Hz. Abdülaziz ŞENOL (Kenzî) Efendi kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Hz. Abdülaziz Şenol Efendi, Tarsus’ta 15 Ağustos 1895 tarihinde dünyayı geldi. Babası Kâmil Efendi Tarsus’ta tanınmış bir hekim, annesi Hatice (Hasibe) Hanım memleket eşrafından varlıklı bir ailenin tek kızıdır. Asıl adı Abdülaziz Sami’dir. Sonraları kısaca Aziz ismiyle tanınmıştır. Baba tarafından ataları Karaman’dan gelerek Tarsus’a yerleşmişlerdir. Büyük babası da hekim olduğundan aile lakapları Hekimzâdeler olmakla beraber, […]

Mustafa Lütfi FİLİZ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz (Fâni)

  Lütfi Filiz, Osmanlıların son dönemlerinde pek çok cephede savaşların hüküm sürdüğü bir dönemde, bir Anadolu kasabası olan İzmir’in Tire ilçesinde 1911 yılında dünyaya geldi. İkisi kız yedi kardeşten beşincisidir. O doğduğunda, üç ağabeyinden biri Galiçya, biri Kafkasya ve biri de Trablus cephelerinde savaşmaktaydılar. Lütfi Filiz’in ailesi, o zaman için varlıklı sayılabilecek bir durumdaydı. Babası […]

BURSALI MEHMED TAHİR BEY

Doğumu , 1278/(1861); maskat-ı re’si, Bursa; irtihâli 9 Rebîu’l-âhir 1344/(27 Ekim 1925); müddet-i ömrü 66; Kabri Saadeti, Üsküdar’da Hüdâyî Âsitânesi hazîresindedir. Özellikle biyografi ve bibliyografya içerikli “Osmanlı Müellifleri” ansiklopedik kaynak kitabi ile tanınmış ve günümüzde de alanında temel bir referans olarak kabul edilmeyi sürdüren Türk yazar, araştırmacı, asker. Hayatı 1861 yılında Bursa’da doğan Mehmed Tahir […]

ALİ ULVİ BABA (Mehmed Ali Çerkeşî ) Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz

Ali Ulvi Baba unvanlı Mehmed Ali Çerkeşî son dönem Bektaşi postnişinlerindendir. Kesin olmamakla birlikte 1864‟te Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde doğdu, 1951 veya 1954’te İzmir’de öldü. Gençlik döneminde askeriyeye girdi ve tabur imamlığı göreviyle İstiklâl Savaşı’na katıldı. Süvari Yüzbaşılığından emekli oldu. Bektaşiliğe askerliği döneminde, Şahkulu Sultan Dergâhı‟nda Mehmed Ali Hilmi Dedebaba (1842-1909)‟dan el alarak intisap etti. Önce […]

“EVLÂD BABANIN SIRRIDIR”IN HAKİKAT VECHİNDEN BEYÂNI

Ne ten lâzım ne cân lâzım ne nâm ü ne nişân lâzım Olaydım hâkine medfûn kefensiz yâ Resûlallah                                                      Osmân Kemâli Kaddesellâhû Sırrahû’l Azîz Hazretleri   Allah azîmüşşân Hazretleri’nin Esselâm ism-i şerîfi ile cemî ümmet-i merhûme’nin emn ü emân üzre olmaklığını niyâz eyleriz. Dâreyn’de iltifât-ı Nebiyy-i Zî Şân Sallâllahû Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri’nin Raûf […]

ÇERKEŞLİ ŞEYH MUSTAFA EFENDİ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz

  Meşâyıh-ı izâm-ı Şa’bânîyye’dendir.Neş’etleri Çerkeş’tendir. Şeyh-i mükerremleri Muhammed Efendi’nin vâris-i kemâlâtı olup, ziyâret-i Haremeyn’e dahi muvaffak olarak kemâlât-ı ârîfâneleri şuyû’ bulmuştur. Halka-i irşâddan onüç halîfesi yetişmiş 1224/(1809) senesinde âzim-i dâr-ı ahiret olmuşlardır. Çerkeş’te medfûndur.  Oldu Şeyh vâsıl-ı cânân Yâ Hû (اولدى شيخ واصل جنان يا هو) = 1224 [1] İstanbul’da bir silsile-i urefâ vü ulemâ […]

