HAFIZ DİVÂNI ŞİRÂZİ (FARSÇA)

کتابخانه فارسی  / 

ديوان حافظ  / 

غزليات

غزليات

 1. شماره ١: الا يا ايها الساقي ادر کاسا و ناولها
 2. شماره ٢: صلاح کار کجا و من خراب کجا
 3. شماره ٣: اگر آن ترک شيرازي به دست آرد دل ما را
 4. شماره ٤: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
 5. شماره ٥: دل مي رود ز دستم صاحب دلان خدا را
 6. شماره ٦: به ملازمان سلطان که رساند اين دعا را
 7. شماره ٧: صوفي بيا که آينه صافيست جام را
 8. شماره ٨: ساقيا برخيز و درده جام را
 9. شماره ٩: رونق عهد شباب است دگر بستان را
 10. شماره ١٠: دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما
 11. شماره ١١: ساقي به نور باده برافروز جام ما
 12. شماره ١٢: اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما
 13. شماره ١٣: مي دمد صبح و کله بست سحاب
 14. شماره ١٤: گفتم اي سلطان خوبان رحم کن بر اين غريب
 15. شماره ١٥: اي شاهد قدسي که کشد بند نقابت
 16. شماره ١٦: خمي که ابروي شوخ تو در کمان انداخت
 17. شماره ١٧: سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
 18. شماره ١٨: ساقيا آمدن عيد مبارک بادت
 19. شماره ١٩: اي نسيم سحر آرامگه يار کجاست
 20. شماره ٢٠: روزه يک سو شد و عيد آمد و دل ها برخاست
 21. شماره ٢١: دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست
 22. شماره ٢٢: چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست
 23. شماره ٢٣: خيال روي تو در هر طريق همره ماست
 24. شماره ٢٤: مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست
 25. شماره ٢٥: شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
 26. شماره ٢٦: زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست
 27. شماره ٢٧: در دير مغان آمد يارم قدحي در دست
 28. شماره ٢٨: به جان خواجه و حق قديم و عهد درست
 29. شماره ٢٩: ما را ز خيال تو چه پرواي شراب است
 30. شماره ٣٠: زلفت هزار دل به يکي تار مو ببست
 31. شماره ٣١: آن شب قدري که گويند اهل خلوت امشب است
 32. شماره ٣٢: خدا چو صورت ابروي دلگشاي تو بست
 33. شماره ٣٣: خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است
 34. شماره ٣٤: رواق منظر چشم من آشيانه توست
 35. شماره ٣٥: برو به کار خود اي واعظ اين چه فريادست
 36. شماره ٣٦: تا سر زلف تو در دست نسيم افتادست
 37. شماره ٣٧: بيا که قصر امل سخت سست بنيادست
 38. شماره ٣٨: بي مهر رخت روز مرا نور نماندست
 39. شماره ٣٩: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
 40. شماره ٤٠: المنه لله که در ميکده باز است
 41. شماره ٤١: اگر چه باده فرح بخش و باد گل بيز است
 42. شماره ٤٢: حال دل با تو گفتنم هوس است
 43. شماره ٤٣: صحن بستان ذوق بخش و صحبت ياران خوش است
 44. شماره ٤٤: کنون که بر کف گل جام باده صاف است
 45. شماره ٤٥: در اين زمانه رفيقي که خالي از خلل است
 46. شماره ٤٦: گل در بر و مي در کف و معشوق به کام است
 47. شماره ٤٧: به کوي ميکده هر سالکي که ره دانست
 48. شماره ٤٨: صوفي از پرتو مي راز نهاني دانست
 49. شماره ٤٩: روضه خلد برين خلوت درويشان است
 50. شماره ٥٠: به دام زلف تو دل مبتلاي خويشتن است
 51. شماره ٥١: لعل سيراب به خون تشنه لب يار من است
 52. شماره ٥٢: روزگاريست که سوداي بتان دين من است
 53. شماره ٥٣: منم که گوشه ميخانه خانقاه من است
 54. شماره ٥٤: ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است
 55. شماره ٥٥: خم زلف تو دام کفر و دين است
 56. شماره ٥٦: دل سراپرده محبت اوست
 57. شماره ٥٧: آن سيه چرده که شيريني عالم با اوست
 58. شماره ٥٨: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
 59. شماره ٥٩: دارم اميد عاطفتي از جانب دوست
 60. شماره ٦٠: آن پيک نامور که رسيد از ديار دوست
 61. شماره ٦١: صبا اگر گذري افتدت به کشور دوست
 62. شماره ٦٢: مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست
