KÜLLİYATI CAMİ

Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân ve Resâil-i Câmî, Risâle-i Mûsîkî, Risâle-i Arûz, Risâle-i Kafiye, Çehel Hadîs, Risâle-i Nâiyye, Levâmi’, Şerh-i Kaside-i Tâiyye, Levâyih, Risâle-i Serrişte, Risâle-i Murâkabe ve Erkân-ı Zikr, (tash. Alihan Afsahzad, Muhammedcan Ömerov, Ebu Bekir Zuhûriddin), Tahran, 1379, (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân, (çeviren, Nûri Gencosman), İkinci Baskı, Ankara, 1958.

Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân, (çeviren: Muallim Kilisli Rıfat Bilge), İstanbul,1970.

Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân, (çeviren: Rehim Sultanov), Bakü, 1964.

Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân, (çeviren: Yakup Kenan Necefzade), 1967.

Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân, (tashîh: İsmâil Hâkimî), Tahran, 1381, h/ş.

Câmî, Abdurrahmân, Cennet Anahtarı ve Küşeykül, (hazırlayan: M. Arif Karakaya), İstanbul, 1973.

Câmî, Abdurrahmân, Çehel Hadis, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü No: 6522.

Câmî, Abdurrahmân, Dîvân,Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü No: 3893.

Câmî, Abdurrahmân, Dîvân-e Câmî, Fâtihetü’ş-Şebâb, (mukaddime ve tashîh: Alihan Afsahzad), 1. cilt, Tahran, 1999.

Câmî, Abdurrahmân, Dîvân-e Câmî, Vâsitetu’l-Akd, Hâtimetü’l-Hayât, (mukaddime ve tashîh Alihan Afsahzad), Tahran, 1999.

Câmî, Abdurrahmân, Dîvân-ı Kâmili

Câmî, (yayına hazırlayan Hâşım Rızâ), Tahran, 1341 (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Ed-Dürretü’l-Fâhira fî Tahkîki Mezâhibi’s-Sûfiyye ve’l-Mütekellimîn ve’l Hükemâe’l-Mutakaddimîn, (yayına hazırlayanlar, Nicolas Heer ve Ali Mûsavî Behbahânî), Tahran, 1980. Eser, müellifin kendisinin yazmış olduğı Hâşiye,Abdulğafûr Lârî’nin Arapça ve ‘İmâd ed-Devlâ’nin Farsça şerhleri ile beraber yayınlanmıştır.

Câmî, Abdurrahmân, Erbaîn-i Câmî, (yayına hazırlayan: Kâzım Müdîr Şâneçî,) Meşhed, 1363 (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Erkânu’l-Hac,Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümü No: 1181.

Câmî, Abdurrahmân, Eşî’atü’l-Lemaât, (yayına hazırlayan: Hâdî Rastegâr Mukaddim Guherî), Kum, İran, 1383 h/ş.

Câmî, Abdurrahmân, Eşi’atü’l-Lemeât,Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümü No: 1917.

Câmî, Abdurrahmân, Heft Evreng Silsiletü’z-Zeheb, Salâmân ve Absâl, Tühfetü’l-Ahrâr, Sübhetü’l-Ebrâr, (mukaddime: Alihan Afsahzad; tahkîk ve tashîh: Câbâlka Dâd Alişah, Asğar Canfedâ, Zâhir Ahrârî, Hüseyin Ahmet Terbiyet), Tahran, 1999.

Câmî, Abdurrahmân, Heft Evreng, Yûsuf ve Züleyhâ, Leylâ ve Mecnûn, Hurıdnâme-i İskenderî, (tahkîk ve tashîh: Alihan Afsahzad ve Hüseyin Ahmet Terbiyet), Tahran, 1999.

Câmî, Abdurrahmân, Hurdnâme-î İskenderî,Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümü No: 4804.

Câmî, Abdurrahmân, İzbrannoye İz Knig Poem, (Rusça’ya çeviren, Derjavin ve Lipkin), Moskova, 1964.

