HASTALIKLAR İÇİN —RİH-I AHMER DUASI

 

PDF İNDİR

Not: Arapça bilmeyenlerin Türkçe anlamıyla dua etmeleri daha uygundur.

Bismillahirrahmanirrahiym” Bismillahi ve billahi ve mineılahi ve ileılahi ve fisebilillahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekberu ve eazzü ve ecellü ve a’zamü ve akderu mimrna ehafü ve ahzeru vallahü ekberu kebiran ve sübhanellahi bükraten ve esıyla- Bismillahiş şafi bismillahil kafi bismillahil müafi* Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semiy’ul alim- Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lil müminin” Allahümme ener rakıy ve enteş şafi eüzü bike minşerri ma kadayte allahü ekberu allahü ekberu allahüekberu eyyühel melekanil azıyman” Euzü billahi rabbi ve rabbükürnüllahü ve halikıy ve halikuküma ve müsavviri ve müsavviruküma halikus suveri ve razıkul beşer” Euzübillahi min cemiy’ıl afati vel ahati vel beliyyati vel emradı vel eryahi vel evrarni vel eskami vel keseli vel cününi vel humüdi vel alami eıynu hamile kitabi haza bi esmaillahil kirami ve ayatihil ızami bi nuri veehillahi zil eelali vel ikram- Malikil mülki vel meleküti vel ızzeti vel ceberüe” EIhayyid daimi! bakıllezi la yemutü sübhanehü ma a’zame şanehü ve erfea mekanehü ve eazze sültanehü fatıras semavati vel erdı alimel ğaybi veş şehadetir rahmanir rahıymi meleeel kasıdine müğıysel melhüflne rahımed duafal vel rnesaklne ve mikal halkı ecmeıyn” Zül azameti ves sültani ver ra’feti vel ıhsani vel cüdl vel imtinanil hannanil mennani raüfid deyyan il kahharillezi la yukherul ğalibül mücirullezi la yücaru aleyh- Euzü bihi minşerril fiteni vel mihani ve cemiy’ı emridıl bedeni ve minerriyhıl ahmeri ved dail’ ekberi fin nefsi ver rülu vel lahmi ved demi vel cildi vel azmi vel urükı vel asabi veş şari bizzeti men iza kada emran fe innema yekulü lehü kün feyekunü fe sübhanellezl bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi türceün” Allahü ekberu allahü ekberu allahü ekberu ya rabbi ya bariü ya müğıysü ya cebbaru ya kahharu ya muksitu ya kairnü ya dalmü ya mübdiü ya müıydü ya sabüru ya vedüdü ya kafi ya afi ya müafi ya vakıy ya bakıy ya sariyhal müstasrihıyne ya ğıyasel müsteğıysine yamen ernruhü beynel kafi ven nüni ya atüfü ya şefüku ya kadiru ya muktediru ya ahiyen ya şerahiyen ya berahiyen eduriay asbaüs ali şedayül vehim ya büyuna ya şemhıta ya azıymü ya mükaddimü ya müahhıru ya alimü ya hakimü ya azıymü ya hayyü ya kayyumü ya kaimen ala külli nefsin bima kesebet ya camiu ya nafiu ya rabbahü ya mevlahü ya seyyidahü ya malikahü ya ğayete rağbetahü ya muhsinü ya mün’ımü ya mütefaddılü ya mütekerrimü ya men ya’lemü ma nuhfi ve ma nu’linü ya ahkemel hakimin Yaveliyyel mü’minine ya avned duafal vel mesakin” Yakafiyel mütevekkllln” Ya mükevviral leyli alen nehari ve mükevviran nehari alel leyl- Ya kahira külli şeytanin merid Ya kamia külli cebbarin anidin ya nımel rnevla ve nımen nesıyru ya razikat tıflis sağıyri ya rahımeş şeyhıl kebiri ya cabiral azmil kesiri ya ilahel evvelin- Ya ahıral ahırine ya erhamer rahımin- Ya habibet tevvabin- Ya hayral ğafirine ya hayral varisin- Ya hayral vasılin- Ya malike yevmid din- Ya men iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn” Ve aleyke netevekkelü ve fike nerğabü ve fima ledeyke nereü ve fike nehafü” Allahümmeşfi hamile kitabi haza min cemiy’ıl ernradı vel eskami vel ıleli vel haleli velalami vel meleli vel keseli vel veceli vel evhami vez zeleli vez zeheli vel müğali vel evrami ved demil esvedi velmağsıl enkedi ver riyhıl ahmeri ved dail ekberi ved demil asğari ve cemiy’ıl afati vel ahati vel hümCımi vel mağmCımi vel kurcıbi ves sekteti ved dehşeti ver raşeti vet tavşeti vez zeyğı vel huzni ves sıhri vel mekri vel kaderi vel fütcıri vel vuhüşi vel hevarni ve müşahanetil avami vel inhizarni ve şerriş şeytani ves sültani vel hukkarni vez zullami vel kahtı vel vebai vel hebai vel ğalai vel celai vez zilzali velbelai ve hedmil binai ve udalid dai ve haybetir racai ve şematetil a’da] ve şerril eşrari ve keydil füccari vel inhizami ve mahtelefe aleyhil leylü ven neharu min tavarikıl insi vel canni illa tarikan yatruku bi hayri ya rahmanü ve min şerri külli şeytanin racimin ve min şerri külli dabbetin ente ahızün bi nasıyetiha inne rabbi ala sıratın müstekıymin ente rabbi ve ılmüke hasbi aleyke tevekkeltü ve ileyke iltece’tü ya nı’mel mevla ve ya nı’men nesıyru ve ente hasbi ve nı’mel vekilü ve la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıym” Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Rih-i Ahmer Duasının Anlamı