 63. شماره ٦٣: روي تو کس نديد و هزارت رقيب هست
 64. شماره ٦٤: اگر چه عرض هنر پيش يار بي ادبيست
 65. شماره ٦٥: خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست
 66. شماره ٦٦: بنال بلبل اگر با منت سر ياريست
 67. شماره ٦٧: يا رب اين شمع دل افروز ز کاشانه کيست
 68. شماره ٦٨: ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم ساليست
 69. شماره ٦٩: کس نيست که افتاده آن زلف دوتا نيست
 70. شماره ٧٠: مردم ديده ما جز به رخت ناظر نيست
 71. شماره ٧١: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست
 72. شماره ٧٢: راهيست راه عشق که هيچش کناره نيست
 73. شماره ٧٣: روشن از پرتو رويت نظري نيست که نيست
 74. شماره ٧٤: حاصل کارگه کون و مکان اين همه نيست
 75. شماره ٧٥: خواب آن نرگس فتان تو بي چيزي نيس
 76. شماره ٧٦: جز آستان توام در جهان پناهي نيست
 77. شماره ٧٧: بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت
 78. شماره ٧٨: ديدي که يار جز سر جور و ستم نداشت
 79. شماره ٧٩: کنون که مي دمد از بوستان نسيم بهشت
 80. شماره ٨٠: عيب رندان مکن اي زاهد پاکيزه سرشت
 81. شماره ٨١: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
 82. شماره ٨٢: آن ترک پري چهره که دوش از بر ما رفت
 83. شماره ٨٣: گر ز دست زلف مشکينت خطايي رفت رفت
 84. شماره ٨٤: ساقي بيار باده که ماه صيام رفت
 85. شماره ٨٥: شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت
 86. شماره ٨٦: ساقي بيا که يار ز رخ پرده برگرفت
 87. شماره ٨٧: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
 88. شماره ٨٨: شنيده ام سخني خوش که پير کنعان گفت
 89. شماره ٨٩: يا رب سببي ساز که يارم به سلامت
 90. شماره ٩٠: اي هدهد صبا به سبا مي فرستمت
 91. شماره ٩١: اي غايب از نظر به خدا مي سپارمت
 92. شماره ٩٢: مير من خوش مي روي کاندر سر و پا ميرمت
 93. شماره ٩٣: چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
 94. شماره ٩٤: زان يار دلنوازم شکريست با شکايت
 95. شماره ٩٥: مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت
 96. شماره ٩٦: درد ما را نيست درمان الغياث
 97. شماره ٩٧: تويي که بر سر خوبان کشوري چون تاج
 98. شماره ٩٨: اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
 99. شماره ٩٩: دل من در هواي روي فرخ
 100. شماره ١٠٠: دي پير مي فروش که ذکرش به خير باد
 101. شماره ١٠١: شراب و عيش نهان چيست کار بي بنياد
 102. شماره ١٠٢: دوش آگهي ز يار سفرکرده داد باد
 103. شماره ١٠٣: روز وصل دوستداران ياد باد
 104. شماره ١٠٤: جمالت آفتاب هر نظر باد
 105. شماره ١٠٥: صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد
 106. شماره ١٠٦: تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد
 107. شماره ١٠٧: حسن تو هميشه در فزون باد
 108. شماره ١٠٨: خسروا گوي فلک در خم چوگان تو باد
 109. شماره ١٠٩: دير است که دلدار پيامي نفرستاد
 110. شماره ١١٠: پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد
 111. شماره ١١١: عکس روي تو چو در آينه جام افتاد
 112. شماره ١١٢: آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد
 113. شماره ١١٣: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشاني داد
 114. شماره ١١٤: هماي اوج سعادت به دام ما افتد
 115. شماره ١١٥: درخت دوستي بنشان که کام دل به بار آرد
 116. شماره ١١٦: کسي که حسن و خط دوست در نظر دارد
 117. شماره ١١٧: دل ما به دور رويت ز چمن فراغ دارد
 118. شماره ١١٨: آن کس که به دست جام دارد
 119. شماره ١١٩: دلي که غيب نماي است و جام جم دارد
 120. شماره ١٢٠: بتي دارم که گرد گل ز سنبل سايه بان دارد
 121. شماره ١٢١: هر آن کو خاطر مجموع و يار نازنين دارد
 122. شماره ١٢٢: هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
 123. شماره ١٢٣: مطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد
 124. شماره ١٢٤: آن که از سنبل او غاليه تابي دارد
 125. شماره ١٢٥: شاهد آن نيست که مويي و مياني دارد
 126. شماره ١٢٦: جان بي جمال جانان ميل جهان ندارد
 127. شماره ١٢٧: روشني طلعت تو ماه ندارد
 128. شماره ١٢٨: نيست در شهر نگاري که دل ما ببرد
 129. شماره ١٢٩: اگر نه باده غم دل ز ياد ما ببرد
 130. شماره ١٣٠: سحر بلبل حکايت با صبا کرد
 131. شماره ١٣١: بيا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
 132. شماره ١٣٢: به آب روشن مي عارفي طهارت کرد
 133. شماره ١٣٣: صوفي نهاد دام و سر حقه باز کرد
 134. شماره ١٣٤: بلبلي خون دلي خورد و گلي حاصل کرد
 135. شماره ١٣٥: چو باد عزم سر کوي يار خواهم کرد
 136. شماره ١٣٦: دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
 137. شماره ١٣٧: دل از من برد و روي از من نهان کرد
 138. شماره ١٣٨: ياد باد آن که ز ما وقت سفر ياد نکرد
 139. شماره ١٣٩: رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد
 140. شماره ١٤٠: دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
 141. شماره ١٤١: ديدي اي دل که غم عشق دگربار چه کرد
 142. شماره ١٤٢: دوستان دختر رز توبه ز مستوري کرد
 143. شماره ١٤٣: سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد
 144. شماره ١٤٤: به سر جام جم آن گه نظر تواني کرد
 145. شماره ١٤٥: چه مستيست ندانم که رو به ما آورد
 146. شماره ١٤٦: صبا وقت سحر بويي ز زلف يار مي آورد
 147. شماره ١٤٧: نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
 148. شماره ١٤٨: يارم چو قدح به دست گيرد
 149. شماره ١٤٩: دلم جز مهر مه رويان طريقي بر نمي گيرد
 150. شماره ١٥٠: ساقي ار باده از اين دست به جام اندازد
 151. شماره ١٥١: دمي با غم به سر بردن جهان يک سر نمي ارزد
 152. شماره ١٥٢: در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد
 153. شماره ١٥٣: سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد
 154. شماره ١٥٤: راهي بزن که آهي بر ساز آن توان زد
 155. شماره ١٥٥: اگر روم ز پي اش فتنه ها برانگيزد
 156. شماره ١٥٦: به حسن و خلق و وفا کس به يار ما نرسد
 157. شماره ١٥٧: هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
 158. شماره ١٥٨: من و انکار شراب اين چه حکايت باشد
 159. شماره ١٥٩: نقد صوفي نه همه صافي بي غش باشد
 160. شماره ١٦٠: خوش است خلوت اگر يار يار من باشد
 161. شماره ١٦١: کي شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد
 162. شماره ١٦٢: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
 163. شماره ١٦٣: گل بي رخ يار خوش نباشد
 164. شماره ١٦٤: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
 165. شماره ١٦٥: مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد
 166. شماره ١٦٦: روز هجران و شب فرقت يار آخر شد
 167. شماره ١٦٧: ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد
 168. شماره ١٦٨: گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
 169. شماره ١٦٩: ياري اندر کس نمي بينيم ياران را چه شد
 170. شماره ١٧٠: زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد
 171. شماره ١٧١: دوش از جناب آصف پيک بشارت آمد
 172. شماره ١٧٢: عشق تو نهال حيرت آمد
 173. شماره ١٧٣: در نمازم خم ابروي تو با ياد آمد
 174. شماره ١٧٤: مژده اي دل که دگر باد صبا بازآمد
 175. شماره ١٧٥: صبا به تهنيت پير مي فروش آمد
 176. شماره ١٧٦: سحرم دولت بيدار به بالين آمد
 177. شماره ١٧٧: نه هر که چهره برافروخت دلبري داند
 178. شماره ١٧٨: هر که شد محرم دل در حرم يار بماند
 179. شماره ١٧٩: رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
 180. شماره ١٨٠: اي پسته تو خنده زده بر حديث قند
 181. شماره ١٨١: بعد از اين دست من و دامن آن سرو بلند
 182. شماره ١٨٢: حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند
