KUR’ANDAN SEÇİLMİŞ ÂYETLER   

 

MESAJLARIN  ANAHATLARI !

 

01-‘“ALLAH’ın misli yoktur”’ tercümesi yanlıştır ! Doğrusu şudur :

     ‘“ALLAH’ın misli gibisi (ke mislehu) yoktur”’ ALLAH’ın misli RAB’dır !  

 

02-ALLAH kendini RAB olarak bilir !

 

03-ALLAH Zât ! RAB sıfattır ! Zât sıfattan ayrılmaz !

 

04-ALLAH vücûd verendir. RAB vücûd verilen yâni mevcûddur.

 

05-ALLAH ve kul arasında sadece variyet ve ariyet vücûd farkı vardır.

   Yoksa vücûd özdeştir. ‘“Emâneti sahibine veriniz”’ emri budur !  

 

06-Bu özdeş vücûda ‘“ALLAH’ın fıtratı”’ denir.

 

07-‘“Herşey helâk olur ! Ancak o şeyin yüzü hariç !”’

     Bu ölümsüz yüz herkeste ve herşeyde saklı ALLAH’ın yüzü ve onun RABB’idir.

 

08-‘“Helâk olan şey”’ ise ölümsüz öze bağlanmamış candır !

 

09-Can doğmadan önce kendine özge RABB’e bağlanacağına söz verir. Hacer-ül esved bu işlemin şahididir !

 

10-Vicdânın sesi kişisel RABB’in uyarısıdır ! O sese her an evet demek ahdi yenilemek ve salât-ı dâimdir !

 

11Fıtrat yaratım demektir. Yaratım ise anne ve baba ile mümkündür.

 

12– MUHAMMED ÜM (ana) ! ÂLÎ EB-UT TÜRAB’dır (Toprak babası) ! Özlerimizin fışkırdığı ilk Anne ve         

      Babadır. ‘“RAHMÂN’ı gören kişi keşke toprak olaydım !”’ Der.

 

13-RAB = 202 = MUHAMMED ÂLÎ

 

14-Besmelenin doğru tercümesi :

      B, ALLAH’ın RAHÎM olan RAHMÂN ismidir !

 

15-Her harf bir isimdir ! Bütün isimlerin öğretildiği zât secde edilmesi farz ÂDEM’dir !

 

16B, arapça noktadır ! Sayısı sıfırdır ! Var olan yoktur !

      ALLAH’ın ‘“el evvel”’ ve ‘“el ahir”’ ismidir ! Şifresi Hazret-i ÂLÎ’dir !

 

17-‘“Şüphe olmayan kitab ELİF, LÂM, MİM”’dir, ‘“Sakınana doğru yolu gösterir !”’

     ‘“ELİF, LÂM, MİM”’ insânda saklı AL-İ MUHAMMED’dir !

 

18-‘“Kitab ilmine sahib biri”’ Hazret-i ÂLÎ’dir ! Nitekim ÂLΠSıffıyn savaşında 

      “Ben konuşan kitabım” diye haykırmıştır !  

 

19-Hem Kur’an, Hem Tevrât ! harfi ile başlar !

 

20-Hazret-i MUHAMMED (s.a.v.) mirâçta Cebrail’i değil ‘“ERRAHMÂN”’ı görmüştür !

     Zîrâ ‘“Kâbe kavseyn”’ = 329 = ERRAHMÂN’dır !

 

21-‘“Şirk”’i hiç affetmeyen ALLAH, kendisiyle çelişkiye düşüp İblis’e Âdem’e secde emri vermez ! 

      Bu secde emri ERRAHMÂN’a secde idi ! Nitekim ‘“Şeytan ALLAH’a değil, ERRAHMÂN’a âsi oldu !”’

      âyeti var ! ‘“ALLAH’a şeytan da mecburen secde eder !”’ ALLAH kendine doğrudan secde kabûl etseydi,

      ne Âdem’i, ne cenneti ne de cehennemi yaratırdı !

