VAHDET-İ VÜCUD MESLEĞİNDEN

 

Mahir İz

Biri, Heme ûst, diğeri Heme ez ûst; ya’ni biri kâinatta ne varsa hep O’dur. İkincisi ise, âlemde ne mevcutsa O’nun eseridir, esma’ ve sıfatın m tecellisidir. Molla Camî’nin

fena

«Kainâtta ne mevcudsa hepsi birer vehim, hayâl yahut aynadaki akisler veya gölgelerden ibarettir.» beytindeki ifade birçok mutasavvıf ehl-i beyanın sözlerinde muhtelif şekillerde söylenmiştir.

Hatif-i îsfahanî’nin terci-i bendinde

hayal

«Bir tek O vardır ve O’ndan başka hiçbir şey yoktur. O birdir, O’ndan başka ilâh yoktur.», bediasından da her şeyin fenaya müncer olacağını, bünyesinde fenâ bulunan her varlığın, yok farzedilebileceğini; ya’ni: «Hakk’dan başka herşey mahvolur, bakî ancak O’dur.» ayet-i kerimesinin mealini mücm’elen ifadeden ibarettir.

ahmed sırrı

Ehad Ahmed dürür mim eder fark

Bütün âlem o mim içredir gark

*

Zi Ahmed tâ Ehad yek mim farkest

Heme âlem dürrin yek mim garkest

**

Necmeddin Mahmud Tebrizi’nin “Gülşen-i Râz” adlı eserinde geçen

Zi Ahmed tā ehad yek mim farkest

Cihāni ender ān yek mim garkest

زاحمدتا احمد يك ميم فرقست

جهانى اندر أن يك ميم غرقست

Ahmed ile Ahad arasında bir mim farkı vardır. O bir mimin içinde dünya saklıdır.

Kaynak: Eşrefoğlu Rumî Divanı, 1967, İstanbul

 KİTABI İNDİR

BAŞA DÖN

 

Reklamlar