SURETLERİN GERÇEK YÜZÜ

  Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Donukların (Cansızların), Bitkilerin ve Hayvanların Konuşması Donukların, bitkilerin ve hayvanların konuşması bu konudan öğrenilir. Onlar suretlerinde iken konuşur ve -tıpkı insanın konuşmasını duyman gibi-onları duyarsın. Nitekim ruh da beşer suretinde bedenlendiğinde, suretin onun üzerinde hüküm sahibi olması nedeniyle insanlar gibi konuşur. Ruhani, insandan […]

ECEL BİTİMİNDEKİ SIRLI HALLER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ YETMİŞ ALTINCI BÖLÜM Sûfilerin Ölüm Esnasındaki Hallerini Öğrenmek Sûfilerin ölüm gelirken halleri var Türlü türlü, birbirine benzer haller Bir kısmı isimlerin onu talebini görür Bir kısmı melekleri görür Halleri ise vecdde farklı farklıdır O hakikatleri verir, tafsil ise icmaldir (özet) Bir kısmı elçinin […]

İMKÂN VE KUDRETİ VARKEN HACCA GİTMEYEN KİMSE, YAHUDİ VEYA HRİSTİYAN OLARAK MI ÖLÜR?

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Altıncı Hadis: Kâbe’ye Hacca Gitmek Kur’an Ehli Olan Bu Ümmetin Özelliklerindendir Tirmizî, Ali b. Ebu Talib kerrema’llâhu vechehû ve radıya’llâhu anhin şöyle dediğini aktarır. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ‘Kendisini, Allah Teâlâ’nın evine ulaştıracak bir binek ve yiyeceğe sahip iken hacca gitmeyen […]

YAHUDİ VE HRİSTİYAN KELİMELERİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Yahudi ve Hristiyan kelimelerinin türetildiği ‘hidayet (Yahudi)’ ve ‘yardım (nasranî, hristiyan)’ kelimelerinin lafzını dikkate almak gerekir. Ellibirinci Kısım, c.IV, sh. 374 Kaynaklar: Muhyiddin İbn  Arabî, Futûhât-ı Mekkiyye Futûhât-ı Mekkiyye Tercümesi, hzl: Ekrem Demirli, 2011,İstanbul

ŞEYHLERE HÜRMET MAKAMI

 Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ SEKSEN BİRİNCİ BÖLÜM Şeyhlere Hürmet Makamı Şeyhe hürmet Allah Teâlâ’ya hürmettir Onu Allah Teâlâ karşısında Allah Teâlâ için ve O’nunla yerine getir Onlar nazlılardır, yakınlık kendilerini destekler Allah Teâlâ’ya delil olmada güçlü bir şekilde Bütün peygamberlerin varisidir onlar Sözleri sadece Allah Teâlâ’dandır Nebiler […]

GURBET (Kalbini Arayanlar)

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İKİ YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM Gurbet Vatandan, halden ve Haktan garip kalırsın Umulur ki doğruluk oturağına yerleşirsin İstediğin her şeye hükmün işler artık Sana Hakk, Hakk ile gelirse, korkma Yeryüzünde ve gökte parçalanma olmasaydı Parçalanmanın şiddetinden felekler dönmezdi Akılların gökleri ve yeri de öyledir Yaratılışta […]

KADIN MESELELERİ -4- [Kim Kadınları Peygamberin Onları Sevdiği Gibi Severse, Hiç Kuşkusuz, İnfiali (Edilgenliği) Kendinde Toplayan Allah Teâlâ’yı Sevmiş Demektir.]

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: HZ. İLYAS’IN KADEMİNDEKİ SEKİZİNCİ KUTUP Onun suresi, Al-i İmran’dır. Bu sure de beyazdır. Onun menzilleri, ayetlerinin sayısıncadır. Birinci ve ikinci kutup derken, bir zaman sıralamasını kastetmiyorum, on iki kutup tamamlanıncaya kadar bir sayı dizilişinden söz ediyorum. Bazen on İkincisi veya bir başkası zaman itibarıyla […]

AŞK U MUHABBET EZELİ- Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi

Aşk u muhabbet ezeli sıdkı bütünlerde bütün Sırr-ı ruh-ı lemyezeli sıdkı bütünlerde bütün   İlm ile irfan arasan gevher-i pür-kân arasan Derdliye derman arasan sıdkı bütünlerde bütün   Yârı gören dîde-i aşk varı veren sine-i aşk Gevher-i sencide-i aşk sıdkı bütünlerde bütün   Kenz-i Huda’nın güheri mâye-i zâtın eseri “Men aref “in hoş haberi sıdkı […]

(1957 SURİYE BUHRANI)

-TEKRARLANAN TARİH- İkinci Dünya Savaşı sonunda Suriye Fransa’dan yakasını tama­men kurtararak tam bağımsızlığına kavuşmakla birlikte, uzun müd­det içerde siyası istikrara kavuşamamıştır. 1945-1949 arasında nisbeten sâkin geçen Suriye’nin siyasî hayatı, 1949 dan itibaren tam bir karışıklık ve düzensizlik içine girmiştir. 1949-1953 yılları arasında Suriye’de üç defa hükümet darbesi, 21 kabine değişikliği olmuş ve bu arada iki […]

KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

İMAN ve AHLÂK BUHRANI

Ebu’l Hasen Ali Hasenî En-Nedvi’nin  Bağdat’taki «Filistin’i Kurtarma» cemiyetinin merkezinde 1956 Nisan ayında verdiği konferanstır. Dertler ve neşter vurulması gereken konular pek çok, hangisinden bahsedeyim? Konular ve ma’nâlar çok oldu mu insan şaşırıyor. Fakat size inandığım bir şeyden bahsedeceğim, kat’iyyen sizi memnun etme veya kulaklarınızı hoş tutma cihetine yeltenmeyeceğim. Kendimi, vicdanımı imanımı memnun ettim mi […]

MAHMUD-U ŞEBÜSTERÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azizin SAADETNÂME’sindeki HİKÂYELER.