 183. شماره ١٨٣: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 184. شماره ١٨٤: دوش ديدم که ملايک در ميخانه زدند
 185. شماره ١٨٥: نقدها را بود آيا که عياري گيرند
 186. شماره ١٨٦: گر مي فروش حاجت رندان روا کند
 187. شماره ١٨٧: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
 188. شماره ١٨٨: مرا به رندي و عشق آن فضول عيب کند
 189. شماره ١٨٩: طاير دولت اگر باز گذاري بکند
 190. شماره ١٩٠: کلک مشکين تو روزي که ز ما ياد کند
 191. شماره ١٩١: آن کيست کز روي کرم با ما وفاداري کند
 192. شماره ١٩٢: سرو چمان من چرا ميل چمن نمي کند
 193. شماره ١٩٣: در نظربازي ما بي خبران حيرانند
 194. شماره ١٩٤: سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند
 195. شماره ١٩٥: غلام نرگس مست تو تاجدارانند
 196. شماره ١٩٦: آنان که خاک را به نظر کيميا کنند
 197. شماره ١٩٧: شاهدان گر دلبري زين سان کنند
 198. شماره ١٩٨: گفتم کي ام دهان و لبت کامران کنند
 199. شماره ١٩٩: واعظان کاين جلوه در محراب و منبر مي کنند
 200. شماره ٢٠٠: داني که چنگ و عود چه تقرير مي کنند
 201. شماره ٢٠١: شراب بي غش و ساقي خوش دو دام رهند
 202. شماره ٢٠٢: بود آيا که در ميکده ها بگشايند
 203. شماره ٢٠٣: سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود
 204. شماره ٢٠٤: ياد باد آن که نهانت نظري با ما بود
 205. شماره ٢٠٥: تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود
 206. شماره ٢٠٦: پيش از اينت بيش از اين انديشه عشاق بود
 207. شماره ٢٠٧: ياد باد آن که سر کوي توام منزل بود
 208. شماره ٢٠٨: خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
 209. شماره ٢٠٩: قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود
 210. شماره ٢١٠: دوش در حلقه ما قصه گيسوي تو بود
 211. شماره ٢١١: دوش مي آمد و رخساره برافروخته بود
 212. شماره ٢١٢: يک دو جامم دي سحرگه اتفاق افتاده بود
 213. شماره ٢١٣: گوهر مخزن اسرار همان است که بود
 214. شماره ٢١٤: ديدم به خواب خوش که به دستم پياله بود
 215. شماره ٢١٥: به کوي ميکده يا رب سحر چه مشغله بود
 216. شماره ٢١٦: آن يار کز او خانه ما جاي پري بود
 217. شماره ٢١٧: مسلمانان مرا وقتي دلي بود
 218. شماره ٢١٨: در ازل هر کو به فيض دولت ارزاني بود
 219. شماره ٢١٩: کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
 220. شماره ٢٢٠: از ديده خون دل همه بر روي ما رود
 221. شماره ٢٢١: چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
 222. شماره ٢٢٢: از سر کوي تو هر کو به ملالت برود
 223. شماره ٢٢٣: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
 224. شماره ٢٢٤: خوشا دلي که مدام از پي نظر نرود
 225. شماره ٢٢٥: ساقي حديث سرو و گل و لاله مي رود
 226. شماره ٢٢٦: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
 227. شماره ٢٢٧: گر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود
 228. شماره ٢٢٨: گر من از باغ تو يک ميوه بچينم چه شود
 229. شماره ٢٢٩: بخت از دهان دوست نشانم نمي دهد
 230. شماره ٢٣٠: اگر به باده مشکين دلم کشد شايد
 231. شماره ٢٣١: گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آيد
 232. شماره ٢٣٢: بر سر آنم که گر ز دست برآيد
 233. شماره ٢٣٣: دست از طلب ندارم تا کام من برآيد
 234. شماره ٢٣٤: چو آفتاب مي از مشرق پياله برآيد
 235. شماره ٢٣٥: زهي خجسته زماني که يار بازآيد
 236. شماره ٢٣٦: اگر آن طاير قدسي ز درم بازآيد
 237. شماره ٢٣٧: نفس برآمد و کام از تو بر نمي آيد
 238. شماره ٢٣٨: جهان بر ابروي عيد از هلال وسمه کشيد
 239. شماره ٢٣٩: رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد
 240. شماره ٢٤٠: ابر آذاري برآمد باد نوروزي وزيد
 241. شماره ٢٤١: معاشران ز حريف شبانه ياد آريد
 242. شماره ٢٤٢: بيا که رايت منصور پادشاه رسيد
 243. شماره ٢٤٣: بوي خوش تو هر که ز باد صبا شنيد
