HİKMET-İ DÜNYÂ VE MÂFÎHÂ

 

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir;

Ben kimim, sâki olan kimdir, mey ü sahbâ nedir?

 

Öyle sermestim ki, idrak edemem dünya nedir;

Ben kimim, sâki olan kim, bu şarap acaba nedir?

 

Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem

Sorsa canân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir.

 

Gerçi çılgına dönen kalbim için sevgiliden bir lütuf istiyorum;

Ama sevgili çılgın gönlümün arzusunu sorsa, onu da bilmiyorum.

 

Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl

Âşıka mâ’şuktan her dem bu istiğnâ nedir?

 

Madem aşığı vuslata doyuran kavuşmaktan ibarettir

O halde sevenin sevilenden uzak kalmada bulduğu bu acı lezzet nedir?

 

Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif değil.

Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedir.

 

Dünya ve içindekilerin hikmetini bilen değildir bilge/arif.

Arif/Bilge o kişidir ki dünyayı da, içindekileri de bilmeye.

 

Âh ü feryadın Fuzûlî incidipdir âlemi

Ger belâ-yı aşk ile hoşnûd isen gavgâ nedir

 

Fuzûli ah ve haykırışların herkesi incitmektedir.

Eğer aşk belasından hoşnut isen, bu kavga nedir?

 

 Fuzuli

 ( 1483 – 1556 )

 

* Bu gazel Leyla ile Mecnun’un karşılaşmalarında, Mecnun’un kendinden geçip artık tanıyamadığı Leyla’ya hitabıdır.

BAŞA DÖN

 

Reklamlar