58. İLÂHİ- YUNUS EMRE

 

Hakk nûrı âşıklara her dem nüzûl degül mi

Kime kim nüzûl değmez Hakk’dan (1) ma’zûl degül mi

El kalbü minel kalbi rumûzum bil nedür (2)

Her gönülden gönüle rast doğrı yol degül mi (3)

Kargayıla bülbüli bir kafese koysalar

Bir biri sohbetünden dâim melûl degül mi

Eyle kim karga diler (4) bülbülden ayrılmağa

Bülbülin de maksûdı (5) billahi şol degül mi

Câhil ile arif ün meseli (6) şuna benzer

Câhil katunda îmân ma’lûm mechûl degül mi (7)

Işık ile danışman savaşurlar her zaman

Danışman ay dur şer’an sözi ma’lûl degül mi (8)

Yetmiş iki milletün sözüni ârif bilür

Miskin Yunus sözleri (9) cümle usûl degül mi

Açıklama:

Fâtih (182.a – 182.b) ve Yahya Efendi nüshalariyle Nûru Osmânî’deki mecmuada (185.b) vardır.

(1) Kime nüzûl degülse Hak’dan: N. O.; Kime kim nüzul değmez ışkdan: Yahya, (2) revzenün sorun nedür: Fâtih; rev-zeneden bilendür: Yahya (Bu şekli bizdeki yazmadan aldık),(3) (Bu beyit, N. O. de yoktur), (4) iver: N. O., (5) gönlünde maksudı şol: N. O. (Bu beyit, Yahya Efendi’de yoktur), (8) misâli: N. O., (7) Câhilün ehil katunda îmânı ma’lûm: N. O.; Câhil, arif katunda îmânı ma’lûl: Yahya (Her ikisinde de vezin bozuktur), (8) (Bu beyit; Fâtih, Yahya Efendi ve Nuru Osmânî’deki nüshalarda yok. Bizdeki yazmadan aldık. Dil ve edası, bahusus “ma’lûl,, kafiyesinin Yahya Efendi nüshasında, bundan evvelki beyte karışmış bulunması; beytin, bu şiire aidiyetini göstermektedir), (9) Yunus Emre sözleri: N. O. .

Kaynak: Abdülbakiy GÖLPINARLI, Yunus Emre Divanı-— Metinler, Sözlük, Açılama —Cilt :1 — 2, 1943, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul

 

352

Hak nûrı‘âşıklara her dem nüzûl degül mi

Kime kim nüzûl degmez Hak’dan ma‘zûl degül mi

Mine’l-kalbi ile’l-kalb yol var dimişler erler

Her gönülden gönüle rast togru yol degül mi

Kargayıla bülbüli bir kafese koysalar

Birbiri sohbetinden dâim melûl degül mi

Eyle ki karga diler bülbülden ayrılmaga

Bülbülün de gönlinde maksûdı şol degül mi

Câhil ile ‘ârifün meseli şuna benzer

Câhil katında îmân ma‘lûm mechûl degül mi

Işık ile Dânişmend sû’i işler her zamân

Dânişmend Işık’a eydür bî-şerî‘at degül mi

Yitmişiki milletün sözini ‘ârif bilür

Yûnus Emre sözleri dâim usûl degül mi

Kaynak: Mustafa Tatçı, Divan-ı Yunus Emre, T. C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, sh:252

Günümüz Türkçesiyle

Hakk nuru âşıklara her zaman inmez değil mi?

Kime ki bu iniş değmezse Hakk’dan kovulmuş değil mi?

Kalpden kalbe yol var rumûzunu bil nedir?

Her gönülden gönüle dosdoğru yol var değil mi?

Kargayla bülbülü bir kafese koysalar

Biribirinin sohbetinden dâima bıkmış değil mi?

Öyle ki karga diler bülbülden ayrılmağı

Bülbülün de maksûdu billahi O değil mi?

Câhil ile arifin misali şuna benzer

Câhil katında iman bilinen bilinmeyen değil mi ?

Âşık ile kadılar savaşırlar her zaman

Kadılar kötü söyler, şer’an hatalı değil mi?

Yetmiş iki milletin sözünü ârif bilir

Miskin Yunus’un sözleri daima düzenli değil mi?

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar