Türk Milletinin Muhafızlarından MEVLÂNÂ KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ kaddese’llâhü sırrahu’l azîz

Mevlâna Küçük  Hüseyin  Ankaravi [ Kaddesallahu Sırrahulaziz ] (Ankara, 1828 – İstanbul,1930)  Himmetin var olsun Sultanım. HAYATI Küçük Hüseyin Efendi; Ankara’nın, Arslan Bey Mahallesinde, Gökmenoğulları’ndan, babası Katırcı Ali Abdullah Efendi ve anası Havva hanım Efendi sulbünden, 22 ramazan 1244 senesi cuma günü dünyaya geldi. 12- 13 yaşına kadar Ankara’da kaldı. Sonra, babası angaryaya tutulduğundan valiye […]

HOCA TAHSİN EFENDİ

Hoca Tahsin’i bilir misin? 1850’lerin Paris’inde bir garip Hocaefendi idi… Öyle bir zât tasavvur buyurun ki babasının rıhlesinde “Elif” diyerek başlayan tahsil hayatı ruhunu teslim ederken sona ersin, pâyitaht medreselerinde ve Paris’te ilim talim etmiş olsun, kimileri onu pozitivist-materyalist-din karşıtı-modern kimileri de ehl-i sünnet-dindar-İslâm davası için çalışan bir mümin olarak tanımlasın, hakkında sarığıyla Paris’te bilardo […]

The Reality of the Virtual (2004) SANALIN GERÇEKLİĞİ: Slavoj ZİZEK- Belgesel

Yönetmen: Ben Wright     Senaryo: Slavoj Zizek       Ülke: İngiltere Tür: Belgesel Rating: 7.5 Vizyon Tarihi: 23 Mart 2004 (İngiltere) Süre: 71 dakika Dil: İngilizce Çekim Yeri: London, England, UK Oyuncular: Slavoj Zizek Çeviri: Çiçek Üşümezgezer Belgesel Metni 11 Aralık 2003 Londra Bugünlerde herkes sanal gerçeklik hakkında konuşuyor ama açık konuşmak gerekirse bence sanal gerçeklik oldukça acınası […]

SÜRYANİ MOR EFREM HAZRETLERİ (İ.S. 285- Haziran 373)-MARDİN

Kilise Ataları Tarafından “Kutsal Ruh’ un Kavalı” Olarak Adlandırılan Süryani Mor Efrem’in Şiirleri Bin yılların şahitliğini yapan maddi kültür katmanlarının yanı sıra, sayısız denetilecek birçok inanç sistemini bağrında taşımış, insanlık medeniyetinin ana merkezi olan Mezopotamya, günümüzde de birçok inanç, gelenek ve kültürün harmanlanıp birlikte yan yana durabilme yeteneği ile ortak kültürel değerler meydana getirmiştir. Süreç […]

YÂ RASÛLALLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEM

 HzAbdurrahman Sâmî Niyazi Saruhânî kaddesellâhü sırrahu’l âlî   Seninle buldu âlemler kıyâmı Yâ Rasûlallâh, Kemâl-i rahmetin ile devâmı Yâ Rasûlallâh.   Vücûdun sırr-ı ekberdir nümûdun nûr-i enverdir, Sana mahsûs hudânın ihtirâmı Yâ Rasûlallâh.   Senin şân-ı şerifin-çün senin âl-i latifin-çün, Semâvât ü zeminin hep nizâmı Yâ Rasûlallâh.   Zebûr, Tevrât ü Incil ile Kur’ânda müeyyedsin, […]

ÇERKESLERİN KADERİ KÜRDLERE DE Mİ YAZILACAK?

Aşağıdaki alıntı “ayrımcılığın ve insan haklarının talep edilişinde” hataların ve sevapların neler olduğuna değil, gerçek doğruyu bulamanın zorluğunu göstermektedir. Bu kaderi vechenin gerçek yüzünü gösterir ki, burada sözler değil, diller lâl olur. Doğru/yanlış nedir? Açıktır/Açık değil midir? Vardır ama kabul eden var mıdır? İhramcızâde İsmail Hakkı “Etnik kimliğin tanınması konusundaki taleplere karşı iktidarların yaklaşımının, kısmen […]

ÂHÎLER-ÂHÎLİK

          “Ahi” sözcüğünün kökeni konusunda dil bilimcileri arasında görüş birliği yoktur. “Ahi” kelimesi, Arapça “kardeş” anlamına gelmektedir. Ancak, Divanü Lûgati’t Türk’te “Ahi” kelimesi eli açık, cömert, yiğit anlamına gelen “akı” kelimesinden türediği kaydedilmektedir.               Terim olarak Ahilik ise, XIII. yüzyılın ilkyarısından XIX . yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve Kırım’da yaşamış olan Türk Halkının […]

YAHUDİLERİN BAŞINA BİR GELECEK Mİ VAR?

Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. İsra Suresi, 4 Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip […]

ŞİKAYETİM SANADIR

ZİYA PAŞA ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- TERKÎB—İ BEND 1          Ey kudretine olmayan âgaz ü tenahi, Mümkün değil evsafını idrâk kemahî. 2          Her nesne kılar varlığına hüsn-i şehadet, Her zerre eder vahdetine arz-ı güvahi. 3          Hükmün kılar izhar bu âsar ile mihri, Emrin eder ibraz bu envar ile mahî. 4          Dilsir-i bisat-ı niamın mürg-i havaî, Siyrab-ı zülâl-i keremindir […]

İSRAİL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ KADINLARA DAYAK

Kudüs’te İsrail işgali altında tutulan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Pazartesi gününden bu yana İsrail askerlerinin saldırılarına hedef oluyor. İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan bir çok kapıda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kapılardan özellikle Filistinli kadınların geçişine izin verilmiyor. Murabıt olarak bilinen Filistinli kadınlar gruplar halinde Mescid-i Aksa’da nöbet tutup, Müslümanların ilk kıblesine giren Yahudi gruplara karşı direniyordu. […]

GÖZÜMÜZE IŞIK VERİR MİSİN ALLAH’IM

Hazreti Ali Kerremallâhü Veche Efendimiz zamanında Basra valiliği de yapan Ebû Amr Osmân ibn-i Huneyf (v. 661), Ensâr’dan sabırlı, cesur, âdil; bir mübarek sahâbî. Resul-i ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem hazretlerinden sadece bir hadis-i şerif nakletmiş, işte o kutlu sözler:  İki gözü görmeyen a’ma bir zat,  huzur-u saadete gelerek Peygamber Efendimiz’den (aleyhi ekmelittehaya sallallahu aleyhi ve sellem […]

FETHİ GEMUHLUOĞLU’NUN 22 KASIM 1975 TARİHİNDE ‘DOSTLUK’ ÜZERİNE İRTİCÂLEN YAPTIĞI HARİKULADE KONUŞMA

[ “Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El- Evelü Allah, el-Ahirü Allah, ez-Zahirü Allah, el-Batınü Allah. Sahib’i selamlarım. Sahib-i Hakiki’yi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. ‘Levlâke Sırrının Mazharı’nı selamlarım. Validesini, Hatice Validemi, Fatıma Validemi selamlarım. Cihar-ı Yâr-ı Güzin-i selamlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Salman’ı, Mikdat’ı, Ammar’ı, Ebû Zer’i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn’i selamlarım. Taife-i Ecinne’yi selamlarım, müminlerini ve […]

SİVAS ŞEHRİ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

TERÖRE/ŞİDDETE KARŞI MANEVİ MUHAFAZA

Askere giden evlatlarımız için tarif edilmiş önceden bir yazımız vardır. Kim ki terörle mücadele için görevini ifâ ederken, kazadan ve tehlikeden emin emin olmak ve kalbini kuvvetli hissetmek istiyorsa Gavsü’l âzam İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendinin manevi himmetinden istifade edebilir. İşaret verilmiştir. Eğer bir kişi hazretin manevî zırhına sığınıp devletin muhafazası  için göreve çıkarsa  üzerinde […]

TÜRK-İSLÂM EDEBİYATI’NDA DUÂNÂMELER VE MEHMED FEVZİ EFENDİ’NİN MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB İSİMLİ DU RİSÂLESİ

                                                                                                     HZL:    Y. SEVİM YÜKSEL Zebûn u âcizim rahmet et İlâhî Medet ey Padişahlar Padişahı Ziya Paşa Duâ; insanoğlu yaratıldığından beri, insanla birlikte vâr olan, insanın kendisini vâr edene doğru bir yönelişidir. Bu sebeble insan hayatı duâ üzerine kurulmuş, duâ ile kuşanmıştır. İlmin, irfanın, sosyal bilimlerin, edebiyatın, kültürün konusu olmuştur. Duâ ya da en […]

DR. MÜNİR DERMAN’IN HAYÂTI, ESERLERİ VE TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ

Hzl: Elvan SESLİ Hayâtı 1.1.1.     Doğumu ve Ailesi “Hüseyin Münir Derman, 1910 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Rasim Efendi, annesi Şehvar Hatun’dur. Annesi Gümüşhane’de, babası Vakfıkebir’de doğmuştur. Şehvar Hatun’un annesi Pembe Hatun, babası Uzun Mehmet Efendi’dir. Ahmet Rasim Efendi’nin annesi Kafkasya’dan Cevahir, babası Buhara’dan Hacı Ali Efendi’dir. Münir Derman’ın anne tarafından büyük annesi Gül […]

GAVSÜ’L ÂZAM ŞEYH İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK EFENDİ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz FOTOĞRAF ALBÜMÜ

                                                                                                              […]

SENTETİK İLAÇLARIN GİZLİ DÜNYASI

Alıntı  •          Sentetik ilaçların tamamı sonuçta kimyasal maddedir. Bu nedenle hepsinin yan etkisi vardır. En büyük yan etki, böbrek ve karaciğerde görülür. •          Yüksek dozda alınan kuvvetli antibiyotik boğazda mantar yapar. Kortizon böbrek ve kanı bozar. Kemoterapi ilaçları bağırsakları iflas ettirir ve kanı bitirir. Aşırı antibiyotik alanların karaciğeri bir süre sonra iflas eder. BAZI İLAÇLAR […]