SON RASÛL MUHAMMED SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN KRONOLOJİK HAYATI

 

 

556  Hz. Hatice radiyallâhü anhanın doğumu

569 Hz. Abbas’ın doğumu:

571  Âmine bint Vehb’in hamileyken Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin babası Hz. Abdullah b. Abdülmuttalib 25 yaşında vefat etti.

571       Fil Olayı. (15 Muharrem) Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı. 

571  Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin doğumu (20 Nisan)

573 Hz. Ebû Bekir’in doğumu

571-575Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin sütannesi Hz. Halime’nin yanında kalışı

575-577Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin annesi Hz. Âmine ile kalışı

577  Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Annesi Âmine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gidip babası Hz. Abdullah’ın mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin vefâtı.

577-579Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin dedesi Hz. Abdülmuttalib’in yanında kalışı

579 Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin dedesi Hz. Abdülmuttalib’in vefatı

580-583Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin amcası Hz. Ebû Tâlib ile ilk ticarî seyahatine başlaması ve Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra’da Bahîra’nın, bu genç çocuğun beklenen son rasûl olabileceğini sezmesi.

587  Hz. Ömer’in doğumu:

588 Diğer amcası Hz. Zübeyr ile Yemen seyahati. 

591   Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin 9-20 yaş arasında amcası Hz. Ebû Talib’in hima­yesinde çeşitli ticarî faaliyetlere ve seyahatlere katılması yıllarını amcasının evinde geçirmesi

591              Ficâr Savaşı: (Şevval) Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin dördüncü Fîcar savaşına Abdulmuttalib-oğullarını temsilen amcalarının yanında katılması

591-592Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin, Mekke ve çevresinde can güvenliğinin ve ticarî emniyetin sağlanması gayesiyle teşekkül eden Hılful-fudûl cemiyetine faal bir üye olarak katılması

595  Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hz. Hatice’ye ait kervanı Şam’a götürmesi Meysere’nin Hz. Muhammed’e hayranlığı. 

596             Hz. Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması. Hz. Hatice radiyallâhü anha ile evlenmesi,

598 Oğlu Kasım’ın doğması. (Kendisine Ebu’l Kasım denilmesi).

599 Hz. Ali kerremallâhü vechenin doğması.

600             Kızı Zeyneb doğdu,

602 Kızı Rukiye doğdu, 

604             Kızı Ümmügülsüm doğdu. 

605   Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin, Kâbe hakemliği, yeniden inşası ve Hacer’ül Esved anlaşmazlığı,  Kureyş kabileleri arasında çıkması muhtemel iç savaşı önlemesi

605 Kızı Hz. Fatıma’nın doğumu.

605 Hz. Hafsa’nın doğumu

       Buas Savaşı

607   Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin, amcası Hz.Ebû Talib‘e yardım gayesiyle Hz. Ali kerremallâhü vechenin bakımını üstlenmesi

607 Hz. Âişe radiyallâhü anhanın doğumu (Daha sonra doğdu diyenlerde var)

608-610Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hira dağındaki mağarada inzivalarını artırması,

610 Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme kırk yaşında iken Hira dağındaki mağarada Ramazan ayında ilk vahy (Alak, 96/1-5. âyetler)in gelmesi.

       En yakınlarını İslâm’a davet etmesi.

       Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in müslüman olmaları. (Radiyallâhü anhüm)

610-613Mekkeli müşriklerce ilk Müslümanlara işkence ve katı baskıların uygu­landığı yıllar, Fetreti vahy (vahyin bir süre kesilmesi)

613              Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması. 

615 İlk Müslümanlara yoğun baskının müşriklerce sürdürüldüğü yıllar Peş peşe Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in müslüman olmaları

       Hz. Ömer radiyallâhü anhın müslüman olmasıyla Kâbe’de Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemle birlikte müslümanların toplu olarak açıkça ilk namazı kılmaları

615 Habeşistan hicretinden önce Mekke de Abdullah b. Şihab vefat etti.

Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Ömer liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan’a hicreti.

Adiy b. Nedle Habeşistan muhacirlerinden olup orada vefat etti

       Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları. 

616 İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır’ı zabtetmesi.

617 Hz. Ali kerremallâhü veche’nin ağabeyi Cafer-i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti.

Halid b. Hizam, Amr b. Ümeyye ve Hureymile bint Abdulesed

 Habeşistan’a ikinci kez hicret edenlerden olup yolda vefat etmiştir.

        Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.

Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.

