HACC- Ali Şeriatî 

  Giriş  . 1 Ters Dönmüş Post Elbise  . 1 Tevhid, Cihad ve Hacc   2 İmamet, Aşûra ve intizâr.   2 YİRMİ ÜÇ GÜNDE, YİRMİ ÜÇ YIL  . 4 İbrahim’le Sözleşme  . 5 Menâsik  . 5 Vakit! Ölüm vakti!   6 HACC  . 9 Buluşma Zamanı   10 Mîkât’ta İhram  .. 12 Mîkât’ta Namaz  . 16 Yasaklar   17 Ka’be  . 21 Tavaf   26 Haceru’l-Esved ve Biat   28 […]

SALÂT-I KEMÂLİYE

  Arapça’da genel olarak “dua”, hususi olarak da “namaz” anlamındaki Salât, Türk Müziğinde bestelenmiş dualara denir. Salât çeşitleri vardır. Cenâze Salâtı, Cuma Salâtı, Bayram Salâtı ve Salât-ı Ümmiye gibi ki hangi dinî törenlerde ve hangi vesilelerle kullanıldıkları isimlerinden anlaşılmaktadır. Salât’lar, genelde Dinî müziğin Câmi müziği bölümüne girmektedir. Salât-ı Kemâliye, dinî veya tasavvufî törenlerin bazen başında […]

SENİN NİŞANINI TAŞIYAN TASMALI KÖPEKLER OLARAK

“Ey ezelde biz yok iken var olan, Ey biz yok olduktan sonra da varlığı ebedi olan Allah‘ım! Devran senin fermanına boyun eğmekte,  yedi felek buyruğunun dizginlerini çekmektedir. Biz senin kapını çalanlardan, senin yolunda dünyasından [vaz] geçenlerdeniz. Dergâhında kulağı küpeli birer köleyiz. Hiçbir gönül yapıcıya umut bağlamadık, senden başka okşayanımız yok. Bütün şu umutlar; korkular hep […]

GEÇMİŞİMİZE NİÇİN DUA ETMELİYİZ?

Duâsıyla, bedduâsıyla insan bir bütündür. Dinlerin temelinde duâ vardır. Duânın olmadığı bir din düşünemeyiz. Kendim söylüyorum, dün itibarıyla “geçmişimize dua etme” nin bir gerçek olduğunu fark ettim. Aslında geçmişi hayırla yâd etmek kültürümüzde vardır. Fakat onların da neslimiz gibi geçmişimizin de iyi olmasını istemenin gerekli bir husus olduğu bir hakikattir. Şöyleki; Kur’ân-ı Kerim’de geçen Musâ […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ – DİVAN-I İLÂHİYYAT VE AÇIKLAMASI – 15-

    193 Vezin: Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün   Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi, İlm-i sırda bahr-ı bî-pâyân olan anlar bizi.  Bu fenâ gülzârına bülbül olanlar anlamaz, Vech-i bâkî hüsnüne hayrân olan anlar bizi.  Dünyâ vü ukbâyı ta’mir eylemekten geçmişiz, Her taraftan yıkılıp vîrân olan anlar bizi.  Biz şol abdalız bıraktık eğnimizden şâlımız, […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ – DİVAN-I İLÂHİYYAT VE AÇIKLAMASI – 14-

170 Vezin: Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün.    Gönül tesbih çek seccâdeden hiç ayağın ayırma, Namaz ehlinden özünle sakın sen durma oturma.   İbâdet ehli ol dâim yüzünü kaldırma topraktan, Vuzu’dan el yuyup râhat edip şol nefsi yatırma.   Yüzün yerlere sür gel buriyâ mescid içinde, Otur minber gibi dâim kafeste kuş gibi durma.   Müezzin nâlesin dinle dağılsın […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ – DİVAN-I İLÂHİYYAT VE AÇIKLAMASI – 13-

150 Vezin: Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün Gel ey bâd-ı sabâ lûtfeyle bir dem, Haber bize cânân illerinden, Beşâretle bize kıl şâd-ü hurrem, Haber ver bize cânân illerinden,  Aradım nice yıl kevn ü mekânı. Bulunmadı anın nâm u nişânı, Aceb nice bulur isteyen anı, Haber ver bize cânân illerinden.  Seherde açılan güllerde midir Yâhut efgân eden dillerde […]