Câmî, Abdurrahmân, Kafiye Şerh-i el-Fevâiu’z-Zıyaiyye Mollâ Câmî Tercemesi, (çeviren: Abdurrahman Ercan Elbinsoy), İstanbul, 1999.

Câmî, Abdurrahmân, Levâihu’l-Hak ve Levâmiu’l-Işk, (Arapça’ya çeviren Muhammed Alâuddîn Mansûr), Kahire, 2003.

Câmî, Abdurrahmân, Levâyıh, (yayına hazırlayan: Yan Rişar), İkinci Baskı, Tahran, 1383 (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Leylâ ve Mecnûn, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi bölümü No: 1489.

Câmî, Abdurrahmân, Lüccetü’l-Esrâr, (çeviren, Vehbî Efendi), İstanbul, 1315 (h/k).

Câmî, Abdurrahmân, Makamât-ı Şeyhu’l-İslâm, (yayına hazırlayan: Fikrî Selcûkî Herevî), Tahran, 1343 (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Menâkib-ı Hâce Abdullah-i AnsarîSüleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi böl: No:

Câmî, Abdurrahmân, Nakdu’n-Nusûs fi Şerhi Nakşi’l-Fusûs, (tashîh ve tahkîk William Chittick), Tahran, 1381 (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Nâmehâ ve Münşeât-e

Câmî, (yayına hazırlayanlar: Üsameddîn Orunbayev ve Esrâr Rahmanov), Tahran, 1387 (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Nefehâtü’l-Üns Min Hazarâti’l-Kuds,(hazırlayanlar: Kamil Candoğan ve Sefer Malak), İstanbul, 1971.

Câmî, Abdurrahmân, Nefehâtü’l-Üns, (haz: Mehdi Muahammedî Pûr), Kitap Îran’da yayınlanmış, fakat yayın tarihi belirtilmemiştir).

Câmî, Abdurrahmân, Nefehâtü’l-Üns, (tercüme ve şerh: Lâmiî Çelebî, yayına hazırlayanlar: Süleyman Uludağ, Mustafa Kara), Marifet Yayınları, İstanbul, 1995, s. 544.

Câmî, Abdurrahmân, Neynâme be Kûşeşi Cemşîd Mezâhiri, Edebiyyâtı İsfahân, ikinci dövre, sayı, 1, 1361 h/ş, s. 99 – 116.

Câmî, Abdurrahmân, Neynâme, çeviren, Feyzi Halıcı, Molla Câmî’nin yeni bulunan bir yazma eseri bu eserde Mesnevî’nin iki beytinin şerhi, Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul, 23 – 28 Eylül 1985, Tebliğler II Türk Edebiyatı cilt 2, İstanbul, 1988.

Câmî, Abdurrahmân, Resâil-i Muammayât, Süleymaniye Kütüp. Yazma Bağışlar böl. No:1311.

Câmî, Abdurrahmân, Risâle-i Kafiye, Süleymaniye Kütüphanesi Aşir Efendi bölümü No: 430.

Câmî, Abdurrahmân, Risâle-i Lâ İlâhe İllallâh, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya bölümü No: 4208

Câmî, Abdurrahmân, Dürretü’l-Fâhira,Süleymaniye Kütüphanesi No: 823.

Câmî, Abdurrahmân, Risâletün fi’l-Vücûd Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümü No:4206.

Câmî, Abdurrahmân, Salaman’la Absal, (çeviren Abdülvehhab Terzi), İstanbul, 1944.

Câmî, Abdurrahmân, Salaman’la Absal, çeviren: A. Terzi, s. 97 – 100.

Câmî, Abdurrahmân, Se Risâle der Tasavvuf Levâmi’ ve Levâyih der Şerh-i Kasîde-i Hamriyye-i İbn Farız der Beyân-ı Meârif ve Meâniy-ıİrfânî ba İnzimâm-ı Şerh-i Rübâîyyât der Vahdet-i Vücûd, (tashîh: Îrac Afşar), Tahran, 1360, (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Sohanân-i Hâce-i PârsâSüleymaniye Kütüphanesi Fatih bölümü No:4045.