 

22-‘“ALLAH’ın boyası”’ ‘“En güzeldir !”’ O boyaya boyanılmalı :

     ‘“Sıbgatullah”’ (ALLAH’ın boyası) = Hazret-i İSÂ = “Şabb-ı emred” (tüyü bitmemiş genç) =

      = 1500 Hazret-i ÂLÎ’nin şifresidir !  

 

23-‘“ON DOKUZ”’ Kur’anda Tisat aşer 1500 Hazret-i MUHAMMED (s.a.v.)

,     Hazret-i MUHAMMED frekansındaki, 7 tam nota ve 12 yarım ton ses ile ‘“KÜN”’ (OL !) Emri verilebilir 

      ve ‘“Yok ol”’ emri de verilebilir !

 

24-‘“DABBET-UL ARZ”’ : Toprak bedendeki RABB’in ölüm veya erme anında toprak bedenden çıkarak 

     mümin için “Refik-i âla” (Yüce yoldaş) ve kâfir için ‘“Zebâni”’ olmasıdır ! ‘“Kâfiri secdeye davet eder”’ 

     secde edemez çünkü hayvân kılığındadır !

 

25-REENKARNASYON a işaret vardır !

     ‘“Işığını geride ara”’ (yâni geldiğin yerde) diye karanlıktaki kâfirler için âyet vardır !

     Hayvân kılığına düşmek mümkündür ! ‘“Alnındaki perçeminden tutarız !”’

     ‘“Yüzünüzü arkanızdakilere döndürürüz !”’ (Yâni insân makamına gelmek için tekâmül eden hayvân,         

     bitki,maden konumları) ‘“Hor ve hakir kılıkta kaldırırız !”’ (kaldırmak=diriltmek) âyetleri yeterli kanıttır.

 

26-VAFTİZ yeni isim verme işlemidir : Mürşit önce adayı transa geçirip nabzını durdurur. 

     İkisi birlikte fizik ötesi astral âleme geçerler ! Can orada temizlenir, o esnada mürşit, cinlerin saldırısına 

     karşı canı korur. Can arapça dişi kelimedir, nefis denir. Temizlenen cana nefsi mülhime yâni özünden 

     ilham alacak veya şifre terimiyle ‘“Rûhundan İSÂ’ya hâmile kalacak”’ ‘“Bâkire Meryem !”’ Denir. 

    O zaman astral ötesi âlemde (cennet) kendinin kim olduğunu görmüş olan özü astral âleme (cehennem) inip 

    canı  içine alır. Fizik âlemde uyanınca özüne secde hâlinde bulunacağına yâni gördüğü âlemin âyetlerine 

    uyup sırlarını ölülere yâni kâlb gözü açılmayanlara açıklamayacağına and içer ! 

    Eğer ihanet ederse kâlbi durur ! Uyanınca (3,5 gün sonra) kendisine İsâ Mesih veya Yehova denir ! 

    Çünkü çift cinslidir. Yehova açılırsa HU Hİ olur. Arapça ‘“HUVE HİYE”’ demektir.  

 

27– İncilde İsâ, ‘“Vaftizci YAHYA”’ , Tevrâttaki ‘“İLYAS idi”’ der ! 

      Ve ‘“Kadından YAHYA’dan büyük insân doğmamıştır”’ der. (Sözde) Ölürken Yahya ! Yahya ! Diye bağırır. 

      Kur’anda ‘“Yahya ALLAH katından indi ! İsmi esşizdir, çocukken konuştu”’ der ! 

      Yahya ibn-i Zekeriya = 329 yâni ‘“ERRAHMÂN”’ eder ki ÂLÎ’dir.! Şeffaf bedende iken HIZIR denir ! 

      Sonra BEKTAŞ olarak geldi = 723 = CAFER BİN MUHAMMED-ÜS SADIK’a denk gelir. 