HALÎFE-İ PÎR-İ MÜNÎR HACI ABDÜLKÂDİR BEY HAZRETLERİ’NİN-SORU VE CEVAPLAR MAHİYETİNDEKİ İKİ RİSÂLESİ

İlişikte Pîr-i Münîr Sultânu’l Muhakikîn Hoca Efendimiz Hazretleri’nin halîfelerinden, Hacı Abdülkâdir Bey Kaddesallahû Sırrahû’l  Azîz Hazretlerinin iki adet mektup cevabı risalesidir. Bu risalelerden birincisi, Azîzimiz, Efendimiz Destgîrimiz Mürşîd-i Kâmil Muhittin USER Kaddesallahû Sırrahu’l Âlî Hazretleri’nin peder-i âlîsi, Manastırlı Niyâzî USER Kaddesallahû Esrârehû Efendimiz Hazretleri’nin talebi üzerine Hacı Abdülkâdir Bey Hazretleri tarafından ihvân-ı sâdıkîn’e hitâben yazılmış […]

PÎR-İ MÜNÎR SEYYİDÜ’L MELÂMÎ MUHAMMED NÛR’ÜL ARABÎ Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz VE HALİFELERİNİN NUTKU ŞERİFLERİ

Pîr-İ Münîr Seyyidü’l Melâmî Muhammed Nûr’ül Arabî Kaddesallahû Sırrahû’l Azîz Efendimiz Hazretleri Nutku Şerifi Verdi mâni bûyunu, şemm eyleriz bî-keyf’ü kem Ol gürûhu nâcîyiz gıpta eder cümle ümem Şöhret’ü şânımıza vermez nâkısa meth’ü zem Adımız LEVVÂME yazdı Levh-i Mahfûza kalem İftihârız eylesin âlem bizi levm’ü sitem San’atı dibâce’yiz aşkız bugün Melâmiyiz Pîrimiz Ahmed-i Muhtar Seyyidi […]

SALÂT-I VİRDİ-Ü NÛR-ÜL ARABÎ -صلوة وردئ نوري العربي

[Mevlâna ve Seyyidinâ Muhammed Nûr’ul-Arabî Kaddesellâhü sırrahu’l âlî Efendimizin Sâlât-ı Virdiyyesi] بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين  **********************  اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ  فِي جَمِعِ الْمَظَاهِرِ اَلَّذِى هُوَ هَيُولاَهَا  وَ اَوْجَزَهاَ وَ اَنْـقَاهاَ وَ اَطْنَبِهاَ وَ اَرْقَاهاَ وَعَلَى الِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمُ […]

İHLÂS-I ŞERÎF TEFSİRİ-Seyyid Muhammed Nûr’ul-Arabî

تفسير سورة الإخلاص İHLÂS-I ŞERÎF TEFSİRİ Seyyid Muhammed Nûr’ul-Arabî Kaddesellâhü sırrahu’l âlî Hazırlayan: İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah Teâlâ’yadır. Salât’ın, bütün yaratılmışların en hayırlısı Muhammed’e (sallallâhü aleyhi ve sellem), âline, arkadaşlarına ve […]

HARİRİZADE MUHAMMED KEMALEDDİN kaddesellâhü sırrahu’l âlî (1267-1299/1850-1882)

XIX. asırda İstanbul’da yaşamış ve “Tibyanü Vesaili’l-Hakaik fi Beyani Selasili’t-Taraik” adlı meşhur eseriyle tanınan mutasavvıf müellif. Meşhur eser Tıbyânu Vesail’in müellifi Harîrîzade, XIX. asrın ikinci yarısında yaşamış mutasavvıflardandır. Cemaziyelâhir 1267/Mart 1850 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bildirdiğine göre, babasının Kemâleddin Muhammet adını verdiği Harîrîzâde’nin tam künyesi, Kemâleddin Muhammed Harîrîzâde b. Seyyid Şeyh Abdurrahman b. Seyyid İbrâhim […]

HACI HASAN ÖZLEM EFENDİ Kuddise Sırrahû’l Âli Hazretleri (1911-1996)

Hacı Hasan Özlem,   Makodonya’nın İştip vilayetine bağlı Kiliseli (Bereketli) kasabasında,   1911 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Efendi,   Annesi Fatma hanımdır Zamanın ve yerin şartları gereği ilk tahsilini mahalle mektebinde okuma yazma öğrenecek kadar yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin parçalanıp yıkılmasından sonra,   Müslüman Türk nüfusunun azalması neticesi Anadolu’ya göç etmişlerdir. 1928 yılında,   on sene süre ile oturduğu Kırklareli […]

