ESRÂR

  ŞÂH MUHAMMED MA’SÛM ÖMERÎ kaddesellâhü sırrahu’l azîz Hindistan velîlerinden. İsmi Şâh Muhammed Ma’sûm Ömerî bin Abdürreşîd Sâhib bin Ahmed Saîd’dir. İmâm-ı Rabbânî kaddesellâhü sırrahu’l azîz hazretlerinin torunlarındandır. 1846 (H.1263) senesinde Delhi’de Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin dergâhında doğdu. 1922 (H.1341) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Babasının yanına defnedildi. Küçük yaşta Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Zâhirî ilimleri dedesinin […]

KIYAMET MANZARALARI

  Kıyamet manzaraları Kur’ân-ı Kerim’de en bariz şekilde Kuvvirat Sûresinde anlatılır.  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Kuran’ı Kerim Tefsirinde İmam Ahmed, Tirmizî ve Hâkim’in İbnü Ömer (radiyallâhü anh)’den rivayet ettiklerine göre Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her kim Kıyamet gününe gözüyle görüyormuş gibi bakmayı arzu ederse ve sûrelerini okusun.” Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin […]

ALLAH ADALET SAHİBİDİR

  Arap Gramerinin önde gelen isimlerinden er-Rummânî “Eğer dünyaya geri gönderilseler yasaklandıkları şeye yine dönerlerdi, muhakkak onlar yalancıdırlar” [En’âm (6), 28 ]ayetiyle ilgili olarak yaptığı yorumda  “Kurtulacakları günahın zararından engellenmedikleri ve işledikleri çirkinlikleri cebr [zorlama] yoluyla olmadığı için,  bu ayet adaleti (el-adl) en iyi gösteren delildir” Sh:35 Kaynak: Mustafa Kaya, Er-Rummânî. Hayatı, Eserleri Ve Arap […]

HAZRET-İ OSMÂN “radıyallahü teâlâ anh”I NİÇİN ÇOK SEVERİZ?

  İkinci Menâkıb: Muhyissünne imâm-ı Begavî hazretleri (Meâlim üt-tenzîl) kitâbında, sûre-i Bekaranın sonunda meâl-i şerîfi (Mallarını Allah yolunda infâk edenler,  dağıtanlar..) olan 262.ci âyet-i kerîmesinin tefsîrinde Kelebîden nakl buyurmuşlar ki, bu âyet-i kerîme, hazret-i Osmân bin Affân ve hazret-i Abdürrahmân bin Avf “radıyallahü anhümâ” hakkında nâzil olmuşdur. Abdürrahmân bin Avf, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve […]

MERYEM İLE YÖNETİLME ZAMANI GELDİ Mİ?

  YÖNETİMDE ERKEK VE KADIN NE DEMEKTİR? Devlet ve millet menfaatlerinde erkeklerimiz duyarsız mı oldular? Kadınlarla yönetilmemizin zamanı mı geldi? Türk Milleti kendi içinde huzursuz olduğundan bir annenin şefkatine mi ihtiyaç duyuyor?. Unutmayalım ki,  Türk milleti içinde bir erkekten daha erkek ve cesur kadınlarımız vardır.  Günümüzde nice insanımızın kimlik karmaşası içinde cinsiyet sorgulamasına düştüğünü görmekteyiz. […]

EBCED VE KABBALA

  KABBALLAH  “ YAHUDİ GİZEMİ” KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de […]

“HAS ODA”

  “HAS ODA” KAPISINI BEKLEYENLER   Topkapı Sarayı’nda bulunan Hırka-i Saadet Dairesi’nin en önemli odası padişaha ayrılmış “Has Oda” idi. Kapının üzerinde Hz. Mevlâna Celâleddin Rumî’ye ait olan şu beyitler yazılı idi. Derhâ heme besteend illâ der-i tu Tâ reh ne-bered garîb illâ ber-i tu Ey der kerem u izzet u nûr-efşânî Hurşîd u meh […]