      Bektaşiler bu sebeple Caferidir.!

 

        M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

        ANKARA – 11.06.2002

 

KUR’ANDAKİ ÂYETLERDE AÇIK OLARAK GEÇEN “‘B İ Z“‘ İSMİ

                  

Sûre /Adet

SÛRE

 

ÂYET NOLARI

 

 

 

 Toplam

1   11

2.BAKARA

 

36,59,60,106,118,119,125,130,144,155,159,211,253

13 ayette

222

3.ÂL-İ İMRAN

118,140,145,178

 

 

 

4 ayette

33

4.NİSA (KADINLAR)

37,47,54,56,64,66,74,79,80,105,151,163

 

12 ayette

44

5.MAİDE (SOFRA)

14,44,45,48,64,70

 

 

 

6 ayette

55

6.EN’AM (SIĞIRLAR)

9,25,38,48,53,75,84,97,98,107,108,110,111,112,126,129,146,151,152,155,158

66

7.ARAF (ARADAKİLER)

7,10,27,32,41,42,51,57,58,64,83,94,96,100,117,130,133,136,137,152,160,162,

 

 

 

163,166,168,170,171,174,182

 

Enam 21 ayette

7

8.ENFAL

 

54

 

1 ayette

 

Araf 29 ayette

8

9.TEVBE (BERAE)

11,52,101

 

3 ayette

 

 

 

9

10.YUNUS

 

13,23,61,70,73,74,87,92,103

9 ayette

 

 

10

11.HUD

 

15,70,81,101,104,109,121,122

8 ayette

 

 

11

12.YUSUF

 

2,3,15,22,56,68,75,76

 

8 ayette

 

 

12

13.RAD

 

37,38,41

 

 

3 ayette

 

 

13

14.İBRAHİM

4

 

 

1 ayette

 

 

14

15.HİCR

 

4,8,9,12,16,21,22,23,24,26,47,58,66,74,79,81,85,87,92,93,95

21 ayette

15

16.NAHL (KARINCA)

36,40,41,44,63,64,89,96,101,118,122

 

 

11 ayette

16

17.İSRA

 

4,8,12,15,16,31,41,45,47,55,58,60,70,74,82,83,87,89,97,101,103,105,106

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ayette

17

18.KEHF

 

7,8,11,13,18,29,30,32,50,52,54,56,59,65,84,86,88,91,99,102

20 ayette

18

19.MERYEM

7,17,21,40,49,50,52,57,68,70,74,79,83,84,97

 

15 ayette

19

20.TA HA

 

21,37,47,53,55,56,68,85,102,104,113,115,117,127,132,134

16 ayette

20

21.ENBİYA

 

7,8,9,11,15,16,18,29,30,44,47,51,69,70,74,76,77,78,79,80,81,82,84,88,90,94,

 

 

 

104, 107

 

 

 

 

28 ayette

21

22.HAC

 

5,16,45,52,67

 

 

 

  5 ayette

22

23.MÜ’MİNUN

12,17,23,30,44,49,62,71,76,90,95,96

 

 

12 ayette

23

24.NÛR

 

34,46

 

 

 

 

  2 ayette

24

25.FURKAN

 

11,20,31,32,33,37,45,49,56

 

 

  9 ayette

25

26.ŞUARA

 

4,7,15,52,57,119,139,170,198,199,208,209

 

12 ayette

26

27.NEML

 

4,15,50,60

 

 

 

 

  4 ayette

27

28.KASAS

 

5,7,10,12,13,14,40,43,45,51,57,58,59,76,81,83

 

16 ayette

28

29.ANKEBUT

3,8,15,33,34,35,43

 

 

 

  7 ayette

29

30.RUM

 

28,35,36,47,51,58

 

 

 

  6 ayette

30

31.LOKMAN

10,12,14,23,24

 

 

 

  5 ayette

31

32.SECDE

 

13,14,22,23,27

 

