RÜYA TABİRLERİ

 

NEFİS MERTEBELERİNDE RÜYA TABİRLERİ

Nefis mertebeleri yedidir

1-Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların,

2-Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin,

3-Nefs-i Mülhime: Âlimlerin,

4-Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler

5-Nefs-i Radiyye: Evliyâların

6-Nefs-i Mardiyye: Âriflerin

7- Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)

Bu yedi nefsin her birinin sıfatları – herkesin kendi nefsini kolayca tanıyabilmesi için – kendi dâiresinin etrafında gösterilmiştir. Böylece her bir kimse hangi nefs dâiresinde olduğunu, hangisinin hangi nefs üzere gâlib veya mağlûb veya denk olduğunu açıkça bilir ve ona göre bir hâl çaresi bulur. Bundan dolayı herkes, gücü nisbetinde ve münâsib bir şekilde gereği gibi gayret göstererek, ilâhî emirlere uyup, nehiylerden kaçınarak istikamette olmaya çalışmalıdır. Şurası bilinmelidir ki, meselâ altıncı veya daha aşağı ki nefs dâirelerinin halleriyle hemhal olan bir kişide, nefs-i emmâre hâlinden bir veya daha fazla haller görülse, bu hallere mağlûp olduğu için kişi içinde bulunduğu altıncı nefs dâiresinden çıkmış olmaz. Ancak nefs-i emmâre halleri, diğer nefs hallerine gâlib gelirse – yani daha fazla görülürse – işte asıl büyük korku o zamandır.

Bir kimsede yedinci nefsin ahvâli (halleri) tamamen bulunduktan sonra diğer mertebelere inmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü yedinci nefs, nebiler ve rasüllerin nefislerinin makamıdır. Bir kimsede yedinci nefsin kıdemi ve hâlinin bulunmasıyla o kimsenin nebi olması lâzım gelmez. Ancak yüksek bir dereceye nail olacak bir amel ve ihlâsta olduğuna işaret olmuş olur. Eğer bir kimse bu halde kalırsa bu durum itibâra şayan ve arzu edilendir. Ancak eğer, bazen bir nefsin, bazen de diğer bir nefsin vasıfları görülürse, mu’teber olan gâlib olandır. Bütün nefslerin hallerini buna kıyaslayarak, galibiyet, mağlûbiyet ve eşitlik durumlarına bakılmalıdır. Yaradılışı gereği rüya görmeye müsait olan bütün mahlûkatın görmüş oldukları rüyaların hepsinin ta’biri aşağıda özet olarak verilen ta’birnâmede bazen açık olarak, bazen de işaretle beyân olunmuştur. Bu şekilde herkes, içinde bulunduğu durumu anlayıp çaresine bakmalıdır.

Sonuçta diyebiliriz ki ruhun halleri hareket halindedir. Bazen birinci makama dahi iniş yapar. Önemli olan bu halin uyarıcısı geldiğinde dikkat edip halin düzelmesi için gayret gösterilmesidir.

Allah Teâlâ, cümlemizi nefs-i emmârenin şerrinden emîn eylesin. Âmin Ya Muîn

(Görülen rüyalar ve tabirler, durumunu bilmek isteyen kardeşlerimiz için özet şekilde ve alfabetik konumda hazırlanmıştır.)

Not: Rüyayı salih kişilere ta’bir ettirmek imkânı bulmayanlar bu çizelgeden faydalanabilirler.

RÜYA

YORUMU

NEFSİN DURUMU

Abdest Ve Gusül

Günahlardan temizlenmeye,

Nefs-i Mülhime

Ağaç Dikmek

Hayra yakın olmak

Nefs-i Mülhime

Ağaçlar

Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Akreb

Lisan ile azâb etme şeklinde ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Âlemler

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Alevli Ateş Ve Yanan Şeyler Görmek

Kalbin bulanıklığını tamamıyla izâle etmeye.

Nefs-i Mardiyye

Alevsiz Ateş, Ateş Dumanı,

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması

Nefs-i Emmâre

Âlimler

Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Âmâ-Kör

Hakkı görüp de görmezlikten gelmek.

