ALLAH TEÂLÂ KISKANÇTIR

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Allah Teâlâ kıskançtır. Allah’ın kıskanması, haram kıldığı şeyi kulun işlemesindendir.

Buhârî, Nikâh 107; Müslim, Tevbe 36. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ 4

Kıskançlık anlamına gelen “gayret” kelimesi, Allah Teâlâ’ya nisbet edilince, “kullarına merhamet etmesi ve saadetlerini dilemesi” anlaşılır. Nitekim Müslim’in rivayet ettiği bir başka hadiste bu durum şöylece açıklanmıştır:

“Allah Teâlâ’dan daha kıskanç kimse yoktur. Bundan dolayı kötülüklerin açığını da kapalısını da haram kılmıştır…” 

 (Müslim, Tevbe 33). 

Allah’a nisbet edilen kıskançlığa gelince: Bu hususta Hattâbî der ki:

“Allah hakkında kıskançlığın ne olduğunu en iyi açıklayan şey meali verilen Ebû Hureyre hadisidir.”

Çünkü orada; “Allah’ın kıskanması, mü’minin Allah’ın haram ettiği şeyi yapmasıdır.” denir. Kadi İyaz der ki:

“Allah hakkında gayretin, onu yapanın hâlini değiştirdiğine işaret olması da muhtemeldir. Dendi ki, asıl itibariyle gayret, hamiyet ve izzeti nefisdir. Bu tarif, “gayret”i tegayyürün gerektirdiği şeyle tefsir etmektir, böylece gadaba râci olur. Cenâb-ı Hak, Kitab’ında gadab ve rıza’yı kendi nefsine nisbet etmiştir.”

Muhyiddin İbn Arabî der ki:

“Tegayyürün Allah hakkında muhal olduğu kat’î delille sabittir. Öyleyse lâzımı ile tevili gerekir. Onun lâzıımı ise “vaîd”dir ve faile ceza verilmesidir.”

Bu manada “Allâh’ım! Yalnız Sana ibâdet ederiz, ancak Sen’den yardım isteriz”

Demek ki:

Hakikî bir mü’min, yalnız Allâh’ına ibadet edecek, yalnız O’ndan yardım isteyecek, başka hiç bir kimsenin kulu kölesi olmayacaktır. İnsanın, kendisi gibi insanlara kulluk etmesi, kendi gibi bir insanı putlaştırması, onlardan merhamet dilenmesi insanlık asâletine yakışmayan bir zillettir.

Fâtiha’nın bu âyeti bunu en beliğ, en veciz bir ifade ile telkîn etmektedir.

“İhdina’s sırâta’l müstakîm: Yâ Rab! Bizi doğru yola hidâyet et, ilet.”

NAMAZI TERKİN AHİRETTE CEZASI NEDİR?

AYET VE HADİSLERLE NAMAZI TERK ETMENİN CEZASI

Ahirette ilk sorgu namazdan olacak, namaz tam ise diğer hesabı kolay olur, namaz eksik veya hiç kılınmamış ise hesap zorlaşır.

Namaz kılmayan kişi ahirette bütün namazlarını cehennemde kılacak.

Bütün farzlar Cebrail aleyhisselâm. aracılığıyla Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve selleme bildirilmiştir. Ancak “namaz” Allah Teâlâ tarafından (Mirac’da) aracısız olarak verilmiştir. Bu da namaz’ın önemini anlatmaya kâfidir.

“Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik’.” Müddessir/42

“Sonra onların arkasından namazı savsaklayan ve nefislerinin azgın arzularına uyan bir nesil geldi. Onlar ileride cehennemin en derin yerini boylayacaklar” Meryem/59

(İbn’i Mesud Tefsirinde:Namazı büsbütün terk ettiler değil, vaktinde kılmadılar buyurulmuştur.)

“Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline” Mâun/4-5

(Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem burada namazı vaktinde kılmayanların kastedildiğini bildirmiştir.)

“Namazlarında hataya düşen, kıldıkları namaza önem vermeyen namaz kılanların vay haline”

Ayeti Celilesindeki veyl’in(vay haline) kelime manası ağır azab olmakla beraber, cehennemdeki içinden dünya dağları geçirilse dağları eritecek “veyl vadisi’de” olabileceği bildirilmiştir.

“Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır” Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

“Kul ile küfür arasında sadece namaz kılmamak vardır” Hadis’i Şerif (Ebu Davud, Nesei)

°“Kul ile şirk arasında sadece namaz kılmamak vardır” Hadis’i Şerif (Tirmizi)

 “Namaz kılmayanın İslâm’dan payı yoktur, namaz kılmayanın dini yoktur.” Hadis’i Şerif (Taberani)

“Mazeretsiz ve kasden namaz kılmayanın adını Allah Teâlâ cehenneme gireceklerden biri olarak cehennemin kapısına yazar” Hadis’i Şerif (Ebû Nuaym)

“Allah Teâlâ İslâm’da dört şeyi farz kılmıştır: Hepsini bir arada yerine getirmeyenin üçünü işlemiş olması kendisine hiçbir fayda sağlamaz” (Bunlar: Namaz,Zekat,Oruç,Hac) Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

“Hiçbir mazereti olmaksızın ve kasten namaz kılmayanın Allah Teâlâ. bütün iyi amellerini siler, tevbe edip yeniden Allah Teâlâ’ya dönünceye kadar onunla hiçbir ilgisi kalmaz” Hadis’i Şerif (İsfahani)