 

 

  5 ayette

32

33.AHZAB

 

37,45,50,72

 

 

 

 

  4 ayette

33

34.SEBE

 

10,16,17,18,19,21,28,32,33,34,42,44

 

 

12 ayette

34

35.FÂTIR

 

9,24,27,32,36,40

 

 

 

  6 ayette

35

36.YASİN

 

8,12 önemli,14,28,33,34,37,65,69,71,76

 

11 ayette

36

37.SAFFAT

 

6,11,34,63,72,75,76,80,98,101,105,110,114,121,131,134,145,148,150,176

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ayette

37

38.SAD

 

18,20,25,26,27,28,36,42,44,46

 

 

10 ayette

38

39.ZÜMER

 

2,41

 

 

 

 

  2 ayette

39

40.MÜ’MİN

 

51,53,78

 

 

 

 

  3 ayette

40

41.FUSSİLET

12,16,17,18,25,27,31,39,44,45,50,51, 53 ufo

 

13 ayette

41

42.ŞURA

 

7,20,23,48,52

 

 

 

  5 ayette

42

43.ZUHRUF

 

2,3,6,8,11,21,23,25,32,33,36,41,45,48,60,76,78,79

 

18 ayette

43

44.DUHAN

 

2,3,4,5,6,12,15,16,17,28,30,32,33,37,38,39,54,58

 

18 ayette

44

45.CASİYE

 

16,29,34

 

 

 

 

  3 ayette

45

46.AHKAF

 

3,15,25,26,27,29,30

 

 

 

  7 ayette

46

47.MUHAMMED

13,30,31

 

 

 

 

  3 ayette

47

48.FETİH

 

1,8,13

 

 

 

 

  3 ayette

48

49.HUCURAT

13

 

 

 

 

  1 ayette

49

50.KAF

 

4,15,16,30,36,38,43,45

 

 

 

  8 ayette

50

51.ZARİYAT

35,36,37,38,40,41,47,48,49

 

 

  9 ayette

51

52.TÛR

 

20,21

 

 

 

 

  2 ayette

52

54.KAMER

 

11,17,19,22,27,31,34,35,37,40,42,49,51

 

13 ayette

53

56.VAKIA

 

35,57,59,64,69,73,85

 

 

 

  7 ayette

54

57.HADİD

 

22,25,27

 

 

 

 

  3 ayette

55

58.MÜCADELE

5

 

 

 

 

  1 ayette

56

59.HAŞR

 

21

 

 

 

 

  1 ayette

57

61.SAF

 

14

 

 

 

 

  1 ayette

58

65.TALAK

 

8

 

 

 

 

  1 ayette

59

66.TAHRİM

 

12

 

 

 

 

  1 ayette

60

67.MÜLK

 

5

 

 

 

 

  1 ayette

61

68.KALEM

 

16,17

 

 

 

 

  2 ayette

62

69.HAKKA

 

11,45,49

 

 

 

 

  3 ayette

63

70.MEARİC

 

7,39

 

 

 

 

  2 ayette

64

71.NÛH

 

1

 

 

 

 

  1 ayette

65

73.MÜZEMMİL

5,15,16

 

 

 

 

  3 ayette

66

74.MÜDDESİR

31

 

 

 

 

  1 ayette

67

75.KIYÂMET

18

 

 

 

 

  1 ayette

68

76.İNSÂN

 

2,3,4, 23 önemli, 28

 

 

 

  5 ayette

69

77.MÜRSELÂT

16,18,20,23,44

 

 

 

  5 ayette

70

78.NEBE

 

6, 29 önemli, 40

 

 

 

  3 ayette

71

80.ABESE

 

25

 

 

 

 

  1 ayette

72

90.BELED

 

4,8

 

 

 

 

  2 ayette

73

92.LEYL

 

7

 

 

 

 

  7 ayette

74

94.İNŞİRAH

 

1

 

 

 