Nefs-i Mülhime

Anne Ve Babaya Sarılmak, Onlara İtaat Etmek

Rızâlarını kazanmak ve gönüllerini alarak onlarla iyi geçinmeye

Nefs-i Levvâme

Arab

Başkasının aybını yüzüne vurmak veya süratle maksada ulaşmak

Nefs-i Mülhime

Arslan

Kişiye göre, nefsin galebesi

Nefs-i Levvâme

Arslan

Dinde ciddiyet

Nefs-i Levvâme

Arzın Hareketini Görmek

Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya,

Nefs-i Mardiyye

At Ve Beygir

Azgın olmazsa sadâkatle, azgın olursa nefsin üstün gelmesi

Nefs-i Levvâme

Ateşte Yanmakla Zarar Görmeyip Huzur İçinde Olmak

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Avam

Onların hâllerine meyletmekle

Nefs-i Mülhime

Avcı

Eğer ehil olursa insafsızlığa ve şefkatsizliğe, ehil olmazsa amel-i sâlih için gayret etmeye işarettir.

Nefs-i Mülhime

Ayı Oynatıcısı

Nefsin, hiddet, öfke ve hırsta olan aşırılığına.

Nefs-i Mülhime

Ayı

Gadâb (hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık) ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Azgın Deve

Şehvet, hırs ve kin ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Azgın Öküz

Cimrilik ve emre itaatsizlik ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Bal Arısı

Güzel ahlâk sahibi olmak

Nefs-i Levvâme

Balcı

İlm-i ledün ve tatlı kelâm işitmek

Nefs-i Mülhime

Balık

Helâl mal ve rızık kazanmak

Nefs-i Levvâme

Ballar

Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek

Nefs-i Levvâme

Beyaz Renk

Nefsi Mülhime’nin galebesine,

Nefs-i Mülhime

Bıçak

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Bit Ve Pire

Mekruh olan fiileri işleme ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Bulanık Sel Suları,

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması

Nefs-i Emmâre

Burak

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Bütün Ahiret Makamlarına Nail Olmak Ve Aydınlık Görmek

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Bütün Eti Yenilebilen Vahşi Hayvanlar,

Eğer ele geçırilebilirse, sâlih amel sahibi olmakla, ele geçirilemezse, amel-i sâlih kazanmak için gayret etmekle

Nefs-i Levvâme

Câhil

Onların hâllerine meyletmekle

Nefs-i Mülhime

Camiler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Cehennem Azabı,

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması

Nefs-i Emmâre

Cennet

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Cennet Kıyafetleri

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Çeşmeler

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Çıplak Bir Kişi Görmek

Amelsizliğe;

Nefs-i Mülhime

Çıplaklık, Keyifsizlik, Çiğ Et, Çamura Düşmek, Lezzet, Şehvet Ve Dünyalığa Dâir Şeylerin

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması

Nefs-i Emmâre

Çocuklar

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Çöplerin Süpürülüp Atıldığı Yer Ve Benzeri Necis Olan Yerler

Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak

Nefs-i Emmâre

Dağlarda Yalnız Kalmak

Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir.

Nefs-i Mardiyye

Deprem

Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya,

Nefs-i Mardiyye

Dershane

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Deryalar

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Deve

Yüklü olursa, ruha sıkıntı vermekle, ve olursa ruha meyletmek

Nefs-i Levvâme

Dilsizlik

Hakkı söylememek.

Nefs-i Mülhime

Din Ve Mezheble Alâkalı Bir Takım Meselelerde Muhalif Olan Kimseleri Mukaddes Mekânlarda Gören

Bu mekânlar, kalb ile tabir lunduğundan dolayı – niyetini düzeltmelidir.

Nefs-i Mülhime

Dînî Kitaplar

Amelde kemâle,

Nefs-i Mutmainne

Diş Çektirmek

Ruha ağır gelen şeyi gidermek

Nefs-i Levvâme

Doktorlar Görmek

Nefsinin isyan hastalığını ameli sâlih ile tedavi etmeye,

Nefs-i Mutmainne

Dolu Görmek Esrarın Zevkinde Mübalağadır.

 

Nefs-i Sâfiye

Döşemeli Yer

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Dükkânlar

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Eğer Bu Muhalifleri Bu Yerlerden Çıkardığını Görürse,

Nefsini terbiyeye ve akaidini temizlemeye gayret ettiği; çıkarmaya çalışmazsa, nefsinin ve hevasının galebesi şeklinde ta’bir edilir.