Yüce Allah’ın ismiyle, O’nun ism-i şerif hürmetine yerde ve gökte olan hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten ve bilendir. “Biz, işte böylece Kur’an’dan peyderpey öylesini indiririz ki, mü’minler için (ruhen) huzur ve rahmet bahşedicidir.” Allah’ım! Şifayı talep maksadıyla sana yöneldim, tedavi için sebeplere tevessül ettim. Hakikatte şifayı bahşeden, iyileştiren ancak Sen’sin. Aleyhimde tecelli edecek ve ilm-i ezelinde takdir buyurduğun her türlü şerden sana sığınırım. Şüphesiz şanı yüce olan ancak sen’sin. Ey azamet sahibi ve heybetli iki melek! Benim de sizin de Rabbi ve yegane yaratıcımız olan, bana ve sizlere şekil verip suret bahşeden, bütün şekilleri yaratıp insanlara rızıklarını veren sonsuz kudret sahibi ve Yüce olan Allah’a sığınırım. Yine her türlü afetlerden bela ve musibetlerden, vücuda musallat olan her türlü maddi-manevi hastalıklardan, sıkıntı veren ağrılardan, aklımızı yitirmekten, bize ani olarak musallat olacak felç musibetinden ve her türlü keder ve elem verici hastalıklardan yine Yüce Allah’a sığınırım. Hassaten sonsuz kerem sahibi, her şeyin maliki, izzet ve saltanat sahibi olan ve her şeyin üstesinden gelen ve asla ölmeyip daima diri ve ezeli-ebedi olan Yüce Allah’ın nuru hürmetine, temiz, pak, mücella ESMAÜ’L-HÜSNA ve AYAT-I BEYYİNELER’in yazılı bulunduğu şu sahifeyi üzerinde bulunduran kişiye Allah’ın sizleri onun yardımına vesile kılmasını dilerim. Şüphe yok ki, Allah (c.c.)’ın şanı yücedir ve her türlü noksanlardan beridir (münezzehtir). En yüce makam O’nundur. Yegane mabud O’dur. Hakiki saltanat O’na mahsustur. Gökleri ve yeri yoktan var edip düzene koyan, bütün yaratılmış mahlukatın idrak ve düşüncelerini aşan gizli ve aşikarı bilendir. O Rahman ve Rahiym’dir. Darda kalmış, bütün ümitlerini yitirmiş olanların sığınacakları tek merci, yardım dileyecekleri, güven duyacakları hakiki dosttur. Zayıfların, fakir ve düşkünlerin yegane sahipleri O Allah Zülcelal Hazretleri’dir. Can taşıyan bütün varlıkların geçimlerini sağlayan, yaşamlarını devam ettirecek ortam (vasat), bahseden, yaratan O’dur. Kibriya, saltanat O’na mahsustur. Bütün yaratıkları (canlı varlıkları) gözetleyen, onlara çok merhamet edip üzerlerinde adeta titreyen, onları daima gözetleyen yalnız ve yalnız O’dur. Cömertlik O’na mahsustur. Hesapsız ve ayrıcalık gözetmeksizin herkese maddi-manevi nimetleri bahşederi tek mabud O zülcelal Hazretleri’dir. Mutlak kudret sahibidir. Üstünlüğüne sınır yoktur. O’na karşı koyacak veya başkaldıracak hiçbir güç ve kuvvet düşünülemez. Ey yüce Rabbim! Her türlü bela ve musibetten, fitnelerin şerrinden, sağlığı tehdit edecek