HAKİKÂTTEN DAMLALAR

  Cüz – Kül ve Hazret-i İnsan-ı Kâmil OSMAN KEMAL OKTAY 1978-İstanbul   İÇİNDEKİLER MUKADDİME  . 5 CÜZ  . 7 ZAMAN — MEKAN  .. 7 CÂN- CÂNÂN  .. 9 R U H  .. 11 NEFS  . 13 V Ü C U D  .. 15 KÜL  . 19 HAZRET-İ  İNSÂN-I KÂMİL  . 19 NİYAZ  . 27     Derseler allâme-yi dehr, eyleme da’vâ-yi ilm En nihayet […]

KİTABU’L ELİF “AHADİYE” ŞEYHU’L EKBER MUHYİDDİN İBNÜ’L ARABÎ kuddise sırruhu’l-âlî HAZRETLERİ

 Bismillahirrahmanirrahim  Değiştirme ve Kuvvet O’ndandır  Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed’e ve al-i Muhammed’e salât ve selâm olsun.  Rabbi yessir ve feth / Rabbim! Kolaylaştır ve aç. Elif Kitabı, Tek’lik kitabıdır. Şeyh,  muhakkiklerin imamı Muhyiddin Muhammed b. Arabi’nin telifidir. O diyor ki:  -“Bu kitabı Mescid-i Aksa’da gündüzün bir saatinde yazdım.”  Birin hamdinin/övgüsünün tekliği vahdaniyetin-dedir. Tek’in övgüsünün vahdaniyeti  tekliğindedir. Yalnızın […]

“ELİF”Lİ BİLGİLER

       “Ne zaman bir kitap yazmak istesek, önümüze Elif geldi” İhramcızâde İsmail Hakkı TOPRAK kuddise sırruhu’l-âlî ELİF ( ا ) Arap alfabesi’nin ilk harfidir. İbranice de karşılığı alef harfidir. Elif harfinin Ebced hesabındaki değeri birdir. Kameri harflerdendir. Elif harfi sadece sağdan bitişebilen bir harf olup, kendisine sol taraftan bir harf bağlanamaz. Elif, Kur’an alfabesinin ilk harfidir; aynı zamanda ilk mahreç, […]

DOSTLUĞA ÇAĞRI- EMİN HAKARAR

    Destan  “Ey tek tanrı olan sen, Başka ilâh yoktur senden.” Amenhotep IV mö. 1370 14 asır önceydi ki İsa’dan Harlı sıcağında çölün On binlerce insan Altın bir taht önünde Kulak kesilmiş dinliyordu Kral- tanrı İkhnaton’u…   Yirmi birimdeydi henüz Alabildiğine vakur Bu gencecik hükümdar Kararlı, atak ve cesur Aton’dan söz edecek Eski Mısır […]

HİLE, ESKİ ŞEYHLERDE ÇOK MUYDU?

  Birbirlerine Karşılıklı İçki Sunan İki Şeyh Cezerî’nin Kitâbü’l-Hiyel adlı eserinin 11. Kısım, 9. Düzen’inde yer alan düzenin çalışmasını açıklayalım: Dökme bakır ayaklı diktörtgen biçimindeki bir tahtın kenarında iki şeyh karşılıklı çömelmiş oturmaktadır. Şeyhler sağ ellerinde birer kadeh, sol avuçlarında birer şişe tutmaktadırlar (Ressam hatalı olarak sağdaki şeyhin şişesini sağ elinde, kadehini sol elinde tutmuş […]

ABDULLAH İLÂHÎ’NİN KEŞFU’L-VÂRİDÂT ADLI ESERİNİN TAHKİKİ

HZL: Ekrem DEMİRLİ, HZL: Ekrem DEMİRLİ, Abdullah İlâhî’nin Keşfu’l-Vâridât Adlı Eserinin Tahkiki, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi), 1995, İstanbul

İMÂNIN BOYUTLARI : AHİ EVREN (Şeyh Nasırü’d-Din Mahmud el-Hoyî)

  Hzl:Prof.Dr. Mikâil BAYRAM Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlar ve ondan yardım dilerim. Sonsuz hamd, hicabları kaldıran, yolları aydınlatan o çok merhametli padişaha ki riyazet ve takvayı karanlık duyguları kaldırmaya vasıta ve yol gösterici bir kandil, gaybe iman etmeyi kutsal hâzineleri açmaya anahtar kıldı. Ayrıca iman ve takva vasıtasıyla yüce birliğini anlayanları (arifleri) […]