1- Cüneyd’e eblehin biri, “Hakk’ın varlığına delilin nedir?” diye itiraz etti. Pîr, âlem-i ervahtan bahsetti, ve “Sabahın lambaya ihtiyacı yok” dedi. Sabahın lambaya ihtiyacı yoktur, (o) yanan lambada hakir bir nur vardır   Bütün alem, güneş nurunun aydınlığıdır, (o halde) bu küçük lambanın ne mecali var? Güneş, kapıdan ve duvardan (sızıp) parlar, (o ışıkla aydınlanan) zerreye […]

Türk Milletinin Muhafızlarından HZ. MEVLÂNA CELÂLEDDİN RUMÎ Kaddesellâhü sırrahu’l azizin RUBÂİLERİ

Ey Türk Milleti! Seni koruyan azîzlerin var İncitenlerin, korksunlar… 1 Yabancı bellemeyin, ben de bu eldenim. Sizin Diyarınızda kendi ocağımı aramaktayım. Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim. Hintçe söylüyorum amma aslım Türk’tür. 2 Bizim kafilemiz aşk ile âdem diyarından yola çıktı. Gecemiz bitmeyen visalin şarabından içip aydınlandı. O şarap bizim mezhebimizce haram değildir. Ondan tatmış […]

BİLİNÇDIŞI VE ÖZGÜN SANATKÂRIN YARATICI GÜCÜ

Yaşamın içinde, hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilen deneyimler de söz konusudur, abartılı zafer çığlıklarına yol açabilen mutluluk verici anlar da. Bunların yoğunluğu ve sıklığı elbette ki kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Ancak önemli olan, yaşandıktan sonra içte biriktirilen ya da en azından bir iz bırakan ne varsa, değerinin bilinmesidir. Derin de olsa, düş kırıklığı, kişinin özgüveniyle ilişkili olarak […]

Türk Milletinin Muhafızlarından MEVLÂNÂ KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ kaddese’llâhü sırrahu’l azîz

Mevlâna Küçük  Hüseyin  Ankaravi [ Kaddesallahu Sırrahulaziz ] (Ankara, 1828 – İstanbul,1930)  Himmetin var olsun Sultanım. HAYATI Küçük Hüseyin Efendi; Ankara’nın, Arslan Bey Mahallesinde, Gökmenoğulları’ndan, babası Katırcı Ali Abdullah Efendi ve anası Havva hanım Efendi sulbünden, 22 ramazan 1244 senesi cuma günü dünyaya geldi. 12- 13 yaşına kadar Ankara’da kaldı. Sonra, babası angaryaya tutulduğundan valiye […]

HOCA TAHSİN EFENDİ

Hoca Tahsin’i bilir misin? 1850’lerin Paris’inde bir garip Hocaefendi idi… Öyle bir zât tasavvur buyurun ki babasının rıhlesinde “Elif” diyerek başlayan tahsil hayatı ruhunu teslim ederken sona ersin, pâyitaht medreselerinde ve Paris’te ilim talim etmiş olsun, kimileri onu pozitivist-materyalist-din karşıtı-modern kimileri de ehl-i sünnet-dindar-İslâm davası için çalışan bir mümin olarak tanımlasın, hakkında sarığıyla Paris’te bilardo […]

The Reality of the Virtual (2004) SANALIN GERÇEKLİĞİ: Slavoj ZİZEK- Belgesel

Yönetmen: Ben Wright     Senaryo: Slavoj Zizek       Ülke: İngiltere Tür: Belgesel Rating: 7.5 Vizyon Tarihi: 23 Mart 2004 (İngiltere) Süre: 71 dakika Dil: İngilizce Çekim Yeri: London, England, UK Oyuncular: Slavoj Zizek Çeviri: Çiçek Üşümezgezer Belgesel Metni 11 Aralık 2003 Londra Bugünlerde herkes sanal gerçeklik hakkında konuşuyor ama açık konuşmak gerekirse bence sanal gerçeklik oldukça acınası […]

SÜRYANİ MOR EFREM HAZRETLERİ (İ.S. 285- Haziran 373)-MARDİN

Kilise Ataları Tarafından “Kutsal Ruh’ un Kavalı” Olarak Adlandırılan Süryani Mor Efrem’in Şiirleri Bin yılların şahitliğini yapan maddi kültür katmanlarının yanı sıra, sayısız denetilecek birçok inanç sistemini bağrında taşımış, insanlık medeniyetinin ana merkezi olan Mezopotamya, günümüzde de birçok inanç, gelenek ve kültürün harmanlanıp birlikte yan yana durabilme yeteneği ile ortak kültürel değerler meydana getirmiştir. Süreç […]

YÂ RASÛLALLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEM

 HzAbdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî kaddesellâhü sırrahu’l âlî   Seninle buldu âlemler kıyâmı Yâ Rasûlallâh, Kemâl-i rahmetin ile devâmı Yâ Rasûlallâh.   Vücûdun sırr-ı ekberdir nümûdun nûr-i enverdir, Sana mahsûs hudânın ihtirâmı Yâ Rasûlallâh.   Senin şân-ı şerifin-çün senin âl-i latifin-çün, Semâvât ü zeminin hep nizâmı Yâ Rasûlallâh.   Zebûr, Tevrât ü Incil ile Kur’ânda müeyyedsin, […]