 

  1 ayette

75

95.TİN

 

4

 

 

 

 

  1 ayette

76

96.ALAK

 

15,16,18

 

 

 

 

  3 ayette

77

97.KADİR

 

1

 

 

 

 

  1 ayette

78

108.KEVSER

1

 

 

 

 

  1 ayette

Toplam : 78 sûre

 

 

 

 

 

Toplam :

565 ayette

 Listesi çıkarılan yukarıdaki âyetlerde açıkça BİZ olarak zikrediliyor, 

 

ayrıca çoğul kelimelerde gizli olarak geçiyor bunlar yazılmamıştır.

 AÇIK, ANLAŞILIR OLARAK

 

 

KUR’ANDA 78 SÛRE 565 ÂYETTE “‘BİZ“‘ ‘”NAH NU“‘ İSMİ GEÇİYOR !

 Geri kalan 36 sûrede ise gizli ve RABB’i anlatımla kelimelerde saklanmış çoğul olarak 

 

“‘BİZ‘” geçiyor.

BEN DİYE KONUŞAN   :

 ALLAH, RAHMAN, HAKK, RAB

 

 

 

 

BİZ DİYE KONUŞANLAR :

“‘NAHNU'”

 HAKERENLER

 

 

 

 

 

 EBCED İLMİNDE :    

 

 

 

 

 

‘”NAH NU“‘ (BİZ) = 108 = HAKK 

CUNDENA (ORDULARIMIZ) =108 =‘”MİZAN“‘

(Kıyâmet terâzisi) sayısal değerlerine çıkar.

KUR’AN’A GÖRE, HAKEREN’LER BUNDAN 

 

 

ESKİ EVRELERDE ERMİŞ OLAN ‘”ESKİLER“‘dir.   

İZMİR, 26.04.2002   

                  

                  

Sûre /Adet

SÛRE

 

ÂYET NOLARI

 

 

 

 Toplam

1   12

2.BAKARA

 

36,59,60,106,118,119,125,130,144,155,159,211,254

13 ayette

68,064

3.ÂL-İ İMRAN

118,140,145,179

 

 

 

4 ayette

68,636

4.NİSA (KADINLAR)

37,47,54,56,64,66,74,79,80,105,151,164

 

12 ayette

69,208

5.MAİDE (SOFRA)

14,44,45,48,64,71

 

 

 

6 ayette

69,781

6.EN’AM (SIĞIRLAR)

9,25,38,48,53,75,84,97,98,107,108,110,111,112,126,129,146,151,152,155,159

70,353

7.ARAF (ARADAKİLER)

7,10,27,32,41,42,51,57,58,64,83,94,96,100,117,130,133,136,137,152,160,162,

70,925

 

 

163,166,168,170,171,174,183

 

Enam 21 ayette

71,497

8.ENFAL

 

55

 

5 ayette

 

Araf 29 ayette

72,07

9.TEVBE (BERAE)

11,52,102

 

7 ayette

 

 

 

72,642

10.YUNUS

 

13,23,61,70,73,74,87,92,104

9 ayette

 

 

73,214

11.HUD

 

15,70,81,101,104,109,121,123

8 ayette

 

 

73,786

12.YUSUF

 

2,3,15,22,56,68,75,77

 

8 ayette

 

 

74,359

13.RAD

 

37,38,42

 

 

3 ayette

 

 

74,931

14.İBRAHİM

5

 

 

1 ayette

 

 

75,503

15.HİCR

 

4,8,9,12,16,21,22,23,24,26,47,58,66,74,79,81,85,87,92,93,96

21 ayette

76,076

16.NAHL (KARINCA)

36,40,41,44,63,64,89,96,101,118,123

 

 

11 ayette

76,648

17.İSRA

 

4,8,12,15,16,31,41,45,47,55,58,60,70,74,82,83,87,89,97,101,103,105,107

77,22

 

 

 

 

 

 

 