 244. شماره ٢٤٤: معاشران گره از زلف يار باز کنيد
 245. شماره ٢٤٥: الا اي طوطي گوياي اسرار
 246. شماره ٢٤٦: عيد است و آخر گل و ياران در انتظار
 247. شماره ٢٤٧: صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
 248. شماره ٢٤٨: اي صبا نکهتي از کوي فلاني به من آر
 249. شماره ٢٤٩: اي صبا نکهتي از خاک ره يار بيار
 250. شماره ٢٥٠: روي بنماي و وجود خودم از ياد ببر
 251. شماره ٢٥١: شب وصل است و طي شد نامه هجر
 252. شماره ٢٥٢: گر بود عمر به ميخانه رسم بار دگر
 253. شماره ٢٥٣: اي خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
 254. شماره ٢٥٤: ديگر ز شاخ سرو سهي بلبل صبور
 255. شماره ٢٥٥: يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم مخور
 256. شماره ٢٥٦: نصيحتي کنمت بشنو و بهانه مگير
 257. شماره ٢٥٧: روي بنما و مرا گو که ز جان دل برگير
 258. شماره ٢٥٨: هزار شکر که ديدم به کام خويشت باز
 259. شماره ٢٥٩: منم که ديده به ديدار دوست کردم باز
 260. شماره ٢٦٠: اي سرو ناز حسن که خوش مي روي به ناز
 261. شماره ٢٦١: درآ که در دل خسته توان درآيد باز
 262. شماره ٢٦٢: حال خونين دلان که گويد باز
 263. شماره ٢٦٣: بيا و کشتي ما در شط شراب انداز
 264. شماره ٢٦٤: خيز و در کاسه زر آب طربناک انداز
 265. شماره ٢٦٥: برنيامد از تمناي لبت کامم هنوز
 266. شماره ٢٦٦: دلم رميده لولي وشيست شورانگيز
 267. شماره ٢٦٧: اي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس
 268. شماره ٢٦٨: گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس
 269. شماره ٢٦٩: دلا رفيق سفر بخت نيکخواهت بس
 270. شماره ٢٧٠: درد عشقي کشيده ام که مپرس
 271. شماره ٢٧١: دارم از زلف سياهش گله چندان که مپرس
 272. شماره ٢٧٢: بازآي و دل تنگ مرا مونس جان باش
 273. شماره ٢٧٣: اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش
 274. شماره ٢٧٤: به دور لاله قدح گير و بي ريا مي باش
 275. شماره ٢٧٥: صوفي گلي بچين و مرقع به خار بخش
 276. شماره ٢٧٦: باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش
 277. شماره ٢٧٧: فکر بلبل همه آن است که گل شد يارش
 278. شماره ٢٧٨: شراب تلخ مي خواهم که مردافکن بود زورش
 279. شماره ٢٧٩: خوشا شيراز و وضع بي مثالش
 280. شماره ٢٨٠: چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش
 281. شماره ٢٨١: يا رب اين نوگل خندان که سپردي به منش
 282. شماره ٢٨٢: ببرد از من قرار و طاقت و هوش
 283. شماره ٢٨٣: سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش
 284. شماره ٢٨٤: هاتفي از گوشه ميخانه دوش
 285. شماره ٢٨٥: در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش
 286. شماره ٢٨٦: دوش با من گفت پنهان کارداني تيزهوش
 287. شماره ٢٨٧: اي همه شکل تو مطبوع و همه جاي تو خوش
 288. شماره ٢٨٨: کنار آب و پاي بيد و طبع شعر و ياري خوش
 289. شماره ٢٨٩: مجمع خوبي و لطف است عذار چو مهش
 290. شماره ٢٩٠: دلم رميده شد و غافلم من درويش
 291. شماره ٢٩١: ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش
 292. شماره ٢٩٢: قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
 293. شماره ٢٩٣: بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع
 294. شماره ٢٩٤: در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
 295. شماره ٢٩٥: سحر به بوي گلستان دمي شدم در باغ
 296. شماره ٢٩٦: طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
 297. شماره ٢٩٧: زبان خامه ندارد سر بيان فراق
 298. شماره ٢٩٨: مقام امن و مي بي غش و رفيق شفيق
 299. شماره ٢٩٩: اگر شراب خوري جرعه اي فشان بر خاک
 300. شماره ٣٠٠: هزار دشمنم ار مي کنند قصد هلاک
 301. شماره ٣٠١: اي دل ريش مرا با لب تو حق نمک
 302. شماره ٣٠٢: خوش خبر باشي اي نسيم شمال
 303. شماره ٣٠٣: شممت روح وداد و شمت برق وصال
 304. شماره ٣٠٤: داراي جهان نصرت دين خسرو کامل
