SEB’-SABA-YEDİ- SEB’ÜL- MESANİ-SÜLEYMAN

 

Süleyman: (ara.) er. 1. ibranice “huzur, sükun”. Süleyman (Arapça: سليمان , sulaymān; İbranice: שלמה , Şlomo veya Şelomo; Latince: Salomone, Yunanca: Σολωμών, İngilizce: Solomon, Fransızca: Salomon, Almanca: Salomo), Kral Davut ile Batşeba’nın oğlu ve İsrail Krallığı’nın üçüncü (1.Tatul , 2.Davut ) kralı. Kudüs kentindeki büyük tapınağı inşa etmiştir. Kuran’da nebi (peygamber) olarak zikredilir. Hıristiyan inancında yasa koyucu ve kral olarak saygı görür.

Saba Krallığı: Yemen yakınlarında eski bir yönetim.

Saba halkı: Saba ülkesinde yaşamış halk.

Sebe’ Suresi: Kuran-ı Kerim’de Saba halkının da anlatıldığı 34. sure.

Mevlâna’nın eserlerinde özellikle tekrarladığı Süleyman, Belkıs ve Hüdhüd kuşlarının bağlantısını farklı bir şekilde kurmaya çalışalım.

Ezoterik bilgilere göre;

Dogonlar, sayısal olarak Sirius-b’yi 22 sayısıyla sembolize ederler. Sirius Sistemi’ndeki üç yıldızın sayısal sembolizmdeki değerleri 22, 33, 44’tür. Türkler 22 sayısını sembolik olarak en çok kullanan kavimdir. Oğuz Kağan Destanı’nda kurt, ok ve üçoklar adıyla üçlem sembolle­ri vardır; Uygurlar’ın türeyiş destanında kurt babadır, Göktürk efsanelerinde ise anadır. Kökenlerinin göksel olduğuna inanan ve göğe çok önem veren Oğuz Kağan Destanı’nda demir-kazık yıldızından bahsedilir. Eski Türk kavimlerinde, bu yıldız gök ile yeryüzünü; ruhlar âlemi ile madde âlemini, ayıran bir sınırdı. Büyük kamlar ve şamanlar bu kapıdan Tanrı ile bağlantı kurarlardı. Mu devresinden itibaren yeryüzünde göksel olarak nitelendirilen bilgi akışının kaynağı Sirius’tur. Şimdiki devrenin bilgi akışı Mu devresindeki bilgi akışından farklıdır. Sirius ulularının izni olmadan dünya dışı uygarlıklar dünya ile bağlantı kuramazlar. 22 sayısı bununla bağlantılıdır. Bir diğer bağlantı ise Mısır’daki Ra güneşi Sirius güneşini ifade eder. Bu Sirius, Sirius-a’dan ziyade Sirius-b’yi ifade eder. Yani Eski Mısır güneş tanrısı Ra’nın sembolü Sirius b’dir yani 22 sayısıdır.

 

7 sayısı ise sebdir. Seb Arapça’da yedi demektir.

Yedi ise dünya için kutsal bir sayıdır; gelişimini ifade eder. Çünkü seb’an minel mesânî, yani tekrarlanan yedi, Kur’an’ın “seb’ülmesani” kavramıyla, övülen yedi ayetli sure manasıyla Fatiha Suresi’dir. Kur’an’ın kalbi çekirdeğidir.

Eski Mısır’da “Dünya’ran Rabbi”nin ismi geb yani seb idi ve siyah ve yeşil renklerle tasvir edilirdi. Yeşil dünya hayatinin ve ölümsüzlüğün, siyah ise ölümlü dünyanın sembolüdür.

Seb ya da şeb-i arus törenleri ise “sevgiliye kavuşma”, Allah’a kavuşma olarak kutlanır. Mevlâna’nın düğün günü dür. Çünkü Rabb’ine kavuşacağı gündür. Arus gelin demektir, Seb, şeb yani sevgili anlamındadır.

Eski Mısır’da Dünyanın Rabbi yani Tanrısı seb, Arapça 7 sebdir.

22 sayısı 7 ile bölündüğünde pi sayısını vermektedir. Piramidal yapıların oranlarında pi sayısı çok önemlidir. Piramid ise, kürenin merkezinden çeperine kadar uzanan bir kesittir. Bu kesitin ilk başlangıcı Âlemlerin Rabbi’ni, daha sonra hiyerarşik şekilde, ruhsal plânlar, çemberin en uç çeperini insiler yani halk, çemberin dışını ise iblis ve caydırıcı plâna dahil varlıklar bulunmaktadır.

Seb’û’l-mesani. Kur’an’ın “seb’ül- mesani” kavramıyla, övülen yedi âyetli sûre manâsıyla Fatiha Suresi’dir. Kur’an’ın kalbi çekirdeğidir. Mesani Kur’an’da sadece iki yerde geçer. “Usandırmaksızın tekrar tekrar okunan yedi ayetli Fatiha’yı ve azametli Kur’an’ı verdik.” Bu ayetiyle Kur’an, Fatiha Suresi’nin yedi rahmet ayetiyle birlikte dillerden ve gönüllerden düşmeyeceğini haber vermiştir.

 

3.Seb’an : yedi, yedili

4.Min el mesânî: mesâniden (ikinciden)

 

Geb(seb):

Eski Mısır’da shu ve tefnut’un oğlu, nut’un eşi olan  Dünya Tanrısı. Kutsal hayvanı ve sembolü kazdı. yeşil ve siyah derili bir adam olarak çizildi (bitkilerin ve verimli nil çamurunun renkleri) 

 

Seb: gökyüzünün eşi ve dünyanın tanrısıdır. Eski mısır’ın tanrısıdır.

Dünyanın Rabbi diye geçer Kur’an’da. Seb’ül mesani. 

 

Seb tanrısının yedi sarmalı, yedi tekrarı. Seb tanrısının yani Dünyanın Rabbi’nin ayetleri ve aktardıkları.

Dünyanın Rabbi ve onun bağlı olduğu başka yedili sistemler ve Sonsuz’a gidiş.

 

Yemen’de halen ismi geçen Sebe bölgesinin, Sebe Melikesi ile bağlantısı çok kuvvetlidir. Sebe Suresi ve Sebe Melikesi de bağlantılıdır. Çünkü Belkıs Sebe Melikesi’ dir ve Konik tarzda yedili sistemin en üstünde bulunan Âlemlerin Rabbi’nin yansıması olan, en alt bölümde bulunan çemberin çeperinde bulunur.

Yedili sistemin en dış çeperidir. Piramidin tabanıdır. Hz. Süleyman ise, Âlemlerin Rabbi ile, gönül vasıtası ile irtibat kurabilen ve en dış çeperde bulunan Sebe Melikesi’ni çeperin içine yani çemberin içine dahil edebilmiştir. Çünkü İblis ve caydırıcı güçler, bu çemberin çeperinin dışında bulunmaktadır. Sebe Melikesi de burada yer alıyordu. Çeperin içine çekildiğinde Yedili sisteme dahil olmuştur. Bu yüzden özellikle Sebe Suresi’nde bahsedilmekte, Sebe Melikesi olarak adlandırılmaktadır. Mevlâna’nın bâtını yönünü ele alırsak, o ancak kendi cinsinden olanlardan Hz. Süleyman’dan üstüne basa basa bahsetmiştir.

 

Kaynak: Batıni Mevlana, Kevser Yeşiltaş – Nilüfer Dinç, Sınır Ötesi Yayınları, 2011
 

 

 BAŞA DÖN

 

Reklamlar