23 ayette

77,792

18.KEHF

 

7,8,11,13,18,29,30,32,50,52,54,56,59,65,84,86,88,91,99,103

20 ayette

78,365

19.MERYEM

7,17,21,40,49,50,52,57,68,70,74,79,83,84,98

 

15 ayette

78,937

20.TA HA

 

21,37,47,53,55,56,68,85,102,104,113,115,117,127,132,135

16 ayette

79,509

21.ENBİYA

 

7,8,9,11,15,16,18,29,30,44,47,51,69,70,74,76,77,78,79,80,81,82,84,88,90,94,

80,082

 

 

104, 108

 

 

 

 

28 ayette

80,654

22.HAC

 

5,16,45,52,68

 

 

 

  5 ayette

81,226

23.MÜ’MİNUN

12,17,23,30,44,49,62,71,76,90,95,97

 

 

13 ayette

81,798

24.NÛR

 

35,46

 

 

 

 

  2 ayette

82,371

25.FURKAN

 

11,20,31,32,33,37,45,49,57

 

 

  9 ayette

82,943

26.ŞUARA

 

4,7,15,52,57,119,139,170,198,199,208,210

 

13 ayette

83,515

27.NEML

 

4,15,50,61

 

 

 

 

  4 ayette

84,088

28.KASAS

 

5,7,10,12,13,14,40,43,45,51,57,58,59,76,81,84

 

17 ayette

84,66

29.ANKEBUT

3,8,15,33,34,35,44

 

 

 

  7 ayette

85,232

30.RUM

 

28,35,36,47,51,59

 

 

 

  6 ayette

85,804

31.LOKMAN

10,12,14,23,25

 

 

 

  5 ayette

86,377

32.SECDE

 

13,14,22,23,28

 

 

 

  5 ayette

86,949

33.AHZAB

 

37,45,50,73

 

 

 

 

  4 ayette

87,521

34.SEBE

 

10,16,17,18,19,21,28,32,33,34,42,45

 

 

13 ayette

88,093

35.FÂTIR

 

9,24,27,32,36,41

 

 

 

  6 ayette

88,666

36.YASİN

 

8,12 önemli,14,28,33,34,37,65,69,71,77

 

11 ayette

89,238

37.SAFFAT

 

6,11,34,63,72,75,76,80,98,101,105,110,114,121,131,134,145,148,150,177

89,81

 

 

 

 

 

 

 

20 ayette

90,383

38.SAD

 

18,20,25,26,27,28,36,42,44,47

 

 

10 ayette

90,955

39.ZÜMER

 

3,41

 

 

 

 

  2 ayette

91,527

40.MÜ’MİN

 

51,53,79

 

 

 

 

  3 ayette

92,099

41.FUSSİLET

12,16,17,18,25,27,31,39,44,45,50,51, 53 ufo

 

14 ayette

92,672

42.ŞURA

 

7,20,23,48,53

 

 

 

  5 ayette

93,244

43.ZUHRUF

 

2,3,6,8,11,21,23,25,32,33,36,41,45,48,60,76,78,80

 

18 ayette

93,816

44.DUHAN

 

2,3,4,5,6,12,15,16,17,28,30,32,33,37,38,39,54,59

 

18 ayette

94,389

45.CASİYE

 

16,29,35

 

 

 

 

  3 ayette

94,961

46.AHKAF

 

3,15,25,26,27,29,31

 

 

 

  7 ayette

95,533

47.MUHAMMED

13,30,32

 

 

 

 

  3 ayette

96,105

48.FETİH

 

1,8,14

 

 

 

 

  3 ayette

96,678

49.HUCURAT

14

 

 

 

 

  1 ayette

97,25

50.KAF

 

4,15,16,30,36,38,43,46

 

 

 

  8 ayette

97,822

51.ZARİYAT

35,36,37,38,40,41,47,48,50

 

 

  9 ayette

98,395

52.TÛR

 