Kureyş müşriklerinin müslümanlığın yayılışını ve gelişmesini önlemek gayesiyle Velid b. Mugire başkanlığında toplanarak dışarıdan gelen Araplara, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin hakkında büyücü diyerek iftira karan almaları ve uygulamaya geçmeleri; Utbe b. Rebîa’yı Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme göndererek İslâm davasından vazgeçmesi karşılığında ona zenginlik, şeref, reislik ve benzeri dünyalıkları teklif etmeleri, fakat umduklarını bulamamaları

617-620Kureyş müşriklerinin, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem ve müslümanlar hakkında iktisaden sıkıştırma, toplumdan tecrit ve sosyal boykot uygulamaları

619  Hz. Ebû Talib’in ve Hz. Hatice’nin peş peşe vefatları. “Senetü’l-Hüzün: gam ve keder yılı”

       Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Taife giderek ora sakinlerini İslâm’a daveti, fakat kötü karşılanarak taşlanması, Dârunnedve’de Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin vatandaşlık haklarından yararlanmasının iptaline karar verilmesi, bu münasebetle Mekke’ye ancak Kureyş ileri gelenlerinden Mut’im b. Adiyy’in himayesinde girebilmesi

620 (Receb ayının 26’sını 27’sine bağlayan gece) Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Mi’raca erdirilmesi İsrâ ve Mi’rac Olayı.

       Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin hac münasebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.

       I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli) 12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı. 

621  II. Akabe Biatı. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’ân-ı Kerim’i öğretmek için Mus’ab b. Umeyr radiyallâhü anhı göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemle gizlice buluştu, O’nu Medine’ye davet etti.

622 Kureyş müşriklerinin, bütün kabile temsilcilerinin ortaklaşa yürüteceği bir suikastla Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem öldürme kararı almaları, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hz. Ebû Bekir’le üç gece Sevr mağarasında gizlenmesi, Süraka b. Cu’şum’un takibi ve Büreyde’nin İslâm’a girişi

1/622          Hicrî takvimin başlangıcı. 

       (1-2 Rebîulevvel-24 Eylül) – Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin yaklaşık 8-10 gün süren bir yolculuktan sonra Medine’ye Hicret ederek oradaki müslümanlara ulaşması,

       Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Kuba Mescidi’ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.

Neccâr oğullarının Rasûlullah’ı Medineye götürmesi.

Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde 7 ay misafir kalması.

Muhacirlerle Ensâr arasında kardeşliğin kurulması.

Bizanslıların Suriye ve Mısır’ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.

       Medine’de Mescid-i Nebî’nin yapımı, Ensâr ile Muhacirler arasında kardeşlik kurulması,

       Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin mescide bitişik olarak yapılan odalara taşınması, aile fertlerini Mekke’den getirmesi,

       Namaza davet için ezanın okunmaya başlaması.

       Medine şehir devletinin, kuruluşu,

       İlk nüfus sayımı, mescide bitişik olarak çok fonksiyonlu suffe okulunun hizmete açılması,

       İslâmî kurallara göre işleyen çarşı pazar düzeninin kurulması

       Medine ve civarındaki Yahudilerle anlaşma yapılması, Yahudi bilginle­rinden Abdullah b. Selâm’ın müslüman oluşu, İslâm’a karşı olan diğer Yahudi bilginlerinin sık sık sorular sorarak Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem sıkıştırmak istemeleri; Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin, Allah Teâlâ’nın yardımıyla hepsine doğru cevap vermesi,

       İlk münafıkların ortaya çıkışı.

2/622-623 Kıblenin Kâbe olarak değişmesi, cihada izin veren âyetlerin nazil olması,

       Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınması;

       Fıtır sadakasının, kur­ban kesmenin ve bayram namazlarının vacip kılınması

2/623-624 Hz. Hamza aleyhisselâmın (Sîful-Bahr) seriyyesi,

       Ubeyde b. el-Haris (Rabıg) seriyyesi,

       Sa’d b. Ebî Vakkas (Harrar) seriyyesi,

       Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Veddan (Ebva) Seferi,

       Buvat seferi,

Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.