 305. شماره ٣٠٥: به وقت گل شدم از توبه شراب خجل
 306. شماره ٣٠٦: اگر به کوي تو باشد مرا مجال وصول
 307. شماره ٣٠٧: هر نکته اي که گفتم در وصف آن شمايل
 308. شماره ٣٠٨: اي رخت چون خلد و لعلت سلسبيل
 309. شماره ٣٠٩: عشقبازي و جواني و شراب لعل فام
 310. شماره ٣١٠: مرحبا طاير فرخ پي فرخنده پيام
 311. شماره ٣١١: عاشق روي جواني خوش نوخاسته ام
 312. شماره ٣١٢: بشري اذ السلامه حلت بذي سلم
 313. شماره ٣١٣: بازآي ساقيا که هواخواه خدمتم
 314. شماره ٣١٤: دوش بيماري چشم تو ببرد از دستم
 315. شماره ٣١٥: به غير از آن که بشد دين و دانش از دستم
 316. شماره ٣١٦: زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم
 317. شماره ٣١٧: فاش مي گويم و از گفته خود دلشادم
 318. شماره ٣١٨: مرا مي بيني و هر دم زيادت مي کني دردم
 319. شماره ٣١٩: سال ها پيروي مذهب رندان کردم
 320. شماره ٣٢٠: ديشب به سيل اشک ره خواب مي زدم
 321. شماره ٣٢١: هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم
 322. شماره ٣٢٢: خيال نقش تو در کارگاه ديده کشيدم
 323. شماره ٣٢٣: ز دست کوته خود زير بارم
 324. شماره ٣٢٤: گر چه افتاد ز زلفش گرهي در کارم
 325. شماره ٣٢٥: گر دست دهد خاک کف پاي نگارم
 326. شماره ٣٢٦: در نهانخانه عشرت صنمي خوش دارم
 327. شماره ٣٢٧: مرا عهديست با جانان که تا جان در بدن دارم
 328. شماره ٣٢٨: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
 329. شماره ٣٢٩: جوزا سحر نهاد حمايل برابرم
 330. شماره ٣٣٠: تو همچو صبحي و من شمع خلوت سحرم
 331. شماره ٣٣١: به تيغم گر کشد دستش نگيرم
 332. شماره ٣٣٢: مزن بر دل ز نوک غمزه تيرم
 333. شماره ٣٣٣: نماز شام غريبان چو گريه آغازم
 334. شماره ٣٣٤: گر دست رسد در سر زلفين تو بازم
 335. شماره ٣٣٥: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
 336. شماره ٣٣٦: مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم
 337. شماره ٣٣٧: چرا نه در پي عزم ديار خود باشم
 338. شماره ٣٣٨: من دوستدار روي خوش و موي دلکشم
 339. شماره ٣٣٩: خيال روي تو چون بگذرد به گلشن چشم
 340. شماره ٣٤٠: من که از آتش دل چون خم مي در جوشم
 341. شماره ٣٤١: گر من از سرزنش مدعيان انديشم
 342. شماره ٣٤٢: حجاب چهره جان مي شود غبار تنم
 343. شماره ٣٤٣: چل سال بيش رفت که من لاف مي زنم
 344. شماره ٣٤٤: عمريست تا من در طلب هر روز گامي مي زنم
 345. شماره ٣٤٥: بي تو اي سرو روان با گل و گلشن چه کنم
 346. شماره ٣٤٦: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
 347. شماره ٣٤٧: صنما با غم عشق تو چه تدبير کنم
 348. شماره ٣٤٨: ديده دريا کنم و صبر به صحرا فکنم
 349. شماره ٣٤٩: دوش سوداي رخش گفتم ز سر بيرون کنم
 350. شماره ٣٥٠: به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
 351. شماره ٣٥١: حاشا که من به موسم گل ترک مي کنم
 352. شماره ٣٥٢: روزگاري شد که در ميخانه خدمت مي کنم
 353. شماره ٣٥٣: من ترک عشق شاهد و ساغر نمي کنم
 354. شماره ٣٥٤: به مژگان سيه کردي هزاران رخنه در دينم
 355. شماره ٣٥٥: حاليا مصلحت وقت در آن مي بينم
 356. شماره ٣٥٦: گرم از دست برخيزد که با دلدار بنشينم
 357. شماره ٣٥٧: در خرابات مغان نور خدا مي بينم
 358. شماره ٣٥٨: غم زمانه که هيچش کران نمي بينم
 359. شماره ٣٥٩: خرم آن روز کز اين منزل ويران بروم
 360. شماره ٣٦٠: گر از اين منزل ويران به سوي خانه روم
 361. شماره ٣٦١: آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم
 362. شماره ٣٦٢: ديدار شد ميسر و بوس و کنار هم
 363. شماره ٣٦٣: دردم از يار است و درمان نيز هم
 364. شماره ٣٦٤: ما بي غمان مست دل از دست داده ايم
 365. شماره ٣٦٥: عمريست تا به راه غمت رو نهاده ايم
 366. شماره ٣٦٦: ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده ايم
 367. شماره ٣٦٧: فتوي پير مغان دارم و قوليست قديم
 368. شماره ٣٦٨: خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم
