İstanbul Kartal’da kurulmuş bir Tarikat: MA’RİFİYE

Hzl: Necmi TARKAN

Çok eski devirlerdenken, hususile Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan sonra, bir çok cihangirlerin, büyük hükümdarların, sayısız orduların geçiş yolu üzerinde, Üsküdar’dan sonra ilk konak olan (Kartal), bir buçuk asır önce dini-sosyal bir hareketin kaynağı ve bir tarikatın da kuruluş yeri olmuştur.

Bugün, Kartal’ın bir köşesini kaplıyan bu tarikatin Asitanesiyle Pir ve Şeyhlerinin türbesini ihtiva eden mütevazi iki binanın, son günlerde ilgililer tarafından onarılmaya başlandığı görülmektedir. Bu vesile ile, otuz yıllık bir etüt mahsulü olup tamamlanması yakınlaşan ve üç yüzden fazla tarikati ve şubelerini içine alan (Türk Sosyal Tasrihi için malzeme notları: Tarikatler) adlı basılmamış kitaptan son derece özetliyerek bu tarikatin kuruluşundan kısaca bahcedeceğiz.

Tasavvufi mesleklerin, bir takım ayinler ve teşkilâtla organize edilerek tarikat mahiyetine girdiği sıralarda,, yani on ikinci yüzyılda Islâm dünyasında kurulan bir kaç tarikattan biri olan (Rifâiye), Arabistan’da (Betâyihiye) adı altında gelişirken, onüçüncü yüzyıldan beri, daha Selçuklular zamanında Anadolu’da da (Ahmediye) adı altında yakılmakta idi.

J. von Hammer, bu tarikati Osmanlılar’dan evvel Anadolu’da bulunan tarikatlerin yedincisi olarak saymaktadır. Rifâilik bu devirlerde tamamile bâtınî bir mahiyette idi. Ahilik, Babailik ve Bektaşilik ile tedahül etmiş bir şekilde yağıyordu. Rumeli Ahmediye tekkelerinde (Ayin-i Cem) ler yapılıyordu.

KİTAB-I İNDİR

MANİSA-DEMİRCİ’DE GÖRÜLEN ALEVÎ-BEKTAŞÎ-RIFÂ’Î MEŞREPLİ BİR TARİKAT : MA’RİFÎLİK

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=280062

 

 BAŞA DÖN

 

Reklamlar