Nefs-i Levvâme

Ehl-İ Sünnetten Olmayanlar

Farz namazlarda tembelliğe veya Ehl-i Sünnet’in hâricinde bir i’tikâdî mezhebe meyletmeye

Nefs-i Mülhime

Ekmekler

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Elbise Giymek,

Salih amel-i işlenilmesi

Nefs-i Levvâme

Emirler (Yönetici)

Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Erkek Çocuğu

Sâlih ameli

Nefs-i Mülhime

Eşek Arısı Ve Sarıca Arı:

Fâsid fikirler ve faydasız

Nefs-i Emmâre

Eşek:

Nefsin şehvetlerine çok fazla tâbi’ olmak ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Eşkıya

Nefsin azgınlığına işarettir.

Nefs-i Mülhime

Eti Yenilen Ve Eti Yenilmeyen Hayvanların Hepsi,

Azgın olanları da dâhil olmak üzere, durumlarına, büyüklük ve küçüklüklerine göre nefs-i emmâre’nın itaatsizliği ve şehveti ile ta’bir

Nefs-i Emmâre

Evler (Ma’mûr)

Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması

Nefs-i Levvâme

Evler (Harabe)

Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması

Nefs-i Levvâme

Fare:

Nefsle alâkalı olup, halktan gizli ve Hakk’a açık olan şeylere meraklı olma ve sû-i zan ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Fasık Kişileri, Kitap Dolu Rafların Yanında, Mescîdlerde, Medreselerde,

Mezhebine ve tarîkatine uygun olmayan

Nefs-i Levvâme

Tekke Ve Ziyâretgâhlarda Ve Sair Mübarek Yerlerde Görürse

Fırın

Nefsin gafleti

Nefs-i Levvâme

Fiil, Söz, Yiyecek, İçecek, Giysi Ve Eşyalardan Haram Ve Yasak Olanı İşlemek

Yapılması veya yapılmaması günâh olan herhangi bir şeyi işlediğini görmek, haram ve yasak olan davranışlarda bulunmak ve yaklaşmayı düşünmek

Nefs-i Emmâre

Fil

Kibir ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Gayr-I Müslim

Dünyaya meyle ve diride tembelliğe işarettir

Nefs-i Mülhime

Gemiler

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Gemiye Binip Sulardan Geçmek

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Gök Gürlemesi

Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya,

Nefs-i Mardiyye

Göklerin Görülmesi

Dâima Hakk tarafına nazar etmeye,

Nefs-i Mardiyye

Görülen Pişmiş Etler, Yiyecekler Ve Mubah İçcecekler,

Nefsin kolayca ve az bir emekle ruha tâbi siması

Nefs-i Levvâme

Gözeler

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Güneş

Fikrin aydınlığına.

Nefs-i Mardiyye

Güvercinci

Nefsin günahtan temizlenme kaabiliyetine ulaşması

Nefs-i Mülhime

Harâmî

İbadetini saklamaya.

Nefs-i Mülhime

Hatipler

Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Hattatlık

Amelin çok olması için gayret etmeye.

Nefs-i Mutmainne

Havalarda Uçmak

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Hayır Ve Hasenat

Ruhun nefis üzerine galibiyeti

Nefs-i Mülhime

Hayırlı Amelden Dönmek

Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle,

Nefs-i Mülhime

Hınzır:

Haram ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Hizmetkâr

R; itaatte berdevam olmaya.

Nefs-i Mülhime

Hokkabaz

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Huriler

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Irmaklar

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

İmamlar

Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

İslâm Askerleri

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

İyi Ve Hoş Fiiiler

Bu fiiller gerek davranış, gerek söz, gerek vasıf ve gerek eşva olsum durumlarına göre Nefs-i Mutmainne ile ta’bir edilir

Nefs-i Mutmainne

Kadılar

Allah’ın hükümlerini, kalbe ve vücûd azasına hâkim kılmak

Nefs-i Mutmainne

Kadın

Tedbirde noksanlığa ve dünyaya meyletme sıfatıdır. Hatta belki de daha alçak bir seviyededir.

Nefs-i Mülhime

Kama

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Kan Aldırmak

Nefsi ıslâha

Nefs-i Levvâme

Kaplan:

Kibir ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kar

Aklın aydınlığına

Nefs-i Mardiyye

Kar

Merhamette mübalağadır.

Nefs-i Sâfiye

Karınca

Hırs ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Karpuzcu

Bilgi ve ma’rifet kazanmaya işarettir.

