İMKÂN VE KUDRETİ VARKEN HACCA GİTMEYEN KİMSE, YAHUDİ VEYA HRİSTİYAN OLARAK MI ÖLÜR?

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Altıncı Hadis: Kâbe’ye Hacca Gitmek Kur’an Ehli Olan Bu Ümmetin Özelliklerindendir Tirmizî, Ali b. Ebu Talib kerrema’llâhu vechehû ve radıya’llâhu anhin şöyle dediğini aktarır. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ‘Kendisini, Allah Teâlâ’nın evine ulaştıracak bir binek ve yiyeceğe sahip iken hacca gitmeyen […]

YAHUDİ VE HRİSTİYAN KELİMELERİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Yahudi ve Hristiyan kelimelerinin türetildiği ‘hidayet (Yahudi)’ ve ‘yardım (nasranî, hristiyan)’ kelimelerinin lafzını dikkate almak gerekir. Ellibirinci Kısım, c.IV, sh. 374 Kaynaklar: Muhyiddin İbn  Arabî, Futûhât-ı Mekkiyye Futûhât-ı Mekkiyye Tercümesi, hzl: Ekrem Demirli, 2011,İstanbul

ŞEYHLERE HÜRMET MAKAMI

 Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ SEKSEN BİRİNCİ BÖLÜM Şeyhlere Hürmet Makamı Şeyhe hürmet Allah Teâlâ’ya hürmettir Onu Allah Teâlâ karşısında Allah Teâlâ için ve O’nunla yerine getir Onlar nazlılardır, yakınlık kendilerini destekler Allah Teâlâ’ya delil olmada güçlü bir şekilde Bütün peygamberlerin varisidir onlar Sözleri sadece Allah Teâlâ’dandır Nebiler […]

GURBET (Kalbini Arayanlar)

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İKİ YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM Gurbet Vatandan, halden ve Haktan garip kalırsın Umulur ki doğruluk oturağına yerleşirsin İstediğin her şeye hükmün işler artık Sana Hakk, Hakk ile gelirse, korkma Yeryüzünde ve gökte parçalanma olmasaydı Parçalanmanın şiddetinden felekler dönmezdi Akılların gökleri ve yeri de öyledir Yaratılışta […]

ERKEKLER İNSANLIKTAN ÇIKINCA, KADINLAR DA HIZLA KADINLIKTAN ÇIKTI

Turquie Diplomatique- Eylül-2015 İSRAEL SHAMIR   Göç sahipleri arasında ortak bir anlayış hakimdir: Kadınsılaşan erkeklerin kontrol edil­mesi daha kolaydır. İşte bu yüzden de homoseksüelliği teşvik ederler. Erkeklerin er­keklikten çıkarılması, insanoğlunun itaatkar bir hale getirilmek üzere yeniden prog­ramlanmasında bir nirengi noktasıdır; çünkü güçlü erkekler öngörülemez olurlar. Yunanistan’dan İsveç’e dek Avrupa’da yaz mevsimi hakim. Tatile çıkanlardan dolayı […]

KADIN MESELELERİ -4- [Kim Kadınları Peygamberin Onları Sevdiği Gibi Severse, Hiç Kuşkusuz, İnfiali (Edilgenliği) Kendinde Toplayan Allah Teâlâ’yı Sevmiş Demektir.]

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: HZ. İLYAS’IN KADEMİNDEKİ SEKİZİNCİ KUTUP Onun suresi, Al-i İmran’dır. Bu sure de beyazdır. Onun menzilleri, ayetlerinin sayısıncadır. Birinci ve ikinci kutup derken, bir zaman sıralamasını kastetmiyorum, on iki kutup tamamlanıncaya kadar bir sayı dizilişinden söz ediyorum. Bazen on İkincisi veya bir başkası zaman itibarıyla […]

KADIN MESELELERİ-3- [Kadının Şerefli Hikmeti]