 369. شماره ٣٦٩: ما ز ياران چشم ياري داشتيم
 370. شماره ٣٧٠: صلاح از ما چه مي جويي که مستان را صلا گفتيم
 371. شماره ٣٧١: ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم
 372. شماره ٣٧٢: بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم
 373. شماره ٣٧٣: خيز تا خرقه صوفي به خرابات بريم
 374. شماره ٣٧٤: بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم
 375. شماره ٣٧٥: صوفي بيا که خرقه سالوس برکشيم
 376. شماره ٣٧٦: دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشيم
 377. شماره ٣٧٧: ما شبي دست برآريم و دعايي بکنيم
 378. شماره ٣٧٨: ما نگوييم بد و ميل به ناحق نکنيم
 379. شماره ٣٧٩: سرم خوش است و به بانگ بلند مي گويم
 380. شماره ٣٨٠: بارها گفته ام و بار دگر مي گويم
 381. شماره ٣٨١: گر چه ما بندگان پادشهيم
 382. شماره ٣٨٢: فاتحه اي چو آمدي بر سر خسته اي بخوان
 383. شماره ٣٨٣: چندان که گفتم غم با طبيبان
 384. شماره ٣٨٤: مي سوزم از فراقت روي از جفا بگردان
 385. شماره ٣٨٥: يا رب آن آهوي مشکين به ختن بازرسان
 386. شماره ٣٨٦: خدا را کم نشين با خرقه پوشان
 387. شماره ٣٨٧: شاه شمشادقدان خسرو شيرين دهنان
 388. شماره ٣٨٨: بهار و گل طرب انگيز گشت و توبه شکن
 389. شماره ٣٨٩: چو گل هر دم به بويت جامه در تن
 390. شماره ٣٩٠: افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن
 391. شماره ٣٩١: خوشتر از فکر مي و جام چه خواهد بودن
 392. شماره ٣٩٢: داني که چيست دولت ديدار يار ديدن
 393. شماره ٣٩٣: منم که شهره شهرم به عشق ورزيدن
 394. شماره ٣٩٤: اي روي ماه منظر تو نوبهار حسن
 395. شماره ٣٩٥: گلبرگ را ز سنبل مشکين نقاب کن
 396. شماره ٣٩٦: صبح است ساقيا قدحي پرشراب کن
 397. شماره ٣٩٧: ز در درآ و شبستان ما منور کن
 398. شماره ٣٩٨: اي نور چشم من سخني هست گوش کن
 399. شماره ٣٩٩: کرشمه اي کن و بازار ساحري بشکن
 400. شماره ٤٠٠: بالابلند عشوه گر نقش باز من
 401. شماره ٤٠١: چون شوم خاک رهش دامن بيفشاند ز من
 402. شماره ٤٠٢: نکته اي دلکش بگويم خال آن مه رو ببين
 403. شماره ٤٠٣: شراب لعل کش و روي مه جبينان بين
 404. شماره ٤٠٤: مي فکن بر صف رندان نظري بهتر از اين
 405. شماره ٤٠٥: به جان پير خرابات و حق صحبت او
 406. شماره ٤٠٦: گفتا برون شدي به تماشاي ماه نو
 407. شماره ٤٠٧: مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو
 408. شماره ٤٠٨: اي آفتاب آينه دار جمال تو
 409. شماره ٤٠٩: اي خونبهاي نافه چين خاک راه تو
 410. شماره ٤١٠: اي قباي پادشاهي راست بر بالاي تو
 411. شماره ٤١١: تاب بنفشه مي دهد طره مشک ساي تو
 412. شماره ٤١٢: مرا چشميست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
 413. شماره ٤١٣: خط عذار يار که بگرفت ماه از او
 414. شماره ٤١٤: گلبن عيش مي دمد ساقي گلعذار کو
 415. شماره ٤١٥: اي پيک راستان خبر يار ما بگو
 416. شماره ٤١٦: خنک نسيم معنبر شمامه اي دلخواه
 417. شماره ٤١٧: عيشم مدام است از لعل دلخواه
 418. شماره ٤١٨: گر تيغ بارد در کوي آن ماه
 419. شماره ٤١٩: وصال او ز عمر جاودان به
 420. شماره ٤٢٠: ناگهان پرده برانداخته اي يعني چه
 421. شماره ٤٢١: در سراي مغان رفته بود و آب زده
 422. شماره ٤٢٢: اي که با سلسله زلف دراز آمده اي
 423. شماره ٤٢٣: دوش رفتم به در ميکده خواب آلوده
 424. شماره ٤٢٤: از من جدا مشو که توام نور ديده اي
 425. شماره ٤٢٥: دامن کشان همي شد در شرب زرکشيده
 426. شماره ٤٢٦: از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه
 427. شماره ٤٢٧: چراغ روي تو را شمع گشت پروانه
 428. شماره ٤٢٨: سحرگاهان که مخمور شبانه
 429. شماره ٤٢٩: ساقي بيا که شد قدح لاله پر ز مي
 430. شماره ٤٣٠: به صوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي
 431. شماره ٤٣١: لبش مي بوسم و در مي کشم مي
 432. شماره ٤٣٢: مخمور جام عشقم ساقي بده شرابي
