ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

 İnternet Baskısı AÜHF Dergisi Dergi Dizini   Bağlantılar Ana Sayfa Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Diğer Yayınları Ankara Üniversitesi Kütüphane Kataloğu Ankara Bar Review Ankara Barosu Dergileri Ankara Law Review Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Dizini (1943- 2014) *** Untitled Document     ***   1943 – 1950 Cilt 01 […]

HELAK OLMAKTA ISRAR EDENLER

Kur’an, helâkın devam eden bir süreç olduğu gerçeğini hem nazil olduğu dönemdeki muhataplarına, hem de sonraki muhataplarına vurgulu bir şekilde haber vermiştir. Helâk olmakla ilk etapta tehdit edilenler Kur’an’ın inişine muhatap olan inkarcılar olmuş olsa da, bu tehdit daha sonra gelecek olan tüm inkarcıları da içine alan geniş bir çerçeveye sahiptir. Kur’an’da önceki bazı toplum […]

HAİNLER HAYVAN DEĞİLSE, NE’LER?

MECNUNA ŞİKÂYETE GELEN HAYVANLAR Mecnun kendi halinde otururken, çakallar yanına geldi. Serzenişte bulundular. “Bazıları vatana ihanet edenler için çakallar yazıyor”. “Biz çakallar, vatana ihanet eden insanların etlerini yemeyiz, onları bize benzetmeyin” dediler. Sonra itler geldi, aynı şeyleri söylediler. En sonunda domuzlar geldi, “biz de en sevilmeyen hayvanlarız, pislik yeriz fakat vatan haininin değdiği erzakı  dahi […]

İSMÂİL BİN ABDULGANÎ NABLUSÎ Kaddesellahû Sırrahû’l Azîz Hazretleri

Osmanlılar devrinde yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve kerâmetler sahibi bir velî. İsmi, Abdülganî bin İsmâil bin Abdülganî bin İsmâil bin Ahmed bin İbrâhim en-Nablüsî ed-Dımeşkî’dir. 1050 (m. 1640) senesi Zilhicce ayının beşinde Şam’da dünyâya geldi. Oniki yaşında iken babası vefât etti. Yetim olarak büyüdü. Zamanının en büyük âlimlerinden ilim tahsil etti. Edebiyat, fıkıh, tefsîr, […]

UMÛM-I MEŞÂYIHIN TERBİYESİNE ME’MÛR KUTBU’Z ZAMAN ŞEYH –UŞ ŞUYÛH AHMED ŞEMSEDDÎN (Yiğitbaşı) kaddesellâhü sırrahu’l azîz HAYÂTI, ESERLERİ VE TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ

YİĞİTBAŞI VELÎ’NİN HAYÂTI DOĞUMU ve ÇOCUKLUĞU Vaktiyle Osmanlı Devleti sınırlan içerisinde yer alan Saruhan sancağının Akhisar kazâsına bağlı Marmara nâhiyesinde dünyâya gelen[1] müellifimizin adı Ahmed, lakabı Şemseddîn’dir. “Gölmarmara’ ve “MarmaracıK’ adıyla da bilinen Marmara[2] nahiyesi,[3] daha sonraları kazâ olmuş, 1923’te bucak ve 1987’de de Manisa iline bağlı ”‘’Gölmarmara’ adıyla ilçe olmuştur.[4] Değişik kaynaklarda doğduğu nâhiyeye […]

BİZ TÜRKLER KOYUNLUĞUMUZU GERİ İSTİYORUZ

İHSAN Fazlıoğlu Anlayış Dergisi (Sayı 8) Ocak 2004 Alaaddin Çelebî diye tanınan Amasyalı Hüseyinoğlu Ali [Ali b. Hüseyin el-Amasî] Tariku’l-edeb [Edeb Yolu] adlı, İstanbul’un fethinden hemen sonra, 857/1453 tarihinde kaleme aldığı, doğumdan ölüme değin adab-i muaşeret yani hayat bilgisi konulu mensur eserinin son bölümünü ilginç bir konuya tahsis eder: “Her bir taifenin [milletin] doğasını teşhis”. […]

HÜSRANA UĞRAYACAKLAR!..

M.Necati Özfatura necati.ozfatura@tg.com.tr Rusya, Çin ve Brezilya’dan kaçan yabancı sermaye Hindistan ve Türkiye’ye gelmektedir. Ülkemize 13 ayda 34 milyar dolar girmiştir. PYD ekonomik kriz çekmektedir. PKK terörüne en büyük destek HDP belediyelerinden gelmektedir. Demokratik Bölgeler Partisine göre: HDP’li belediyeler PKK’nın karargâhı gibidir… Kürt olmayan PKK, Doğu ve Güneydoğu’da 2 bin elektrik direğini yıkmıştır. Elektrik, su […]

KUR’ÂN-I KERİM DE VATAN, DEVLET, ÜLKE, MİLLET, HAİN KAVRAMLARI

ANKEBUT SURESİ :  36 Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Şöyle dedi: “Ey toplumum, Allah’a ibadet edin. Âhiret gününe umut bağlayın. Bozgunculuk yaparak ülkenin huzurunu kaçırmayın.”   A’RAF SURESI:  94 Biz bir ülkeye bir peygamber gönderdiğimizde, onun halkını zorluk ve darlıkla mutlaka sıktık ki, sığınıp yakarsınlar.   YÛSUF SURESI:  55 Yûsuf dedi ki: “Beni ülke hazinelerine […]