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Bir Şeyin Zati Niteliğinin Ondan Ayrılması Mümkün Değildir. Nitelik Kalkarsa, Mevsuf da Kalkar! Bir şeyin zati niteliği ondan ayrılmaz; ayrılırsa kendisi de, yani mevsuf da ortadan kalkar._ Böyle bir nitelik nitelenenin kendisidir, başkası değildir. Daha önce mümkünler için yokluğun zati bir nitelik olduğu söylenmişti, […]

KADIN MESELELERİ -2-‘Kadınlar erkeklerin ikizidir’

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bazı İlahi Mertebelerde Kadınların Adamlarla Bir Araya Gelmesinin Asımiyye Mertebesinden Bilinmesi Nisa (kadınlar) erkeklerin yarısı Ruhlar ve bedenler âleminde İkisi hakkındaki hüküm bir İnsan diye ifade edilendir o Kadın geçici olarak ayrılmış erkekten Bu geçicilikle kadın ayrıldı erkekten  Birleşme […]

KADIN MESELELERİ –I- [Kıskançlık-Örtünme Hakkında İncelikler]

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ‘On Altıncı Hadis: Kadının Yüzüne İhram Giymesi Darekutnî, İbn Ömer’den şöyle aktarır: ‘Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle bu-yurmuştur: ‘Kadının yüzünde yasak ihram vardır.’ Burada, örtünme ve perdelenmenin olmayışı demek olan asla dönüş söz konusudur. Asıl, bir şeyin varlığı değil, hakikatinin sabit olmasıdır. Söz […]

(HZ. MUSA ALEYHİSSELÂMIN ASASI VE SİHİRBAZLARIN İPLERİ)

Bu yazıyı aklı bırakıp sihrin hırsına kapılıp hayyallere düşenler okuyabilselerdi…. Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Hz. Musa aleyhisselâm asasını atıp ‘koşan bir yılan’ olduğunda, önce içinden doğal akışa göre (insan yılandan korkar) korkmuştu. Hâlbuki asanın koşan bir yılan haline gelmesinin Allah Teâlâ katından bir mucize olduğuna tam olarak inanması […]

EVLİYANIN DAHİ MEKRİ VARDIR, ALDANMAYINIZ

  Anlamayan herzevekiller için misaldir, ancak hep aldanırlar Sefîne-i Evliyâ’da Osmânzâde Hüseyin VASSÂF (Kaddesa’llâhu sırrahû)  Efendimiz buyurdular ki   Hâce-i irfânım Mesnevî-hân Muhammed Es’ad el-Mevlevî, bir gün derste zevk-ı inzivâdan bahsettiği sırada Şeyh Gâlib’den bir misâl getirdiler: Hz. Şeyh’in şöhreti fevka’l-âde şâyi’ olunca, “Hazret! Mevlevîhâne’ye şitâbân olanların adedi çoğaldı, dergâhdaki dedelerin hizmetten şikâyetleri çoğaldı. Biz […]

PEYGAMBERİMİZİN İSMİNİ TELAFFUZ EDERKEN DAHİ EDEPLİ OLMAK FARZDIR

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve selemin ism-i mübarekelerine hürmet etmeyen herkes için: Sefîne-i Evliyâ’da Osmânzâde Hüseyin VASSÂF (Kaddesa’llâhu sırrahû)  Efendimiz buyurdular ki   Karasarıklı  İbrâhîm kaddesa’llâhu sırrahû Efendi Kuşadalı hazretlerine yetişmiş bir şeyh-i âlî-kadrdir. İzzet Efendi merhûmla da hem-bezm olarak bi’l-âhare Eyüp’te Bahariye civârında Taşlıburun Dergâhı şeyhi Süleymân Efendi’den Tarîk-ı Sa’diyye’den müstahlef olmuştur. Müddet-i medîde […]

RABBİMİZİN BİZDEN ALDIĞI MİSAK

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Kalbimize gelen hallerden birisi de, rabbimizin bizden aldığı misak esnasındaki varlığımızın halidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ‘Rabbin Âdemoğullarını sırtlarından çıkartıp kendilerini karşı şahit tutarak ‘Sizin rabbiniz değil miyim?’ demişti de, onlar da ‘Evet Rabbimizsin’ demişlerdi’ Sen Rabbimizsin! Sen olmasaydın, Âdem’in unsurdan oluşan suretinde varlığımız […]

