KASİDEİ TÂİYYE- İBNÜ’L-FÂRİD kuddise sırruhu’l-âlî

Hazırlayan: İhramcızâde İsmail Hakkı / 2016   İBNU’L-FÂRİD’İN HAYATI Adı, Nesebi ve Künyesi İbnu’l-Fârid’ın biyografisini yazan âlimler onun isminin Ebû Hafs (Ebu’l- Kasım) Şerefuddîn ‘Ömer b. Ebi’l-Hasan ‘Alî b. Murşid b.’Alî es-Sa‘dî el- Hamevî el-Mısrî olduğunda ittifak etmişlerdir. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem’in sütannesi Halîme’nin kabilesine mensubiyetinden dolayı Sa‘dî, aslen Hamalı olduğundan Hamevî, doğduğu, yerleştiği […]

GİORDANO BRUNO

  Özgür bir felsefe ve bilim ve düşünce istiyorum. Herhangi bir dini, sivil ve ya da akademik otoriteden özgür olmak istiyorum.   Kilise, bir düşmandır. Kilise imanın nasıl kullanılacağı belirleyen bir güç aracıdır.  Kilisenin kendine  zarar vermeden yüzyıllardır kendi içerisinde süren bir hiyerarşisi yapısı vardır.  Almanya, İngiltere,  İskandinavya, İsviçre, ve her yerde sonsuz hizipleşmeler var.  […]

İBLİS’İN HZ. ÂDEM’E SECDE İLE EMREDİLMESİ VE ETMEMESİ SIRRI

  İblis dedi ki “Ben şahidim; şahide hapis nerededir? Zindan ehli değilim, Yezdan şahiddir!” Mana:  “Ben ezelde şekâvet ehli olanların fiillerinin şahidiyim ve şahidlerin şahâdetinde bir kabahati olmadığı için onu hapse koymazlar. Binaenaleyh hapis ehli değilim, zira ben vazifemi yapıyorum, buna halikım şahiddir” A. Avni Konuk, Mesnevi Tercüme Ve Şerhi, c.3, b.n.2683 Kur‘ ân, İblis’i […]

ÖLEMEMEKTEN ÖLÜYORUM-AZİZE TERESA

  Yaşıyorum, ama kendimde yaşamadan Yaşamak için yanıp tutuşuyorum Ölememekten ölüyorum.   Aşktan öldüğümden beri Kendimden geçmiş olarak yaşıyorum. Çünkü beni kendisi için isteyen Tanrı ’da yaşıyorum; O’na yüreğimi sunduğumda Oraya bu sözleri kazıdı: Ölememekten ölüyorum!   Aşkla kaplı olarak yaşadığım Bu Tanrısal hapishanede Tanrı tutsağım oldu Tanrı ’yı tutsağım olarak görmek Bana dayanılmaz acı […]

AVİLALI AZİZE TERESA VE MİSTİK GÖRÜŞLERİ

  Hzl: Sibel TOPÇU ÖZET Teolojik otoriteye ve doktrinlere karşı düşünceleri farklı yorumlayan ve sapkın akımlara karşı eleştirel bir tutum içinde olan Kilise ’nin menfî yaklaşımına hedef gösterildiği ve Trent Konsili ’ni takiben kadın tarikatlarındaki yenilik girişimlerinin Roma ’nın giiçlü muhalefetiyle karşılaştığı XVI. yüzyıl Katolik İspanya toplumunda kimliği, hayatı, faaliyetleri ve hakikât yolculuğundaki tekâmülünün izdüşümü […]

YAHUDİLİK VE BİZDEKİ TASAVVUF

  Hzl: Paul B. FENTON trc.: Salih ÇİFT İslam tasavvufu ile Yahudi mistisizmi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Tarihsel olarak bakıldığında oluşum döneminde Bağdat’ta Yahudilik tasavvufu etkilemiştir. Bununla birlikte ilerleyen zaman içinde tasavvufun Yahudi mistik düşüncesi üzerinde daimî bir tesirinin varlığına şahit olunmaktadır. Dinler tarihi için büyük önem taşıyan bu durum şüphesiz henüz ortaya […]

HAKİKAT ŞEHRİNDE AVÂMİCE YOLCULUK

  Sûretden gel sıfata yolda safâ bulasın Hayâllerde kalmagıl yoldan mahrûm kalasın Bu yolda ‘acâib çok sen ‘acâib anlama ‘Acâib anda ola dost yüzini göresin “Işk kuşagın kuşangıl dostun yolını vargıl Mücâhede çekersen müşâhede idesin Bundan ‘ışkun şehrine üç yüz deniz geçerler Üç yüz deniz geçüben yidi Tamu bulasın Yidi Tamu’da yangıl her birinde kül […]