ESMÂÜ’N-NEBİYY (salla’llâhu aleyhi ve sellem)

İsmail Hakkı Bursevî, hzl: Ali Namlı- İmdat Yavaş, Kitab-ı Netice, cilt:II, sh:442

İsmail Hakkı Bursevî, hzl: Ali Namlı- İmdat Yavaş, Kitab-ı Netice, cilt:II, sh:442

Muhammedün,

Ahmedün,

Hâmidün,

Mahmûdün,

Ahîdün,

Vahîdün,

Mâhin,

Hâşirun,

Âkibün,

Tâ-hâ,

Yâ-sîn,

Tâhirun,

Mutahhirun,

Tayyibün,

Seyyidün,

Rasûlün,

Nebiyyün,

Râsûlü’r-rahmeti,

Kayyim,

Câmi’,

Muktefin,

Mukaffî,

Rasûlü’l-melâhim,

Rasûlü’r- râhati,

Kâmilün,

Kelîlün,

Müddessirun,

Müzzemmilün,

Abdullâh,

Habîbullâh,

Safiyyullâh,

Neciyyullâh,

Kelîmullâh,

Hâtemü’l-enbiyâ’,

Hâtemü’r-rusül,

Muhyî,

Müneccin,

Müzekkirun,

Nâsırun,

Mensûrun,

Nebiyyü’r-rahmeti,

Nebiyyü’t-tevbeti,

Harîsun aleyküm,

Ma’lûmün,

Şehîrun,

Şâhidün,

Şehîdün,

Meşhûdün,

Beşîrun,

Mübeşşirun,

Nezîrun,

Münzirun,

Nûrun,

Sirâcün,

Misbâhun,

Hüden,

Mehdiyyün,

Münîrun,

Râin,

Med’uvvün,

Mücîbün,

Mücâbün,

Hafiyyün,

Afüvvün,

Veliyyün,

Hakkun,

Kaviyyün,

Emînün,

Me’mûnün,

Kerîmün,

Mükeremün,

Mekînün,

Metînün,

Mübînün,

Müvemmilün,

Vusûlün,

Zû-kuvvetin,

Zû-hurmetin,

Zû-mekânetin,

Zû-ızzin,

Zû-fazlin,

Mutâun,

Mutîun,

Kademü sıdkin,

Rahmetün,

Büşrâ,

Gavsün,

Gaysün,

Gıyâsün,

Ni’metullâh,

Hediyyetullâh,

Urvetün vüskā,

Sırâtullâh,

Sırâtun müstakîm,

Zikrullâh,

Seyfullâh,

Hizbullâh,

en-Necmü’s-sâkib,

Mustafâ,

Müctebâ,

Müntekā,

Ümmiyyün,

Muhtârun,

Ecîrun,

Cebbârun,

Ebu’l-kāsım,

Ebu’t-tâhir,

Ebu’t-tayyib,

Ebû ibrâhim,

Müşeffeun,

Şefîun,

Sâlihun,

Muslihun,

Müheyminün,

Sâdikun,

Musaddikun,

Sıdkun,

Seyyidü’l-mürselîn,

İmâmü’l-müttakîn,

Kāidü’l-izzi’l-muhaccilîn,

Halîlü’r-rahmân,

Berrun,

Müberrun,

Vecîhün,

Nasîhun,

Nâsihun,

Vekîlün,

Mütevekkilün,

Kefîlün,

Şefîkun,

Mukîmü’s-sünneti,

Mukaddesün,

Rûhü’l-kudüsi,

Rûhü’l-Hakk,

Rûhü’l-kıst,

Kâfin,

Müktefin,

Bâliğun,

Mübelliğun,

Şâfin,

Vâsılun,

Mevsûlün,

Sâbikun,

Sâikun,

Hâdin,

Mühdin,

Mukaddemün,

Azîzün,

Fâzılun,

Mufazzalun,

Fâtihun,

Miftâhun,

Miftâhu’r-rahmeti,

Miftâhu’l-cenneti,

Alemu’l-îmân,

Alemu’l-yakîn,

Delîlü’l-hayrât,

Musahhihu’l-hasenât,

Makîlü’l-aserât,

Safûhun ani’z-zellât,

Sâhibü’ş-şefâati,

Sâhibü’l-makām,

Sâhibü’l-kadem,

Mahsûsun bi’l-izzi,

Mahsûsun bi’l-mecîdi,

Mahsûsun bi’ş-şerefi,

Sâhibü’l-vesîle,

Sâhibü’s-seyf,

Sâhibü’l-fazîleti,

Sâhibü’l-izâr,

Sâhibü’l-hucceti,

Sâhibü’s-sultân,

Sâhibü’r-ridâ’,

Sâhibü’d-deraceti’r-rafîati,

Sâhibü’t-tâc,

Sâhibü’l-miğfer,

Sâhibü’l-livâ’,

Sâhibü’l-mi’râc,

Sâhibü’l-kadîb,

Sâhibü’l-burâk,

Sâhibü’l-hâtem,

Sâhibü’l-alâmeti,

Sâhibü’l-bürhân,

Sâhibü’l- beyân,

Fasîhu’l-lisân,

Mutahhiru’l-cenân,

Raûfün,

Rahîmün,

Üzünü hayrin,

Sahîhu’l-islâm,

Seyyidü’l-kevneyn,

Aynü’n-naîm,

Aynü’l-izzü,

Sa’dullâh,

Sa’du’l-halk,

Hatîbü’l-ümem,

Alemü’l- hüdâ,

Kâşifü’l-küreb,

Râfiü’r-rüteb,

Izzü’l-arab,

Sâhibü’l-ferec,

Kerîmü’l-mahrac,

Sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî.

Allâhümme yâ rabbi bi-câh-i nebiyyike’l-mustafâ ve rasûlike’l-murtazâ, tahhir kulûbenâ min külli vasfin yübâidünâ an müşâhedetike ve mehabbetike ve emitnâ ale’s-sünneti ve’l-cemâati ve’ş-şevki ilâ likāike yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm ve sallallâhu alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellime teslîmen ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemîn.

48-b, 49-a

Kaynak: İhsan KARA, Tasavvuf Istılâhları Literatürü Ve Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil’i, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim DalI, Doktora Tezi I-II, 2003, İstanbul, sh:62

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s