       Fihr kabilesinden Kurz b. Câbîr’in Medi­ne’nin güneyindeki dış mahallelere saldırı düzenlemesi,

       Safevan (Birinci Bedir),

       Züluşeyre Seferi,

       Abdullah b. Çahş (Batn-ı Nahle) Seriyyesi

Hz. Abbâs aleyhisselâmın Müslüman olması

2/624    Bedir Savaşı (Ramazan/Mart),

Küfrün elebaşısı Ebû Cehil öldürüldü, yerine Ebû Süfyan geçti

       Benû Kaynuka Gazvesi (Şevval/Mart)

2/624  Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin kızı Hz. Rukayye’nin vefatı, diğer bir kızı olan Hz. Zeyneb’in Mekke’den Medine’ye getirilmesi, Bedir yenilgisini hazmedemeyerek Mekke’den Medine’ye Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi öldürmek niyetiyle gelen Umeyr b. Vehb’in müslüman oluşu,

       Karkaratülküdr gazvesi,

       Sevik gazvesi,

       Zî-emr gazvesi,

       Füru gazvesi,

       Benû Kaynuka gazvesi,

       Hz. Ali kerremallâhü veche ile Hz. Fatıma aleyhisselâmın evlenmesi

3/624-625 Ka’b b. Eşrefin öldürülmesi,

       Gatafan seferi,

       Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem kızı Hz. Ümmügülsüm’ün Hz. Osman radiyallâhü anhla evlenmesi,

       Karde seriyyesi,

Hz. Hasan aleyhisselâmın doğumu,

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hz. Hafsa ile evlenmesi,

Uhud Savaşı (625 Şevval/Mart),

Uhud harbi, Hz. Hamza aleyhisselâmın şehit olması. 

Kureyş müşriklerinin takibi (veya Hamrâülesed Seferi),

Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehit edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkelilere satılması ve şehit edilmesi.

Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

4/625-626 Bi’r-i Maûne Faciası, Necid’e gönderilen 70 muallimin şehâdeti. 

Benû Nadir gazvesi, Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi. 

Zâtü’r-Rika’ gazvesi,

Bedru’l Mev’id gazvesi,

İçki ve kumarın haram kılınması. 

Hz. Ali’nin annesi Fatıma b. Esed aleyhisselâmın vefatı,

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hz, Ümmü Seleme ile evlenmesi,

Hz. Hüseyin aleyhisselâmın doğumu (Şaban/Ocak)

Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Zeyd b. Sabit’e İbrânice öğrenmeyi emretmesi. 

5/626-627 Dumetülcendel gazvesi,

Hendek Savaşı (627 Şevval/Şubat),

Sa’d b. Muâz, bu savaşta kendisine isabet eden bir okla yaralanmış ve savaştan sonra şehit olmuştur. Abdullah b. Sehl, Kâ’b b. Zeyd, Tüfeyl b. Numan185 ve Salebe b. Eneme de Hendek Savaşı’nda şehit olmuşlardır.

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hz. Cüveyriye ile evlenmesi,

Benû Kureyzâ gazvesi,

Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları. 

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin halasının kızı Zeynep Bint Cahş ile evlenmesi,

Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu.

Dönüşte ifk (Hz. Aişe radiyallâhü anhaya iftira) dedikodusu yayıldı.

Teyemmüm meşrû kılındı. 

Hacc’ın farz kılınışı, Hicab (örtünme) âyetinin inmesi

6/627     Kurata’ Seferi, Sumame b. Usal’in müslüman oluşu,

Benû Lihyan

Seferi, Zûkared gazvesi,

Gamre seferi, Zülkassa seferi,

İkinci Zülkassa Seferi,

Cemuh Seferi,

Îys Seferi, Tarlf seferi,

Vadîl-Kura Seferi,

Şam Seferi,

Abdurrahman b. Avf komutasında Dumetülcendel Seferi,

Zeyd b. Harise komutasında Medyen Seferi,

Hz. Ali kerremallâhü veche komutasında Fedek Seferi,

Hayber yahudilerinden İslâm düşmanı Sellâm b. Ebi’l-Hukayk’ın Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin kararıyla Hazreclilerce öldürülmesi

6/628     Zeyd b. Harise komutasında Benû Fezâre Seferi,

Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e gönderilmesi,

Zülcedr Seferi, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Kâbe’yi ziyaret için müslümanlarla Mekke’ye gidişi,

Rıdvan Biati,

Hudeybiye Barış Anlaşması (Zilkade/Mart),

Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)

Ebû Basîr’in Îys denilen yerde teşki­lât kurup Kureyş kervanlarını tehdit ederek Mekkeli müslümanların Medine’ye girememe engelinin ortadan kalkmasına sebep olması,

7/628    Hayber’in Fethi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran),

Hz. Ali kerremallâhü vechenin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab’ı bir hamlede yere sermesi. 