Nefs-i Mülhime

Kasab

Merhametli olmamak

Nefs-i Mülhime

Katır

Emre itaat etmemek ve amelde ihlâs bulunmamak ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kavga Ve Çekişme

Ruh ile nefsin geçimsiziiği

Nefs-i Mülhime

Kavuncu

Amel kazanmaya

Nefs-i Mülhime

Kedi:

Şeytanın vesvesesi ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kendi Üzerinden Veya Başka Bir Yerden Herhangi Bir Necaseti Temizlemek,

Haramı terk etmek

Nefs-i Levvâme

Kevser Görmek

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Kıbleden

Hayırdan şerre dönmeye

Nefs-i Mülhime

Yüz Çevirmek

Kıbleye Teveccüh (Yönelmek)

İşlerde istikâmete

Nefs-i Mülhime

Kılıç

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Kız Çocuğu

Dünya’ya yeni yeni meyletmeye

Nefs-i Mülhime

Korkulu, Yüklü, Sıkıntılı Ve Eziyetli Rüyalar

Ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmak

Nefs-i Emmâre

Koyun, Keçi, Sığır

Helal rızık ve menfaat

Nefs-i Levvâme

Köpek

Hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık ve kötülük ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Köselik

Sünneti terk eden bir kişi olmak

Nefs-i Mülhime

Kötü Ameli İşlerken Vazgeçmek

Bâtılı bırakıp hakka dönmek

Nefs-i Mülhime

Kötülük Ve Zulüm

Nefsin ruh üzerine galib olması

Nefs-i Mülhime

Kötürüm

Hak olan nesneye varmamak.

Nefs-i Mülhime

Kudûs-İ Şerîf

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Kur’ân-I Kerîm Görmek Ve Okumak

Kalbi tasfiye ve istenilen şeylere ulaşmaya ve muvaffakiyete işarettir

Nefs-i Mutmainne

Kurbağa

Ruhun nefsden nefreti

Nefs-i Levvâme

Kurt

Hased (kıskançlık) ve ibâdetleri eksik yapma ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kutsal Mekânlar

Ancak kışının kalbiyle ta’bir edilir.

Nefs-i Levvâme

Kuyular

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Kütüphane

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Maymun Oynatıcısı

Nefsin lâf taşımak ve aşırı istekli olmasına,

Nefs-i Mülhime

Maymun:

Nemmâmlık (dedikoduculuk) ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Medîne-İ

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Münevvere

Medreseler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Mekke-İ Mükerreme

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Mektepler, Okullar

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Melekler

Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Mescidler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Mevsiminde Meyve Koparma Amelde

İhlâssızlığa ve samimiyetsizliğe işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Mevsiminin Dışında Her Tür Yeşil Meyveyi Ağacından Koparmak

Ameldeki ihlâssızlığı izale etmek ve ihlâsa ve samimiyete meyletmeye ve istekli olmaya.

Nefs-i Mutmainne

Meyhane, Bozahâne,

Görmek ve içine girmek kalbi ve düşünceleri fesada (bozukluk ve fenalığa) sarf etmekle, dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymakla ta’bir edilir. Korkulu, yüklü, sıkıntılı ve eziyetli rüyalar görülmesi, ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmakla ta’bir edilir.

Nefs-i Emmâre

Kahvehane

Meyveli

Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Mubah Olan Şeyleri Satanlar

Sattıkları şey cinsinden – her birinin hallerine göre ta’bir olunur

Nefs-i Mülhime

Müftü

Hayırlı nefse,

Nefs-i Mutmainne

Mülhid Ve Dinsizler

Nasihat kabul etmemek

Nefs-i Mülhime

Namaz

Vera ve takva

Nefs-i Mülhime

Nebîler Ve Resuller Görmek

İslâm Dini’nde kuvvete ve nebiye tâbi’ olmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Nefsin Arzu Ettiği Bir Şeyi Görüp De Reddetmek,

Dünyaya meyli terk etmek

Nefs-i Mülhime

Nefsin Arzu Ettiği Bir Şeyi Görmek İstemek

Dünyayı istemekle,

Nefs-i Mülhime

Ok

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Olgunlaşmış Meyveler Görmek

Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Padişah Görmek

Vücûd ikliminde tasarrufa,

Nefs-i Mutmainne

Pâdişâha Yakın Olan Kimseleri Görmek

Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Pars:

Gadâb ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Pazarlar

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Sağır

Hakkı işitip onunla amel etmemek.

Nefs-i Mülhime

Sakalı Kesilmiş Ve Traşlanmış

Şeriatta noksanlığa işarettir.

