖLÜMÜ

“Sevenler bilinmiyor,
“Sevmeyenler bahtıyâr!”
Ömer Seyfeddin

Bir ilkbahar gecesiydi… Ay doğdu.

Bahçedeki gölgeleri hep koğdu.

 

Karanlıklar sönerken

Mâvi, billur ve parlak

Bir aydınlık içinden

Meleklerden daha ak

 

Genç periler kaçtılar

Sanki yerden semâya…

Nurdan kanat açtılar

Yeni doğan bu aya…

 

Bir ilkbahar gecesiydi… Bülbül’ün

Son demiydi, hem Bülbül’ün, hem Gül’ün.

 

Ötmüştü o yüz gece,

Ağlamıştı durmadan,

Gözyaşları bitince

Kalbi durdu vurmadan.

 

Gül her sabah açardı;

Âşıkına acımaz,

Serçe Bey’e saçardı

Kokusunu yaramaz….

 

Bir ilkbahar gecesiydi… Tak dedi

Bülbül’cüğün canına aşk hasreti.

Başı döndü! Ötmekten

Kısılmıştı nefesi .

“O vefasız tünekten

“Gel, in!” diyen bir sesi

 

Duydu. Hemen atladı

Sevdiğinin yanına.

Gül kendini sakladı,

Girdi onun kanına..

 

Bir ilkbahar gecesiydi… Bülbül’cük,

Rûhu gayet büyük olan bu küçük

 

Âşık yine Gül’ünü

Görmeyince istedi

Ateşinin külünü

Dökmek ve bir “Ebedî

 

Hicran” denen ölüme

Kavuşarak kurtulmak…

“Dünyâ kalsın Gül’üme!”

Dedi, sükûn bularak.

 

Bir ilkbahar gecesiydi. .. Ararken

Gördü Bülbül, Gül yerinde bir diken.

 

Gitti kondu üstüne,

Yüreğini sapladı;

Battı diken ödüne.

Sıcak kanı kapladı

 

Yapraklara saklanmış

Hain Gül’ü ansızın;

Benzetti çok utanmış

Yanağına bir kızın….

 

Bir ilkbahar gecesiydi… Gül soldu.

Onu tâli’ denen bir sert el yoldu.

 

Sabahleyin yerdeki

Yaprak yaprak na’şına

Konan çapkın ve zekî

Serçe uçtu başına,

 

Ölen sâdık Bülbül’ün

Sevmek onca bir sırdı;

Âşıkına bu Gül’ün

Baktı, baktı, şaşırdı!

Yeni Mecmû’a, c. I., nu. 3, 26 Temmuz, 1917.

Kaynak: ÖMER SEYFEDDIN’IN ŞİİRLERİ,Araştıran ve Hazırlayan: FEVZÎYE ABDULLAH TANSEL, 1972, ANKARA

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s