23. İLÂHİ -NAMAZ KILMAYANA MÜSLÜMAN DEME

Yunus Emre

Sanaatun yiğreği namaz imiş hoş bîşe

Namaz kılan kişide olmaz yavuz endîşe

Tanlacak durı gelgil elüni suya urgıl

Üç kez salâvât virgil andan bakgıl güneşe

Allah buyruğın tutgıl namazın kılup g’itgil

Namazın kılmayınca zinhar varmagıl işe

Evünde hâlâlüne beş vakt namaz öğretgil

Öğüdin tutmaz ise yazugı yokdur boşa

Namaz kılmaz kişinün kazanduğı hep haram

Bin kızılı var ise «birisi gelmez işe

Namaz kılmayana sen müslümandur dimegil

Hergiz müslüman olmaz bağrı dönmüşdür taşa

Yunus imdi namazun komagıl sen kılagör

Ansuzın ecel irer ömür yetişir başa

Sh: 88-89

Kaynak: Abdülbakiy GÖLPINARLI, Yunus Emre Divanı-— Metinler, Sözlük, Açılama —Cilt :1 — 2, 1943, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul

 

341

San’atun yigregi çün namâzımış hoş pîşe

Namâz kılan kişide olmaz yavuz endîşe

Tanlacak turı gelgil elüni suya urgıl

Üç kez salâvât virgil andan bakgıl güneşe

Allah buyrugın dutgıl namâzun kılup gitgil

Namâzun kılmayınca zinhâr varmagıl işe

Evünde helâlüne bişvakt namâz ögretgil

Ögüdün dutmazısa yazugı yokdur boşa

Namâz kılmaz kişinün kazandugı hep harâm

Bin kızılı varısa birisi gelmez işe

Namâz kılmayana sen müsülmândur dimegil

Hergiz müsülmân olmaz bağrı dönmişdür taşa

Yûnus imdi namâzun komagıl sen kıla gör

Ansuzın ecel  irer ‘ömür yitişür başa

Sh: 276

Kaynak: Mustafa Tatçı, Divan-ı Yunus Emre, T. C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,

Kelimeler

Gil/gil :Emir teklik 2.şahıs eki.Anmagıl gibi.

Yigrek(t) :Daha iyi, taüreccah, üstün.

Pişe(f):San’at, iş, meslek.”Dervişlik bir pîşedür”

Tanla/tanlacak(t)[:Sabahleyin. Seher vakti.

Tanlamak(t)Şaşırmak, hayrette kalmak.

Tanmak/tınmak(t):Takmak, tanımak, ses vermek.

Zinhar:zarf, eskimiş (zi’nha:r) ; Kesinlikle, tam kullanım anlamı; aman ha ,sakın ha şeklindedir

Kızıl(t):Bakır, altın para.

Hergiz: f. Aslâ, kat’iyyen. Hiçbir suretle

Durmak/turmak(t ):Ayağa kalkmak, kıyam

Turı gelmek(t):Ayağa kalkmak.

Turılmak(t):Durulmak, sakinleşmek, açılmak.

Turmak(t):Durmak, ayağa kalkmak.

Günümüz Türkçesiyle

Sanatın en üstünü hoş meslek namazdır

Namaz kılan kişide şiddetli endişe olmaz

Seher vakti huzurda durmak için abdest al

Üç kez salâvât ver andan sonra bak güneşe

Allah buyruğunu tut git namazını kıl

Namazını kılmayınca sakın bir işe başlama

Evindeki eşine beş vakit namâzı öğret

Boşan yazık değildir öğüdün tutmazsa

Namâz kılmayan kişinin kazandığı hep harâmdır

Bin altını varsa birisi işine yaramazdır

Sen namaz kılmayana Müslümandır deme

Aslâ müslüman olamamıştır bağrı dönmüştür taşa

Yûnus sen şimdi namazını kıl bırakma

Ansızın ömür yeter, ölüm gelir başa

BAŞA DÖN

 

Reklamlar