Fedek Yahudileri’nin vergiye ve Vadi’l-kurâ’nın İslam devletine bağlanması,

Teyma yahudilerinin vergiye bağlanması,

Bir Yahudi kadının Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi (zehirli etle) zehirleme girişimi. 

Besir b. Berâ, Haber’de yediği zehirli etle sehit oldu. Hâris b. Hatıb, Amir b. el-Ekve, Ebû Deyyah, Evs b. Habibe ve Üneyf b. Vaile de Hayber’de şehit olmuştur.

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Safiyye bint Hüyey ile

 evlenmesi,

Mut’a nikâhının yasaklanması. 

Mekke’den Habeşistan’a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine’ye dönmeleri. Necâşi tarafından Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi. 

Hz. Ömer radiyallâhü anh komu­tasında Türebe Seferi,

Hz. Ebu Bekir radiyallâhü anhın Necid’e gönderilmesi,

Beşir b. Sa’d komutasında Benû Mürre Seferi

Cariyesi Mâriye el–kıbtiyye  radiyallâhü anha ile evliliği

 

Bizans-İran savaşı.

İran’da müthiş veba salgını. 

7/629    Galib b. Abdullah komutasında Meyfaa Seferi,

Beşir b. Sa’d komuta­sında Cinâb Seferi,

Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri Umretü’l-Kaza (Anlaşma gereği Umre Seferi) (Zilkade/Mart),

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Hz. Meymûne ile nikâhlanması

8/629    Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin kızı Zeyneb’in vefatı,

Amr b. el-As ve Halid b.Velid’in müslüman oluşu,

Kedîd Seferi, (Galib b. Abdullah’ın Benû Mülevvea’lara gönderilmesi),

Fedek Seferi (Galib b. Abdullah’ın Benû Mürre’lere gönderilmesi),

Atlah Seferi (Kâ’b b. Umeyr’in Zât-ı Atlah’a gönderilmesi),

Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Ağustos-Eylül),

İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha’nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de müslümanların Bizans’la ilk karşılaşması idi. 

Zâtüsselâsîl Seferi (Amr b. As’ın Zâtüsselâsil’e gönderilmesi: Cemaziyelâhir/Eylül),

Sîfülbahr Seferi (Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh’ın Sîfülbahr’e gönderilmesi veya Habat Seferi),

Hadıra Seferi (Ebû Katâde’nin Hâdıra’ya gönderilmesi),

Gâbe Seferi (Abdullah b. Ebî Hadred’in Gabe’ye gönderilmesi)

8/630    Mekke’nin Fethi (Ramazan/Ocak)

Çıkış: 10 Ramazan ayında Çarsamba günü ikindiden sonra. Fetih: Ramazan’ın bitimine 10 gün kala fetih gerçekleşti. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Mekke’de 15 gün kaldı

Kâbe’nin putlardan temizlenmesi. Gâlibin mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi. İslâm İnkılâbı!..

Mekke ve çevresindeki putların yok edilmeleri için Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem tarafından birlikler gönderilmesi,

Benû Cezime Seferi (Hâlid b. Velid’in Benû Cezîme’lere gönderilmesi),

Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu. 

Huneyn Savaşı (Şevval/Ocak-Şubat)

Evtas ve Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.

Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) sütkardeşi Şeymâ’yı görünce Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.

Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
Kasîde-i Bürde şairi Kâ’b bin Züheyr’in Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve

“Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir”

beytini söyleyince Efendimizin çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.

Amr b. As’ın Uman hükümdarı Ceyfer ile kardeşi Abd b. Cülenda’ya gönderilmesi,

Alâ b. el-Hadramî’nin Bahreyn’e gönderilmesi;

Bahreyn, Benû Salebe, Benû Suda, Bahîle, Benû Sumâle, Benû Huddan temsilcilerinin Medi­ne’ye gelişi,

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin oğlu Hz. İbrahim aleyhisselâmın doğumu (Zilhicce/Mart),

Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması. 

9/630 Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin müslüman kabilelere vali ve zekât memuru gönder­mesi,

Benû Esed, Benû Uzre ve Belîy heyetlerinin Medine’ye gelişi,

Kutbe b. Amir’in Has’amara gön­derilmesi,

Abdullah b. Avsece’nin Kılab’lardan Harise b. Amr b. Kurayt oğullarına gönderilmesi,

Dahhak b. Süfyan’ın Kurata’lara gönde­rilmesi,

 Alkame b. Mücezziz’in Habeş’lerden bir cemaatin üzerine gönderilmesi,

 Hz. Ali kerremallâhü veche’nin Füls putunu yıkmaya gönderilmesi,

Ukkaşe fa. Mihsan’ın Cinâb’a gönderilmesi,

Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd).