YÂ RASÛLALLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEM

 HzAbdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî kaddesellâhü sırrahu’l âlî   Seninle buldu âlemler kıyâmı Yâ Rasûlallâh, Kemâl-i rahmetin ile devâmı Yâ Rasûlallâh.   Vücûdun sırr-ı ekberdir nümûdun nûr-i enverdir, Sana mahsûs hudânın ihtirâmı Yâ Rasûlallâh.   Senin şân-ı şerifin-çün senin âl-i latifin-çün, Semâvât ü zeminin hep nizâmı Yâ Rasûlallâh.   Zebûr, Tevrât ü Incil ile Kur’ânda müeyyedsin, […]

TÜRK DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof.Dr.İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Asıl konumuza geçmeden önce kongremizin başlığı olan küreselleşme üzerinde çok kısa durmak istiyorum.Küreselcilere göre küreselleşme; sermayenin, mal ve hizmetlerin bütün dünya ülkelerinde serbestçe dolaşmasıdır. Oysa uygulama böyle olmamıştır. Örneğin ABD Türk tekstil ürünlerine kotalar koymuş, AB ise gümrük birliğini tek taraflı uygulamıştır. […]

İBRET ALINMASI GEREKEN “ENDÜLÜS TARİHİ”

NOT: Bu yazıyı askerimizi ve polisimizin arkadan kalleşce vurulduğu haberini duyupta yüreği titremeyenler okusun da; vatansız kalmak nedir, anlasın/ ağlasın dursun. Fakat bu kişilerin yüreği hainlikle dolmuş, düşmanla birleşmişlerdir. Ağlamak şöyle dursun üstüne zılgıt çekerler. Bilmiyorlar ki düşman hiç dost olur mu? Allah Teâlâ, bu hainleri ve entrikalarını kahr u perişan eylesin Amin *** Zarar […]

TÜRKLER

Önemli Not: Bu sayfada yer Alan OGUZLAR ve 24 sayısından başlayan ve TAMGALAR başlığına kadar olan bilgiler (Araştırmacı – Yazar) Haydar Erdoğan Bey’e  aittir. Kaynak olarak http://www.burunoren.de adresinde yayın yapan siteden kopyalanmıştır.   Haydar Erdoğan Beyin Orta Asya’dan Anadolu’ya Bir göçün Tarihi – Burunören köyü Belgeseli adlı 1000 sayfa tutan kitabında bu bilgiler mevcuttur. 24 […]

ÇERKESLERİN KADERİ KÜRDLERE DE Mİ YAZILACAK?

Aşağıdaki alıntı “ayrımcılığın ve insan haklarının talep edilişinde” hataların ve sevapların neler olduğuna değil, gerçek doğruyu bulamanın zorluğunu göstermektedir. Bu kaderi vechenin gerçek yüzünü gösterir ki, burada sözler değil, diller lâl olur. Doğru/yanlış nedir? Açıktır/Açık değil midir? Vardır ama kabul eden var mıdır? İhramcızâde İsmail Hakkı “Etnik kimliğin tanınması konusundaki taleplere karşı iktidarların yaklaşımının, kısmen […]

MEZARLARINI KAZIYORLAR

Allah Teâlâ vermedi, vermeyecek, vermezde. Bazıları ne yarsa yapsın, Allah Teâlâ vermedi, vermeyecek. Çünkü yolları, yol değil. Yolsuzlar. Hainler için kader hainlik etmez kaza edip mahveder [yok eder]. MUSTAFA MUCURİ (OZEREN) HZ. FEMİ SAADETLERİNDE SADROLAN KELAMI KİBARLAR BİZE EĞER EVDE ÇİLE GELMEZSE, DEVLETLE UĞRAŞIRIZ Mustafa Mucuri Hz. ile otuz seneye yakın çok sıkı temasım ve […]

BURSA’DAKİ ORMAN YANGINI VE İDDİALAR ÜZERİNE… Hzl: Tamer UYSAL

BURSA’DAKİ YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ 03.09.2015 10:32   Bursa’nın Mudanya ilçesinde hafta sonu 50 hektarlık kızılçam ormanındaki yangının 5 farklı noktada büyümesi sabotaj şüphesini güçlendirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Bursa merkez Osmangazi İlçesi Aksungur Mahallesi ile Mudanya İlçesindeki Çağrışan Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. 5 farklı noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve 4 köyü de etkisi altına aldı. […]

ÂHÎLER-ÂHÎLİK

          “Ahi” sözcüğünün kökeni konusunda dil bilimcileri arasında görüş birliği yoktur. “Ahi” kelimesi, Arapça “kardeş” anlamına gelmektedir. Ancak, Divanü Lûgati’t Türk’te “Ahi” kelimesi eli açık, cömert, yiğit anlamına gelen “akı” kelimesinden türediği kaydedilmektedir.               Terim olarak Ahilik ise, XIII. yüzyılın ilkyarısından XIX . yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve Kırım’da yaşamış olan Türk Halkının […]

AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ kaddesellâhü sırrahu’l azîz

hzl: Niyazi KARABULUT   ( Gözden Geçirilmiş Şekli – 2013 )  GÜMÜŞHANE       Dünya çapında şöhrete sahip, meşhur bir İslam âlimi Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhânevî 1228/1813 senesinde Gümüşhane’nin Emirler Mahallesi’nde dünyaya geldi. Adı Ahmed olup, daha çok Ziyaüddin mahlası ve Gümüşhanevî nisbeti ile meşhur olmuştur. Künyesinden babasının adının Mustafa ve dedesinin […]