 433. شماره ٤٣٣: اي که بر ماه از خط مشکين نقاب انداختي
 434. شماره ٤٣٤: اي دل مباش يک دم خالي ز عشق و مستي
 435. شماره ٤٣٥: با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي
 436. شماره ٤٣٦: آن غاليه خط گر سوي ما نامه نوشت 
 437. شماره ٤٣٧: اي قصه بهشت ز کويت حکايتي
 438. شماره ٤٣٨: سبت سلمي بصدغيها فؤادي
 439. شماره ٤٣٩: ديدم به خواب دوش که ماهي برآمدي
 440. شماره ٤٤٠: سحر با باد مي گفتم حديث آرزومندي
 441. شماره ٤٤١: چه بودي ار دل آن ماه مهربان بودي
 442. شماره ٤٤٢: به جان او که گرم دسترس به جان بودي
 443. شماره ٤٤٣: چو سرو اگر بخرامي دمي به گلزاري
 444. شماره ٤٤٤: شهريست پرظريفان و از هر طرف نگاري
 445. شماره ٤٤٥: تو را که هر چه مراد است در جهان داري
 446. شماره ٤٤٦: صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داري
 447. شماره ٤٤٧: بيا با ما مورز اين کينه داري
 448. شماره ٤٤٨: اي که در کوي خرابات مقامي داري
 449. شماره ٤٤٩: اي که مهجوري عشاق روا مي داري
 450. شماره ٤٥٠: روزگاريست که ما را نگران مي داري
 451. شماره ٤٥١: خوش کرد ياوري فلکت روز داوري
 452. شماره ٤٥٢: طفيل هستي عشقند آدمي و پري
 453. شماره ٤٥٣: اي که دايم به خويش مغروري
 454. شماره ٤٥٤: ز کوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي
 455. شماره ٤٥٥: عمر بگذشت به بي حاصلي و بوالهوسي
 456. شماره ٤٥٦: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشي
 457. شماره ٤٥٧: هزار جهد بکردم که يار من باشي
 458. شماره ٤٥٨: اي دل آن دم که خراب از مي گلگون باشي
 459. شماره ٤٥٩: زين خوش رقم که بر گل رخسار مي کشي
 460. شماره ٤٦٠: سليمي منذ حلت بالعراق
 461. شماره ٤٦١: کتبت قصه شوقي و مدمعي باکي
 462. شماره ٤٦٢: يا مبسما يحاکي درجا من اللالي
 463. شماره ٤٦٣: سلام الله ما کر الليالي
 464. شماره ٤٦٤: بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالي
 465. شماره ٤٦٥: رفتم به باغ صبحدمي تا چنم گلي
 466. شماره ٤٦٦: اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولي
 467. شماره ٤٦٧: زان مي عشق کز او پخته شود هر خامي
 468. شماره ٤٦٨: که برد به نزد شاهان ز من گدا پيامي
 469. شماره ٤٦٩: انت روائح رند الحمي و زاد غرامي
 470. شماره ٤٧٠: سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمي
 471. شماره ٤٧١: ز دلبرم که رساند نوازش قلمي
 472. شماره ٤٧٢: احمد الله علي معدله السلطان
 473. شماره ٤٧٣: وقت را غنيمت دان آن قدر که بتواني
 474. شماره ٤٧٤: هواخواه توام جانا و مي دانم که مي داني
 475. شماره ٤٧٥: گفتند خلايق که تويي يوسف ثاني
 476. شماره ٤٧٦: نسيم صبح سعادت بدان نشان که تو داني
 477. شماره ٤٧٧: دو يار زيرک و از باده کهن دومني
 478. شماره ٤٧٨: نوش کن جام شراب يک مني
 479. شماره ٤٧٩: صبح است و ژاله مي چکد از ابر بهمني
 480. شماره ٤٨٠: اي که در کشتن ما هيچ مدارا نکني
 481. شماره ٤٨١: بشنو اين نکته که خود را ز غم آزاده کني
 482. شماره ٤٨٢: اي دل به کوي عشق گذاري نمي کني
 483. شماره ٤٨٣: سحرگه ره روي در سرزميني
 484. شماره ٤٨٤: تو مگر بر لب آبي به هوس بنشيني
 485. شماره ٤٨٥: ساقيا سايه ابر است و بهار و لب جوي
 486. شماره ٤٨٦: بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي
 487. شماره ٤٨٧: اي بي خبر بکوش که صاحب خبر شوي
 488. شماره ٤٨٨: سحرم هاتف ميخانه به دولتخواهي
 489. شماره ٤٨٩: اي در رخ تو پيدا انوار پادشاهي
 490. شماره ٤٩٠: در همه دير مغان نيست چو من شيدايي
 491. شماره ٤٩١: به چشم کرده ام ابروي ماه سيمايي
 492. شماره ٤٩٢: سلامي چو بوي خوش آشنايي
 493. شماره ٤٩٣: اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي
 494. شماره ٤٩٤: اي دل گر از آن چاه زنخدان به درآيي
 495. شماره ٤٩٥: مي خواه و گل افشان کن از دهر چه مي جويي
 496. درباره نوسخن

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s