Nefs-i Mülhime

Sâlih Zâtların Türbeleri

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Sâlihler

Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Sâlihlerin Meskenleri,

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Sancak

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Sancak

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Sansar:

Gaflet (dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık) ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Saraylar

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Sarhoş

Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına

Nefs-i Mülhime

Sarhoşluk Veren Şeyleri İçmek

Haram fiil işlemekle, görüp de içmese, harama yaklaşmayı düşünüp nefse tâbi’ olmakla ve bunların emsali olan maddeler kullanıldığındadurumlarına göre çirkin işler yapmakla ta’bir edilir.

Nefs-i Emmâre

Sarı Renk

Nefs-i Levvame’nin galebe sıfatıdır.

Nefs-i Levvâme

Sevgili

Ruhun safasına(temizlik, saflık, tatminlik).

Nefs-i Mülhime

Sıcaklık, Soğukluk, Karanlıklar, Siyah Renk,

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması

Nefs-i Emmâre

Soytarı

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Suları Yüzüp Geçmek

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Sure

Okunan sureye göre de göre ta’bir değişir.

Nefs-i Mutmainne

Susuz Kalmak

Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir.

Nefs-i Mardiyye

Süprüntülük,

Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak

Nefs-i Emmâre

Şarkı Dinlemek

Aşk-ı mecaziden vazgeçmemek ve noksanlığına

Nefs-i Mülhime

Şaşı İnsan

Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle,

Nefs-i Mülhime

Şehidler

Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Şeyhler Görmek

Nefsini irşada.

Nefs-i Mutmainne

Şeytân

Şeytâna tabı’ olmaktır. Eğer şeytanı reddederse bu, çok iyidir.

Nefs-i Mülhime

Tavşancıl Kuşu:

Cehalet ve hırs ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Tavuk Ve Güvercin Ve Şâir Eti Yenilir Kuşlar:

Helâl mala hırslı olmak

Nefs-i Levvâme

Tekkeler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Tellâk

Bakışlarını haramdan sakınmadığına

Nefs-i Mülhime

Tellâl

Yalancılığa,

Nefs-i Mülhime

Tenhâ Çöllerde Yalnızlık

Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir.

Nefs-i Mardiyye

Tesbih

İstenilen şeye ulaşmaya.

Nefs-i Mutmainne

Tilki

Hile, yalan – dolan, arabozuculuk ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Tohum Saçmak

Hayra yakın olmak

Nefs-i Mülhime

Top Silahı

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Topal

Hak yolda az hizmette bulunmak.

Nefs-i Mülhime

Traş Olmak Ve Benzeri

Ruhun nurunun artmasına işarettir.

Nefs-i Levvâme

Tuzcu

Nefsin sâlih (fazîletli) olmasına,

Nefs-i Mülhime

Tüfek

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Vahşi Kuşlar

Salıh amele gayret etmek ve ele geçirilmesi ve çekilen zorluklar, nefs-i levvamenin meşakkatine katlanarak, amel-i sâlih kazanmakla, meşakkat çekerek amele gayret göstermeye işaret eder.

Nefs-i Levvâme

Vekiller

Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Veliler Görmek

Korktuğundan emin olmaya ve umduğuna nail olmaya ,

Nefs-i Mutmainne

Vezirler

Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Yabancı Kadınla Kucaklaşmak

Nefsin ruha itaatsizliğine işarettir.

Nefs-i Levvâme

Yağlar

Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek

Nefs-i Levvâme

Yağmur

İlâhî rahmettir.

Nefs-i Sâfiye

Yalancı

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Yanmamış Mumlar

Nefsin gafleti

Nefs-i Levvâme

Yay

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Yemek (Hububattan Helâl Olan Şeyleri)

Nafile ibadetlere ehemmiyet göstermeye işarettir.

Nefs-i Levvâme

Yeşil Çayırlar

Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Yeşil Renk

Nefs-i Mutmainne’nin galebesine.

Nefs-i Mutmainne

Yılan:

Ezâ (sıkıntı, eziyet, zulüm) ve cefâ ile ta’bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Yıldırım

İstenilen şeye süratle vâsıl olmaya,

Nefs-i Mardiyye

Yıldız

Nefsin aydınlığına.

Nefs-i Mardiyye

Zavallı Görmek

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Zevceye Sarılmak

Nefsin ruha tâbi olmasına;

Nefs-i Levvâme

Ziyaret Yerleri Ve Bunların Emsali Ne Kadar Mübarek Mahaller

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

 

GÖRÜLDÜKLERİ GÜNLERE GÖRE RÜYALARIN TABİRLERİ

Not: Arabî Ay günleri esas alınacaktır

GÜN

YORUMU

1

Hayırlı haber sevinç ve mutluluktur.