bütün maddi ve manevi hastalıklardan sana sığınırım. Ey yüce Allah’ım! Hiç şüphesiz bir §ey yaratmak istediği zaman sadece “OL!” der ve o şey hemen, derhal oluverir. Her şeyin üstünde tasarruf sahibi olan Allah, ne yücedir ve hepiniz O’na döndürüleceksiniz.” nazm-ı celilin hürmetine vücudumu hıfz-u emin eyle. Ya Rabbi! Şanın ne yücedir, şanın ne yücedir, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber! Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak ve münezzeh, bütün kemal sıfalarla muttasıf olan Rabbim! Ey her yardım dileyene yetişip duasını kabul eden, her türlü sıkıntı ve ihtiyacı gideren, cebbar, kahhar (her şeyin üstesinden gelen), mazlumun imdadına yetişen, ezeli ve ebedi, her şeyi yoktan var eden, düzene koyan, kıyamet gününde dilediğini tekrar diritmeye kadir olan, sonsuz sabır sahibi, bütün canlı varlıklara müşfik olan ve rahmetiyle muamele eden Rabbim! Ey kullarının muhtaç oldukları her şeyi yaratan, hastalandıklarında şifaya kavuşturan. onları her halukarda lütfuyla koruyup gözeten, varlığının sonu olmayan, darda kalmışların feryadıarına ve yalvarışlarına icabet edip imdatlarına yetişen yüce Allah! Ey emredeceği husus kef ve nun harfleri arasında olan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi, her şeyi yapmaya kadir, gücü yeten, dilediği zaman da dilediğini zahmeti yerine getiren, yegane azamet sahibi, istediği zaman istediğini ileri geçiren, istediği zaman da istediğini geri koyup arkaya bırakan, eşyanın her zerresine, teferruatına varıncaya kadar bilen, hikmet ve azamet sahibi olan Rabbim! Ey daimi hayat ile diri olan, her şeye gücü yeten, yalnız nefsiyle kaim olup hiç kimseye muhtaç olmayan, her nefsi (kişiyi) murakabe eden ve bütün yaptıklarından haberdar olan Rabbim! Ey istediği zaman istediğini bir araya getirip toplayan! Ey bütün hayır hasenan. faydalı olan her şeyi var eden! Ey Rabbim, ey hakiki dostum, ey sahibim! Ey ihsanı ve nimeti bol, sonsuz olan, fazı u kerem sahibi! Ey bütün canlılara ikramda ve ihsanda bulunan! Ey gizlediğimizden ve açıktan yaptığımız her şeyden haberdar olan! Ey kulları ve mahlukatı arasında en mükemmel olarak hükmeden! Ey müminlerin hakiki dostu, zayıfların ve kimsesizlerin yardımcısı Ey yüce zatına tevekkül edip güvenenlerin tevekkül ve güvenlerini boşa çıkarmayan! Ey geceyi gündüzün üzerine örten, gündüzü de gecenin üzerine saran! Ey istediği zaman istediğini yapma güç ve kudretine sahip olan! Ey bütün azgın şeytanların üstesinden gelebilecek sonsuz güç ve kudrete sahip, zorba ve isyankarları boyunduruğu altında bulunduran kadir-i mutlak olan Allah! Ey en iyi yardımcı ve en iyi dost!