HALÎFE-İ HZ.PÎR SEYYÎD MUHAMMED NÛRÜ’L ARABÎ ÖMER LÜTFΠPRİZRENÎ

Kaddesellâhü sırrahu’l âlî Prizren, 13 Ocak 1870 – Prizren, 25 Ekim 1928  AŞKA, DÜ-CİHÂN VÂRINI SAT, EY DÎL-İ ŞEYDÂ Aşka dü-cihân vârını sat ey dîl-i şeydâ Bir köhne-hasır üstüne yat ey dîl-i şeydâ Oldunsa eğer aşk ile sen tâlib-i dîdâr Ağyâra olan meylini at ey dil-i şeydâ Allah’a tevekkül ile uşşâk-i ilâhî eyler, O belâyâya […]

MELÂMÎLER -Maltepe-İstanbul

ŞEYHULİSLÂM PAŞMAKÇIZÂDE SEYYİD ALİ EFENDİ  

ANKARALI ÂŞIK NİYAZİ DEMİRÖRS’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

2 Ocak 1927’de Ankara’da dünyayı şereflendiren Aşık Niyazi Hazretleri, ilk, orta ve lise tahsillerini Ankara’da tamamlayarak önce askerlik görevi için, 1951 senesindeyse asaleten ordu mensubu olmuş, yüzbaşı rütbesine kadar yükselmiştir. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu, ordudan malûlen emekli olan Aşık Niyazi Hazretleri, Milli Savunma Bakanlığında sivil olarak görevini sürdürerek oradan emekli olmuştur. Kadriye Hanımla olan evliliğinden […]

RUSYA’DA TANRI’YA DÖNÜŞÜ SAĞLAYAN “SPİRİTÜALİZM BİLGİSİ”

Soljenitzin Bir Devrin Sembolüdür “Soljenitzin’in suçu sadece Sovyet komünizminin şiddet metotlarına karşı çıkması değildir. Soljenitzin eserlerinde insan ruhuna ve Tamı sevgisine yer vermek sureti ile Rus milletinin özlemini dile getirmiş ve bu suretle komünizmin Tanrı’yı inkâr eden materyalist öğretisine ve hayat felsefesine karşı çıkmıştır.” Sayın Prof. ismet GİRİTLİ’nin, asrın olayını yorumlarken koyduğu teşhis, meselenin ruhunu, […]

HATIRLADIĞIM HÂDİSELERDEN BİR KISIM–Mahir İZ

Medine-i Münevvere kumandanı Şeyhü’l-Harem Osman Paşa idi. Birkaç oğlundan sâdece mektep arkadaşım olan Hamza Osman’ı tanırdım ki bilâhare mebus da oldu. Hicaz Valisi Râtib Paşa idi. Medîne-i Münevvere’de ondokuz ay kaldık. 1908 Meşrutiyet İnkılâbı biz orada iken vuku buldu; şenlikler yapıldı. Tebdil-i saltanat vâki oldu; yine donanmalar oldu. Kanun-ı Esasi ilân edildi; yine şehrâyin [şenlik; […]

CE QUE MES YEUX ONT VU/ Sıfır Noktası (2007)

Yönetmen: Laurent de Bartillat               Ülke: Fransa Tür:Dram, Gizem, Gerilim Vizyon Tarihi: 21 Ekim 2007 (İtalya) Süre: 88 dakika Dil: Fransızca Müzik: David Moreau   Nam-ı Diğer: The Vanishing Point | What My Eyes Have Seen Oyuncular Sylvie Testud, Jean-Pierre Marielle, James Thiérrée, Agathe Dronne, Christiane Millet …… Sylvie Testud                … Lucie Audibert Jean-Pierre Marielle    […]

İŞTE BENİM SANATTAN ANLADIĞIM

Bir sanat eseri, bazı veçheleri belirgin bir biçimde sırf kendisi için izlenen ya da salt belirlenen bir amaç için izlenmeyen bir sürecin ürünü olan ve birimleri kendi başlarına bu süreçlerde rol almaya uygun türden olan öznelerarası mevcut bir üründür. Yani, bir sanat eseri, nihai amacı ne olursa olsun, bu amaca ulaşmanın bazı araçlarının belirgin bir […]