2

Üç gün sonra meydana çıkacak olan büyük sevinçtir.

3

Rüya iyi değildir. Sadaka vermek lâzımdır.

4

Mal ve nimete, işaret eder.

5

Rüya yolculuğa, mal ve nimetin meydana gelmesini temenni etmeye işaret eder.

6

Yola çıkmaya.

7

Niza ve mücadeleye,

8

Kaybolan şeylerin tekrar bulunmasına alamettir.

9

Sevince,

10

Sevinç ve şenliğe,

11

Ne hayra ne de şerre işaret eder.

12

Saadet, mal ve nimete işaret eder.

13

Görülen rüya iyi değildir. Sadaka vermek gerekir.

14

Hayırlı haber alarak sevinmeye işarettir.

15

Yine hayırlı haberle sevinmeye işaret eder.

16

Dost ve ahbaplardan birinin vefat haberiyle üzülme kederlenmeye işaret eder.

17

İstirahat ve saadete, sayısız mal ve nimete işaret eder.

18

Sevinç ve müjdeye işaret eder.

19

İyi değildir.

20

Büyük bir adamla dostluğa,

21

Şeref ve vakara,

22

Sevince

23

Korku, izdırap ve sakınmaya

24

Ayıplama ve kınamaya işaret eder.

25

Büyük sevince,

26

Kudsiyyete.

27

Bitmeyen bir sevince,

28

Sevinç ve müjdeye işaret eder.

29

İyi değildir, sakınmak ve tevbe etmek gerekir

30

Sevdiği bir erkek veya sevdiği bir kadını görmekle sevinmeye işaret eder.

 

Kaynakça

Çizelge için daha geniş bilgilere bu kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Hafız Hulusi Efendi hzl: Abdurrahman ACER, Mizanu’n- Nüfus (Rüyalar Işığında Nefis Mertebeleri) [Kitap]. – İstanbul : Sebil, 2006.

Hafız Hulusi Efendi Mizânnu’n Nüfus [Kitap]. – İstanbul : Hüseyin Remzi Matbaası, 1305.

CİNSEL YAŞAMIMIZ VE RÜYALAR

Rüyada cinselliğin önemini anlatan Prof. Dr. Rasim Adasal, Medikal Psikoloji adlı eserinde ‘Rüyada en faziletli, en sıkılgan, en bakir insanın bile günlük utancı kalkar. Rüyada en samimi benliğimiz ve bu arada cinsel arzularımız serbest yol bulur. Bir çok rüyamızda hayallerimiz seksüel görünümdedir’ diyor ve şöyle ekliyor.

‘Rüyada en derin önemli semboller cinsel tabiatlıdır.

Erkeğin jenital organları bütünlüğünde özellikle üç adeti önemli bir sembolik tasarısı haizdir. Her iki cins için bunun en önemli yeri penistir. Rüyada bunun sembolizasyonunu şemsiye, şapka, baston, saz, ağaç, ok, kalem, ip, anahtar, kravat, tüfek, kılıç, tabanca gibi ya şekil itibarı ile benzerlik gösteren yahut kadın jenital uzvuna girebilen şeylerdir.

Kadın jenital organı ise, rüyada sembolizmini mağara, vazo, şişe, her çeşit kutu, fırın, çekmece, oda, cep, gemi, çanta, soba gibi içleri boş eşyada veya göz, ağız, kulak gibi içinden geçebilen organlarda veya gül gibi yaygın çiçeklerde ve bazen de kabuklu deniz hayvanlarında bulur. Kadın cinsel organının diğer bir sembolüde inciler ve kutulardır. Memeler elma, şeftali veya diğer meyvalar veya tepe, dağ, çeşme, balkon gibi şeylerle temsil edilmektedir. Cinsel ilişki sembolizmi de orijinaldir. Telefon etmek, otomobil kullanmak, ata binmek, dans etmek, silah atmak, piyano çalmak gibi.

Oysa ani kayma ve inme, bir dal veya çiçek koparma, su dökme, traş olma mastürbasyonu sembolize eder. Bir sona varmak, ölmek, bir tepenin ucuna çıkmak…. gibi rüyalar şehveti sembolize eder. Gebeliği de bir ateşli hastalığa yakalanmak veya zehirlenmek gibi şeyler sembolize eder. Merdiven çıkma, yüksek bir yere tırmanma, dağa çıkma, uçma gibi hareketler ereksiyonu sembolize etmektedir.’

