TOPLUMUN İNTİHAR ETTİRDİĞİ VAN GOGH- LE SUICIDE DE LA SOCIETE

  Hzl: Antonın Artaud-van Gogh GİRİŞ Van Gogh ‘un akıl sağlığından sözedilebilir, o ki, hayatı boyunca sadece bir elini pişirmiş ve bundan başka da bir kez sol kulağını kesmekten öteye gitmemiştir, her gün, yeşil salçada pişirilmiş vajina ya da ana rahminden çıktığında toplanmış kırbaçlanıp azdırılan yeni doğmuş bebek organı yenilen bir dünyada. Ve bu bir […]

ŞEYH AHMED HÜSÂMEDDÎN-İ DAĞISTÂNÎ

  HAYATI ve HAKKINDAKİ BİLGİ[1][1] 1264 senesi Rebîu’l-evvelinde (Şubat-Mart 1848) Ban vilâyeti’nin – Dâğistân’da – Rukkâl şehrinde zînet-sâz-ı âlem-i şuhûd olmuştur. Pederleri Seyyid Saîd b. Seyyid Sefer b. Seyyid Haydar b. Seyyid Hasan b. Seyyid Kâsım b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Dâvûd b. Seyyid Ca’feri es-sâlis b. Seyyid Muhammed Zâhid b. Seyyid Mûsâ Kâzım es-sânî […]

TEO GRÜNBERG

  Türk felsefecisidir ve yazardır. 1927 yılında İstanbul’da doğdu. Çok az sayıdaki Aşkenaz Yahudilerindendir. 1964’te İstanbul Üniversitesi’nden felsefe doktora derecesi aldı, 1966’da ODTÜ Beşeri İlimler Bölümü’nde göreve başladı; 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Lise Modern Mantık Reform Komisyonu üyesi, 1967-1976 yıllarında lise felsefe öğretmenlerine hizmet içi modern mantık yaz kursları öğretim […]

SEMÎHA CEMÂL HANIMEFENDİ

    Semîha Cemâl, Ken’an Rifâî’nin halifelerinden Cemâl Bey’in ve en yakın müritlerinden Nazlı Hanım’ın küçük kızlarıdır. İlk tahsilini Çelebi Mektebinde yapmış, sonra Çamlıca Lisesinden ve 1926’da Darulfünün Felsefe Şubesinden mezun olmuştur. Kısa bir zaman İzmir Kız Lisesi Felsefe ve Ruhiyat (Psikoloji) Öğretmenliğinde bulunmuş, 1929’dan 1935’e kadar da İstanbul Kız Muallim Mektebinin Ruhiyat Öğretmenliğinde başarıyla […]

AŞK  PEYGAMBERİ

  SEMİHA CEMAL (Milli Roman) Kitabhane-i Sudî [İkdam Matbaası], 1927 İstanbul 07.01.2015 Osmanlıcadan Latinize eden: İhramcızâde İsmail Hakkı SEMİHA CEMAL Kardeşim Semiha Cemal’i tanıyanların hemen hepsi benden tercüme-i hâlini (biyografi) istiyorlar. Onun beşeriyetin verâsında geçen temiz ve şerefli hayatının tarihçesi, harflerin ve kelimelerin zarfına sığmaz ki… o kadar ulvî, o kadar büyüktür. Nasılsa tecessüd etmiş […]

Semiha CEMAL – FELSEFE KÜLLİYATI

  KENDİME- MARCUS AURELIUS ANTONIUS’ÜN DÜŞÜNCELERİ Gustav Loisel’den tercüme olunmuştur. Mütercim: Semiha Cemal İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi 1932   M. Orel-Kendime Stoisien hayatına dair İmparator Filozof M. Orel Antonin’in kendi için yazdığı eser. ÖNSÖZ Büyük müverrih feylesof Taine, Mark Orel’in yaşamış en asil bir ruh olduğunu ilân etmişti. Bunun doğru olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Mark […]

HANNAH ARENDT

  ÖLÜMSÜZLÜĞE KARŞI EBEDİYET HANNAH ARENDT, The Human Condition, Bir yandan bu dünya işlerine her türden etkin katılımın öle yandan nihaî vargısı tefekkür olan saf düşüncenin birbirlerinden tamamen farklı iki merkezî İnsanî ilgi konusunu oluşturmaları, “düşünce insanları ile eylem insanlarının farklı yollar izlemeye başlamaların”dan,[1] yani Sokratik okulda siyasî düşüncenin ortaya çıkışından beridir şu ya da bu […]