21,21

 

 

 

 

  2 ayette

98,967

54.KAMER

 

11,17,19,22,27,31,34,35,37,40,42,49,52

 

14 ayette

99,539

56.VAKIA

 

35,57,59,64,69,73,86

 

 

 

  7 ayette

100,11

57.HADİD

 

22,25,28

 

 

 

 

  3 ayette

100,68

58.MÜCADELE

11,526

 

 

 

 

  1 ayette

101,26

59.HAŞR

 

11,508

 

 

 

 

  1 ayette

101,83

61.SAF

 

11,491

 

 

 

 

  1 ayette

102,4

65.TALAK

 

11,473

 

 

 

 

  1 ayette

102,97

66.TAHRİM

 

11,456

 

 

 

 

  1 ayette

103,55

67.MÜLK

 

11,438

 

 

 

 

  1 ayette

104,12

68.KALEM

 

11,421

 

 

 

 

  2 ayette

104,69

69.HAKKA

 

11,45,50

 

 

 

 

  3 ayette

105,26

70.MEARİC

 

-5,39

 

 

 

 

  2 ayette

105,83

71.NÛH

 

-11,78

 

 

 

 

  1 ayette

106,41

73.MÜZEMMİL

5,15,17

 

 

 

 

  3 ayette

106,98

74.MÜDDESİR

5

 

 

 

 

  1 ayette

107,55

75.KIYÂMET

-8

 

 

 

 

  1 ayette

108,12

76.İNSÂN

 

2,3,4, 23 önemli, 29

 

 

 

  5 ayette

108,7

77.MÜRSELÂT

16,18,20,23,45

 

 

 

  5 ayette

109,27

78.NEBE

 

6, 29 önemli, 41

 

 

 

  3 ayette

109,84

80.ABESE

 

-5,38

 

 

 

 

  1 ayette

110,41

90.BELED

 

-9,96

 

 

 

 

  2 ayette

110,98

92.LEYL

 

-14,54

 

 

 

 

  7 ayette

111,56

94.İNŞİRAH

 

-19,12

 

 

 

 

  1 ayette

112,13

95.TİN

 

-23,7

 

 

 

 

  1 ayette

112,7

96.ALAK

 

15,16,19

 

 

 

 

  3 ayette

113,27

97.KADİR

 

1

 

 

 

 

  1 ayette

113,85

108.KEVSER

1

 

 

 

 

  1 ayette

Toplam : 78 sûre

 

 

 

 

 

Toplam :

566 ayette

 Listesi çıkarılan yukarıdaki âyetlerde açıkça BİZ olarak zikrediliyor, 

 

ayrıca çoğul kelimelerde gizli olarak geçiyor bunlar yazılmamıştır.

 AÇIK, ANLAŞILIR OLARAK

 

 

KUR’ANDA 78 SÛRE 565 ÂYETTE “‘BİZ“‘ ‘”NAH NU“‘ İSMİ GEÇİYOR !

 Geri kalan 36 sûrede ise gizli ve RABB’i anlatımla kelimelerde saklanmış çoğul olarak 

 

“‘BİZ‘” geçiyor.

BEN DİYE KONUŞAN   :

 ALLAH, RAHMAN, HAKK, RAB

 

 

 

 

BİZ DİYE KONUŞANLAR :

“‘NAHNU'”

 HAKERENLER

 

 

 

 

 

 EBCED İLMİNDE :    

 

 

 

 

 

‘”NAH NU“‘ (BİZ) = 108 = HAKK 

CUNDENA (ORDULARIMIZ) =108 =‘”MİZAN“‘

(Kıyâmet terâzisi) sayısal değerlerine çıkar.

KUR’AN’A GÖRE, HAKEREN’LER BUNDAN 

 

 

ESKİ EVRELERDE ERMİŞ OLAN ‘”ESKİLER“‘dir.   

İZMİR, 26.04.2002   

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s