“Hiçbir mazereti olmaksızın ikindi namazını kılmayıp kaçıranların bütün iyi amelleri silinir” Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

Kıyamet günü kulun ilk hesap konusu ve ilk gözden geçirilecek amel hanesi namazdır. Bu konudaki hesaplaşma iyi geçerse kul kurtulur, bozuk geçtiği taktirde ise aldanmış ve hüsrana uğramış olur. Hadis’i Şerif (Taberani)

“Allah Teâlâ’dan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed’in (salla’llâhu aleyhi ve sellem) O’nun Rasûlü olduğuna şehadet edinceye kadar ve beş vakit namazı hakkıyla kılıp, zekatlarını verinceye kadar, insanlarla savaşmakla emrolundum.” Hadis’i Şerif (Buhari,Müslim,Darimi,İbn’i Mâce, Ebû Davud, Nesei)

BİR VAKİT NAMAZ HESABI

Kur’an-ı Kerim tefsirinde (Ruhül Furkan) bir vakit namazı özürsüz kazaya (özür: ölü, deli yada kılıç kılıca harb esnasında olmak v.s. gibi) bırakmanın cezasının, 80 sene cehennem ateşi olduğu beyan edilmiştir. (Hadis Şerif’de geçmektedir

“Bir namazı vakti çıktıktan sonra kılan kimseyi, Allahü teâlâ seksen hukbe Cehennem’de bırakacaktır.” (Tergibüssalat)

Not: Bir hukbe, seksen âhiret yılıdır. Âhiretin bir günü, dünyânın bin yılı kadardır.

1 Hukbe = 80 Ahiret yılı

1 Ahiret günü = 1000 Dünya yılı

1 vakit namazı bile bile vaktinden sonra kılan veya hiç kılmayan için, 80 hukbe Cehennem azabı verilecektir. (Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir).

Eğer bu böyle ise günde 5 vakit namazını kılmayan için 400 hukbe Cehennem azabı verilecek demektir (Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir).

Bir vakit namazın cezası 80hukbe

1 hukbe = 80 Ahiret yılı

1 ahiret günü = 1000 dünya yılı

1 yıl 365 gün aldığımızda

365 Ahiret günü X 1000 Dünya yılı =

365 000 Dünya yılı.(yani 1 ahiret yılı 365 000 dünya yılına denktir.)

1 Hukbe 80 ahiret yılı ise;

365 000 dünya yılı X 80 Ahiret yılı = 29 200 000 Dünya yılı(yani 1 hukbe 29 200 000 dünya yılına denktir.)

1 vakit namaz için 80 hukbe Cehennem azabı verileceğine göre;

80 X 29 200 000 = 2 336 000 000 yıl sadece bir vakit namaz için Cehennem’de kalınacak olan süredir.(dünya yılı)

Yani sadece bir vakit namaz ibadetimizi yapmadığımız takdirde 2 336 000 000

yıl Cehennem’de azab çekeceğiz.(Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir)

5 vakit namazın cezası

80X5 = 400 hukbe;

1 hukbe = 29 200 000 dünya yılı ise

400 hukbe; 400 X 29 200 000 = 11 680 000 000  –>yıl sadece bir günlük namaz ibadeti için Cehennem’de kalınacak olan süredir.(dünya yılı)

Yani bir günlük namaz ibadetimizi yapmadığımız takdire 11 680 000 000 yıl Cehennem’de azab çekeceğiz! (Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir).

Halbuki sizde bilirsiniz ki 5 vakit namaz için harcanan zamanı toplasak günde 1 saat bile etmez.

Peki 1 saat için 11 680 000 000 yıl Cehennem’de kalmaya değer mi ???

[ Faruqi]

Alıntı kaynak: https://tr-tr.facebook.com/efendihazretlerimi/posts/10151670567907759

SON SÖZ YUNUS’UN

Erenlerin yolları inceden inceymiş
Süleyman’a yol kesen şol bir karıncayimiş
Ol karınca söyledi Süleyman’a yol didi
Ol karınca söylediği cevab alıncayimiş
Gönlüm aydur varayın yine tiz gelem sana!
Gönlüm uyduğu bana dostu buluncayimiş
Götürmedi kimesne kimesnenün gücüni
Güç götürürin diyen eli irinceyimiş
Kim kime ne dir ise eğer hayr-u eğer şer
Allah virür cezasını gele yol inceyimiş
 Âşık un gözi yaşı dün-u gün durmaz akar
Âşık kan ağladuğı ma’şuk soruncayimiş
Aydurlar idi bana âşık âvâre olur
Geldi başuma gördüm ol söz yerinceyimiş
Dört kitabun ma’nisinin okudum tahsil itdüm
Aşk’a gelincek gördüm bir uzun heceyimiş
Ben dervişem diyenler haramı yimeyenler
Haramun yenmedüği ele girinceyimiş
Aydurlar fülan öldi mülkiyle malı kaldı
Ol malun irkildüği ıssı ölünceyimiş
İki kişi söyleşür Yunus’ı görsem diyü
Biri aydur ben gördüm bir âşık kocayimiş

Kaynak: Abdülbakiy GÖLPINARLI, Yunus Emre Divanı-— Metinler, Sözlük, Açılama —Cilt :1 — 2, 1943, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s