Câmî, Abdurrahmân, Sohanân-i Hâce-i Pârsâ,Ferheng-i Îranzemîn, cilt, 6, Tahran, 1337 h/ş, 1958.

Câmî, Abdurrahmân, Subhatu’l-Ebrâr, çeviren, Hicabi Kırlangıç, (A.Ü. SBE Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. MelihaAnbarcıoğlu, YÖK Dökümantasyon Merkezi), Ankara, 1989, s. 9 – 12.

Câmî, Abdurrahmân, Şerh-i Beyt-i Hüsrev DihlevîSüleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi bölümü No:440-14.

Câmî, Abdurrahmân, Şerh-i Hadîs Ebû Rezîn el-UkaylîSK Hekimoğlu b. 174-175.

Câmî, Abdurrahmân, Şerh-i Rubâiyyât, (yayına hazırlayan: Mâil Herevî), kitap Îran’da yayınlanmış, fakat yayın tarihi belirtilmemiştir.

Câmî, Abdurrahmân, Şerhu’l-Câmî alâ Fusûsu’l-Hikem, (yayına hazırlayan: Âsım İbrahim el-Hüseynî el-Şâzilî ed-Dergavî), Beyrût, 2004.

Câmî, Abdurrahmân, Şevâhidü’n-Nübüvvet, Peygamberlik müjdeleri, (hazırlayan: Mehmet Şevket Eygi), Bedir Yayınevi, İstanbul, 1976.

Câmî, Abdurrahmân, Tâiyye-i Abdurrahman

Câmî Terceme-i Tâiyye-i İbn Fârız Be İnzimâm-e Şerh-i Kayserî ber Terceme-i Tâiyye-i İbnFârız, (yayına hazırlayan: Sâdık Horşâ), Tahran, 1376, (h/ş).

Câmî, Abdurrahmân, Tefsîr, Süleymaniye Kütüphanesin Esad Efendi bölümü, No: 78.

Câmî, Abdurrahmân, Tefsîr, v. 5, Süleymaniye kütüphanesi, Ayasofya bölümü No: 405.

Câmî, Abdurrahmân, Tercüme-i Manzûme Luccetu’l-Esrâr, (hazırlayan Ahmet Râşid), Der Seâdet Matbaası, İstanbul, 1316 (h/k).

Câmî, Abdurrahmân, Tuhfetü’l-Ahrar, (çeviren Yusuf Öz), İstanbul, Gelenek, 2004, s. 35.

Câmî, Abdurrahmân, Yûsuf ve Züleyhâ, çeviren Ali Nihat Tarlan, yayına hazırlayan Günay Kut, Harvard Üniversitesi Yakındoğu ve Medeniyetleri Bölümü, 2003.

Câmî, Abdurrahmân, Yûsuf ve Züleyhâ,çeviren Ali Nihat Tarlan, yayına hazırlayan Günay Kut, Harvard Üniversitesi Yakındoğu ve Medeniyetleri Bölümü, 2003.

Câmî, Abdurrahmân, Risâle-i Lâ İlâhe İllallâhSüleymaniye Kütüphanesi Ayasofya böl. No: 4208.

Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân, (çeviren: Rehim Sultanov), Bakü, 1964.

Câmî, Abdurrahmân, Yûsuf ve Züleyhâ, (çeviren: Mübariz Alizade), Bakü, 1989.

Kaynak: İbrahim ALLAHVERDİYEV, ABDURRAHMÂN CÂMÎ VE TASAVVUFΠ GÖRÜŞLERİ , T.C.  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İlahiyat Anabilim Dalı  Tasavvuf Bilim Dalı , Doktora Tezi, 2009, İstanbul

 

BAŞA DÖN<

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s