70 kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri. 

Sevgili oğlu İbrahim aleyhisselâmın vefatı.

Habeş Necaşisi Ashama’nın vefatı,

İlâ ve tahyir olayı (Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin, eşlerinden bir ay inzivaya çekil­mesi),

Hz. Ebû Bekir’in eşi Ümmü Rûmân’ın ölümü,

Tebük Seferi (Recep/Ekim-Kasım);

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
Münafıkların Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmaları ve geri kalmış olan Kâ’b b. Malik ve arkadaşlarının tövbelerinin kabul edilişi,

Dırar mescidi’nin yıkılışı,

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin kızı Ümmügülsüm’ün vefatı,

Himyer krallarının müslüman oluşu;

Hemdan, Sakif, Benû Fezâre, Benû Ukayl, Benû Mürre, Benû Dâr temsilcilerinin Medine’ye gelişi,

Mescid-i Nebî’nin Temim-i Dâri’nin Şam’dan getirdiği kandiller­le aydınlatılması;

Kelb, Benû Kilâb, Benû Bekka, Benû Buas b. Kilâb, Benû Tücib, Benû Caale, Benû Kuşeyr, Benû Hilâl, Benû Tağlib, Benû Behra’ hey’etlerinin Medine’ye gelişi,

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin bazı Arap kabilelerinin reislerine mektup yollayıp onları İslâm’a davet etmesi

 9/631  Baş münafık Abdullah b. Ubey b. Selül’ün ölümü (Şevval/Ocak),

Do­kuzuncu yıl haccı. (Hz. Ebûbekir radiyallâhü anhın Hac Emirliği),

Hz. Ali kerremallâhü vechenin ültima­tom âyetlerini okumakla görevlendirilmesi (Zilhicce/Mart),

Sa’d i Hüzeym hey’etinin Medine’ye gelişi

10/631 Beni Tayyi’, Benî Amir b. Sa’sad hey’etlerinin Medine’ye gelişi,

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim’in vefatı (Rebiulevvel/Mayıs),

Halid b. Velid’in Benû Haris b. Kâb’lara gönderilişi

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin ashaptan bazılarını İslâmiyetin yayıldığı yerlerde vali, âmil, din hizmetlisi ve öğretmen olarak görevlendirmesi,

Adiy b. Hatim’in Medine’ye gelip müslüman oluşu,

Hz. Ali kerremallâhü vechenin Yemen’e gönderilmesi,

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin bazı Arap kabile reislerine mektup­lar göndermesi

10/632 Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin (ilk ve son) Vedâ Haccı (Zilhicce/Mart),

Yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi (9 Zilhicce/8 Mart)

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.

 Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması.

(M. Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)

Benû Muharib temsilcilerinin Medine’ye gelişi,

Bazan’ın ölümü, Esvedü’l-Ansî’nin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkışı ve öldürülüşü,

Müseylimetül-Kezzab’ın peygamberlik iddiasına ve Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemle pazarlığa kalkışması

11/632 Benû Naha’ heyetinin Medine’ye gelişi,

Üsâme b. Zeyd’in Şam taraf­larına gönderilmek üzere hazırlanması, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Bakî Mezarlığı’na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş müminleri selamlaması ve şehitlere duası.

Vefâtından üç gün önce Hz. Ali kerremallâhü veche ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaate namaz kıldırması, ashabına hayır temennilerde ve son tavsiyelerde bulunması. 

Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost’a) yükselişi.  (12 Rebiülevvel/8 Haziran Pazartesi).

 

KAYNAKÇA

 

ALGÜL Hüseyin Hz. Muhammed (S.A.V.)Devri Kronolojisi [Kitap]. – Bursa : Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sayı: 4, Cilt: 4, Yıl: 4, 1992 .

ÖZDEŞ, Talip, Vahiy ve İslâm Tebliğinin Kronolojik Cetveli, Sivas, 1994

TEKİN M. Reşat İbn Sa‘d’ın (230/845) Et-Tabakât’ına Göre Hz. Muhammed ve Sahâbe Dönemi Kronolojisi [Kitap]. – Şanlıurfa  : Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı 230845-Yüksek Lisans Tezi, 2007.

TAŞÇI, Mustafa (Eğitimci-Yazar) “Nesillerden Nesillere Armağan Sözler Hazinesi” adlı eserden. http://www.dusuncekitabevi.com

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.