Psikiyatrislerin ve batı dünyasının rüyalara farklı bir yaklaşımları vardır. İnsanoğlu uzun yıllardan beri görmüş oldukları rüyaları çeşitli yollara başvurarak açıklamaya çalışmışlardır. Bunları bazen psikanalistlere başvurarak bazen de halk arasında yaygın olan yorumlarla anlamaya çalışmışlardır. Pisikanalistlerin açıklamalarına göre; rüya bilinçaltımızdaki tüm düşüncelerimizin, isteklerimizin ve düşüncelerimizin açığa çıkarak bir tür bilinçaltımızla haberleştiğimiz şeklinde açıklanır.

Biz burada rüya yorumları konusunda önemli araştırmaları olan Sigmund Freud ve öğrencisi Carl Gustav Jung ‘ in yapmış olduğu bazı belirgin simgeler üzerindeki belli yorumlan ve batı halkı arasında ki yorumları küçük bir bölümde olsa vermek istiyoruz.

AĞAÇ

FREUD: Ağacın gövdesi erkeğin varlığını, dallan kadını yapraklan ise çocuğu ifade ediyor. Ayrıca durağan ve gelişmemiş fikirleri ifade ediyor.

JUNG: İnsan bütününü temsil ettiğini, kökleri bilinçaltı olarak ifade eder. Gövdeyi ise, bilinçaltının yansıması olarak ifade eder. Ağacı güzel ve estetik olarak görmek; olumlu bir yaşam olarak açıklar.

HALK İNANIŞINDA: Canlı ve yeşil bir ağaç mutluluğu, huzuru ve rahatı ifade eder. Ağacı kuru görmek; sıkıntıyı, üzüntüyü ve bedbinliği ifade eder.

ARABA

FREUD: Arabanızın sağlam ve çalışır bir durumda olmasını görmek, cinsel isteğin ve şehvetin oldukça yüksek olduğunu ifade eder. Arabanın çalışmaması veya benzininin bittiğini görmek, libidonun güçsüzlüğüne ve cinsel isteksizliğin olmasına işarettir.

JUNG: Güzel bir araba görmek, insanın kendine olan güveninin tam olduğuna işarettir. Arabanın fren ya da gaz pedalıyla ilgili bir şeyler görmek, insanın kendine olan güvenini denetlemesine işarettir. Arabanın motoru ile ilgili bir şeyler görmek, sürekli canlılık ve hareketlilik içinde olan bir yaşamı ifade eder.

HALK İNANIŞINDA: Bakımlı ve hızlı bir araba görmek, insanın başarılarına ve ilerlemesine işarettir. Eski bir araba görmek, geçim sıkıntısına ve sağlık sorunlarının ortaya çıkacağına işarettir.

AT

FREUD: At görmek, karşı cinse duyulan ilgiye işarettir. Ata bindiğinizi görmek, karşı cinse olan sevişme isteğine işarettir.

JUNG: Beyaz at görmek, olumlu yönde kanalize edebileceğiniz bir düşünceye ve bu düşüncenin gücüne işarettir. Ata bindiğinizi görmek, düşlerin ve deliliklerin yansıması olarak yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Yükselmenin, başarıya ulaşmanın ve zenginliğin habercisi olarak yorumlanır.

ÇANTA

FREUD: Ruhsal bir huzura, rahatlığa ve cinsel tatmine işarettir.

JUNG: Çantayı karıştırmak, kendinizi dinleyerek bir öz eleştiriye yorumlanır. Çantayı kaybettiğinizi görmek, karakterinizle ilgili bazı sorunların olduğuna işaret eder.

HALK İNANIŞINDA: Çantayı boş görmek, geçim sıkıntısına ve ağır ekonomik şartlara yorumlanır. Çantayı dolu görmek ise, boş görmenin tam tersine yorumlanır.

ÇİÇEK

FREUD: Bekareti ve bu duruma ait sıkıntılara yorumlanır. JUNG: Dürüstlüğü, iyilikseverliğe ve ruh güzelliğine yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: İyiye doğru gelişen değişiklikleri yorumlar.

ÇOCUK

FREUD: Bilinçaltındaki isteklerin yansıması olarak görülür.

JUNG: Erkeğin görmesi halinde, içlerinde var olan kadım, kadının görmesi halinde var olan erkeği ifade eder.

HALK İNANIŞINDA: Çocuğun ilerisi için şans ve mutluluk getireceğine ya da yeni bir hamileliğin haberine yorumlanır.