CENNETE BİLENLER GİRER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ‘Allah Teâlâ’dan başka ilâh olmadığını bilerek ölen kimse, cennete girer.’ Bu hadisi Osman b. Affan rivayet etmiş, İmam Müslim el-Haccac Sahih’inde zikretmiştir. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ‘Bilerek ölen.’ Burada Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem ‘iman ederek’ dememiştir. (Tekrar hadise dönersek) ‘Allah […]

Hz. ALİ kerrema’llâhu vechehû ve radıya’llâhu anh HAKKINDA

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇYÜZ OTUZ BEŞİNCİ BOLUM Kardeşlik Mertebesinin Muhammedî-Musevî Mertebeden Bilinmesi Amâ ve istiva arasında       Üstün akıllar hayrete düştü İnişi esnasında da İstiva yerinden göğe inerken O yerinde bulunurken Ve kalbimizde ve her neredeysek Bütün bu alametler Körlük ve sınırlama bildirir Onlar yönler gibi altı tanedir […]

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem ve Hazret-i Şeyhu’l-Ekber (kuddise sırrûhu’l-athar) ın MİRAÇLARI

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ BÖLÜM Beşinci Tevekkül Hakkındadır; Kendisini kabul edenlerin azlığı ve insanların idrakteki kusurları nedeniyle bu tevekkülü muhakkiklerden herhangi birisi açıklamamıştır. Tevekkül sebepleri ispatlar Kilitleri ve kapıları açar En geniş hayrı bizatihi cömertçe sunar Düşmanları ve sevgilileri yaklaştırır    Zayıf nefse nasihat verir […]

SEHİV SECDESİNDE NİÇİN İKİ DEFA SECDE YAPILIR?

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin sehiv secdesi yaptığı yerler beştir: Bu bağlamda Peygamber, şaşırmış ve secde etmiştir; ikinci rekâttan kalkmış ve oturmamış, bunun üzerine secde etmiştir; ikinci rekâtta selam vermiş, secde etmiştir; üçüncü rekâtta selam vermiş ve secde etmiştir; unutarak beş rekât kılmış ye […]

HZ. ŞEYH-İ EKBER MUHYİDDÎN-İ ARABÎ (Kuddise sırruhu’l-celî)

Sefine-i Evliyâ’da –Hüseyin Vassaf Efendi İmâmu’l-muhakkîkîn, burhânu’l-mudakkıkîn, ufku’llâh ve a’lemu’l-ulemâ Muhyiddîn-i Arabî (Kuddise sırruhu’l-alî) hazretleri, nûr-ı dîde-i ehl-i ma’rifettir. Hicret-i Nebevîyyenin 560 senesinde, şehr-i Ramazânın on yedinci (28 Temmuz 1165) Pazartesi günü veya gecesi, âlem-i dünyâyı vücûd-ı bihbûd-ı âlîleriyle tezyîn buyurmuşlardır. Mahall-i tevellüdleri Endülüs bilâdından Mürsiye kasabasıdır ki, Endülüs bilâdı el-yevm İspanya denilen mahaldir. İsm-i […]

MUHYİDDİN İBN ARABÎ KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZ KÜLLİYYÂTI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

KUR’ÂN-I KERİM HAFIZLARI EN ŞEREFLİ İNSANLARDIR

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ŞAHADET MERTEBESİ el-Müheymin İlahi İsmi el-Müheymin sırlara şahit Bizdeki ve O’ndaki sırlara, nurları gizler Bizim vasıtamızla bizden ve O’ndan, O’nu görsek Gözler kör olur, kalp gözleri bile Bu nedenle kendine perde edinmedi Asker, yardımcı ve muhafız da Resuller Amâ Arş’ından getirdi onu Akıllar ve […]