Ey kundaktaki bebeğin rızkını temin eden! Ey pir-i fanilere merhamet edip ikram ve ihsanda bulunan!

Ey kırık kemikleri iyileştiren mutlak kudret ve azamet sahibi! Ey öncekilerin ve sonrakilerin yegane yaratıcısı! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan! Ey tevbe edenlerin (yegane ümit ettikleri) sevgili ve dostları! Ey ihsanı ve bağışı bol, sonsuz olan! Ey (dünya ve ahiretin) hakiki sahibi ve mirasçısı! Ey kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayan hakiki sığınak! Ey din (kıyamet) gününün yegane sahibi! Ey ancak zatına ibadet edip emirlerine icabet ettiğimiz, boyun eğdiğimiz! Ey ancak kendisinden yardım dileyip, fazı u keremi ile hayatımızı sürdürdüğümüz Allah! Ancak ve ancak sana tevekkül eder, sana teslim oluruz. Ancak sana yalvarır, sana iltica ederiz. Gazabından sonsuz olan affına sığınırız. Yalnız senden korkarız. (Ey Allah’ım!) Şu kağıdı üzerinde taşıyan kişiyi, her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan, rahatsız eden tüm endişeden. tembellik ve yorgunluktan, korku ve evhamdan, yanılma ve unutkanlıktan, aşağılayıcı tavır ve davranışlardan, hıyanet ve hasetten, vücuda musallat olacak bütün rahatsızlıklardan, kansızlık ve benzeri hastalıklardan, bela ve musibetlerden, baygınlık, sara gibi hastalıklardan, deprem, yangın, sel gibi afetlerden, küfre düşmekten, ani kalp sektesinden, beyin kanamasından, her türlü üzüntü ve kederden, sihirden, zayıf düşmekten, bütün yırtıcı hayvanlardan ve zehir taşıyan her türlü haşereden. şaşkınlıktan, başkalarına rezilü rüsvay olmaktan, hilekar ve sinsi olan şeytanların ve kötü insanların şerrinden, zalimlerin zulmünden, kıtlık ve bulaşıcı hastalıklardan, kasırgalardan, pahalılıktan, düşmanların şerrinden, yalnızlıktan, mağlup olmaktan, azgınların hile ve tuzaklarından, onlara mağlup olmaktan, gece ve gündüzde meydana gelen tehlikelerden, kapıları çalan kimselerin şerrinden (ancak hayırla çalan, iyi niyetli kimseler müstesna) muhafaza eyle! “Hükmü, tasarrufu ve yönetimi O’nun tasarrufunda olan her türlü canlı varlığın şerrinden, ki muhakkak Rabbim doğruyu telkin etmekte ve hikmeti muktezasınca hükmünü icra etmektedir. (Asla kimseye haksızlık etmez.)” Allah’ıml Hiç şüphe yok ki, sen benim Rabbimsin. Zat-ı zülcelal’inin ilmı, ben aciz ve naciz kulunu içten ve dıştan kuşatmıştır. Buna kesin olarak inanıyorum. Sana da yanıp güvendim. Sonsuz fazlu keremine iltica ettim. Hiç şüphesiz en hayırlı dost ve en hayırlı yardımcı sensin. Ey her şeye kadir olan azamet sahibi yüce Rabbim! Şüphesiz sen bana yetersin, hakiki koruyucu ve hakiki dost ancak sensin. Kuvvet ve kudret, ululuk ve yücelik ancak Allah’a mahsustur. O bize yeter. Salat ü selam Allah’ın Rasulü Muhammed (s.a.v.)’e, ehl-i beytine ve ashabına olsun. Amin!

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s