EVLİLİK

FREUD: Evliliği hangi durumda görürseniz gerçek hayatta da öyle bir evlilik yapılacağına yorumlanır.

JUNG: Görenin kendi içinde karşı cinsiyle karşılaşacağı anlamına gelir.

HALK İNANIŞINDA: Kötü bir rüya olarak bilinir. Gerçek hayatta bir ayrılığa yorumlanır.

FARE

FREUD: Kötü bir cinsel birlikteliğe yorumlanır.

JUNG: Kötü bir cinsel birlikteliğe yorumlanmasına ilave olarak [a size dert çıkaracak bir olayın meydana geleceğini bildirir.

HALK İNANIŞINDA: Tehlikeli bir durum olacağına yorumlanır.

HIRSIZ

FREUD: Endişelere ve tedirginliklere yorumlanır.

JUNG: Gören kişinin bastırılmış duygularının dışa-vurma isteğidir.

HALK İNANIŞINDA: Maddi durumun zayıflayacağına, geçim sıkıntısına düşüleceğine işarettir.

KEDİKÖPEK

FREUD: Kedi kadının duygusal ilişkilerinde kendini kedi olarak görmesine, erkeği ise köpek olarak görmesine yorumlanır. Köpek yavrusu da görülmüşse çocukları ifade eder.

JUNG: Bu konuda aynen Freud gibi düşünüyor.

HALK İNANIŞINDA: İnsanlarla iyi geçinmeye ve dürüst olmaya yorumlanır.

KUŞLAR

FREUD: Erkeğin cinsel gücünü simgelediğine yorumlanır.

JUNG: Düşüncelerin dağılarak zihnin sakinleşmesine yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Yeni bir gönül ilişkisine girileceğine işarettir. Siyah kuş görmek, endişeye ve tehlikeli bir durumun olacağına işarettir.

MANZARA

FREUD: Sevilen bir kişiye duyulan hasrete yorumlanır.

JUNG: Ruhsal dünyamızı tanımlar.

HALK İNANIŞINDA: Sıkıntıların ve üzüntülerin ortadan kalkmasına ve huzura işarettir.

MEZARLIK

FREUD: Sevilen ancak ya çok uzaklarda olan ya da ölmüş kimselere duyulan hasrete yorumlanır.

JUNG: Gören kişinin artık yaşama azmi, içinde şevki kalmadığına işarettir.

HALK İNANIŞINDA: Geçim sıkıntısının kalkacağına yüklü bir paraya işarettir.

SU

FREUD: Su yada suda yüzdüğünüzü görmek, gören kişinin zayıf kişilikli olduğuna, kendisini annesinin yanında daha güvende hissettiğine yorumlanır.

JUNG: Kadının yaşamının evrelerine yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Sakin sular rahatlığa ve huzura, dalgalı sular ise işyerindeki sorunlara işarettir.

ŞEYTAN

FREUD: Kadının cinsel arzularının simgesi olarak yorumlanır.

JUNG: Ruhlunuzdaki iyiye kötünün mücadelesine yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Gönül ilişkilerinizdeki rahatsız edici olmayan küçük yalanlara yorumlanır.

TUVALET

FREUD: Kendi cinselliğinden tedirginlik duymaya kötü bir şey olarak görmeye yorumlanır.

JUNG: Tedirginliklere ve ruhsal bir arınmadan geçmenin gerekliliğine yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Evinde, işinde yada dostları ve yakınları arasında tedirginlik verecek sorunlar yaşayacağına yorumlanır.

UÇAK

FREUD: Erkek cinselliğinin gücünü simgelediğine yorumlanır.

 JUNG: Cinselliği duygusal olarak yaşamak isteğine yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Uzun zamandır yapmak istediğiniz bir işin tam zamanı olduğuna yorumlanır.

UÇMAK

FREUD: Buluğ çağına gelmiş insanların ilk cinsel uyarılarına yorumlanır.

JUNG: Ruhsal sıkıntıları üstünden atmaya yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Dürüstlüğün ve başarının belirtisi olarak yorumlanır.

YILAN

FREUD: Kötü bir cinsel yaşantıya işarettir.

 JUNG: Korku duymanız ve dikkatli olmanız gereken olayların habercisi olarak yorumlanır.

HALK İNANIŞINDA: Kötülüklerin olabileceğine işarettir.

Kaynak: Aysel YEŞİLYURT, Cinsel Rüya Yorumları, Gün Yayıncılık, 2002, İstanbul

 

 

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.